Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.06.2018 - 15:26  //  aktualizácia: 27.06.2018 - 15:28  //  zobrazené: 1069

05/2018 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 05/2018  |  dátum konania: 21.06.2018
Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z á p i s n i c a  č. 5/2018
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ zo dňa 21.6.2018
 
 
 
 
 
 
Prílohy:
pozvánka
prezenčná listina
uznesenie
účasť členov na zasadnutiach za 1. polrok 2018
 
Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa
Dátum a miesto: 21. júna 2018 (štvrtok) o 15,30 h v DK Šaľa
Prítomní: Mgr. Július Morávek, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Alena Demková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Mgr. Alexandra Szabová
Neprítomní: Peter Hlavatý – neospravedlnený, Mgr. Miroslav Demín – ospravedlnený, Ing. Milica Kováčová Karlubíková – ospravedlnená, Mária Lišková – ospravedlnená
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Kultúrne leto 2018 – zástupca MsKS
4. Priority a návrh investičných akcií na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu –členovia komisie
5. Hodnotiaca správa PHSR za rok 2017 – členovia komisie
6. Memoriálna tabuľa v cintoríne – predseda komisie
7. Objektív Františka Kollára – vyhodnotenie súťaže fotografov – preds. kom.
8. Vyhodnotenie účasti členov komisie za 1. polrok 2018 – taj. komisie
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie
Prizvaný:
Ing. Botka, vedúci MsKS
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a referentku Mgr. Alexandru Szabovú, ktorú poveril vedúci MsKS Ing. František Botka svojím zastupovaním na zasadnutí komisie.  Prezentovalo sa šesť prítomných členov komisie. Program rokovania poslala členom komisie elektronicky tajomníčka komisie dňa 19.6.2018.  Prítomní členovia program odsúhlasili a predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.
2. Kontrola prijatých uznesení
Predseda komisie Mgr. Július Morávek informoval prítomných o  plnení uznesenia komisie zo dňa 28.5.2018:
- odporúčacia časť uznesenia, bod č. 1 a 2 materiál bude predložený na rokovaní MsZ dňa 28.6.2018, správa o družobných kontaktoch mesta (bod č. 2) je súčasťou správy o činnosti MsKS,
- návrhová časť uznesenia:
- bod č. 1 – uskutočnilo sa stretnutie s architektom mesta, za prítomnosti p. Márie Szabovej a Mgr. Júliusa Morávka, architekt pripraví vizualizáciu priestoru,
- bod č. 2 – Ing. Eliška Vargová sa dohodla so speváckym triom Flovers, že vystúpia v dňoch 18.-19.8.2018 na slávnosti v partnerskom meste Końskie,
- bod č. 3 – dostal na MsÚ ústny prísľub, že na jeseň pripravia novelu VZN č. 14/2011 na prerokovanie do MsZ.
3. Kultúrne leto 2018 – zástupca MsKS
Mgr. Alexandra Szabová  prezentovala program Kultúrneho leta 2018. Členom komisie bol v elektronickej forme odoslaný tajomníčkou komisie dňa 21.6.2018.
Uviedla, že hlavným koordinátorom programu je p. Mária Šeboková. Koncerty sa aj tento rok uskutočnia na nádvorí renesančného kaštieľa. Je naplánované aj víkendové premietanie na amfiteátri, ktorého hlavným koordinátorom je Ing. Miroslava Bartovicová. Žánrovo je program Kultúrneho leta 2018 rôznorodý, zostavený pracovníkmi MsKS so zámerom, aby si čo najväčší počet obyvateľov našiel sebe blízku hudobnú a filmovú produkciu.
4. Priority a návrh investičných akcií na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu – členovia komisie
Mgr. Július Morávek uviedol, že všetky komisie majú do 30.6.2018 na základe pokynu prednostky MsÚ Ing. Jany Nitrayovej predložiť priority a návrh investičných akcií na rok 2019.
Členovia komisie po krátkej rozprave o prioritách a návrhu investičných akcií na rok 2019 dospeli k záveru, ktorý je uvedený v súhlasnej časti uznesenia v bodoch č. 2 a 3.
5. Hodnotiaca správa PHSR za rok 2017 – členovia komisie
Hodnotiacu správu PHSR za rok 2017 spracovali Ing. Eliška Vargová a Ing. Petra Szalayová. Materiál na preštudovanie bol členom komisie poslaný tajomníčkou komisie  elektronicky dňa 19.6.2018. Členovia komisie hodnotili správu ako veľmi dobre, precízne a prehľadne spracovanú. Do dotazníkového prieskumu - kultúrny život a kultúrne podujatia za rok 2017 sa zapojilo 419 respondentov.
Stanovisko komisie je uvedené v súhlasnej časti uznesenia, bod č. 1 a odporúčacej časti uznesenia, bod č. 4.
6. Memoriálna tabuľa v cintoríne – predseda komisie
Členovia komisie diskutovali o stave a umiestnení pamätnej tabule významných osobností mesta na miestnom cintoríne a dospeli k názoru, ktorý je uvedený v odporúčacej časti uznesenia v bodoch č. 1, 2 a 3.

