Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.10.2019 - 13:50  //  aktualizácia: 18.10.2019 - 13:51  //  zobrazené: 1311

05/2019 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 15.10.2019

číslo: 05/2019 | dátum konania: 15.10.2019

 

Prítomní: Ing. Róbert Andráši,  Ing. Marián Antal , Ing.arch. Andrea Belzárová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Mgr, Simeon Vincze, Ing. Peter Andráši, Ing.arch. Viktor Becker, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena

Neprítomní: -

 

Program:

 

  1. Územný plán mesta Šaľa Návrh Zmien a Doplnkov č.7- Doplnenie návrhov - prerokovanie
  2. Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
  3. Voľné témy podľa zváženia členov komisie

 

Bod 1:

Územný plán mesta Šaľa (UPN)  Návrh Zmien a Doplnkov č. 7 – Doplnenie návrhov - prerokovanie

Komisia v postupnosti pripravených materiálov na MsZ prešla jednotlivé návrhy na Zmeny a Doplnky č.7. Predložené a už schválené sú 2 návrhy a nové návrhy č.3 až č. 9  sú pripravené na doplnenie obstarávania.

 

1.návrh zmeny:

Navrhovanú zmenu na obstaranie č.1 mestské zastupiteľstvo schválilo

Lokalita „Zimný pristav“, časť PFCelku rieky Váh

Odznela informácia, že Mesto zaslalo žiadosti o predbežný súhlas na SVP Povodie Váhu Piešťany, š.p. a  na OÚ Šaľa Odbor ŽP. Povodie Váhu poslalo požiadavky, ktoré požaduje dodržať od investora a žiada  zámer predložiť na odsúhlasenie. OU ŽP Šaľa podmieňuje svoj súhlas súhlasom Povodia Váhu.

 

2.návrh zmeny :

Navrhovanú zmenu na obstaranie č.2 mestské zastupiteľstvo schválilo

Komisia sa v diskusii ešte vrátila k navrhovanej zmene k „záhradkárskym osadám“. Odznelo, že z urbanistického hľadiska formovania mesta Šaľa, nie je vhodné stabilizovať a podporovať rozvoj štruktúr individuálnej rekreácie t.j. „rekreačných záhradných domčekov a chatiek“ v zastavanom ťažiskovom území mesta. Predmetné polohy , sú potenciálne rezervy pre rozvoj mestskej vybavenostnej a obytnej štruktúry v mestskej forme zástavby. Územný plán definuje rozvojové tendencie sídiel – miest, preto požadovaná zmena je v rozpore s už schválenou koncepciou rozvoja mesta..

Doporučuje sa spracovať pasportizáciu súčasného stavu v záhradkárskych osadách, ako podklad pre ďalšie rozhodovanie mesta, zatiaľ zachovať súčasné regulatívy ÚPNO pre dané územia, prípadne navrhnúť stavebnú uzáveru. Komplexným urbanistickým riešením daného územia, mesto  predíde možným hygienickým, požiarnym a ostatným bezpečnostným rizikám. Spracovaním Územného plánu zóny a preukázaní väzieb na technickú vybavenosť a dopravné napojenie, by malo  mesto v rukách nástroj ako využiť potenciál územia a predísť možným  rizikám. Požiadavka na individuálnu rekreáciu - podrobnejšie špecifikovať podmienky individuálnej mestskej rekreácie s možnosťou budovania rekreačných objektov v  záhradkárskych osadách,  bude  odborne posúdená spracovateľom územného plánu.

 

 

Nové návrhy na obstarania Zmien a doplnkov č.7 územného plánu (ZaD UPN)  mesta Šaľa – doplnenie návrhov

3.návrh zmeny:

P. Mikuláš Pozsonyi, konateľ spoločnosti SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o. Šaľa, ako vlastník pozemkov v areáli bývalej spoločnosti Vodomont, a.s., na Murgašovej ul. v Šali, požiadal o zmenu funkčného využitia ÚPN v časti pozemkov, patriacich do Priestorovo-funkčného Celku (PFCelok) Šaľa, Priestorovo-funkčnej časti (PFČasť) „Pri železnici“. Spoločnosť navrhuje zmenu z dôvodu investičného zámeru vybudovať obytný súbor s funkciou trvalého bývania s parkovaním v samostatnom objekte.

