Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.11.2010 - 08:17  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:29  //  zobrazené: 1407

06/2010 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 06/2010  |  dátum konania: 28.10.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 13
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,

Materiál číslo A 1/6/2010 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 6/2010 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. ukladá
pripraviť vyhlásenie a podmienky VOS na odpredaj pozemku „O najvýhodnejšiu ponuku  na kúpu pozemku za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici – IV.“
T: zasadnutie novozvoleného MsZ     Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo A 2/6/2010 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 6/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly plnenia podmienok nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov fyzickými a právnickými osobami za roky 2008 – 2010 v objekte Centra občianskej vybavenosti (ďalej len COV) vo Veči,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonanej kontroly s prijatými opatreniami.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo A 3/6/2010 - Správa o činnosti Komunitnej nadácie Šaľa

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia do písmena C. ukladá, bod č. 2 v znení:
- predložiť na najbližšie zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva nový plán činnosti komunitnej nadácie a orgány komunitnej nadácie.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2010 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Komunitnej nadácie Šaľa,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Komunitnej nadácie Šaľa,
C. ukladá
1. zapracovať do návrhu rozpočtu na rok 2011 finančnú podporu pre činnosť nadácie,
Z: prednosta MsÚ
2. predložiť na najbližšie zasadnutie novozvoleného mestského zastupiteľstva nový plán činnosti komunitnej nadácie a orgány komunitnej nadácie.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 1
Ing. László Gyurovszky,
Zdržalo sa: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo A 4/6/2010 - Informácia o výsledku verejnej obchodnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej v Šali – III.“

Uznesenie č. 6/2010 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – III.“,
B. ukladá
pripraviť vyhlásenie a návrh nových súťažných podmienok VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – IV.“
 T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2011                               Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo A 5/6/2010 - Správa o činnosti „Komisie na vypracovanie komplexnej analýzy organizácií mesta, orgánov mesta a orgánov MsZ a zhodnotenie procesov prebiehajúcich v samospráve mesta Šaľa v rokoch 2007 – 2010“

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
- zapracovať pripomienky Ing. Heleny Psotovej k bodu II.7.6 Školstvo predmetnej správy.
T: nasledujúce zasadnutie MsZ       Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Tibor Dubis,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – hlasovať o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti „Komisie MsZ na vypracovanie komplexnej analýzy organizácií mesta, orgánov mesta a orgánov MsZ a zhodnotenie procesov prebiehajúcich v samospráve mesta Šaľa v rokoch 2007 – 2010“,
B.  odporúča
      komisii správu prepracovať, s ohľadom na pripomienky kompetentných zamestnancov
      mesta, a v spolupráci s MsÚ predložiť na nasledujúce riadne zasadnutie MsZ.  

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 3
Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý.
Uznesenie č. 6/2010 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
B. prerokovalo
správu o činnosti „Komisie MsZ na vypracovanie komplexnej analýzy organizácií mesta, orgánov mesta a orgánov MsZ a zhodnotenie procesov prebiehajúcich v samospráve mesta Šaľa v rokoch 2007 – 2010“,
C. schvaľuje
správu o činnosti „Komisie MsZ na vypracovanie komplexnej analýzy organizácií mesta, orgánov mesta a orgánov MsZ a zhodnotenie procesov prebiehajúcich v samospráve mesta Šaľa v rokoch 2007 – 2010“,
D. ukladá
zapracovať pripomienky Ing. Heleny Psotovej k bodu II.7.6 Školstvo predmetnej správy.
T: nasledujúce zasadnutie MsZ       Z: predseda komisie

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel,

Materiál číslo A 6/6/2010 - Správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu

Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
- povinným osobám, ktoré si nesplnili povinnosti v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, pokutu vo výške jednomesačnej odmeny verejného funkcionára

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. František Botka,
Zdržalo sa: 7
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,

Poslanecký návrh Ing. Miroslava Polónyiho nebol prijatý.

Uznesenie č. 6/2010 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu,
B. berie na vedomie
správu o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. František Botka,
Nehlasovalo: 5
Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor,

Materiál číslo B 1/6/2010 - Návrh na úpravu internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“

Uznesenie č. 6/2010 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“,
B. berie na vedomie
návrh na úpravu internej smernice „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 8
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 7
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo B 2/6/2010 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa
a okolia (2007-2013) - Aktualizácia (2010) – doplnenie o opatrenie Zdravotníctvo

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
- doplniť do Podopatrenia 3.4.1 (Obnovenie činnosti nemocnice) aktivitu 3.4.1.4) aktívny vstup mesta Šaľa do rokovania s Nitrianskym samosprávnym krajom ohľadom obnovenia činnosti nemocnice v Šali.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2010 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) - Aktualizáciu (2010) – doplnenie o opatrenie Zdravotníctvo,
B. schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) - Aktualizáciu (2010) – doplnenie o opatrenie Zdravotníctvo,
C. ukladá
doplniť do Podopatrenia 3.4.1 (Obnovenie činnosti nemocnice) aktivitu 3.4.1.4) aktívny vstup mesta Šaľa do rokovania s Nitrianskym samosprávnym krajom ohľadom obnovenia činnosti nemocnice v Šali.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo B 3/6/2010 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2010, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2004 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a o postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Šaľa

Procedurálny návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkeho – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,

Procedurálny návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého bol prijatý.

Materiál číslo   B 4/6/2010 - Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Šaľa

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – hlasovať jednotlivo o každej lokalite navrhovanej na zmenu 

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

1. lokalita (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Varsányiho) - Šalianska tabuľa a Šaľa – Vršky – zmena funkčnosti lokality z územnej rezervy na bývanie na funkčné využitie - bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie (zmeny si platí súkromný majiteľ pozemkov) vo výmere podľa žiadosti žiadateľa p. Františka Tótha, t. j. o výmere 54 867 m² v zmysle listu vlastníctva a geometrického plánu

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,


2. lokalita – severovýchodná strana Hospodárskej ulice – žiadosť na zmenu z platnej funkčnosti: bývanie a prísl. verejné technické vybavenie na: základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná vyššia vybavenosť, špecifická vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,


3. lokalita – Novomeského ulica – rozšíriť možnosť dostavby 11 radových garáží.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 1
Ján Kmeťo,

 

Proti hlasovalo: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,


4. lokalita – Večianska tabuľa, severovýchodný okraj k.ú. Šaľa v priamom susedstve s Duslom a.s. – z funkčného využitia: produkčná vegetácia na: intezívnu a extenzívnu priemyselnú výrobu.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,


5. lokalita – Štúrova ul. – odstrániť návrh dominantnej stavby na nároží ulíc Štúrova a SNP a zmeniť funkčné využitie z: vyššia alebo základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť,  bývanie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné na: vyššia alebo základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná špecifická vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Mikula,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,


6. lokalita - nárožie ulíc Komenského a Narcisová v mestskej časti Veča je požadovaná zmena priestorovej regulácie z platnej podľa územného plánu do 2 nadzemných podlaží na: 4+1 nadzemné podlažie.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar,
Proti hlasovalo: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,


7. zmena – zaradiť Kompostáreň  Šaľa v územnom pláne mesta Šaľa ako verejno-prospešnú stavbu (len ak projekt  o NFP z fondov EÚ bude schválený).

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. László Gyurovszky,
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

 

 


8. zmena – umožniť umiestňovanie veľkoplošných reklám (bilbordov) na uliciach Kráľovská, Vlčanská, Dolná, Nitrianska.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Uznesenie č. 6/2010 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Šaľa,
B. ukladá
obstarať spracovanie návrhu zmien a doplnkov č. 3 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu so schválenými lokalitami a zmenami.
T: 4. riadne zasadnutie MsZ v roku 2011        Z: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,


Materiál číslo C 1/6/2010 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – august 2010

Uznesenie č. 6/2010 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – august 2010,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – august 2010.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,


Materiál číslo C 2/6/2010 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Materiál číslo D 1/6/2010 - Salamon Internet, s.r.o. Partizánska 18, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Uznesenie č. 6/2010 – XI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Tibora Mikulu – stanoviť cenu pozemku na 5 EUR/m²)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 žiadosť o zmluvný odplatný prevod pozemku na Partizánskej ul.,

B. konštatuje,
 že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 4 bodu 1 písm. d1) a písm. d3) novelizovaného VZN č. 9/2000 v znení dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009 O zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, t. j. ide o zosúladenie skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením, príp. pri oplotení vo vlastníctve užívateľa a v individuálnych prípadoch, zohľadňujúcich najmä záujem a rozvoj mesta,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť par. č. 2687 o výmere cca 560 m2 v cene
5,- Eur/m2, t. j. cca 2 800,- Eur pre firmu Salamon Internet spol. s r.o., zastúpená Ing. Viktorom Šafárom, so sídlom Partizánska ul. č. 18, Šaľa, s tým, že na asfaltovom vstupe, ktorý slúži aj pre MeT Šaľa spol. s r.o., nevybuduje oplotenie.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 6
Ing. Peter Hollý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo D 2/6/2010 - JA-PaG, s.r.o. Šaľa, Družstevná 6795/1A – žiadosť
o odkúpenie pozemku na Družstevnej ul. v Šali

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Varsányiho bol prijatý.

Materiál číslo D 3/6/2010 - Tibor Bako, Mäso – údeniny, Nešporova 17, Šaľa – žiadosť
o odkúpenie priestorov bývalej trafostanice s pozemkom na ulici Nešporovej 17A v Šali

Uznesenie č. 6/2010 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie priestorov bývalej trafostanice s pozemkom na Nešporovej ul. v Šali,
B. schvaľuje
v zmysle § 4 bodu 1 písm. b) a c) novelizovaného VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009 zmluvný odplatný prevod:
1. nebytového priestoru – trafostanice, súpis č. 1009, vchod č. 2, iný nebytový priestor
č. 17A, vrátane spoluvlastníckeho podielu 999/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach na nebytovom priestore, evidované na LV č. 6344, v cene podľa znaleckého posudku vo výške 4 720,35 Eur
2. pozemku, parc.č. 2791/2 o výmere 54 m2, evidovaný na LV č.1, v cene podľa znaleckého posudku vo výške 3 228,12 Eur
t. j. v celkovej sume 7 948,47 Eur, pre Tibora Baka a manž. Evu Bakovú, rod. Šandulovú, obaja trvale bytom Kráľová n/Váhom, č. domu 615.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 17
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo D 4/6/2010 - Peter Dora a manž. Mária, Pozemky 33, Diakovce – žiadosť
o odkúpenie priestorov bývalej trafostanice s pozemkom na ulici Nešporovej 27 v Šali

Uznesenie č. 6/2010 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie priestorov bývalej trafostanice s pozemkom na Nešporovej ul. v Šali,
B. schvaľuje
v zmysle § 4 bodu 1 písm. b) a c) novelizovaného VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009 zmluvný odplatný prevod:
1. nebytového priestoru – trafostanice, súpis č. 7135, vchod č. 1, iný nebytový priestor
č. 25, vrátane spoluvlastníckeho podielu 1975/10000 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach na nebytovom priestore, evidované na LV č. 6347, v cene podľa znaleckého posudku vo výške 3 893,56 Eur
2. pozemku, parc. č. 2665/3 o výmere 52 m2, evidovaný na LV č.1, v cene podľa znaleckého posudku vo výške 3 108,56 Eur
t. j. v celkovej sume 7 002,12 Eur, pre Petra Doru a manž. Máriu Dorovú, rod. Fiolovú, obaja trvale bytom Diakovce, č. domu 33.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 17
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo D 5/6/2010 - Peter Dora a manž. Mária, Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o prenájom pozemku na ulici Nešporovej v Šali

