Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 22.12.2005 - 09:29  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 09:33  //  zobrazené: 1493

06/2005 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 06/2005  |  dátum konania: 15.12.2005  |   zápisnica (pdf)

I.

K informácii o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.


II.

K správe z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z kontroly dodržiavania VZN č. 19/2000 – Štatút mestskej polície Šaľa, člnku 10, týkajúceho sa dodržiavania normatívu výstroje príslušníkov MsP,
2. správu z kontroly dotácie poskytnutej mestu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na výstavbu nájomných bytov na ul. Hlavná v Šali,
B. prijíma
výsledky z vykonaných kontrol.

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 4
Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,


III.

K návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2006 – materiál číslo A 3/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2006,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2006,
C. ukladá
vykonať kontrolu
1. zámennej zmluvy s Bc. Belovičovou – uznesenie v roku 2003, podpísanej v roku 2005, či je v súlade s VZN mesta,
2. nájomnej zmluvy s Jednotou SD Galanta na pozemok pri Olympii, kde Ing. Tibor Baran, primátor mesta, zaviazal mesto Šaľa v budúcnosti zameniť pozemky, či je v súlade s VZN mesta Šaľa a zákonmi SR,

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Karol Mikloš,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 4
Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,

C. ukladá
3. dodržania uznesenia z roku 2004 ohľadom podmienok vypísania VOS – outsourcing.
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2006   Z: hlavná kontrolórka

Za hlasovalo: 20
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 4
Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,

IV.

K informácii o stave procesu posudzovania zámeru pre NISAK a.s. Nitra: Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko – ústna informácia číslo A 4/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o stave procesu posudzovania zámeru pre NISAK a.s. Nitra: Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko.


V.

K správe o prevádzke krytej plavárne k 30. 11. 2005 – materiál číslo A 5/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o prevádzke krytej plavárne k 30. 11. 2005,
B. schvaľuje
požiadavku na transfer príspevku 400 000,-- Sk na krytie časti nákladov v mesiaci december 2005.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 3
MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 4
Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,


VI.

K stanovisku k informáciám uverejnených v miestnych médiách – ústna informácia

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
stanovisko prednostu MsÚ k informáciám uverejnených v miestnych médiách.

 

VII.

K návrhu na zlúčenie komisie finančnej a na vysporiadanie nedoplatkov na daniach a miestnych poplatkoch a komisie pre správu majetku mesta

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zlúčenie komisie finančnej a na vysporiadanie nedoplatkov na daniach a miestnych poplatkoch a komisie pre správu majetku mesta, ukončenie členstva v komisiách a voľbu predsedu komisie,
B. schvaľuje
1. zlúčenie komisie finančnej a na vysporiadanie nedoplatkov na daniach a miestnych poplatkoch s komisiou pre správu majetku mesta a vytvorenie „Komisie finančnej a pre správu majetku mesta“ k 1. 1. 2006,
2. ukončenie členstva v komisiách MsZ nasledujúcich členov:
- finančná komisia: Ing. Alexovič Juraj ml., Šperka Ľubomír
- komisia pre správu majetku mesta: Homola Vladimír
C. volí
Ing. Ferdinanda Chromeka za predsedu komisie finančnej a pre správu majetku mesta.

Za hlasovalo: 21
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý,
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová,


VIII.

K návrhu VZN č. 3/2005 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa – materiál číslo
B 1/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN č. 3/2005 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN č. 3/2005 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa s doplnením písm. h) do článku 4,  § 8, ods. 1.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
Ján Hlavatý,
Zdržalo sa: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová,

IX.

K návrhu novelizácie VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa – materiál číslo 
B 2/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh novelizácie VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
novelizáciu VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa s akceptovanými pripomienkami a výšku poplatkov za komunálny odpad podľa alternatívy č. 1.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 2
JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová,

X.

K energetickej koncepcii mesta Šaľa – zaradenie do VZN č. 1/2004 – materiál číslo
B 3/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zaradenie energetickej koncepcie mesta Šaľa do VZN č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa ako súčasť záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie mesta,
B. schvaľuje
zaradenie energetickej koncepcie mesta Šaľa do VZN č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa ako súčasť záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie mesta v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
Ján Hlavatý, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Martin Alföldi, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová,

 

XI.

K návrhu na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2005 – materiál číslo C 1/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2005,
B. schvaľuje
návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2005 nasledovne:

bežné príjmy    275 153 tis. Sk
bežné výdavky   274 635 tis. Sk
rozdiel           518  tis. Sk

kapitálové príjmy     56 110 tis. Sk
kapitálové výdavky     65 312 tis. Sk
rozdiel                  -   9 202 tis. Sk

príjmové finančné operácie     29 177 tis. Sk
výdavkové finančné operácie              19 865 tis. Sk
rozdiel         9 312 tis. Sk
 
celkové príjmy              360 440 tis. Sk
celkové výdavky              359 812 tis. Sk
rozdiel            628 tis. Sk


Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Martin Alföldi, Peter Popluhár,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


XII.

K stanoveniu poplatkov za zaopatrenie v detských jasliach a bývanie v domove dôchodcov – materiál číslo C 2/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh stanovenia poplatkov za niektoré druhy služieb poskytovaných OSS,
B. schvaľuje
1. poplatok za zaopatrenie v detských jasliach vo výške 2 200,-- Sk mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2006 pre deti sociálne odkázaných rodičov,
2. poplatok za zaopatrenie v detských jasliach vo výške 5 500,-- Sk mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2006 pre deti obidvoch ekonomický činných rodičov,

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik,
Zdržalo sa: 4
Ing. Ferdinand Chromek, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo:  2
MUDr. Martin Alföldi, Peter Popluhár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

B. schvaľuje
3. výšku mesačných úhrad za bývanie v domove dôchodcov v intervale od 1290,-- Sk do 1890,-- Sk s účinnosťou od 1. 1. 2006.


Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo:  2
MUDr. Martin Alföldi, Peter Popluhár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


XIII.

K návrhu rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo  C 3/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2006,
B. schvaľuje
príspevok zriaďovateľa na rok 2006 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vo výške 5 mil. 750 tis. Sk, z toho na výkon opatrovateľskej služby ako originálnej kompetencie mesta 2 mil. 250 tis. Sk.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
 MUDr. Martin Alföldi, Mgr. Gustáv Güll, Peter Popluhár,
Počet neprítomných: 4
MUDr. Igor Bečár, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,


XIV.

K návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 4/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006,
B. schvaľuje
1. presun výdavkov z bežného rozpočtu z programu 9. Public relation  - medzinárodné vzťahy 300 tis. Sk a z programu 17. Projektový manažment sumu 200 tis. Sk do kapitálových výdavkov do programu 1. Doprava na vybudovanie parkovacích miest na ulici Hollého a vybudovanie chodníkov na ulici Dlhoveskej a Hollého,

Za hlasovalo: 15
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Zdržalo sa: 7
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,

B. schvaľuje
2. rozpočet mesta Šaľa na rok 2006 nasledovne:

Bežný rozpočet:   príjmy:  296 319 tis. Sk
výdavky: 285 919 tis. Sk
rozdiel:   10 400 tis. Sk

Kapitálový rozpočet:  príjmy:      86 422 tis. Sk
výdavky:    84 840 tis. Sk
rozdiel:     1 582 tis. Sk    
 
Finančné operácie:  príjmové:     7 708 tis. Sk
výdavkové:   19 690 tis. Sk
rozdiel:           - 11 982 tis. Sk

Celkový rozpočet:  príjmy:  390 449 tis. Sk
výdavky: 390 449 tis. Sk
rozdiel:            0 tis. Sk

3. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 10 000 tis. Sk  na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov  v priebehu rozpočtového roku 2006,
4. prijatie bankového úveru vo výške 5 000 tis. Sk na financovanie kapitálových investícií.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý,

Zdržalo sa: 1
Tibor Dubis,
Nehlasovalo:  0

Počet neprítomných: 3
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,


XV.

K stanovisku hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006 – materiál číslo C 5/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2006.


XVI.

K majetkovým záležitostiam

1. Návrh na dopredaj bytu a garáže z V. etapy – materiál číslo D 9/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na dopredaj bytu a garáže z V. etapy,
B. schvaľuje
1. dopredaj bytu na ul. Hollého, dom 1842/6 pre:
- Annu Horváthovú a Ernesta Horvátha, byt č. 34, prízemie, parc. č. 3080/33, 34, 35 v podiele 189/10 000, v cene 14 838,-- Sk
2. dopredaj garáže na ul. Sládkovičova, dom 1279/3 pre:
- Miroslava Megu a Máriu Megovú, garáž č. 4, suterén, parc. č. 4167/1, 4166/2 v podiele 257/10 000, v cene 121 000,-- Sk podľa znaleckého posudku.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,


2. Zdenko Malcho – žiadosť o zámenu pozemkov – materiál číslo  D 2/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zámenu pozemkov,

B. schvaľuje
zámenu pozemkov - pozemok vo vlastníctve mesta, vedený v LV č.1, parc. č. 1964/2 o výmere 155 m2, za pozemok vo vlastníctve Zdenka Malcha, vedený v LV č. 2066, časť parc. č. 1973 o výmere 155 m2.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Ladislav Szarka,


3. MUDr. Ladislav Czakó, neštátne zdravotnícke zariadenie – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 3/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. schvaľuje
priamy odpredaj pozemku, časť parc. č. 2034/1 o výmere cca 70 m2, v cene 1464,-- Sk/m2, t. j. v sume cca 102 480,-- Sk pre MUDr. Ladislava Czaka, neštátne zdravotnícke zariadenie.

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 5
Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Ladislav Szarka,


4. K návrhu podmienok VOS na odpredaj zostávajúcich výmenníkových staníc a skladov na ul. Družstevnej – materiál číslo D 4/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh a podmienky VOS na odpredaj zostávajúcich výmenníkových staníc a skladov na ul. Družstevnej,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie VOS na odpredaj zostávajúcich výmenníkových staníc a skladov na ul. Družstevnej,
2. súťažné podmienky VOS podľa predloženého návrhu,
3. zloženie členov súťažnej komisie podľa predloženého návrhu,
C. ukladá
1. vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na odpredaj výmenníkových staníc a hydrofórovej stanice v zmysle schválených podmienok,
T: do 5. 1. 2006        Z: prednosta MsÚ
2. informovať mestské zastupiteľstvo o výsledku VOS
T. 2. riadne zasadnutie MsZ v roku 2006    Z: predseda komisie

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Ladislav Szarka,


5. Združenie stavebníkov PBD – opätovné prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku pod bytovým domom na ul. Hlavnej – materiál číslo D 5/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovné odkúpenie pozemku pod PBD na ul. Hlavnej,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemku od budovou Polyfunkčného domu na ul. Hlavnej, parc. č. 1078 o výmere 486 m2, vedenej na LV č. 1 v KN registri C pre k. ú. Šaľa, v cene 150,-- Sk/m2, t. j. v celkovej sume 72 900,-- Sk pre Združenie stavebníkov PBD v podieloch pre jednotlivých vlastníkov bytov, ktorých zoznam s veľkosťou príslušných podielov na pozemku sú uvedené na osobitnej prílohe.

Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
JUDr. Ladislav Kelemen,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Gustáv Güll,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Ladislav Szarka,


6. Ingrid Hurbanová, Jozef Tatai – žiadosť o zníženie nájomného v letnom období – materiál číslo D 6/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zníženie nájomného počas letných mesiacov,
B. neschvaľuje
zníženie nájomného v období od 1. 6. 2005 do 30. 9. 2005 o 4 000,-- Sk mesačne, spolu v hodnote 16 000,-- Sk pre Ingrid Hurbanovú a Jozefa Tataia, nájomcov nebytových priestorov v objekte COV Šaľa, mestská časť Veča.

Za hlasovalo: 10
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,
Proti hlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Peter Popluhár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 5
MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 1
MUDr. Martin Alföldi,


7. G – G Company, Ladislav Gasparovics – žiadosť o prenájom pozemku – materiál číslo D 8/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku,
B. schvaľuje
prenájom pozemku, parc. č. 1992 a parc. č. 1993/1 o celkovej výmere 2000 m2 na nároží ulíc Kráľovskej a Hlavnej, za cenu v zmysle VZN č. 22/2003 zásady hospodárenia s majetkom mesta, je prenájom pod objektom do kolaudácie 50,-- Sk/m2/rok, t. j. pri rozlohe 1200 m2 je ročný prenájom 60 tis. Sk, zariadenie staveniska je 3,-- Sk/m2/rok, t. j. pri rozlohe 800 m2 je ročný prenájom 2 400,-- Sk. Spolu je prenájom 62 400,-- Sk/rok.

Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,


Proti hlasovalo: 6
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 1
JUDr. Ladislav Kelemen,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0


8. Ján Kališ s manž. – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku – materiál číslo D 1/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. neschvaľuje
priamy odpredaj pozemku, parc. č. 3135/1 o výmere 696 m2 v cene pre podnikateľské účely 480,- Sk/m2, t. j. v sume 334 080,-- Sk, pre Jána Kališa s manž., bytom Šaľa, Narcisova 10,
s predkupným právom pre Mesto Šaľa (terajšieho vlastníka) s časovo obmedzeným trvaním
5 rokov a s uvedením účelu využívania pozemku v kúpnej zmluve (záhradka na pestovanie kaktusov).

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 0


9.  Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli FK Slovan Duslo Šaľa


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o predaj nehnuteľností v areáli FK Slovan Duslo Šaľa,
B. schvaľuje
odkúpenie nebytových priestorov v areáli futbalového štadióna, vo vlastníctve Futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa, zapísaných v LV č. 6002 v k. ú. Šaľa:
1. hlavná stavba súp. č. 1727/1 – prevádzková budova s tribúnou a bytom správcu na parc. č. 3967/12, 3967/13 a 3967/14 a
2. v edľajšie stavby bez súp. č. – futbalové ihrisko na parc. č. 3962, vedľajšia tribúna na parc. č. 3963, garáž pre techniku na parc. č. 3964 a pomocné sociálne priestory na parc. č. 3965 v celkovej cene 200 000,-- Sk.

Za hlasovalo: 20
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 4
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Gustáv Güll,
Počet neprítomných: 0


XVII.

K petícii rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa – materiál číslo G 1/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa, ktorou vyjadrujú nesúhlas so zrušením Materskej školy na ul. J. Palárika 396/3, Śaľa,
B. prijíma
petíciu rodičov, známych a priateľov materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa proti zrušeniu MŠ J. Palárika.

Za hlasovalo: 10
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Ján Hlavatý, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 6
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi,
Zdržalo sa: 2
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Gustáv Güll, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných: 0


XVIII.

K petícii na podporu zrušenia materskej školy na ul. J. Palárika č. 369/3 – materiál číslo G 2/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
petíciu občanov na podporu zrušenia MŠ ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa,
B. prijíma
petíciu občanov na podporu zrušenia materskej školy na ul. J. Palárika č. 396/3, Šaľa.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 5
Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Peter Popluhár, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Gustáv Güll, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných:


XIX.

K petícii občanov za jednosmernú premávku prístupovej komunikácie určenej na zásobovanie predajní na Hlavnej ulici – materiál číslo G 3/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
petíciu občanov panelových domov na ul. Kráľovskej č. 2 a 4, za jednosmernú premávku prístupovej komunikácie určenej na zásobovanie predajní na ul. Hlavnej,
B. prijíma
petíciu občanov za jednosmernú premávku prístupovej komunikácie určenej na zásobovanie predajní na Hlavnej ulici.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
Andrej Csillag,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár,
Nehlasovalo: 4
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

 

 

 

XX.

K termínom zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva pre rok 2006 – návrh – materiál číslo G 4/6/05

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva pre rok 2006,
B. súhlasí
s navrhnutými termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva pre rok 2006 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa.

Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,


XXI.

K poslaneckému návrhu Tibora Dubisa

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
poslanecký návrh Tibora Dubisa,
B. ukladá
1. vyčleniť pre politické strany v Dome kultúry priestory pre bezplatnú schôdzkovú činnosť,

Za hlasovalo: 15
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ladislav Jaroš, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

B. ukladá
2. zriadiť presklenú vitrínu pre politické strany pôsobiace v meste.

Za hlasovalo: 10
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 6
Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Gustáv Güll,
Nehlasovalo: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,
Počet neprítomných: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Prílohy