Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.12.2021 - 11:32  //  aktualizácia: 15.12.2021 - 11:33  //  zobrazené: 949

05/2021 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 05/2021  |  dátum konania: 08.12.2021

Dátum: 1. 12. 2021

Miesto: malá zasadačka na 1. poschodí, Mestský úrad Šaľa

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Jozef Holota, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Ladislav Mitošinka, Ladislav Jaroš,  Ing. Karol Molnár, Igor Bleho

Neprítomní: Ing. Patrik Ščasný, Jana Majdlenová

Prizvaní: Tomáš Benkovič, Kristián Rehák

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Projekt Ihrisko Medúza
  4. Rôzne
  5. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
9 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Peter Szalay privítal Kristiána Reháka z OZ Medúza a Tomáša Benkoviča z Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa, ktorí boli pozvaní. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 3. 11. 2021.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 3. 11. 2021. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

K bodu 3: Projekt Ihrisko Medúza

Kristián Rehák, ktorý je štatutárny zástupca OZ Medúza, uviedol, že je to občianske združenie, ktoré chce zo Šale spraviť krajšie miesto pre život. Ich cieľom je dať nášmu mestu identitu a vrátiť ho na mapu Slovenska. Venujú sa témam ako je kultúra, architektúra, príroda a doprava, ich priorita je pozerať sa na Šaľu komplexne, a preto majú pokrytých viac oblastí. Dodal, že aj napriek tomu, že združenie vzniklo iba začiatkom tohto roka, majú naplánovaných a pripravených niekoľko projektov a jedným z nich je aj Ihrisko Medúza. Je orientované na basketbal, pretože v Šali sa nachádza niekoľko basketbalových ihrísk, ale sú nevyužívané a zanedbané. Ich cieľom je spopularizovať šport v radoch mladých ľudí a detí, a preto chcú vytvoriť pekné a vhodné miesto na basketbal a následne usporiadať rôzne podujatia a turnaje. Kristián Rehák uviedol, že postoj OZ Medúza spočíva v spojení umenia so športom. Dodal, že problém je v lokalite, chcú nájsť také pôvodné basketbalové ihrisko, ktoré by bolo vhodné na realizáciu ich projektu. Následne by začali zháňať sponzorov a chcú sa zapájať do grantových programov. Ich prioritou je najprv nájsť vhodnú lokalitu v meste, zistiť, v akom stave sa nachádza kvôli financiám a rozpočtu. Vyzdvihol Vlčanskú ulicu, na ktorej betónová plocha je najmenej zničená, a preto investícia do opravy by nebola až taká veľká. Vysvetlil, že by najprv opravili povrch a popraskané miesta už existujúceho ihriska, v spolupráci so šalianskym umelcom by namaľovali veľkoplošné umelecké dielo a opravili by existujúci basketbalový kôš, prípadne by postavili druhý. 

Uznesenie 5/3/2021:

Komisia mládeže a športu podporuje Ihrisko Medúza a odporúča nasledovné lokality na realizáciu projektu: Bottova ulica, Vlčanská ulica, ulica M. R. Štefánika, Hollého ulica (škola) alebo ulica
L. Novomeského.

K bodu 4: Rôzne

Tajomníčka komisie upozornila na Výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2021 a návrhy na ocenených je potrebné doručiť do 31. 12. 2021.

Uznesenie 5/4/2021:

Komisia mládeže a športu berie na vedomie.

K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay sa poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť, poďakoval sa za vzájomnú spoluprácu počas celého roka a zasadnutie komisie ukončil.

 

Zapísala:           Ing. Martina Čižmáriková                                                  Peter Szalay

                            tajomníčka KMaŠ                                                                 predseda KMaŠ

Dátum:              8. 12. 2021