Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.09.2022 - 15:49  //  aktualizácia: 22.09.2022 - 15:51  //  zobrazené: 764

05/2022 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 05/2022  |  dátum konania: 14.09.2022

Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

zo dňa 14. 09. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica obsahuje: Prezenčnú listinu                     

Pozvánku

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(05/2022)

Dátum: 14. 09. 2022

Miesto: malá zasadačka, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Jana Majdlenová, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Slavomír Kališ, Jozef Holota, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ladislav Mitošinka, Ing. Karol Molnár

Neprítomní: Igor Bleho

Prizvaní: zástupcovia Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Hodnotiaca správa Akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 2020 až 2022
 4. Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu na rok 2023
 5. Rôzne
 6. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal prítomných členov na zasadnutí. Prezentovalo sa ich 9, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Dňa 07. 09. 2022 tajomníčka komisie elektronicky poslala členom program rokovania, s ktorým prítomní súhlasili.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 22. 06. 2022 a dodal, že uznesenia boli splnené. 

K bodu 3: Hodnotiaca správa Akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 2020 až 2022

Koncepcia rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025 bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Šali Uznesením č. 9/2020 – X dňa 3. 12. 2020.

Proces monitorovania a hodnotenia je dôležitou súčasťou realizácie cieľov a zámerov, ktoré boli zadefinované v rámci rozvoja a vývoja športu v Šali. Monitorovací systém koncepcie ukladá spracovať priebežnú hodnotiacu správu na vyhodnotenie plnenia aktivít koncepcie v dvojročných intervaloch, teda najneskôr v roku 2022 a 2024. Zároveň ukladá, aby táto hodnotiaca správa bola predložená Mestskému zastupiteľstvu v Šali.

Z tohto dôvodu Komisia mládeže a športu pri MsZ v Šali vyhodnotila plnenie jednotlivých aktivít podľa schválenej štruktúry priorít, cieľov a aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 2020 až 2022.

 

Priorita 1: Vytváranie podmienok pre zdravé a pohybovo zdatné obyvateľstvo

 

Cieľ 1.1.:

Neustále zlepšovanie a skvalitňovanie infraštruktúrnych podmienok pre šport v meste

 

Opatrenie 1.1.1.:

Modernizácia a investície do existujúcej športovej infraštruktúry mesta

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Zimný štadión:

 • rekonštrukcia strojovne aj ľadovej plochy,
 • nákup rolby na ľad.

 

Športová hala:

 • zateplenie obvodového plášťa budovy,
 • rekonštrukcia, resp. výmena posuvných tribún,
 • scoreboard – výsledkovej tabuly (2ks) a vzduchotechniky,
 • povrchová úprava areálu a jeho okolia (napr. parkovísk, komunikácií, asfalt pre pojazdné plochy a dlažba pre pochôdzne plochy),
 • vybudovanie minimálne 2 šatní pre športovcov,
 • zastrešenie priestoru nad vstupným vestibulom hlavného vchodu (terajšej terasy) za účelom vybudovania – zriadenia posilňovne pre športovcov,
 • vybudovane SKY BOX priestoru,
 • sanácia alebo rekonštrukcia budovy bývalej výmenníkovej stanice, rekonštrukcia, resp. opravy dažďových zvodov, oplotenia a brán.

 

 

 

- spracovaná žiadosť o dotáciu na SOaŠV - neúspešná

Kolkáreň:

 • výmena okien a dverí,
 • zateplenie strechy a obvodového plášťa,
 • rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatní a vstupných priestorov.

 

- v januári 2021 bola ukončená výmena okien v budove Mestskej kolkárne v Šali. Projekt bol zrealizovaný vďaka  finančnej podpore SAMSUNG Galanta, OZ, vo výške 20 000 eur. Zvyšnú časť takmer 17 000 eur financovalo mesto Šaľa z vlastného rozpočtu. Vý-   menou pôvodných výplní obvodovej konštrukcie bu- dovy za nové sa dosiahne úspora energií na prevádzku tohto objektu a zároveň sa zlepšili aj podmienky užívania objektu pre športujúcu verejnosť. Nové sklá vo veľkorozmerných oknách sú reflexné a proti- slnečné.

Futbalový štadión Šaľa:

 • rekonštrukcia hlavnej tribúny,
 • výmena osvetlenia na umelej tráve na úspornejšie,
 • vybudovanie osvetlenia trávnika na hlavnom ihrisku,
 • vybudovanie WC mužské a ženské podľa požiadaviek SFZ,
 • rekonštrukcia šatní podľa požiadavky SFZ,
 • vybudovanie relax fitnes centra,
 • inštalácia kamerového systému,
 • prebudovanie hlavného vchodu do areálu na elektrické zatváranie,
 • vybudovanie kanalizačnej prípojky na štadión,
 • vybudovanie tréningového a zápasového ihriska pre malé deti.

