Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.08.2007 - 12:28  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:36  //  zobrazené: 1948

06/2007 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 06/2007  |  dátum konania: 14.08.2007

Prítomní podľa prezenčnej listiny

Rokovanie otvoril predseda komisie Ing. Ľ. Stredanský.
Ing. E. Vargová stručne objasnila genézu vzniku predloženého materiálu – návrhu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa, stručne predstavila audit aj strategickú časť programu.

Komisia na svojom zasadnutí po diskusii k jednotlivým bodom zaujala nasledovné stanoviská:
Uznesenie č. VI/1. Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia 2007-2013
Komisia žiada zapracovať do návrhu nasledovné pripomienky:
str. 35 – aktivita 2.4.4 – doplniť názov o „ vrátane .rekonštrukcie prístupovej cesty do areálu bývalej lodenice“.
str. 37, 39 – aktivita 2.4.5 – vybudovanie relaxačno-rekreačného centra – doplniť názov o „ pre verejnosť na území mesta“.

str. 46 – bod 3.1.6 – vypustiť aktivitu Podpora budovania záchytnej stanice (je to v kompetencii nemocníc)
str. 50 – aktivita 4.1.1 -  vypustiť zátvorku, alebo celú aktivitu
str. 44 – aktivita 3.2.3 -  – zmeniť finančné krytie z 0 Sk na 1 mil. Sk           
str. 74 -  ŽP 02 – doplniť slovo „ zberu“ do názvu
str. 74 – ŽP 03 – doplniť aktivitu 4.1.0 – Využitie solárnej energie
str. 75 – doplniť v ŽP 05 – obsah projektu
+  a doplniť sieť chodníkov,  zabezpečiť čistenie

Uznesenie č. VI/2 – Komunitná nadácia mesta Šaľa
Komisia súhlasí s predloženým návrhom založenia komunitnej nadácie s nasledovnou pripomienkou:
- všetky činnosti týkajúce sa komunitnej nadácie musia byť v súlade so zákonom o nadáciách
- a toto je potrebné zapracovať aj do predloženého návrhu.