Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.08.2007 - 15:17  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:36  //  zobrazené: 1857

06/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 06/2007  |  dátum konania: 27.08.2007

Prítomní: MUDr. Grell,  p. Veresová, JUDr. Marinčák,  MUDr. Kromerová, Ing. Galbavá, Mgr. Mika,  p. Valent ,Mgr. Zozuláková,
Ospravedlnení:  Ing. Vičíková, RSDr. Gomboš
Neprítomní:   Ing. Topercerová, Mgr. Šperka
Hostia:  Ing. Vargová, Ing. Nitrayová

P r o g r a m :

1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia ( 2007-2013)
3. Prerokovanie návrhu na založenie komunitnej nadácie
4. Prerokovanie lekárenskej pohotovostnej služby v kraji
5. Prerokovanie žiadostí športových klubov
6. Rôzne
7. Záver

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell,  ktorý  privítal hostí a členov komisie. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné a pristúpil k rokovaniu.  

k  b o d u    č. 2
S predkladaným návrhom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia pre obdobie 2007-2013 v krátkosti oboznámila členov komisie Ing. Jana Nitrayová.  Stručne predstavila audit zdrojov – analytickú časť programu aj strategickú časť programu. Uviedla, že v tejto komplexnej podobe ide materiál na rokovanie do MsZ.

Komisia mala k jednotlivým bodom nasledovné pripomienky:
- str.80 v materiáli audit – šport vypustiť prvoligové kolkárky a nahradiť prvoligoví, druholigoví a treťoligoví kolkári
- v časti týkajúcej sa školstva doplniť aktivitu na úpravu režimu prevádzky materských škôl
Členovia komisie po diskusii prijali nasledovné stanovisko:

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
U z n e s e n i e  č. 59/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča do návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia pre obdobie 2007-20013 zapracovať pripomienky: str.80 v materiáli audit – šport, vypustiť prvoligové kolkárky a nahradiť prvoligoví, druholigoví a treťoligoví kolkári, upraviť režim prevádzky materských škôl. Po zapracovaní týchto pripomienok odporúča predložený materiál prerokovať v MsZ .

k  b o d u  č. 3
Predložený materiál členom komisie predložil predseda komisie MUDr. Grell. Uviedol, že  komunitná nadácia má verejnoprospešný účel a poskytnuté finančné prostriedky môžu byt použité na projekty, ktoré musia byť zamerané na  rozvoj mesta, ochranu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy a telovýchovy a pod. Zakladateľom tejto nadácie je Mesto Šaľa. Zakladateľ vloží do nadačného imania peňažné prostriedky vo výške 200 000 Sk, nadáciu založí na dobu neurčitú.

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
U z n e s e n i e  č. 60/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť založenie komunitnej nadácie a odporúča predložený materiál prerokovať v mestskom zastupiteľstve.

k  b o d u  č. 4
Dňa 13.8.2007 bola na Mestský úrad v Šali doručená žiadosť z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vo veci opätovného prehodnotenia poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby v meste Šaľa.
Cieľom je optimalizovať dĺžku pohotovostnej služby v nadväznosti na poskytovanú LSPP a so zreteľom na potreby a požiadavky obyvateľstva.
Opätovné prehodnotenie lekárenskej pohotovostnej služby sa uskutočňuje aj v nadväznosti na medializovanú nespokojnosť obyvateľov s touto službou.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja sa v záujme získať pred konečným rozhodnutím čo najviac údajov, obrátil na Mestský úrad v Šali so žiadosťou o informáciu, či sú obyvatelia mesta Šaľa spokojní s terajšou lekárenskou pohotovostnou službou, ktorá je v súčasnosti stanovená do 22.00 hod. alebo sa dožadujú dlhšej, prípadne celonočnej služby.
Po diskusii komisia prijala nasledovné stanovisko:

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
U z n e s e n i e  č. 61/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča  zaviesť pre lekárenskú pohotovostnú službu v Meste Šaľa celonočnú službu. Predložený materiál odporúča  prerokovať v mestskom zastupiteľstve.

k  b o d u  č. 5
Dobrovoľná požiarna ochrana, Okresný výbor Šaľa    
Podujatie :  Okresné kolo súťaže hasičských družstiev   
Deň:          23.6.2007
Požadovaný finančný príspevok :  ceny – poháre 4 ks  vo výške 1684,-Sk

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal: 0
U z n e s e n i e  č. 62/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančný príspevok vo výške 1.684,-Sk na zakúpenie pohárov pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu.

„Staršie hádzanárky „
Podujatie :  Hádzanársky turnaj družstiev žien a mužov  
Deň:            15.september 2007  SOUCH  Šaľa- Veča      
Požadovaný finančný príspevok : ceny  - 8 pohárov ( 2x 1.2.3 miesta)  najlepší strelec a strelkyňa

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal: 0
U z n e s e n i e  č. 63/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie neodporúča poskytnúť finančný príspevok na ceny pre „ Staršie hádzanárky “ na podujatie Hádzanársky turnaj družstiev žien a mužov z dôvodu, že finančné  príspevky z rozpočtu mesta sa poskytujú na športové podujatia pre deti a mládež .

Športovo-strelecký klub Šaľa
Podujatie : Pohár predsedu Krajského streleckého zväzu v streľbe z guľových zbraní
Deň: 8.9.2007
Požadovaný finančný príspevok :ceny v kategórii (muži -juniori, ženy juniorky , kadeti – kadetky, dorastenci – dorastenky )  vo výške 4 200,-Sk

Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 0
Proti: 8
Zdržal: 0
U z n e s e n i e  č. 64/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie neodporúča poskytnúť finančný príspevok na ceny pre „ Športovo- strelecký klub Šaľa na podujatie Pohár predsedu Krajského streleckého zväzu v streľbe z guľových zbraní z dôvodu, že športovo- streleckému klubu v roku 2007 už bol  poskytnutý finančný príspevok.

Záver

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie, sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil  zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 19. septembra 2007 so začiatkom o 16,00 h na MsÚ v Šali .