 

 

 

 

 

 

 

- na futbalovom štadióne v Šali bola realizovaná v júli 2022 rekonštrukcia šatní podľa požiadaviek SFZ. Rekonštrukcia bola usku- točnená na vlastné náklady.

 

Rekonštrukcia objektu plavárne s 50 m bazénom

 • nové zastrešenie, obnova technológie, obnova prevádzky.

 

- v roku 2022 (ukončenie v auguste) bola realizované nové zastrešenie na plavárni Duslo Šaľa. Mesto Šaľa získalo na tento projekt finančné prostriedky z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 1 075 000 eur, mesto stálo táto investícia približne 300 tisíc eur. Nová strecha je polosamonosná, boli vybu- dované štyri nosné stĺpy, ktoré držia hlavnú záťaž strechy a zvyšok strechy, ktorá má nezvyčajný kruhový tvar, je zachytený vo venci.

Rozšírenie skateparku o nové prvky

 • doplnenie nových prvkov, riešenie systému vstupu do areálu.

 

Opatrenie 1.1.2

Zlepšenie materiálno – technického vybavenia športovej infraštruktúry škôl

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

ZŠ s MŠ P. Pázmánya

 • rekonštrukcia školského dvora s umelým trávnikom.

- v roku 2021 bola realizovaná rekonštrukcia školského dvora s umelým trávnikom vďaka spon- zorom

ZŠ s MŠ J. Murgaša

 • výmena umelého povrchu multifunkčného ihriska,
 • rekultivácia priestoru „malého“ átria do podoby street workoutového ihriska,
 • telocvične (obloženie stien, odsávanie vzduchu, prakticky nefunkčné vetranie prostredníctvom vysoko umiestnených okien – pri rekonštrukcii vymenené, neprispôsobené na túto potrebu, deštrukcia omietok).

 

ZŠ Ľ. Štúra

 • telocvičňa – vonkajšia fasáda (praskanie múrov), nová podlaha,
 • multifunkčné ihrisko nové mantinely,
 • priestory pre vybudovanie nových športových priestorov: volejbalové ihrisko, bežecký ovál, basketbalové ihrisko.

- v roku 2020 bol obnovený povrch multifunkčného ihriska, ktoré ponúka možnosti na realizáciu vyučovacích hodín telesnej výchovy aj záujmových krúžkov. Žiaci a mládež využívajú ihrisko určené na rôzne druhy športov, ako futbal, hádzaná, basketbal. Súčasťou obnovy opotrebo- vaného povrchu bol aj nový basketbalový kôš. Tento  projekt obnovy  sa usku- točnil   vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v sume 10 000 eur

- v roku 2022 bola realizovaná rekonštrukcia vonkajšej fasády na telocvični vďaka finančným prostriedkom z Nórskych fondov

ZŠ J. Hollého

 • rekonštrukcia záchytných sietí multifunkčného ihriska a umelej trávy,
 • telocvične - nová podlaha,
 • pre účely športových aktivít by sa dali využívať 2 veľké plochy s betónovým podkladom,
 • nutné doriešiť oplotenie areálu – pretože sa znehodnocuje aj športové ihrisko, riešenie prístupu verejnosti.

- škola si každý rok svojpomocne opravuje dotrhané záchytné siete multifunkčného ihriska

ZŠ J. C. Hronského

 • nový povrch bežeckej dráhy,
 • v oboch telocvičniach nová podlaha,
 • rekonštrukcia šatní a umyvární pri telocvičniach,
 • fasáda oboch telocviční,
 • rekonštrukcia a úprava multifunkčného ihriska,
 • priestory pre zriadenie gymnastickej telocvične, atletického areálu, hádzanárskeho ihriska a workoutového ihriska.

- v roku 2021 bola vykonaná rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični vo výške 34 647,17 eur

ZŠ s MŠ Bernolákova

 • telocvičňa - nová podlaha, zateplenie objektu, strecha,
 • multifunkčné ihrisko.

 

SOŠ, Štúrova

Iniciovať u vlastníka, ktorým je VÚC NSK, zabezpečenie:

 • rekonštrukcie telocvične,
 • nového multifunkčného ihriska, pre ktoré existujú priestory.

 

Spojená škola, Nivy

Iniciovať u vlastníka, ktorým je VÚC NSK, zabezpečenie:

 • revitalizácie trávnika futbalového ihriska, revízie, opravy a sfunkčnenie zavlažovania,
 • atletickej dráhy,
 • úplnej revitalizácie doskočiska, nového povrchu,
 • nového vybavenia modernými zariadeniami do posilňovne,
 • športová hala prešla výmenou okien v decembri 2019, ale plaváreň je nefunkčná, nutné nové vybavenie a technológia,  strecha,
 • veľký areál, kde by bolo možné vytvoriť multifunkčné ihrisko, ihrisko na plážový volejbal a workoutové ihrisko.