7. Objektív Františka Kollára– vyhodnotenie súťaže fotografov– preds. kom.
Mgr. Júliu Morávek pozval prítomných členov komisie na slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka súťaže amatérskej fotografie „Objektív Františka Kollára“, ktoré sa uskutoční dňa 22.6.2018 o 17,00 h v Galérii FOCESA. Súťaž a výstavu vybraných fotografií prinášajú: FOCESA s.r.o., Mesto Šaľa a Slovo Šaľanov.
8. Vyhodnotenie účasti členov komisie za 1. polrok 2018 – taj. komisie
Tajomníčka komisie p. Jozefína Karlubíková spracovala účasť členov komisie za 1. polrok 2018 v prehľadnej tabuľke. Tabuľka je prílohou zápisnice z rokovania.
9. Rôzne
Ing. Peter Jaroš:
- navrhol verejne sa poďakovať na budúcom MsZ primátorovi mesta Mgr. Jozefovi Belickému za to, že sa každoročne konajú Večianske slávnosti aj Šaliansky jarmok.
10. Návrh na uznesenie
Prítomní členovia komisie návrh na uznesenie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.
11. Ukončenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

Šaľa, 21.6.2018
 
zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie
 
Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. vedúci MsKS - Ing. Botka
6. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
7. referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy - Ing. Vargová
U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 21.6.2018
 
Komisia kultúry a cestovného ruchu

berie na vedomie
1. informáciu o plnení uznesení za mesiac máj 2018
2. informáciu o príprave Kultúrneho leta 2018
3. informáciu o fotosúťaži Objektív F. Kollára
4. informáciu o účasti členov komisie na zasadnutiach za 1. polrok 2018

súhlasí
1. s hodnotiacou správou PHSR za rok 2017
2. s návrhom rekonštrukcie budovy domu kultúry ako investičnou akciou na rok 2019
3. s prioritami podľa PHSR mesta na roky 2019 a 2020

odporúča
1. doplniť pamätnú tabuľu v cintoríne mesta o nasledovné osobnosti:
Ing. Berthold Miček, Peter Bošňák, Ing. Ján Humpl, PhDr. Milan Aľakša, Karol Šorman, Karol Šmida, Markus Gáll, Michal Jurina, Ing. Aurel Kubolka,..
2. premiestniť pamätnú tabuľu v cintoríne na iné miesto podľa dohody s architektom mesta
3. zhotovenie novej pamätnej tabule vo fotografickej časti firmou FOCESA a textovej časti Júliusom Morávkom po dohode s MsÚ
4. venovať väčšiu pozornosť prezentácii miestnych umelcov a remeselníkov pri organizovaní Šalianskeho jarmoku (viď dotazník k PHSR)

Šaľa, 21.6.2018
Július Morávek
predseda komisie
 

Účasť členov komisie kultúry a cestovného ruchu na zasadnutiach
za 1. polrok 2018
 

Meno a priezvisko

23.1.2018

5.3.2018

17.4.2018

28.5.2018

21.6.2018

Účasť

Mgr. Július Morávek

P

P

P

P

P

5

Peter Hlavatý

N

O

P

P

N

2

Ing. Peter Jaroš

P

P

P

O

P

4

Marek Molnár

P

O

N

P

P

3

Mgr. Ivan Aľakša

O

P

O

N

P

2

Mgr. Miroslav Demín

P

P

P

P

O

4

Mgr. Alena Demková

P

P

P

N

P

4

Ing. Milica Kováčová Karlubíková

P

P

P

P

O

4

Mária Lišková

P

P

P

P

O

4

Mgr. Anikó Sárkányová

P

P

P

O

P

4

Jozefína Karlubíková

P

P

P

P

P

5

  
P – prítomný
O – ospravedlnený
N – neospravedlnený
 
V Šali dňa 21.6.2018
Vypracovala: Jozefína Karlubíková