Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.12.2021 - 10:09  //  aktualizácia: 01.12.2021 - 10:09  //  zobrazené: 1310

05/2021 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 05/2021  |  dátum konania: 29.11.2021

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi,  

 Bc. Noémi Kubiková, Ing. Marián Krištof, Ing. Klaudia Antálková, Robert Tölgyesi,

 Bc. Elza Melegová

 

Neprítomný:  Miroslav Gera

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Martina Bartošovičová

 

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa
 

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa,kterým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 257:

 • komisia odporúča MsZ schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Šaľa v predloženom znení

 

 

 

 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2021 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 258:

 • komisia odporúča MsZ schváliť
 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 nasledovne:

 

Bežné príjmy:                                                   20 637 852 EUR

Bežné výdavky:                                               20 637 852 EUR

Rozdiel:                                                                            0 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                             1 194 500 EUR

Kapitálové výdavky:                                          3 218 017 EUR

Rozdiel:                                                             -2 023 517 EUR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                 21 832 352 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:              23 855 869 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                    - 2 023 517 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                             2 970 952 EUR

Výdavkové finančné operácie:                              576 500 EUR

Rozdiel:                                                              2 394 452 EUR

 

Rozpočet na rok 2021 celkom:

 

Príjmy celkom:                                                24 803 304 EUR

Výdavky celkom:                                             24 432 369 EUR

Rozdiel celkom:                                                    370 935 EUR

 

 

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

 

100 Daňové príjmy                                             11 048 500 EUR

200 Nedaňové príjmy                                           2 812 503 EUR

300 Granty a transfery                                         7 971 349 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.        1 537 152 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                        1 433 800 EUR

600 Bežné výdavky                                             20 637 852 EUR

700 Kapitálové výdavky                                       3 218 017 EUR

 1. davky z transakcií s finanč. akt. a pas.              576 500 EUR

 

 1. Úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2021 v celkovej sume 903 730 EUR, z toho príspevok z MPSVaR je vo výške 250 430 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 653 300  EUR z toho 3 576 EUR ako kapitálový transfer.

 

 

 

 

 

 

3. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 259:

 • komisia odporúča MsZ schváliť
 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                                                                                                                                               21 261 820 EUR                                                                  

Bežné výdavky:                                                                                                                                                                               20 955 610 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                                    306 210 EUR

Kapitálové príjmy:                                                                                                                                                                                 1 824 380 EUR                                                            

Kapitálové výdavky:                                                                                                                                                                                  5 019 690 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                     -3 195 310 EUR

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                                                                                                                                                                               23 086 200 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                                                                                                                                                                               25 975 300 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -2 889 100 EUR

Príjmové finančné operácie:                                                                                                                                                                                              4 416 800 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                                                                                                                                                 1 527 700 EUR

Rozdiel:                                                                                                                                                                                 2 889 100 EUR

Rozpočet na rok 2022 celkom:

Príjmy celkom:                                                                                                                                                                               27 503 000 EUR                                                        

Výdavky celkom:                                                                                                                                                                               27 503 000 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                                                                                                                               0 EUR

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                                                                                                                              11 563 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                                                                                                                                 3 327 050 EUR

300 Granty a transfery                                                                                                                                                                                 8 196 150 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                                                  3 136 800 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                                                                                                                                                                 1 280 000 EUR

600 Bežné výdavky                                                                                                                                                                              20 955 610 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                                                                                                                                 5 019 690 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                                                                                                                                                                 1 527 700 EUR

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2022 v celkovej sume 809 210 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 239 310 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       569 900  EUR.
 2. Použitie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.
 3. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.
 4. Prijatie investičného úveru vo  výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2022  a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií.
 5. Ručenie za prijatý investičný úver blankozmenkou.
 6. Zmenu Uznesenia 3/2021 – XI zo dňa 24. júna 2021 v časti B bod 4 o použití prostriedkov rezervného fondu vo výške  266 280 EUR na financovanie splátok istiny reštrukturalizovaného úveru v sume 206 280 EUR a na financovanie splátok za rekonštrukciu mestských komunikácii v sume 60 000 EUR. 
 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie
 1. výhľadový rozpočet na rok 2023 a 2024,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024,
 3. stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania mestom Šaľa.