 

 

 

 

Opatrenie 1.1.3

Investície do novej športovej infraštruktúry a budovanie nových kapacít, obstaranie nového vybavenia

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Obstaranie novej nafukovacej tenisovej haly

energeticky úsporné riešenie

- v novembri v roku 2020 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nafukovacej  haly v Šali, ktorú zakúpil Teniso-  vý klub Šaľa. Nafukovaciu halu tenisti môžu využívať počas zimných mesiacov a nepriaznivého počasia

Vybudovanie novej multifunkčnej tréningovej haly pre loptové  a bojové športy

 • v priestore medzi mestskou športovou halou, kolkárňou a geotermálnym vrtom vybudovanie novej športovej haly pre rôzne športy s prislúchajúcou infraštruktúrou na základe vypracovanej štúdie

- zámer zaradený ako integrovaná územná investícia SPR - PHRSR NSK

Výstavba krytého zimného štadióna

 • zabezpečenie celoročnej využiteľnosti

 

Výstavba športovo relaxačného a kongresového centra s ubytovacími kapacitami

 • areál bývalého kúpaliska (centrum aj
  s krytým plaveckým bazénom, s vodným svetom a wellness areálom, aj s vonkajšími letnými bazénmi a ubytovacími kapacitami)

 

Zabezpečenie moderných športových pomôcok/náradia/vybavenia

 • obstaranie vybavenia pre školské telocvične (tatami),
 • obstaranie defibrilátorov do hlavných športových objektov mesta

– bolo zaobstarané vybave-nie pre školské telocvične (ZŠ. J. Murgaša) – tatami. Tieto pomôcky boli zakúpe- né z dotácií pre oblasť špor- tu z rozpočtu mesta Šaľa. Taktiež boli zaobstarané defibrilátory do hlavných športových objektov (futba- lový štadión a mestská špor- tová hala). Tieto zariadenia boli zakúpené z dotácie z NSK.

Dopravné ihrisko

 • hľadanie možností nadobudnutia do vlastníctva.

 

Tenisové kurty:

 • vybudovanie tzv. „zázemia“ k novej tenisovej hale - nové šatne a hygienické zariadenie, napr. osadením a spojením jednoduchých montovaných stavieb.

 

       

 

Opatrenie 1.1.4:

Vytváranie podmienok pre športovanie v exteriéri na verejných priestranstvách

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Vybudovanie voľnočasovej zóny so športovým zameraním - individuálne aktivity

 • najmä pre vekovú kategóriu (aj) nad 12 rokov, napr. vybudovanie bmx dráhy, lezeckej steny.

 

 

Vybudovanie ihrísk vhodných pre kolektívne pohybové aktivity

 • ihriská v rámci revitalizácie lesoparku,
 • ihriská v rámci revitalizácie vnútroblokov.

 

 

 

– začiatkom roka 2022 bola vypracovaná projektová do- kumentácia na projekt Revi- talizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská.  Tento projekt, okrem iného, zahŕňa aj nové detské ihrisko a atraktívnu plochu na loptové hry. Taktiež v roku 2022 bola vypracovaná pro- jektová dokumentácia na Výstavbu detského inkluzív- neho ihriska Rodinka vo vnútrobloku ulíc Bottova – Čsl. armády, Šaľa. Ekologické a bezbariérové ihrisko z dreva by malo deťom priniesť viacero prvkov – kolotoč, hojdačku, veľkú ľod Nina pre deti od 3 do 14 rokov, fitdráhu aj pieskovisko. Mes-  to získalo dotáciu vo výške 34 500 eur z MPSVaR SR.

Vytváranie podmienok pre cyklistiku

 • riešenie vnútromestských cyklotrás, ale aj cyklistických komunikácií spájajúcich mesto s okolitými obcami,
 • spolupráca s národným a krajským cyklokoordinátorom.

 

- v roku  2021 už fungovalo mobilné dopravné ihrisko s rozmermi približne 16x30 metrov, ktoré mesto získalo z projektu Bicyklujme sa spo- ločne bezpečne-SafeCycling. Bolo zakúpených aj 10 bi- cyklov, prilby a vesty. Ihrisko bolo rozložené na ploche zimného štadióna a bolo financované z Fondu malých projektov cezhraničnej spolu- práce európskeho zoskupenia Rába – Dunaj - Váh v spolu- práci s mestom Oroszlány.

- v roku 2021 prebiehala projekčná príprava na úrovni 5 577 eur pre zameranie vnútromestskej cyklotrasy, okrem toho boli vypracované projektové dokumentácie pre predloženie žiadostí o dotácie na cyklostojany pre základné školy, kde boli použité prostriedky vo výške 2 100 eur

- v roku 2022 mesto Šaľa začalo pripravovať projekt Vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry – I. etapa. Pro- jekt by sa realizoval z ne- návratných finančných prostriedkov z Európskej únie

- projekt cyklotrasy spájajú- cej obec Diakovce a mesto Šaľa pokračoval vysporiada- ním pozemkov

Vybudovanie cyklistickej/inline trasy po VD Kráľová

 • spolupráca s Povodím Váhu.

