Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 12.09.2007 - 13:42  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 13:49  //  zobrazené: 1305

06/2007 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 06/2007  |  dátum konania: 06.09.2007  |   zápisnica (pdf)

Materiál číslo A 1/6/07 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 6/2007 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
     informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie 
     informáciu o plnení uznesení MsZ,
C. ukladá
     úlohu č. XVIII.C2 z  uznesenia MsZ č. 1/2007
     Predložiť návrh na optimalizáciu škôl a školských zariadení a racionalizáciu ich prevádzky na rokovanie mestského zastupiteľstva.
     T: október  2007
     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
     úloha č. XVIII.C3 úlohu č. XVIII.C2 z  uznesenia MsZ č. 1/2007
     Predložiť návrh Koncepcie rozvoja školstva, súčasťou ktorej bude optimalizácia siete škôl a školských zariadení a racionalizácia ich prevádzky.
     T: október  2007
     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
     úloha č. X.2.C z uznesenia MsZ č. 2/2007
     Vypracovať analýzu parkovacích miest s vypracovaním koncepcie statickej dopravy v meste.
     T: 7. riadne zasadnutie MsZ
     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
     úloha č. VI.C  z uznesenia MsZ č. 4/2007
     Vypracovať samostatný grantový systém podpory športu pre projekty menšieho rozsahu v meste a spracovať ho vo forme dodatku k VZN č. 17/2001 o kritériách poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom.
     T: 7. riadne zasadnutie MsZ
     Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
     úloha č. XIV.C1  z uznesenia MsZ č. 4/2007
     Predložiť na schválenie MsZ dokumenty potrebné na založenie komunitnej nadácie.
     T: 7. riadne zasadnutie MsZ
     Z: Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora

Za hlasovalo:  17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo:    0
Zdržalo sa:    0
Nehlasovalo:    0
Počet neprítomných:  8

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová.

Materiál číslo A 2/6/07 - Informácia o výsledku kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 6/2007 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
l.  Správu  z kontroly dodržiavania  všeobecne platných predpisov v ZŠ a MŠ v Šali,
2. Správu z kontroly predaja majetku vrátane jeho ocenenia, vyraďovanie majetku a jeho
    likvidácia,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonaných kontrol.

Za hlasovalo:  14
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Proti hlasovalo:    0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:    3

Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných:  8
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová.

Materiál číslo A 3/6/07- Analýza efektívnosti informovania na základe „Zásad informovania v meste Šaľa“ -informatívna správa

Uznesenie č. 6/2007 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu správu – Analýza efektívnosti informovania na základe „Zásad informovania v meste Šaľa“,
B. berie na vedomie
informatívnu správu – Analýza efektívnosti informovania na základe „Zásad informovania v meste Šaľa“.
C. ukladá
zabezpečiť osadenie troch informačných tabúľ v meste.
T: v priebehu roka 2008         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  18
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:     0
Počet neprítomných:  7

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová.

Materiál číslo A 4/6/07 - Informácia o možnosti využitia budovy bývalej ZŠ na ul. Komenského

Uznesenie č. 6/2007 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o možnosti využitia budovy bývalej základnej školy na ulici Komenského,
B. odníma
zo správy ZŠ Bernolákova budovu  základnej školy súp.č.2062 na pozemku parc.č. 3207/1 na ul. Komenského, 
C. ukladá
vypracovať materiál alternatívneho využitia budovy.
T: 9. riadne zasadnutie MsZ   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová,
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:     1

Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných:  7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová.

Materiál číslo B 1/6/07 - Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (roky 2007-2013)

Uznesenie č. 6/2007 –V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013),
B. schvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v predloženom znení so zapracovanými pripomienkami komisií mestského zastupiteľstva a MeT spol. s r.o. Šaľa.

Za hlasovalo:  15
Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo:    0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:    3

Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Milena Verešová,
Počet neprítomných:  7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,.