 

 

 • dotazy k návrhu rozpočtu:
 1. aké budú celkové                                     - náklady na rekonštrukciu DK Šaľa
 2. úhrada nákladov                                    - úhrada výdavkov za cintorín – kolumbárium

 

 

 

4. Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2020

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2020 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 260:

 • komisia odporúča primátorovi mesta schváliť rozdelenie zisku spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 24 245,89 EUR nasledovne:

      1 212,29 EUR tvorba zákonného rezervného fondu

      23 033,60 EUR nerozdelený zisk minulých rokov

 

 

 

 

 

 

 

5. Mária Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Prevoed pozemku vo vlastníctve města z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mária Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko , novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 261

 

 

 

 

6. Peter Čimbora, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí Prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Peter Čimbora, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením o pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 262:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č.1 v zmysle Geometrickéhoplánuč. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30.08.2021 pod č. G1-420/2021, v cene11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 29 m2 v celkovej kúpnej cene 319,00 EUR pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa.

 

 

 

 

 

 

7. Attila Bozsaky a manželka Marta Bozsakyová, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Attila Bozsaky a manželka Marta Bozsakyová, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 263:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrickéhoplánuč. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celkovej kúpnej cene 1139,00 EUR a zároveň povoľuje úhradu kúpnej ceny v splátkach vo výške 200,00 EUR/mesiac, pričom prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa uskutoční až po úhrade celej sumy kúpnej ceny.

 

 

 

 

8. BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, Sereď – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, Sereď, o nájom pozemkov na osadenie dvojstranných mestských citylightov s ponukou na bezplatné odstránenie opustených telefónnych búdok a používanie jednej strany ciylightu mestom Šaľa na informovanie verejnosti. Citylighty budú identické s už osadenými citylightami v centra mesta Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 264:

 • komisia odporúča MsZ  schváliť

1.odstránenie 7 ks bývalých telefónnych búdok nachádzajúcich sa:

 • ul. Hlavná parcela C katastra nehnuteľností č. 854/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 501 m2  - 2 ks,
 • ul. Hlavná parcela C katastra nehnuteľností č. 2298/8, ostatná plocha o výmere
  221 m2  - 2 ks,
 • ul. Vlčanská parcela C katastra nehnuteľností č. 915/1, zastavaná plocha a nádvorie   o výmere 110 m2 - 1 ks,
 • ul. P. Pázmaňa parcela C katastra nehnuteľností č. 39/8, ostatná plocha o výmere 1787 m2 - 1 ks,
 • ul. Nitrianska parcela C katastra nehnuteľností č. 3080/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12298 m2 - 1 ks,

spoločnosťou BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď, IČO:      47 999 69,

 1. prenájom pozemkov:

-časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 890/1, ostatná plocha o výmere
1 m2 nachádzajúca sa na ul. Hlavná,

-časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 39/8, ostatná plocha o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. P. Pázmaňa,

 • časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 915/1, zastavaná plocha a nádvorie   o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. Vlčanská,
 • časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3080/212, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1 m2 nachádzajúca sa na ul. Lúčna,

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľana liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú, za účelom osadenia 4 ks dvojstranných citylightov, z ktorých jednu stranu bude bezodplatne používať mesto Šaľa pre informovanie verejnosti, v cene 250 EUR/m2/rok, t. j. v celkovej cene 1 000,- EUR/rok, pre BILLBOARDOVO s.r.o., Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď, IČO: 47 999 691.

 

 

 

9. Dorothea Swietyová, Cintorínska 7, Šaľa a Róbert Gramblička, Kvetná 15, Nitra – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dorothea Swietyová, Cintorínska 7, Šaľa a Róbert Gramblička, Kvetná 15, Nitra, parc. č. 1030/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m,2 parc. č. 1030/31 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 265

·komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov časť parcely č. 1038/31, zastavaná plocha a nádvorie o  výmere 16 m2 a časť parcely č. 1038/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 vedených katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, vo výške 5 % z hodnoty pozemku v zmysle hodnotovej mapy mesta v cene 3,319 Eur/m2/rok t. j. za celkovú  výmeru 34 m2 za 112,85 Eur/rok na dobu neurčitú pre Dorotheu Swietyovú, Cintorínska 7, Šaľa a Róberta Grambličku, Kvetná 15, Nitra  každý v ½ v pomere k celku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Panenská 4, 811 03 Bratislava – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa   