 

Vybudovanie ,,náučného a športového chodníka“ v okolí rieky Váh

 • pre plnenie rôznych pohybových úloh deťmi.

 

- na základe v roku 2020 schváleného grantu vo výške 858 814 eur na projekt s názvom „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, podanej na Minister- stvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma, Výzva ACC02 - Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobe- nie sa zmenám klímy imple- mentované miestnymi orgánmi v mestských úze- miach (ClimaUrban) sa v roku 2021 začali aktivity projektu

Preverenie potenciálu a prípadne umiestnenie exteriérových prvkov pre netradičné športy

 • napríklad discgolf, metlobal, tchoukball, spikeball, ringo, korfbal, indiaca, petanque

 

 

 

Cieľ 1.2.:

Zabezpečiť stabilné prostredie pre existujúce a pre etablovanie sa rozvíjajúcich sa odvetví športov v meste

 

Opatrenie 1.2.1:

Financovanie prevádzky športových zariadení

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Financovanie prevádzky športových zariadení z rozpočtu mesta

 • náklady spojené s prevádzkou mestských športových zariadení ponechať bez zmeny – plne financuje mesto z mestského rozpočtu (do 03/2020 dotácie na úhradu energií) a zároveň:
 • zabezpečiť rovnaký prístup ku športoviskám pre všetkých,
 • zabezpečiť pri zariadeniach, ktorých prevádzku financuje mesto, aby nájomcovia poskytovali deťom a mládeži zvýhodnený prístup.

 

- športoviská prevádzkuje naďalej mesto Šaľa a hradí výdavky spojené s ich prevádzkou

Údržba a starostlivosť o športové zariadenia

 • udržať systém prostredníctvom správcov objektov patriacich pod mesto.

 

- systém prostredníctvom správcov bol udržaný

 

Opatrenie 1.2.2:

Podieľať sa na financovaní činnosti športových klubov a organizovaní verejných športových podujatí klubmi

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Grantový systém na podporu športu - Dotácie na podporu rozvoja športu v meste Šaľa

 • dotačný systém na podporu činnosti a organizovanie verejných športových podujatí zo strany športových klubov - VZN o poskytovaní dotácií,
 • maximálna transparentnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami,
 • každoročne navyšovať alokáciu pre dotácie do športu (činnosti klubov) z mestského rozpočtu zohľadnením výšky inflácie,
 • preverenie možnosti prerozdeľovania financií na základe vypracovaného kľúča, napr. 80 % na kolektívne športy,
  20 % na individuálne športy,
 • pri prideľovaní dotácií zohľadniť existenciu mládežníckych družstiev, zohľadnenie organizácií akcií zo strany žiadateľov/klubov pre verejnosť a nečlenov,
 • podporovať kluby a jednotlivcov pri zapájaní sa do regionálnych a národných súťaží,
 • nájsť konsenzus medzi nosnými odvetviami športu v meste, ktorými sú: hádzaná, športová streľba, futbal, plávanie, hokej, kolky, karate, atletika a ostatnými športmi, resp. dávať priestor aj pre nové športy,
 • podporovať športovcov bez organizačného zázemia.

 

- v roku 2020 mesto Šaľa neposkytlo žiadne dotácie pre oblasť športu v súvislosti s nepriaznivým finančným dopadom pandémie na ekonomiku mesta

- mesto Šaľa v roku 2021 poskytlo dotácie pre oblasť športu – spolu to bolo 34 dotácií a dotácie boli udelené 21 subjektom, pre- tože niektorí z nich si podali viacero žiadostí na rôzne projekty. Vzhľadom na pandemickú situáciu niekto- ré športové kluby nemohli zrealizovať podujatia, na ktoré dostali dotáciu, z tohto dôvodu ju vrátili späť. Rozpočet na dotácie v roku 2021 bol  narozpočtovaný vo výške 10 000 eur

- v roku 2022 mesto poskytlo dotácie pre oblasť športu na 23 rôzne projekty od 17 žiadateľov. Rozpočet na dotácie predstavoval výšku 10 000 eur

- na rok 2023 Komisia mládeže a športu pre MsZ predložila návrh MsZ navýšiť rozpočet na dotácie z pôvodných 10 000 eur na 15 000 eur

Organizovanie verejných športových podujatí zo strany športových klubov

 • podujatia organizované klubmi nielen pre členov bez nutnosti registrácie.

- miestne športové kluby organizovali viaceré podu- jatia, napr. 22.5.2022 – chô- dza pri príležitosti 5. výročia Nordic Walking Tam Šaľa,

obec Trnovec nad Váhom v spolupráci s DO Fénix, ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom a Atletickým oddielom – TJ Slovan Duslo Šaľa organi- zovali 4. ročník Behu okolo Ameriky, Luigino.sk pravi- delne každý rok organizuje Inline preteky v meste Šaľa, Beh nočnou Šaľou je verejné podujatie, ktoré si našlo miesto v rámci športového diania v meste

 

Opatrenie 1.2.3:

Získavanie partnerov a mimorozpočtových zdrojov na spolufinancovanie športových aktivít, podujatí a infraštruktúry

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Verejné financovanie -aktívna práca s dotačnými schémami a programami

 

 • mimo rozpočtu mesta a rozpočtov škôl - fondy EÚ, dotačné schémy ministerstiev, VÚC NSK,
 • centrálne monitorovanie dotačných schém, asistencia klubom pri ich čerpaní.

 

- mesto pravidelne zasiela informácie o otvorených výzvach klubom, aby sa mohli uchádzať o externé zdroje financovania

Súkromné financovanie – zapojenie regionálnych zamestnávateľov a iných komerčných subjektov, verejnosť

 • motivovať predovšetkým doteraz neaktívne subjekty z podnikateľskej sféry, aby sa podieľali na financovaní športu a športovej infraštruktúry,
 • sponzorské, reklama,
 • rodičia, príspevky formou poskytnutia 2% z daní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorita 2 Aktivizovanie aktérov rozvoja športu v meste

 

Cieľ 2.1.:

Šport pre všetky generácie – človek v popredí

 

Opatrenie 2.1.1:

Práca s jednotlivými cieľovými skupinami - deti, mládež, seniori, hendikepovaní

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Práca s mládežou

 

 • zatraktívniť hodiny telesnej výchovy,
 • rozširovať ponuku športových krúžkov na MŠ aj ZŠ a CVČ- (kurzy, krúžky) rybársky v CVČ, nordic walking v MŠ,
 • pracovať na motivácii detí formou športových súťaží medzi školami, sídliskami, medziodvetvové súťaženie,
 • účasť na ligových zápasoch s deťmi zo škôl,
 • netlačiť na výkony ani na skorú špecializáciu, fluktuácia detí medzi viacerými druhmi športu,
 • pravidelné nábory detí do klubov počas verejných podujatí, zároveň klásť dôraz aj na neregistrovaných športovcov, aby rástla aj ich základňa, športové tábory, kempy,
 • pokračovať v tradícií lyžiarskych výcvikov, plaveckých výcvikov,
 • aktivity klubov nielen pre členov bez nutnosti registrácie,
 • podpora rozvoja všestrannosti detských športovcov v predškolských a žiackych kategóriách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lyžiarske výcviky na jednotlivých školách prebie- hali v rámci možností v sú- vislosti s pretrvávajúcou ne- priaznivou pandemickou si- tuáciou

Práca so seniormi

 • kurzy, krúžky primeraných športových disciplín v kluboch seniorov (napr. nordic walking),
 • stredisko talentovaných dospelých a seniorov.

 

Sociálna a kultúrna inklúzia marginálnych skupín

 • podpora vzniku športových tímov/družstiev s účasťou marginalizovaných skupín (národnostné menšiny, cudzí štátni príslušníci),
 • spolupráca s príslušnými nadregionálnymi zastrešujúcimi organizáciami.

 

Podpora rozvoja masového športu

 • cyklistika, cykloturistika, severská chôdza, turistika,
 • masové hromadné podujatia.

 

Zaviesť tradíciu mestských, resp. okresných športových olympiád, resp. hier

 • samostatne pre MŠ, pre ZŠ, pre SŠ, pre seniorov, pre zdravotne postihnutých,
 • hry pre rodiny, matky a deťmi.

 

 

Opatrenie 2.1.2:

Vytváranie podmienok pre zapájanie profesionálov do rozvoja športu v meste

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Skvalitňovanie odborného zázemia

 • vzdelávanie trénerov, zvyšovanie úrovne ich práce,
 • možnosti pre rozširovanie trénerských tímov, zvýšiť počet kvalitných trénerov,
 • možnosti pre angažovanie kvalitných fyzioterapeutov pre zranených športovcov pre urýchlenie ich návratu do tréningového procesu,
 • ďalšie vzdelávanie pedagógov vyučujúcich telesnú výchovu - metodické dni pre učiteľov.

 

Koordinácia a podpora všeobecnej športovej prípravy

 • koordinátori a organizátori pre amatérsky/rekreačný šport seniorských kategórií,
 • tréneri a metodickí pracovníci pre mládež na školách,
 • regionálne centrá.

 

 

 

 

Analýza všetkých profesionálnych štruktúr v športe

 • regionálne, národné, medzinárodné - nadviazanie kontaktov a spolupráce.