Platné  regulatívy:

-voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a v ostatných polohách zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne  70% a ozelenením minimálne 20% s prípustnou zástavbou solitérnou s maximálnou podlažnosťou do 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-vyššia alebo základná vybavenosť a extenzívna priemyselná výroba a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou, dopravnou vybavenosťou a bývaním;

 

Požadovaná zmena regulatívov:

Stanoviť obdobne ako platí pre PFČasť Bilická os:

-voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

- vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou špecifickou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

 

Odporúčanie odborných zložiek MsÚ k návrhu č.3:

 

Jedná sa o malú zmenu ÚPNO, súhlas s obstrávaním zmeny ÚPNO.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.3:

Prítomní : počet členov komisie 10

Za: 10

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu č.3  UPN-Zmeny a doplnky č.7

 

Podmienka komisie k návrhu č.3:

 

Predložiť novú alternatívu  zastavovacej štúdie, ktorej súčasťou bude aj optimálne riešenie križovatky ulíc Murgašova, Agátová a novovzniknutá slepá ulica, dopravné súvislosti v nadväznosti na širšie okolie v zmysle ÚPN, ako aj vnútroblokové riešenie zelene, parkovania a  infrašruktúry.

 

 

4.návrh zmeny:

P. Branislav Bokora, konateľ spoločnosť BRM78 DEVELOPMENT, s.r.o. Bratislava – Staré Mesto, vlastník obchodného centra  OC S1 na Ul. Fr. Kráľa vo Veči, požiadal o zmenu priestorového usporiadania ÚPN v lokalite  PFCelok Nová Veča, PFČasť  Nová Veča Centrum, kde sa OC S1 nachádza.

Platné regulatívy:

-kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri športovom štadióne zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie, v polohe pri športovom štadióne iba športová vybavenosť, prípustná je individuálna rekreačná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

Požadovaná zmena regulatívov:

-kompaktná uličná zástavba v minimálnej podlažnosti 1NP a v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 100% a ozelenením min. 15% s prípustnou aj zástavbou uličnou voľnou v minimálnej podlažnosti 2NP a v maximálnej podlažnosti 6NP a v niektorých polohách voľná uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP a polohe pri športovom štadióne zástavba areálová v maximálnej podlažnosti do 4NP alebo zástavba uličná voľná do 4NP so zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením minimálne 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

Pri zmene minimálnej podlažnosti zástavby z 2NP na požadované 1NP, sa navrhuje stanoviť minimálnu výšku jednopodlažnej budovy na +6,00m od terénu z dôvodu, aby nedochádzalo k nekoordinovanej výstavbe drobných prízemných objektov.

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.4:

Odporúča sa, s platnosťou pre celé katastrálne územie Šaľa, v textovej časti v rámci regulácie priestorového usporiadania,  doplniť definíciu regulativu počtu podlaží, o alternatívnu možnosť stanovenia výšky stavieb aj s iným počtom podlaží vo výške v metroch (m), zodpovedajúcej násobku štandardnej výšky podlažia, t.j. min. 3m a počtu podlaží.

Komisia hlasovala k návrhu č.4:

Prítomní : počet členov komisie 10

Za: 10

Proti:0

Zdržal sa:0

 

Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu č.4  UPN-Zmeny a doplnky č.7

 

Podmienka komisie k návrhu č.4:

 

Navrhovanú Zmenu č.4 ponechať  len pre PFCelok Nová Veča, PFČasť Nová Veča-centrum, nie s platnosťou pre celé katastrálne územie Šaľa.

 

 

5.návrh zmeny:

Ing. Huseyin Kösetűrk, konateľ spoločnosti YUTEX PLUS s.r.o., požiadal o zmenu UPN v PF Celok Veča, PFČasť  Veča – centrum,  na Komenského ul. vo Veči. Žiadateľ plánuje pozemok parc. č. 3132, 3133/1,  využiť na výstavbu polyfunkčného objektu (obchod, služby, materská škola, bývanie) a podlažnosťou  5NP a 1PP(podzemné podlažie)

 

Platné regulatívy:

- zástavba uličná voľná v maximálnej podlažnosti do 2NP so zastavanosť maximálne 70% a ozelenením minimálne 30% s prípustnou zástavbou uličnou kompaktnou s maximálnou podlažnosťou do 2NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-základná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou vyššou vybavenosťou a bývaním. Vo vyznačenej polohe s funkčným využívaním ako cintorín. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

Požadovaná zmena regulatívov:

-zástavba uličná voľná alebo kompaktná v minimálnej podlažnosti 2NP a maximálnej podlažnosti do 5NP+1PP so zastavanosťou maximálne 70% a ozelenením minimálne 20%; ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

Komisia hlasovala k návrhu č.5:

Prítomní : počet členov komisie 10

Za: 0

Proti:10

Zdržal sa:0

 

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.5  UPN-Zmeny a doplnky č.7

 

 

6.návrh zmeny:

Ing. Richard Vilkus, konateľ spoločnosti Zájarčie s.r.o., Trnavská cesta 50, Bratislava-Ružinov, požiadal o zmenu priestorového usporiadania UPN v lokalite Zájarčie, patriacej do PFCelku Veča sever 2, PFČasť Veča sever 2 – stred a PFČasť Veča sever 2 – pri Váhu. Žiadateľ má v danej lokalite investičný zámer, vybudovať obytný komplex. Žiadateľ navrhuje navýšenie podlažnosti z pôvodnej 4NP na podlažnosť 6NP. Zmenu požaduje pre  PFČasť Veča sever 2 – stred.

Platné regulatívy:

-zástavba uličná voľná alebo uličná kompaktná do 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-v polohe okolo hlavnej ulice v smere k Dlhej nad Váhom vyššia alebo základná vybavenosť a v časti vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, prípustná je špecifická vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná  a poľnohospodárska výroba;

Požadovaná zmena regulatívov:

-zástavba uličná voľná alebo uličná kompaktná do 6NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 20%. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.6:

Odporúča sa urobiť zmenu UPN, zvýšenie podlažnosti max. na 6NP,  len v časti v dotyku s cestou II/573 smer Dlhá n/Váhom (fialová farba vo výkrese Komplexný návrh UPN), v ostatných lokalitách zachovať stávajúcu podlažnosť. Zmenu podlažnosti oddeliť izolačnou zeleňou.

Bola predložená katastrálna mapa s vyznačeným územím, zatiaľ  nebola predložená platná zastavovacia štúdia obytného komplexu Zajarčie.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.6:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 2

Proti: 8

Zdržal sa:1

 

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.6  UPN-Zmeny a doplnky č.7

 

 

7. návrh zmeny:

P. Libor Čomaj, konateľ spoločnosti LIMA Real Estate, s.r.o., Bratislava-Nové mesto, požiadal o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania UPN v lokalite pri Ul. Fr. Kráľa vo Veči, v časti PFCelku Večianska tabuľa. Spoločnosť predložila zastavovaciu štúdiu objektov bytových domov. Investičný zámer je rozdelený na dve etapy. 1.etapa výstavby je navrhnutá v lokalite v PFČasti Nová Veča – Juh, v priestore pod ulicou Fraňa Kráľa, kde je v zmysle platného UPN, možná výstavba do maximálnej výšky 4NP, po splnení platných legislatívnych a technických noriem. 2.etapa je navrhnutá v lokalite v  PFCelku Večianska tabuľa, kde je v súčasnosti funkčné využívanie územia ako produkčná vegetácia. Požadovaná zmena ÚPN sa týka lokality pre navrhovanú 2.etapu výstavby

Platné regulatívy pre lokalitu 2.etapy výstavby (PFCelok Večianska tabuľa):

Z hľadiska regulácie prevažujúceho funkčného využívania územia

-Produkčná vegetácia alebo produkčná vegetácia s významnou ekostabilizačnou alebo enviromentálnou funkciou, výnimočne prípustná zástavba extenzívnej poľnohospodárskej výroby, ostatné funkčné využívanie je neprípustné“

 

Z hľadiska regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania územia

-Porast krovinný, prípustný porast stromový, bylinný“.

Požadovaná zmena regulatívov:

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 6NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 6NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.7 a návrhu č.8:

V záväznej časti UPN (bod 4.3.6)  je definovaná požiadavka na spracovanie Územného plánu zóny (UPNZ ) pre jednotlivé PFCelky.