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, Panenská 4, 811 03 Bratislava, pozemok vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v E registri KN na LV
č. 7266 parcela číslo 342, ostatná plocha o výmere 1845 m2 nachádzajúci sa
v medzihrádzovom priestore v mestskej časti Veča, pozemok sa nachádza v extraviláne

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 266:

 

 

 

11. Barbora Botková, trvale bytom Nitrianska 1539/91, Šaľa a Branislav Botka, trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa – žiadosť o zmenu účelu nájmu v Nájomnej zmluve č. 231/2015 zo dňa 29. 05. 2015

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o zmenu účelu nájmu v Nájomnej zmluve č. 231/2015 zo dňa 29. 05. 2015 pre Barboru Botkovú, trvale bytom Nitrianska 1539/91, Šaľa a Branislava Botku, trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa, pozemok parcela  č. 3525/2 orná pôda o výmere 1 432 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali v C registri KN na LV č. 1, pozemok sa nachádza na Nitrianskej ul. za  rodinným domom, ktorého vlastníkom je žiadateľ Branislav Botka a žiadatelia ho využívajú výlučne ako pasienok pre pasenie registrovaného plemenného chovu  Anglonubíjskej kozy a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 267:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmenu účelu nájmu pozemku parcela registra CKN č. 23525/2, orná pôda o výmere1432 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, účel nájmu – pasienok v cene 0,099 EUR/m2/rok t. j. pri celkovej výmere 1432 m2 je cena nájmu 141,77 EUR/rok pre Barboru Botkovú, trvale bytom Nitrianska 1539/91, Šaľa a Branislava Botku, trvale bytom  Hliník 1573/9, Šaľa

 

 

 

 

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa, pozemok sa nachádza v záhradkárskej osade „Pri železnici“ za radovou zástavbou garáží na ulici Jazernej v Šali, pozemku registra CKN parcela číslo 789/121 ostatná plocha o výmere 381 m2a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 268:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, parcela registra CKN číslo 789/121, ostatná plocha o výmere 381 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 2 628,03 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom Slnečná 6, 927 05 Šaľa

 

 

 

 

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Szabolcsa Puskása a manželku Mgr. Kristínu Puskásovú, Slnečná 7B, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Szabolcsa Puskása a manželku
Mgr. Kristínu Puskásovú, Slnečná 7B, 927 05 Šaľa, parcela registra C KN 3080/377, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3080/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21096 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 269:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť  zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Slnečná v Šali, mestská časť Veča, pozemok novovytvorená parcela registra C KN 3080/377, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3080/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21096 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle návrhu Geometrického plánu č. 123/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 11. 10. 2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, v cene11,- EUR/m2, t. j. pri výmere 73 m2 v celkovej kúpnej cene 803,- EUR pre Ing. Szabolcsa Puskása a manželku Mgr. Kristínu Puskásovú, Slnečná 7B, 927 05 Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 270:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali - Veči, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30.08.2021 pod č. G1-419/2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 83,00 EUR pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

 

15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Leventa Ibrahimoglu, trvale bytom Zwolfaxingerstrasse 5, 2320 Rannerdorf

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Leventa Ibrahimoglu, trvale bytom Zwolfaxingerstrasse 5, 2320 Rannerdorf , novovytvorené parcely registra C KN číslo 50/41, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2; parcela registra C KN číslo 50/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2; parcela registra C KN číslo 50/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, v zmysle návrhu Geometrického plánu
č. 136/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 26. 10. 2021, odčlenené od parcely C KN č. 50/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4650 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 271:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností, novovytvorené parcely registra C KN číslo 50/41, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2; parcela registra C KN číslo 50/42, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2; parcela registra C KN číslo 50/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 m2, v zmyslenávrhuGeometrickéhoplánuč. 136/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 26. 10. 2021, odčlenené od parcely C KN č. 50/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4650 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územieŠaľanalistevlastníctvač.1v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,v súlades§4ods.3písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľnosti ako priľahlý pozemok k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve žiadateľa vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 5751, v cene 49,790 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 324 m2 v celkovej cene 16 131,96 EUR, pre žiadateľa Leventa Ibrahimoglu, trvale bytom Zwolfaxingerstrasse 5, 2320 Rannerdorf

 

 

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 272:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovýmidomaminauliciP. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 50,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 1 750,00 EUR, pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

 

 

 

Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová