Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 29.10.2009 - 13:11  //  aktualizácia: 05.10.2011 - 13:14  //  zobrazené: 1321

06/2009 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 06/2009  |  dátum konania: 22.10.2009  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu č. 7 – Ústna informácia o stave nemocnice v Šali - do písmena A. Informačné materiály a správy
Hlasovanie zrušené z dôvodu nízkej účasti poslancov na rokovaní MsZ v priebehu hlasovania.

Za hlasovalo: 12
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 2
Doplnenie bodu č. 7 – Ústna informácia o stave nemocnice v Šali - do písmena A. Informačné materiály a správy

Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 3
Doplnenie bodu č. 8 – Informácia o pozemku na ul. Kráľovskej - do písmena A. Informačné materiály a správy

Za hlasovalo: 13
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing.
Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 4
Doplnenie materiálu č. C 7/6/09 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 do písmena C. Hospodárenie mesta

Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 5
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 6
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 11
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 7
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo A 1/6/09 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – doplniť do uznesenia časť
C. ukladá v znení:
- preveriť u spoločnosti SITA Slovensko, a.s. akceptovateľnosť ceny, ktorá bude spĺňať podmienku vyplývajúcu zo zákona o štátnej pomoci, t. j. približne 600 tis. EUR a záver predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ. V prípade neakceptovania ceny spoločnosťou SITA Slovensko, a. s. predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ podmienky vyhlásenia VOS za účelom odpredaja areálu na Dolnej ulici.
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2009 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. ukladá
preveriť u spoločnosti SITA Slovensko, a.s. akceptovateľnosť ceny, ktorá bude spĺňať podmienku vyplývajúcu zo zákona o štátnej pomoci, t. j. približne 600 tis. EUR a záver predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ. V prípade neakceptovania ceny spoločnosťou SITA Slovensko, a. s. predložiť na 7. riadne rokovanie MsZ podmienky vyhlásenia VOS za účelom odpredaja areálu na Dolnej ulici.
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo A 2/6/09 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 6/2009 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, kontrola príjmov a čerpanie výdavkov v rozpočtovej organizácii mesta v CVČ Tip Top Šaľa,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/6/09 - Petícia občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul. Partizánskej

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – vynechať z uznesenia časť C. ukladá v znení:
C. ukladá
1. Realizovať činnosť nízkoprahového bývania – nocľahárne pre ľudí bez domova na ul. Partizánska 1032 v presne vymedzenom časovom rozhraní, december 2009 – marec 2010 a v režime definovanom v dôvodovej správe.
2. Po ukončení činnosti zariadenia (marec 2010) pristúpiť k využitiu priestorov budovy na ul. Partizánska 1032 na účely centra pre osamelých rodičov s deťmi, prípadne na iné alternácie v oblasti poskytovania sociálne zameraných služieb pre občanov mesta.
3. S dostatočným časovým predstihom riešiť problematiku nízkoprahového bývania – nocľahárne pre ľudí bez domova s termínom začiatku poskytovania služieb – december 2010, 
4. Vytipovať lokalitu, prípadne iné vhodné priestory na alokáciu sociálneho zariadenia – nocľahárne pre uvedený okruh ľudí, resp. iné ohrozené skupiny.
5. Z perspektívnych dôvodov stabilizovať alokáciu zariadenia v jednej, konkrétne vybranej lokalite.
6. V kontexte s tým z dlhodobejšieho hľadiska v oblasti poskytovania sociálnych služieb:
- vytvoriť priestor na systematickejšiu, profesionálnejšiu činnosť spätú s procesom resocializácie a  reintegrácie (sociálne poradenstvo, prevencia, permanentná práca terénneho sociálneho pracovníka a pod.) cieľových skupín (ľudia bez domova, ľudia po ocitnutí sa v náhlej, nepredvídateľnej situácii – núdzny stav) do spoločnosti,
- zamedziť ďalšiemu prehlbovaniu sociálnej deprivácie v prípade dotknutej skupiny občanov,
- zabrániť hrozbe ich úplnej spoločenskej segregácie.
T: 31. 03. 2010                                                     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 6
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2009 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
petíciu občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul. Partizánskej,
B. berie na vedomie
petíciu občanov ulice Partizánskej proti zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ul. Partizánskej.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 4/6/09 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – september 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkeho – doplniť do uznesenia časť C. ukladá v znení:
C. ukladá
- písomne zdôvodňovať a predkladať mestskému zastupiteľstvu v rámci tohto materiálu zdôvodnenie nepoužitia formy elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní.
T: trvale              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2009 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – september 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – september 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
C. ukladá
písomne zdôvodňovať a predkladať mestskému zastupiteľstvu v rámci tohto materiálu zdôvodnenie nepoužitia formy elektronickej aukcie pri verejnom obstarávaní.
T: trvale         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo A 5/6/09 - Správa o stave výkupu pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali 

Uznesenie č. 6/2009 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o stave výkupu pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali,
B. berie na vedomie
správu o stave výkupu pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo A 6/6/09 - Návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová ul. 1948

Poslanecký návrh Mileny Veresovej – doplniť uznesenie v časti C. ukladá o bod č. 2 v znení:
- vypracovať východiská pre vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb zameraného na ľudí v akútnej núdzi, v spolupráci so sociálnou komisiou, OSS a neziskovými organizáciami pôsobiacimi na území mesta, ktoré sa danej problematike venujú.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v r. 2010 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2009 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová ul. 1948,
B. určuje
1. bytový dom v k.ú. Šaľa v KN C na ul. Vavra Šrobára súp. č. 572 na parc. č. 797/2, vchody č. 9 a 11 ako dom s opatrovateľskou službou podľa zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,
2. v bytovom dome v k.ú. Šaľa v KN C na ul. Narcisovej súp. č. 1948 na parc. č. 3080/40 až 42
a) vchody č. 17 a 21 na odpredaj jednotlivým nájomníkom podľa zákona č. 182/1995 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
b) vchod č. 19 nasledovne:
- 28 bytov – ako byty s opatrovateľskou službou podľa zákona č. 189/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
- 4 byty (byt č. 33 až 36) – ako bytová náhrada, ponechať v majetku mesta, s vylúčením možnosti ich následného zmluvného odplatného prevodu
c) nebytové priestory v suteréne bytového domu pod vchodmi č. 17, 19, 21 o rozlohe 360,53 m2, slúžiace ako denné centrum a technické zázemie domu s opatrovateľskou službou (klub dôchodcov) ponechať v majetku mesta, s vylúčením možnosti ich následného zmluvného odplatného prevodu
C. ukladá
1. vykonať zápis do KN C pre k.ú. Šaľa na LV č. 1 podľa ustanovení bodov B1 a B2 tohto uznesenia.
T: do 31. 12. 2009           Z: Ing. Ladislav Gáll,  prednosta MsÚ
2. vypracovať východiská pre vypracovanie plánu komunitného rozvoja sociálnych služieb zameraného na ľudí v akútnej núdzi, v spolupráci so sociálnou komisiou, OSS a neziskovými organizáciami pôsobiacimi na území mesta, ktoré sa danej problematike venujú.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v r. 2010 Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Bod A 7/6/09 - Ústna informácia o stave nemocnice v Šali

Uznesenie č. 6/2009 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o stave nemocnice v Šali,
B. nesúhlasí
s navrhovanou zmenou nájomcu a využitia nemocnice pre Zdravotnícku univerzitu Sv. Alžbety v Bratislave,
C. poveruje
primátora mesta oboznámiť NSK a jeho zastupiteľstvo o nesúhlasnom stanovisku mesta k navrhovanej zmene.
T: ihneď                              

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Bod A 8/6/09 - Ústna informácia o pozemku na ul. Kráľovskej

Uznesenie č. 6/2009 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o pozemku na Kráľovskej ulici,
B. ukladá
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny v časti Kráľovská ulica v rozsahu zmeny využitia a podlažnosti.
T: 2. riadne MsZ v r. 2010           Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo B 1/6/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – zmeniť v § 3 bod 6 text - Po uplynutí tejto doby sa nájomná zmluva uzatvára na dobu určitú a to na tri roky, ak si nájomca riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených s užívaním bytu.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 10
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 3
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 8
MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý.

Poslanecký návrh Mileny Veresovej – zmeniť v § 3 bod 6 text - Po uplynutí tejto doby sa nájomná zmluva uzatvára na dobu jedného roka a to opakovane, ak si nájomca riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených s užívaním bytu.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Zdržalo sa: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2009 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 9/2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 9/2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou v predloženom a doplnenom znení.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. František Botka,
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo B 2/6/09 - Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – vo všeobecných ustanoveniach v bode 1 ponechať vetu: „Uznesenie musí v prípade verejnej obchodnej súťaže zároveň obsahovať súťažné podmienky a zloženie súťažnej komisie“.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
 MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického – v § 8, bod 6 doplniť: „v prípade uchádzača právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa predložiť doklady preukazujúce osobné postavenie uchádzača“

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého – vynechať v § 7 bod 1 slovné spojenie „na návrh mestskej rady a“

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 21
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého  bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – v  tretej časti Priamy predaj v § 4 vynechať v bode
1. d) 3 slovné spojenie „sociálne aspekty“

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 4
Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara  bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – v tretej časti Priamy predaj v § 4 doplniť bod 6:
Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, sa môže podaním žaloby na súde, v zmysle § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, domáhať neplatnosti právneho úkonu alebo určenia vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorej prevod nebol zrealizovaný na základe VOS, dražbou alebo priamym predajom najmenej za cenu v zmysle znaleckého posudku; okrem prípadov, keď uvedený zákon iný spôsob prevodu pripúšťa. Žalobu je možné podať na súde do 1 roka odo dňa prevodu vlastníckeho práva.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara  bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – v tretej časti Priamy predaj v § 4 doplniť bod 7:
Predaj nehnuteľného majetku mesta podnikateľovi za cenu nižšiu ako je trhová cena, je v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, považovaná za nepriamu formu štátnej pomoci a preto je potrebné postupovať v súlade s uvedeným zákonom.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara  bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – v piatej časti Verejná obchodná súťaž v § 6 zmeniť bod 2 nasledovne:
VOS bude organizovaná v zmysle § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (obchodný zákonník), pričom je možné použiť elektronickú aukciu.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara  bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – v piatej časti Verejná obchodná súťaž v § 7 v bode 1 tretiu a štvrtú odrážku doplniť nasledovne:
- prednosta mestského úradu, resp. ním poverený pracovník mesta (najmä v prípade konfliktu záujmov),
- zamestnanec mesta ako zapisovateľ bez hlasovacieho práva, v prípade neprítomnosti zapisovateľa na zasadnutí komisie, prednosta MsÚ určí náhradného zapisovateľa,

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara  bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2009 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 10/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1,
B.  schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 10/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1, v predloženom a doplnenom znení.
Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. František Botka,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo C 1/6/09 - Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie „Mestská knižnica Jána Johanidesa“ ku dňu 01. 11. 2009

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia časť F. ukladá v znení:
- pripraviť návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne stredisko v Šali.
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 10
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,
Proti hlasovalo: 6
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Hollý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 6/2009 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie – Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali (ďalej len MsKJJ), so sídlom – ul. Hlavná č. 15/61, 927 01  Šaľa, ako samostatného právneho subjektu ku dňu 01. 11. 2009,
B. zriaďuje
rozpočtovú organizáciu – Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, so sídlom – ul. Hlavná č. 15/61, 927 01  Šaľa, ako samostatný právny subjekt ku dňu 01. 11. 2009,

C. schvaľuje
1. Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali,
2. Delimitačný protokol (podľa – Príloha č. 1 – Delimitačný protokol č. 1/2009
O odovzdaní nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy a postúpení majetkových práv a záväzkov – stav ku dňu 30. 09. 2009 a Príloha č. 2 – Delimitačný protokol
č. 2/2009 pracovno-právnych vzťahov – stav ku dňu 01. 11. 2009 k Zriaďovacej listine zo dňa 22. 10. 2009), ktorý bude číselne dopracovaný až po zriadení rozpočtovej organizácie MsKJJ – k 01. 11. 2009,
3. návrh primátora mesta Šaľa na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie MsKJJ Mgr. Adriany Gerovej, na dobu určitú – do doby schválenia nového riaditeľa rozpočtovej organizácie MsKJJ na základe výberového konania, uskutočneného v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
4. prechod práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov:
- v počte zamestnancov 9 (podľa § 28 ods. 1 Zákonníka práce),
- funkčné miesta 7,5 (podľa platnej organizačnej štruktúry),
5. návrh na zmenu organizačnej štruktúry – vyčleniť knižnicu z organizačnej štruktúry Mestského úradu Šaľa – OŠSVaK. MsKJJ je právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou. Zriaďovateľ koordinuje a komunikuje vzťahy s knižnicou prostredníctvom OŠSVaK.
D. poveruje
primátora mesta Šaľa na vystavenie menovacieho dekrétu pre riaditeľa rozpočtovej organizácie MsKJJ, Mgr. Adrianu Gerovú, na dobu určitú – do doby schválenia nového riaditeľa rozpočtovej organizácie MsKJJ na základe výberového konania, uskutočneného v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
E. zveruje
do správy rozpočtovej organizácie MsKJJ dňom 01. 11. 2009 (podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov):
a) Nehnuteľný majetok – LV č. 1 – vedený Správou katastra Šaľa
Budovu knižnice (021 1), s. č. 15, na parc. č. 890/7 v k.ú. Šaľa v hodnote 52.243,31 EUR,
Pozemok pod knižnicou, parc. č. 890/7 – zastavaná plocha a nádvoria v k.ú. Šaľa, vo výmere 359 m², v hodnote 1.787,49 EUR (359m² x 150,- Sk/m² = 53.850,- Sk),
b) Hnuteľný majetok
            Drobný hmotný majetok evidovaný v operatívno-technickej evidencii (OTE do 16,60 EUR – inventár knižnice) v celkovej hodnote 11.436,17 EUR,
Drobný hmotný majetok (DrHM nad 16,60 EUR – 332 EUR) v celkovej hodnote 10.449,53 EUR,
Drobný dlhodobý hmotný majetok (DrDLHM nad 332 EUR – 1.700 EUR) v celkovej hodnote 7.126,81 EUR,
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) v celkovej hodnote
3.119,50 EUR,
Drobný nehmotný majetok (DrNM do 665 EUR) v celkovej hodnote 286,80 EUR.
            Drobný dlhodobý nehmotný majetok (DrDLNM nad 665 EUR – 2.400 EUR) v celkovej hodnote 1.510,32 EUR,
            Umelecké diela (032) v celkovej hodnote 8.763,19 EUR,
            Knižničný fond (spolu knihy) v celkovej hodnote 161.962,12 EUR,

F. ukladá
pripraviť návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne stredisko v Šali.
T: 7. riadne zasadnutie MsZ v r. 2009      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 2/6/09 - Návrh na úpravu cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa

Uznesenie č. 6/2009 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa,
B. schvaľuje
navrhovanú úpravu cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo C 3/6/09 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za obdobie január až september 2009

Uznesenie č. 6/2009 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za obdobie január až september 2009,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za obdobie január až september 2009.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál číslo C 4/6/09 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia časť C. ukladá v znení:
- dodržiavať finančnú disciplínu,
T: trvale              Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického  – hlasovať o uznesení v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu OSS mesta Šaľa a zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre OSS mesta Šaľa na rok 2009 na sumu 417 640 EUR,
2. transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali“ vo výške 32 654 EUR.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Poslanecký návrh Mgr. Jozefa Belického nebol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 436 133 EUR
Bežné výdavky:                                         12 194 755  EUR
Rozdiel:                                                                    -758 622 EUR

Kapitálové príjmy: 3 217 139 EUR
Kapitálové výdavky:  2 037 443 EUR
Rozdiel: 1 179 696 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 653 272 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 14 232 198 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:                               421 074 EUR

Príjmové finančné operácie: 2 139 031 EUR
Výdavkové finančné operácie:             2 439 527 EUR
Rozdiel: - 300 496 EUR

Rozpočet na rok 2009 celkom:
            Príjmy celkom: 16 792 303 EUR
            Výdavky celkom: 16 671 725 EUR
            Rozdiel celkom:                                      120 578 EUR

2. úpravu rozpočtu OSS mesta Šaľa a zvýšenie príspevku z rozpočtu mesta pre OSS mesta Šaľa na rok 2009 na sumu 417 640 EUR,
3. transfer pre novú rozpočtovú organizáciu mesta Šaľa „Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali“ vo výške 32 654 EUR.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 4
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického – zvolať do 10-tich dní mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva k materiálu - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo:  17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Procedurálny návrh Martina Alföldiho – rokovať aj po 22.00 hodine, až do prerokovania všetkých bodov programu 6. riadneho zasadnutia MsZ.   

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 13
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Martina Alföldiho bol prijatý.

Materiál číslo C 5/6/09 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-3.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali.“

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 6/6/09 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPŽP-PO3-09-3 Operačného programu životné prostredie (Operačný cieľ: 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA  - I. a III. skupina aktivít) za účelom realizácie projektu „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“
Uznesenie č. 6/2009 – XIV.

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 7/6/09 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 1/6/09 - Peter Tóth, Kukučínova 534/42, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o zmluvný odplatný prevod pozemku,
B.  konštatuje,
 že sa jedná o zmluvný odplatný prevod pozemku v zmysle § 9a, ods. 8,   písm. b zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
C.  schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku, časť par. č. 852/1, v zmysle GP č. 37/2006 overeného Správou katastra Šaľa parc. č. 852/8 o výmere 21 m2 v cene 53,110 Eur/m2 (1 600,- Sk) v celkovej cene 1 115,31 Eur pre Petra Tótha, bytom Kukučínova ul. 534/42, Šaľa.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,
Proti hlasovalo: 12
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlason na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 2/6/09 - Patrik Polák, Nádražná 710/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Budovateľskej ul.

Uznesenie č. 6/2009 – XIV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Lászlóa
Gyurovszkého – doplniť do bodu B. uznesenia vybudovanie verejného parkoviska)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 žiadosť o prenájom pozemku na Budovateľskej ul.,
B. schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 922/1 za účelom vybudovania verejného parkoviska o výmere cca 110 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. cca 72,93 Eur/rok pre Patrika Poláka, Nádražná 710/1, Šaľa.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 3/6/09 - Klub priateľov petangu Svätopluk, Vinohradnícka 191/66, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku

Uznesenie č. 6/2009 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o prenájom pozemku na Okružnej ul.,
B.  schvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 2694 o výmere cca 108 m2 na Okružnej ul. v cene
0,099 Eur/m2/rok, t.j. 10,69 Eur/rok za účelom vybudovania dvoch ihrísk pre hru petang, pre Klub priateľov petangu Svätopluk, zastúpeného Petrom Šúrym.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 4/6/09 - Vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň

Procedurálny návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 10
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Tibor Mikula,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého bol prijatý.

Materiál číslo D 5/6/09 - Ing. Marcel Körösi, ul. SNP 72/12, Nová Dubnica – žiadosť o odkúpenie pozemku do majetku mesta

Uznesenie č. 5/2009 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A.  prerokovalo
 žiadosť o odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta,
B.  schvaľuje
odkúpenie pozemku do majetku mesta, parc. č. 8/8, zastavaná plocha o výmere 12 m2 za cenu 137,41 Eur (4 140,- Sk) od Ing. Marcela Körösiho, bytom ul. SNP 72/12, Nová Dubnica.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo F 1/6/09 - Návrh Dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve (uzatvorenej so spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o.) zo dňa 09. 03. 2005 v znení neskorších dodatkov

Uznesenie č. 6/2009 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dodatku č. 3 k Mandátnej zmluve (uzatvorenej so spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o.) zo dňa 09. 03. 2005 v znení neskorších dodatkov,
B. schvaľuje
Dodatok č. 3 k Mandátnej zmluve (uzatvorenej so spoločnosťou Bytkomfort, s.r.o.) zo dňa 09. 03. 2005 v znení neskorších dodatkov a kompenzáciu nákladov ku dňu 30. 09. 2009.

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 18
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo F 2/6/09 - Návrh „Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Šaľa na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010“ uzatvorenej podľa ustanovenia § 15 a § 30 písm. d) zákona NR SR č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení § 261 a § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 6/2009 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Šaľa na rok 2010, vrátane jej príloh,
B. schvaľuje
Zmluvu o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave na území mesta Šaľa na rok 2010, vrátane jej príloh.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 1/6/09 - Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014

Procedurálny návrh Ing. Františka Botku – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 48
Za hlasovalo: 8
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Procedurálny návrh Ing. Františka Botku nebol prijatý.

Uznesenie č. 6/2009 – XIX. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Miroslava
Polónyiho – schváliť pre volebné obdobie 2010 – 2014 počet poslancov 18 a 2 volebné obvody, mestská časť Veča 6 poslancov, Šaľa ako jeden obvod 12 poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva a určenie volebných obvodov vo volebnom období 2010 – 2014,
B. určuje
pre volebné obdobie 2010 – 2014:
- počet poslancov 18
- počet volebných obvodov 2  (12 poslancov – Šaľa,  6 poslancov – mestská časť Veča).

Hlasovanie č. 49
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský,
Zdržalo sa: 2
Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 2/6/09 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 6/2009 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1/ udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:
- Ružena Bóriová
- Ján Humpl
- Eduard Kukan
- Organizátori Šalianskeho Maťka J.C. Hronského v zastúpení MUDr. Svetozárom Hikkelom
       2/ udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre:
- Alžbeta Szabová
- Ján Johanides in memoriam.

Hlasovanie č. 50
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo H 3/6/09 -  Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže na „Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v k.ú. Šaľa, strojné a ručné, celoročné“

Uznesenie č. 6/2009 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej súťaže „Čistenie miestnych komunikácií,     chodníkov a verejných  priestranstiev  v  k.ú.  Šaľa, strojné a ručné, celoročné“,
B. schvaľuje
1. podmienky na vyhlásenie verejnej súťaže „Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných  priestranstiev v k.ú. Šaľa, strojné a ručné, celoročné“,
2. doplnenie vyhlásenia verejnej súťaže do plánu VO na rok 2009,
3. komisiu na vyhodnotenie verejnej súťaže v predloženom znení.

Hlasovanie č. 51
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Prílohy