4.3.6. Požiadavky na riešenie UPNZ (citácia UPN)

b)   Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obstarať a schváliť územný plán zóny pre jednotlivé PFCelky:

pre PFCelok Šaľa;

pre PFCelok Nová Veča;

pre PFCelok Jozefov;

pre PFCelok Veča

Analogicky, vychádzajúc zo záväznej časti UPN (bod 4.3.6), je potrebné stanovenie povinnosti spracovania Územného plánu zóny, preukázanie väzieb na technickú , občiansku vybavenosť a dopravné napojenie taktiež pre lokality návrhov č.7 a č.8,  nachádzajúce sa v PFCelku Večianska tabuľa. Zmena UPN je podmienená súhlasom dotknutých subjekty štátnej správy, v konkrétnom prípade  Okresným úradom Nitra, odbor opravných prostriedkov – pozemkovým referátom.

Komisia hlasovala k návrhu č.7:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 6

Proti: 2

Zdržal sa: 3

 

Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu č.7  UPN-Zmeny a doplnky č.7

 

Podmienka komisie k návrhu č.7, a č.8:

 

Odporúča spracovať Územný plán zóny (ÚPNZ) Večianskej tabule, v lokalite vymedzenej hranicou zastavaného územia v PFČasti Nová Veča-juh pod Ul.Fr.Kráľa, PFCelkom Váh, cestou smer Trnovec n/V, po skládku tuhých  odpadov Duslo, a.s. (Struskovisko). Riešenie, ako aj navrhnuté hranice ÚPNZ spracovávanej lokality, prerokovať s mestským zmluvným architektom a spracovateľom UPNO Šaľa. Neodporúča stanoviť max. podlažnosť 6NP.

 

 

8.návrh zmeny:

JUDr. Roman Kvasnička, konateľ spoločnosti PROFINEX engineering, s.r.o., Banská Bystrica, požiadal o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania UPN v časti PFCelku Večianska tabuľa, pre pozemky parc.. KN-C č. 5617/154, 5617/153. Na uvedených pozemkoch má spoločnosť záujem realizovať investičný zámer vo forme komplexného riešenia výstavby cca 150 rodinných domov do 2NP, s doplnkovou funkciou bytových domov vo výške max. do 3NP,  prislúchajúcej základnej občianskej vybavenosti, zelene a technickej infraštruktúry. V  PFCelku Večianska tabuľa,  je v súčasnosti funkčné využívanie územia ako produkčná vegetácia.

Náklady spojené s obstarávaním príslušnej zmeny UPN spoločnosť uhradí.

Platné regulatívy pre lokalitu PFCelok Večianska tabuľa:

Z hľadiska regulácie prevažujúceho funkčného využívania územia

-Produkčná vegetácia alebo produkčná vegetácia s významnou ekostabilizačnou alebo enviromentálnou funkciou, výnimočne prípustná zástavba extenzívnej poľnohospodárskej výroby, ostatné funkčné využívanie je neprípustné“

Z hľadiska regulácie prevažujúceho priestorového usporiadania územia

-Porast krovinný, prípustný porast stromový, bylinný“.

Požadovaná zmena regulatívov:

-uličná zástavba v maximálnej podlažnosti 4NP so zastavanosťou max. 70% a ozelenením min. 30% s prípustnou aj zástavbou uličnou kompaktnou v maximálnej podlažnosti 4NP. Ostatné prevažujúce priestorové usporiadanie je neprípustné;

-bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prípustnou základnou vybavenosťou. Ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba;

Posúdenie odborných zložiek MsÚ návrhu č.7 a návrhu č.8:

V záväznej časti UPN (bod 4.3.6)  je definovaná požiadavka na spracovanie Územného plánu zóny (UPNZ ) pre jednotlivé PFCelky.

4.3.6. Požiadavky na riešenie UPNZ (citácia UPN)

b)   Pre podrobnejšie priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obstarať a schváliť územný plán zóny pre jednotlivé PFCelky:

pre PFCelok Šaľa;

pre PFCelok Nová Veča;

pre PFCelok Jozefov;

pre PFCelok Veča

Analogicky, vychádzajúc zo záväznej časti UPN (bod 4.3.6), je potrebné stanovenie povinnosti spracovania Územného plánu zóny, preukázanie väzieb na technickú, občiansku vybavenosť a dopravné napojenie taktiež pre lokality návrhov č.7 a č.8,  nachádzajúce sa v PFCelku Večianska tabuľa. Zmena UPN je podmienená súhlasom dotknutých subjekty štátnej správy, v konkrétnom prípade  Okresným úradom Nitra, odbor opravných prostriedkov – pozemkovým referátom.