Materiál číslo B 2/6/07 - Novelizácia Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali

Uznesenie č. 6/2007 –VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na novelizáciu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali, a to v časti § 7 bod 6 – určenie počtu členov komisií,
B. schvaľuje
novelizáciu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali, a to v časti § 7 bod 6 v nasledovnom znení:
Každá komisia má maximálne 13 členov, z toho sú najviac 4 poslanci mestského zastupiteľstva.

Za hlasovalo:  17
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo:    0
Zdržalo sa:    0
Nehlasovalo:     2

Ladislav Košičár, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných:  6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová.

Materiál číslo C 1/6/07 - Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2007

Uznesenie č. 6/2007 –VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2007,
B. schvaľuje
rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2007.
C. ukladá
1. predkladať informácie o všetkých predkladaných projektoch v členení:
- výška požadovaného grantu,
- maximálna možná výška grantu,
- vyhodnotenie úspešnosti,
T: pri každom hodnotení rozpočtu mesta        Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
2. predkladať informácie o všetkých predkladaných projektoch v členení:
- výška požadovaného grantu,
- maximálna možná výška grantu,
- vyhodnotenie úspešnosti,
T: na každom rokovaní MsZ          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  20
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:    1

Ing. Helena Psotová
Počet neprítomných:  4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo C 2/6/07 -  Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007

Uznesenie č. 6/2007 –VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007,
B. schvaľuje
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007.

Za hlasovalo:  15
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:    3

Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Mgr. Jozef Varsányi
Nehlasovalo:    3
Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Milena Verešová
Počet neprítomných:  4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo C 3/6/07 - Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2007 a úprava rozpočtu na rok 2007

Uznesenie č. 6/2007 –IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2007 a úpravu rozpočtu OSS na rok 2007,
B. schvaľuje
1. Rozbor hospodárenia OSS za I. polrok 2007.
2. Úpravu rozpočtu OSS na rok 2007.

Za hlasovalo:  14
Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:    0
Nehlasovalo:    7

Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová
Počet neprítomných:  4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula


Majetkové záležitosti

Materiál číslo D 1/6/07 - Fejzula Šakiri - žiadosť o odkúpenie pozemku na nároží ulíc Budovateľskej a Vlčanskej

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo:   6
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová
Proti hlasovalo: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,  Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Zdržalo sa:   3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica
Nehlasovalo:   2
Mgr. Jozef Belický, Mgr. Jozef Varsányi
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo D 2/6/07 - Miroslav Sýkora - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Hollého

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo:   5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo:    9
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková
Zdržalo sa:    7
Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Verešová
Nehlasovalo:    0
Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo D 3/6/07 -  Bujková Anna - žiadosť o odpustenie penále

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo:   2
Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš
Proti hlasovalo:  16
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Zdržalo sa:    2
Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel
Nehlasovalo:    1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo D 4/6/07 - Baranyiová Agáta - žiadosť o odpustenie penále

Uznesenie č. 6/2007 –X./1.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie penále,
B. schvaľuje
odpustenie penále vo výške 100% zo zostatkovej sumy.

Za hlasovalo:  15
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:   0   
Zdržalo sa:    3

Tibor Dubis, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi
Nehlasovalo:    3
Ing. László Gyurovszky, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica
Počet neprítomných:  4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo D 5/6/07 - Horváthová Mária - žiadosť o odpustenie penále

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo:   1
RSDr. Peter Gomboš
Proti hlasovalo:  12
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Zdržalo sa:    4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi
Nehlasovalo:   4
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo D 6/6/07 - Tibor Tóth a manž. - žiadosť o odkúpenie záhradky na ul. Nitrianskej

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo:   0
Proti hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Zdržalo sa:   4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi
Nehlasovalo:   3
Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ing. Helena Psotová
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo D 7/6/07 - MENERT spol. s r.o. - žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. Krížnej a Kukučínovej 