Uznesenie č. 6/2010 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nešporovej v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vybudovaní verejných parkovacích miest a spevnených plôch pre budúcu prevádzku v objekte vo vlastníctve žiadateľa,
C. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 2667/2 o výmere 90,5 m2, v cene podľa VZN č. 6/2007 - Zásad hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN č. 4/2008, č. 16/2008 a VZN
č. 2/2010, § 7 nasledovne:
- za plochu spevnených plôch a parkovacích miest o výmere 85 m2, podľa bodu 6., 6.5.c) v cene 0,663 eur/m2/rok, je ročné nájomné v sume 56,35 eur/rok,
- za plochu schodísk o výmere 5,5 m2, podľa bodu 6.,6.5.a) v cene 4,647 eur/m2/rok, je ročné nájomné v sume 25,55 eur/rok, t.j. ročné nájomné za celú prenajatú plochu je v sume 81,90 eur, pre Petra Doru a manželku Máriu, ul. Pozemky 33, 925 81 Diakovce.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 17
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo D 6/6/2010 - Fotoklub Šaľa, o. z. – žiadosť o odpustenie nájomného a režijných nákladov na dobu neurčitú za nebytové priestory v Spoločenskom dome v Šali-Veči 

Uznesenie č. 6/2010 – XV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Eriky Velázquezovej – schváliť nájomné za prenájom nebytových priestorov (poschodie + suterén) v Spoločenskom dome v Šali - Veči, t. j. 2 x 0,60 Eur, spolu 1,20 Eur/rok, na obdobie jedného roka a schváliť odpustenie režijných nákladov v plnej výške, na obdobie jedného roka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie ročného nájomného a režijných nákladov na dobu neurčitú za nebytové priestory v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a bod 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. zníženie nájomného pre občianske združenie,
C. schvaľuje
1. nájomné za prenájom nebytových priestorov (poschodie + suterén) v Spoločenskom dome v Šali - Veči, t. j. 2 x 0,60 Eur, spolu 1,20 Eur/rok, na obdobie jedného roka,
2. odpustenie režijných nákladov v plnej výške, na obdobie jedného roka.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 2
Ing. László Gyurovszky, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo D 7/6/2010 - Way Trade, s.r.o. – odpísanie pohľadávky z dôvodu zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku

Uznesenie č. 6/2010 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o odpísaní pohľadávky z účtovnej evidencie z dôvodu zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku,
B. schvaľuje
odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie, v zmysle § 5 ods. 5. a § 9 bod 12. VZN
č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších dodatkov, spoločnosti Way Trade s.r.o., Dolná 1959/5, Šaľa, IČO: 36 279 234, z dôvodu zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku:
- nájomné za nebytové priestory, vrátane záloh za služby spojené s užívaním, ku dňu 31. 10. 2009 vo výške 4.053,76 Eur
- fa č. 4113900310 – vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2008 vo výške 182,36 Eur
- fa č. 4110800280 – vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2007 vo výške 170,30 Eur.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo F 1/6/2010 -  Návrh Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Záhradnícka v Šali“, návrh Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Hollého v Šali-Veči“ -

Uznesenie č. 6/2010 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Návrh Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Záhradnícka v Šali“,
2. Návrh Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Hollého v Šali – Veči“,
B. schvaľuje
1. Návrh Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Záhradnícka v Šali“,
2. Návrh Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Hollého v Šali –Veči“,

C. poveruje
1. primátora mesta podpísať Zmluvu o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Záhradnícka v Šali“ so zhotoviteľom STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17 317 282,
2. primátora mesta podpísať Zmluvu o dielo „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Hollého v Šali – Veči“ so skupinou zhotoviteľov AVA- stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01  Galanta, IČO: 43 989 268 a PSJ HYDROTRANZIT a.s., Vlčie Hrdlo 90,    821 07  Bratislava, IČO: 35 833 106.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo  H 1/6/2010 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa pre obdobie 2010 – 2015

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,
Nehlasovalo: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Materiál číslo H 2/6/2010 - Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania – projekty: „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“, „Kompostáreň Šaľa“ a „Šaľa – Veča CENTRUM – revitalizácia“

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.

Materiál číslo H 3/6/2010 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 6/2010 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- Divadelný súbor ŠOK
- Vojtech Jakubec
- Zuzana Kollárová
- Víťazoslav Kostka
- MUDr. Štefan Šafár
- Karol Šorman

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica,

Prílohy