 

 

 

Cieľ 2.2.:

Posilnenie spolupráce medzi samosprávou, školami a klubmi a inými organizáciami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti športu

 

Opatrenie 2.2.1:

Posilnenie agendy športu v štruktúrach administratívnych kapacít mesta

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Dedikovaný zamestnanec/referent/manažér MsÚ pre šport

 

 • propagácia športu, informovanosť, sústavné zlepšovanie povedomia o podpore športu medzi verejnosťou,
 • mapovanie telovýchovných a športových objektov
  v majetku mesta, spolkov a fyzických podnikateľských osôb prostredníctvom databázy,
 • vedenie databázy subjektov,
 • koordinátor pre prácu s mládežou, spolupráca so Školským úradom v Šali, s Mládežníckym parlamentom Šaľa a ďalšími relevantnými subjektami,
 • oznamovanie športových podujatí,
 • osveta a komunikácia,
 • aktívna práca s dotačnými schémami a programami,
 • komunikácia a oslovovanie sponzorov, firmy,
 • komunikácia a koordinácia aktivít s VÚC.

- mesto Šaľa úzko spolupracuje s Mlá- dežníckym parla- mentom mesta Šaľa, ktorý každý rok pripravuje širokú škálu rôznych aktivít:

- v roku 2020 sa mesto v spolupráci s parlamentom po- dieľalo na podujatí „nočné korčuľova- nie“

- v roku 2021 Mlá- dežnícky parlament mesta Šaľa v spolu- práci s mestom   zorganizoval podu- jatie Cyklotour 2021 a podujatia Hľadanie postavičiek a Nájdi poklad, v júni to bolo podujatie Rodinný deň, v auguste mesto finančne podporilo parlament podujatie Run of Titans – medaily (okrem tohto dostali aj dotáciu na toto podujatie)

- v roku 2022 to boli nasledovné poduja-tia: nočná hra, valen- tínska súťaž, burza kníh, vajíčkobranie, rodinný deň, vodné vojny, Scooter Cup, Cyklotour Petra Sagana a iné

Pravidelná kontrolná činnosť

 • zo strany samosprávy, ÚHK - využívanie objektov, pridelenie a čerpanie dotácií.

 

Preškolenie zamestnancov klubov na sledovanie a vypracovanie dotačných projektov (metodická podpora)

 • realizovanie informačných seminárov o dotáciách.

 

 

Opatrenie 2.2.2:

Šport ako prostriedok na vytvorenie a podporu jednotnej komunity

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Sprístupnenie školských telocviční aj počas prázdnin a sviatkov

 • regulácia prenájmov telocviční, resp. previazanie použitia príjmov z nájmov na skvalitnenie vybavenia telocviční.

 

Spolupráca škôl pri zabezpečení prenocovania pre účastníkov turnajov organizovaných klubmi

 • poskytnutie priestorov škôl – v triedach, telocvičniach.

 

Využitie športovísk na stredných školách pre potreby obyvateľov

 • telocvičňa + plaváreň na SpŠ Nivy (analýza stavu, možnosti rekonštrukcie, spolupráca s vlastníkom – VÚC NSK).

 

Zefektívnenie komunikácie pri rozdeľovaní tréningových hodín v jednotlivých objektoch

 • využitie/vytvorenie systémov, ktoré umožňujú komunikáciu, plánovanie a evidenciu využitia športovísk.

 

Podpora profilácie športových tried v MŠ, ZŠ, SŠ

 • stredisko talentovanej mládeže,
 • preverenie možnosti vytvorenia športovej školy alebo aspoň športovej triedy na miestnom gymnáziu, - umožniť trénovať aj v dopoludňajších hodinách
  a hlavne zvýšiť tým počet tréningov.

 

Vytvorenie platformy na koordináciu športových aktivít v meste

 

 • heslo – „spolupráca, koordinácia, vzájomná podpora“: samosprávy, školského úradu, športových klubov, zväzov, škôl, federácií, Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa a iných organizácií - organizovanie pravidelných akcií s podporou miestnych športových subjektov zameraných na širokú verejnosť,
 • vypracovať systém aktívneho vyhľadávania športových talentov pre žiakov základných škôl s cieľom podchytiť športovo nadané deti a ponúknuť im možnosť športovať, obzvlášť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • vypracovať metodiku/systém štatistických ukazovateľov, ktoré umožnia objektívne vyhodnotiť športovú aktivitu amatérskych a rekreačných športovcov neorganizovaných v športových kluboch, zaviesť metriky a systémy na sledovanie trendov v športovej aktivite obyvateľstva.

 

 

Zefektívnenie komunikácie Komisie mládeže a športu s mestským zastupiteľstvom

 • pre účinné presadzovanie cieľov tejto koncepcie dohodnúť s MsZ, že mandát komisie ako poradného orgánu bude dôsledne rešpektovaný v zmysle nasledovných princípov:
  • body a témy (so stanoviskom komisie) odporúčané v zápisniciach zo stretnutí komisie na prerokovanie v MsZ v zmysle platnej legislatívy a rokovacích poriadkov sa stávajú bodmi programu zasadnutia MsZ,
  • v oblasti športu MsZ rozhoduje o témach (predkladá ich na hlasovanie) až potom, ako poslanci dostanú k dispozícii stanovisko komisie k týmto témam.

 

 

 

Opatrenie 2.2.3:

Spoločná organizácia podujatí, propagácia a informovanie

 

Priebežný stav plnenia za roky 2021 a  2022

Aktivita:

Popis aktivity

 

Propagácia a medializácia

 • vydávanie športového kalendára, ktorý by zahrňoval podujatia, ktoré sa pravidelne organizujú – aspoň v elektronickej podobe,
 • portál „školský šport“ sústredený na prehľad školských športových súťaží, prezentovať aj širokej verejnosti,
 • mediálna kampaň na motiváciu pre žiakov,
 • propagácia regionálnych športovo rekreačných areálov,
 • spolupráca s miestnymi a regionálnymi médiami,
 • využívanie sociálnych sietí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- všetky športové podujatia sa propagujú aj cez sociálne siete

Informovanie

 • pravidelné stretnutia vedenia mesta so zástupcami klubov – minimálne raz za polrok a informovanie o výsledkoch stretnutí,
 • aktualizovať informácie na webovej stránke mesta týkajúce sa informácií o využití športových objektov, o podujatiach a o športovom dianí v meste.

 

 

PR podujatia

 • pokračovanie tradície každoročného vyhodnocovania najúspešnejších športovcov a trénerov za mesto a okres Šaľa,
 • zvážiť založiť tradíciu plesu športovcov v meste,
 • na veľkých kultúrno-spoločenských mestských podujatiach realizovať pravidelne nábor detí v spolupráci s klubmi a Mládežníckym parlamentom mesta Šaľa,
 • organizovať stretnutia verejnosti so známymi športovcami v meste ako vzormi.

- každý rok sa uskutočňuje Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta a okresu Šaľa a mesto sa každý rok zapája do celonárodnej kampane Do práce na bicykli

- v júni roku 2022 mesto po prvýkrát zorganizovalo „cykloraňajky“ pre účastní- kov kampane Do práce na bicykli 2022 a všetkých priaznivcov cyklistiky

Medzinárodná spolupráca

 • organizovať športové súťaže všetkých vekových kategórií na pravidelnej báze so zapojením partnerských miest mesta, súťaženie medzi mestskými časťami.

- v roku 2022 sa zúčastnilo družstvo U12 futbalistov zo Šale na  turnaji v meste Oroszlány

 

Zrealizovaním navrhnutých cieľov a opatrení smerujeme k naplneniu nasledovných merateľných ukazovateľov pre vyhodnotenie:

 

 • za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť výšku podielu výdavkov na program Šport v rozpočte mesta z celkových bežných a kapitálových výdavkov mesta na úrovni 2,5%.
 • za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť výšku podielu výdavkov na program Šport v rozpočte mesta v porovnaní s výškou príjmov mesta z podielových daní na úrovni 5,8%
 • za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť, aby výška výdavkov vyčlenených v rozpočte mesta
  na dotácie pre činnosť klubov bola každoročne navyšovaná minimálne o hodnotu inflácie
 • za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť navýšenie úväzku agendy športu v štruktúrach mesta o 1
 • za obdobie 2020 – 2025 dosiahnuť zvýšenie počtu športových zariadení v ponuke mesta v zmysle opatrenia 1.1.3 o minimálne jedno nové športové zariadenie

 

Uznesenie 5/3/2022: Komisia mládeže a športu odporúča MsZ v Šali, aby na svojom najbližšom zasadnutí zobralo na vedomie Hodnotiacu správu Akčného plánu plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu za obdobie 2020 až 2022.

K bodu 4: Akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu na rok 2023

V zmysle nastaveného systému tvorby ročných akčných plánov a ich vyhodnocovania Komisia mládeže a športu pri MsZ po schválení koncepcie v nasledujúcom roku v septembri 2021 pred prípravou rozpočtu samosprávy na rok 2022 v spolupráci so správcami zariadení vypracovala Akčný plán plnenia aktivít Koncepcie rozvoja športu mesta Šaľa  na rok 2022, pričom  vychádzala z Koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa na roky 2020 – 2025. Za účelom neustáleho zlepšovania a skvalitňovania infraštruktúrnych podmienok pre šport v meste sa komisia uzniesla, že na rok 2022 do akčného plánu zahrnula aktivity v rámci opatrenia 1.1.1 - modernizácia a investície do existujúcej športovej infraštruktúry a opatrenia 1.1.3 - investície do novej športovej infraštruktúry a budovanie nových kapacít, obstaranie nového vybavenia nasledovne:

Aktivity pre oblasť modernizácie a investícií do existujúcej športovej infraštruktúry mesta:

 • Futbalový štadión Šaľa – vybudovanie kanalizačnej prípojky na štadión, vybudovanie pánskych a dámskych WC podľa požiadaviek SFZ, rekonštrukcia šatní podľa požiadaviek SFZ a výmena osvetlenia na umelej tráve na úspornejšie.
 • Mestská kolkáreň v Šali – zateplenie a izolácia strechy.
 • Rekonštrukcia objektu plavárne s 50 m bazénom – výmena strechy.
 • Športová hala – vybudovanie minimálne 2 šatní pre športovcov, scoreboardy – výsledkové tabule (2 kusy), vybudovanie SKY BOX priestoru a zastrešenie priestoru nad vstupným vestibulom hlavného vchodu (terajšej terasy) za účelom vybudovania – zriadenia posilňovne pre športovcov.

 

Vyhodnotenie:

Z uvedených aktivít bola realizovaná výmena strechy plavárne zo strany mesta a rekonštrukcia šatní podľa požiadaviek SFZ zo strany klubu. Žiadosť mesta Šaľa o dotáciu na SOaŠV na nákup scoredoardov – výsledkových tabúľ nebola úspešná, teda nepodarilo sa získať externé zdroje na túto aktivitu, preto zatiaľ nebola aktivita splnená.

Aktivity pre oblasť investícií do novej športovej infraštruktúry mesta a budovanie nových kapacít, obstaranie nového vybavenia sú nasledovné:

 • Vybudovanie novej multifunkčnej tréningovej haly pre loptové a bojové športy
 • Výstavba krytého zimného štadióna
 • Výstavba športovo relaxačného a kongresového centra s ubytovacími kapacitami.

Vyhodnotenie:

Ide o investične náročné aktivity, ktorých projekčná príprava aj povoľovanie zaberie viac rokov. Výstavba multifunkčnej tréningovej haly  s prístupovou cestou, cyklistickou komunikáciou a parkovacími kapacitami bola spracovaná ako jedna zo 4 (avšak s prioritou
č. 1) integrovaná územná investícia mesta Šaľa v rámci PHRSR NSK. Všetky tri aktivity sú zaradené do zásobníka projektov tohto strategického dokumentu na úrovni kraja. 

Členovia komisie na svojom zasadnutí spracovali akčný plán na rok 2023. Vychádzali z plánu na rok 2022 a tie aktivity, ktoré ešte neboli realizované, presunuli do roku 2023.

Aktivity pre oblasť modernizácie a investícií do existujúcej športovej infraštruktúry mesta:

 • Futbalový štadión Šaľa – vybudovanie kanalizačnej prípojky na štadión, vybudovanie pánskych a dámskych WC podľa požiadaviek SFZ a výmena osvetlenia na umelej tráve na úspornejšie.
 • Mestská kolkáreň v Šali – zateplenie a izolácia strechy.
 • Športová hala – vybudovanie minimálne 2 šatní pre športovcov, scoreboardy – výsledkové tabule (2 kusy), vybudovanie SKY BOX priestoru a zastrešenie priestoru nad vstupným vestibulom hlavného vchodu (terajšej terasy) za účelom vybudovania – zriadenia posilňovne pre športovcov.

Aktivity pre oblasť investícií do novej športovej infraštruktúry mesta a budovanie nových kapacít, obstaranie nového vybavenia sú nasledovné:

 • Vybudovanie novej multifunkčnej tréningovej haly pre loptové a bojové športy
 • Výstavba krytého zimného štadióna
 • Výstavba športovo relaxačného a kongresového centra s ubytovacími kapacitami.

Uznesenie 5/4/2022:  Komisia mládeže a športu schválila akčný plán plnenia aktivít koncepcie rozvoja športu v meste Šaľa na rok 2023. 

K bodu 5: Rôzne

Ing. Karol Molnár nastolil otázku platenia prenájmu za školské telocvične pre športové kluby, ktoré tam pravidelne majú tréningy. Vyjadril sa, že táto otázka bola na komisii už niekoľkokrát spomenutá, hovorilo sa o možnosti odpustenia alebo zníženia nájomného pre kluby za telocvične, ale zatiaľ sa nič neudialo. Ďalej sa zaujímal, že prečo športovým klubom stále nie je umožnený prístup do telocviční. Táto situácia sa opakuje každý rok. Vysvetlil, že časť členov z jeho klubu trénuje aj v Bratislave a im boli telocvične sprístupnené hneď od začiatku školského roka. Dodal, že jeho klub ZŠ Jozefa Murgaša dlhé roky riadne platí za prenájom telocviční a vyjadril svoje počudovanie, či škola nepotrebuje navyše finančné prostriedky v tejto zložitej dobe. Pokračoval, že po minulé roky by radi trénovali v telocvični aj cez prázdniny a štátne sviatky, ale nikdy im to nebolo umožnené a keby takáto možnosť bola, veľmi by ju privítal, nakoľko jeho klub trénuje 12 mesiacov v roku.

K bodu 6: Záver

Predseda Peter Szalay ukončil zasadnutie Komisie mládeže a športu a poďakoval sa všetkým prítomným za ich účasť.

 

Šaľa, dňa 20. 09. 2022

 

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