Uznesenie č. 6/2007 –X./2.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Krížnej a Kukučínovej ul. v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C, k.ú. Šaľa na LV č.1:
1. pozemku na ul. Krížnej, časť parc. č. 803 o výmere cca 27 m² a 289 m², ako novovytvorené parc. č. 803/4, zastavaná plocha o výmere 27 m² a parc. č. 803/5, zastavaná plocha o výmere 289 m² , v zmysle geometrického plánu č. 67-2007, t.j. spolu 316 m², v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 600,- Sk/m², t.j. v celkovej sume
505 600,- Sk,
2. pozemku časť parc. č. 818 o výmere cca 63 m² a časť parc.č.820 o výmere cca 55 m², ako novovytvorená parcela č. 818/2, zastavaná plocha o výmere 118 m², v zmysle geometrického plánu č. 67-2007, v cene podľa hodnotovej mapy mesta 1 600,- Sk/m², t.j. v  sume 188 800,- Sk, pre spoločnosť MENERT spol. s r.o., so sídlom Šaľa, Hlboká 3.

Za hlasovalo:  19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:  0
Zdržalo sa:    1

Ing. Helena Psotová
Nehlasovalo:   2
Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo D 8/6/07 - Členovia Záhradkárskej osady „Pri kúpalisku“ - žiadosť o usporiadanie vlastníctva pozemku parc. č. 2522

Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia, uznesenie nebolo prijaté.

Za hlasovalo:   0
Proti hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Verešová
Zdržalo sa:    7
RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo:   2
Ján Kmeťo, Mgr. Jozef Varsányi
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo E 1/6/07 - Voľba nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali

Uznesenie č. 6/2007 –XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. berie na vedomie
zánik členstva v komisiách:
Komisia školstva a kultúry – PhDr. Kuklovský Rudolf, JUDr. Fardousová Renáta
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie – Ing. Lužica Michal
Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia – Ing. arch. Moravčík Peter,
Sýkora Miroslav,
Komisia hospodársko-finančná – Ing. Tibor Mikula
C. schvaľuje
nových členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali nasledovne:

1. Komisia školstva
poslanci:   Varsányi Jozef, Mgr.
neposlanci: Dohányosová Katarína, Mgr.
   Muráriková Lýdia, Mgr.
   Sobotová Beáta
   Bajlová Magdaléna

2. Komisia kultúry
poslanci:  Hikkel Svetozár, MUDr.
   Talajková Gabriela
   Velázquezová Erika, Ing.
neposlanci: Bezák Roman, Mgr. Art.
   Demín Miroslav
   Kostov Rubin
   Kováč Tibor
   Lelič Andrej, Mgr.
   Slobodníková Zuzana, Mgr.
   Száz Krisztína, Mgr.

3. Komisia hospodársko - finančná
poslanec:  Stredanský Ľubomír, Ing.

4. Komisia sociálna, pre mládež, šport a neziskové organizácie
poslanec:  Bečár Igor, MUDr.

5. Komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia
neposlanci: Kudrna Juraj, Ing.
   Ševčík Tibor

D. schvaľuje
nového predsedu Komisie školstva a predsedu Komisie kultúry nasledovne:
Komisia školstva - predseda: Psotová Helena, Ing.
Komisia kultúry - predseda: Velázquezová Erika, Ing.

Hlasovanie o členoch komisie školstva, komisie kultúry, komisie hospodársko – finančnej, komisie sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie, z radov poslancov:

Za hlasovalo:  21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:    0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:     1
Ján Kmeťo
Počet neprítomných:  3
Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Hlasovanie o voľbe predsedu komisie školstva:

Za hlasovalo:  20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:    0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:     2

Ján Kmeťo,  Ing. Helena Psotová
Počet neprítomných: 3
Ing. František Botka,  MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Hlasovanie o voľbe predsedu komisie kultúry prebehlo tajným hlasovaním.

Hlasovanie o členoch komisie školstva, komisie kultúry, komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia z radov neposlancov prebehlo tajným hlasovaním.

Hlasovanie o uznesení ako celku:

Za hlasovalo:  20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:    0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:     2

RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár
Počet neprítomných:  3
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo E 2/6/07 - Voľba nového člena Mestskej rady v Šali

Uznesenie č. 6/2007 –XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu nového člena Mestskej rady v Šali,
B. schvaľuje
Ing. Mariána Kántora za člena Mestskej rady v Šali.

Za hlasovalo:  20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:     2

MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor
Nehlasovalo:    0
Počet neprítomných:  3

Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Vystúpenie Jána Cehlárika v bode G. Vystúpenie verejnosti

Uznesenie č. 6/2007 –XIII.

G. Vystúpenie verejnosti
Na základe vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika na rokovaní mestského zastupiteľstva vo veci dlhotrvajúceho riešenia jeho žiadosti o prihlásenie k trvalému pobytu v meste Šaľa, a vo veci činnosti a postupu mestskej polície voči jeho osobe za obdobie od roku 1986 do roku 2005,

Mestské zastupiteľstvo v Šali
ukladá
predložiť na 7. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva stanovisko primátora mesta a náčelníka mestskej polície k téme vystúpenia občana mesta Jána Cehlárika

Za hlasovalo:  16
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:     3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Marián Kántor
Nehlasovalo:     2
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo
Počet neprítomných:  4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo H 1/6/07 - Investičný zámer - vytvorenie nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na miestnom cintoríne v Šali

Uznesenie č. 6/2007 –XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
investičný zámer - vytvorenie nových hrobových miest a miest pre ukladanie urien na miestnom cintoríne v Šali,
B. ukladá
zaradiť investičný zámer do návrhu rozpočtu na rok 2008.
T: 9. riadne zasadnutie MsZ    Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Za hlasovalo:  20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo:   0
Zdržalo sa:    0
Nehlasovalo:    2

RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár
Počet neprítomných:  3
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo H 2/6/07 - Poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby - žiadosť o informáciu

Uznesenie č. 6/2007 –XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
žiadosť o informáciu z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vo veci poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby v meste Šaľa,
B. konštatuje,
že pre obyvateľov mesta Šaľa je postačujúce poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby do 22.00 hod.

Za hlasovalo:  14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi
Proti hlasovalo:   3
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Zdržalo sa:     3
Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová
Nehlasovalo:    2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik
Počet neprítomných:  3
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula

Materiál číslo H 3/6/07 - Návrh na vyjadrenie stanoviska k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Uznesenie č. 6/2007 –XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vyjadrenie stanoviska k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády č. 751/2004 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
B. prijíma vyhlásenie:
Mestské zastupiteľstvo v Šali so znepokojením prijalo Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Sme presvedčení, že minimálna sieť má určovať počet zariadení, s ktorými poisťovne uzatvoria zmluvy, ale v žiadnom prípade nemá obsahovať zoznam konkrétnych nemocníc. Je v kompetencii poisťovní s kým zmluvy uzatvoria a s kým nie. 
Postup ministerstva zdravotníctva sa dotkol aj nemocnice v Šali, ktorú má v prenájme n.o. ForLife. Nemocnica v Šali nevytvára stratu a je teda schopná samostatnej existencie. Avšak vytvorenie minimálnej siete stavia nemocnicu do závetria, kam rozhodne nepatrí.
Dúfame, že Vláda SR nebude zasahovať do mechanizmov, ktoré fungujú, a že v záujme občanov – pacientov ustúpi od vytvárania zoznamov a teda od umelého vyčleňovania preferovaných zariadení.

Za hlasovalo:  20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo:    0
Zdržalo sa:     0
Nehlasovalo:     1

RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných:  4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Tibor Mikula.

Prílohy