Komisia hlasovala k návrhu č.8:

Prítomní : počet členov komisie 11

Za: 6

Proti: 2

Zdržal sa: 3

 

Komisia odporúča mestu obstarávať zmenu č.8  UPN-Zmeny a doplnky č.7

 

Podmienka komisie k návrhu č.7 a č.8:

 

Odporúča spracovať Územný plán zóny (ÚPNZ) Večianskej tabule, v lokalite vymedzenej hranicou zastavaného územia v PFČasti Nová Veča-juh pod Ul.Fr.Kráľa, PFCelkom Váh, cestou smer Trnovec n/V, po skládku tuhých  odpadov Duslo, a.s. (Struskovisko) Riešenie, ako aj navrhnuté hranice ÚPNZ spracovávanej lokality prerokovať s mestským zmluvným architektom a spracovateľom UPNO Šaľa. Neodporúča stanoviť max. podlažnosť 6NP.

 

 

9.návrh zmeny:

Ing. Rastislav Čačko, konateľ spoločnosti KLM Šaľa a.s, Karloveská 34, Bratislava, požiadal o zmenu UPN v lokalite na nároží Ul. SNP a Kráľovskej ul., v PFCelku Šaľa, PFČasť Šaľa-centrum. Spoločnosť pripravuje zámer výstavby zariadenia občianskej vybavenosti na nároží  ul. SNP a Kráľovskej na parc. č. 2112/1, 2112/2, 1964/1, 1964/2 . V rámci realizácie  zámeru a jeho dopravného napojenia je spoločnosť pripravená zrealizovať rekonštrukciu dopravného uzla – križovatky ulíc Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu. Mesto Šaľa by tak zároveň získalo okrem doplnenia občianskej vybavenosti v dlhodobo neudržiavanom a nevyužívanom priestore po demoláciách bývalého mlyna a ďalších objektov, významné zvýšenie kvality dopravného vybavenia v rámci danej lokality i celého mesta.

Pre zosúladenie zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šaľa spoločnosť žiada o nasledovné zmeny v Územnom pláne obce (ÚPN O) – mesta Šaľa pre územie vyznačené na priloženej situácii:

  1. v rámci podmienok priestorovej regulácie – výšky zástavby umožniť výstavbu objektu s 1 nadzemným podlažím s celkovou výškou cca 6,0 – 7,0 m od okolitého terénu, ktorá zodpovedá výške štandardných 2 nadzemných podlaží;
  2. zrušenie urbanistickej dominanty na nároží ul. SNP a Kráľovskej. K tejto požiadavke uvádzame, že urbanistické a  architektonické riešenie zariadenia občianskej vybavenosti bude zodpovedať súčasným vysokým nárokom na výstavbu obdobných zariadení na Slovensku i v zahraničí, vrátane akcentrácie na nároží uvedených ulíc a s rešpektovaním historického objektu trafostanice tak, aby bolo prínosom v širšom centre mesta Šaľa i spádového územia;
  3. zmena hranice Centrálnej mestskej zóny Šaľa – viď grafický podklad.

 

Komisia hlasovala k návrhu č.9:

 

Prítomní : počet členov komisie 11

Za:0

Proti: 11

Zdržal sa: 0

 

Komisia neodporúča mestu obstarávať zmenu č.9  UPN-Zmeny a doplnky č.7

 

Podmienka komisie k návrhu č.9:

 

Zmena sa týka významného územia, v dotyku s Centrálnou mestskou zónou, preto komisia odporúča spracovať štúdiu, bližšie špecifikovať investičný zámer,  dopravné nadväznosti na okolie a technickú vybavenosť.

 

 

Bod č.2:

Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Diskusia k bodu č. 2 sa neuskutočnila.

Bod č.3

Voľné témy podľa zváženia členov komisie

Pre nedostatok času sa len okrajovo diskutovalo o Postupe prác na Dopravnom Genereli, o Projektoch Predstaničný priestor a Cirkulárna ekonomika. K týmto témam sa komisia vráti na ďalších zasadnutiach.

 

 

 

Za správnosť: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá