Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.06.2017 - 11:27  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:12  //  zobrazené: 1279

05/2017 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 29/06/2017

číslo: 05/2017  |  dátum konania: 29.06.2017  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia
- stiahnuť z rokovania materiál D 5/5/2017 - PaedDr. Jarmila Rybárová, Jánošíkova 1326/10, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
- stiahnuť z rokovania materiál D 10/5/2017 - MERCI, spol. s r.o., Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,

Hlasovanie č. 2
Program ako celok
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,

Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,

Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,

Materiál číslo A 1/5/2017 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK
Uznesenie č. 5/2017 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly procesu inventarizácie za rok 2016 a dodržiavania zákona
č. 431/2002 Z.z. o  účtovníctve v znení neskorších predpisov,
B. berie na vedomie
správu z kontroly procesu inventarizácie za rok 2016 a dodržiavania zákona
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 2/5/2017 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2017
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Vladimíra Vicenu v znení:
- doplniť do plánu kontrolnej činnosti kontrolu nájomných zmlúv a povinností z nich vyplývajúcich a ich dodržiavania, za roky 2015, 2016, 2017.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,
Poslanecký návrh Ing. Vladimíra Vicenu bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2017 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2017,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2017.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 3/5/2017 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 5/2017 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
C. schvaľuje
predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 9/2016 – VIII. zo dňa 01. 12. 2016
(zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek)
T: posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2017

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 4/5/2017 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 31. 05. 2017
Uznesenie č. 5/2017 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2017,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2017.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
 MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo A 5/5/2017 - Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2016
Uznesenie č. 5/2017 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2016,
B. berie na vedomie
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2016.   

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 1/5/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- navrhol zmenu v § 3a odsek 2 tak, aby bolo rozdelenie plochy vymedzené v rovnakom pomere nie podľa počtu zaregistrovaných kandidátov ale podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov; podľa tohto následne upraviť aj text v ďalších odsekoch 3, 4, 5.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2017 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 2/5/2017 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
Uznesenie č. 5/2017 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 3/5/2017 - Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2016
Uznesenie č. 5/2017 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2016,
B. berie na vedomie
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa      2015 – 2020 za rok 2016.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo B 4/5/2017 - Návrh na obstaranie územného generelu dopravy mesta Šaľa
Uznesenie č. 5/2017 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na obstaranie územného generelu dopravy mesta Šaľa,
B. schvaľuje
obstarať spracovanie územného generelu dopravy mesta Šaľa,   
C. odporúča
primátorovi zabezpečiť obstaranie spracovania územného generelu dopravy mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.
T: II. polrok v roku 2018

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 1/5/2017 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2016
Uznesenie č. 5/2017 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016,
B. schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016 nasledovne:

1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2016 bez finančných operácií:
plnenie bežných príjmov vo výške 14 015 751 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 12 875 161 EUR
prebytok bežného rozpočtu 1 140 591 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 1 260 086 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              1 207 903 EUR
prebytok kapitálového rozpočtu 52 182 EUR

bežné a kapitálové príjmy vo výške        15 275 837 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 14 083 064 EUR
prebytok rozpočtu 1 192 773 EUR

2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2016 s finančnými operáciami:
bežné a kapitálové príjmy vo výške        15 275 837 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 14 083 064 EUR
prebytok rozpočtu 1 192 773 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 760 003 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   1 199 446 EUR
schodok finančných operácií -439 443 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške 16 035 840 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške 15 282 510 EUR
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom 753 330 EUR

3. vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 48 019,92 EUR nasledovne:
* 833,40 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2016,
* 209,67 EUR – nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,
* 41 437,45 EUR – účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
* 173,11 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt ZŠ Hollého – oprava strechy, odstránenie havarijného stavu,
* 3 795,73 EUR – účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, aký sa dohodnú,
* 1 500 EUR grant COOP Jednota na opravu krojov,
* 70,56 EUR dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon osobitného príjemcu, 

4. prebytok rozpočtu vo výške 1 144 753,10 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkov) sa použije na vykrytie schodku finančných operácií vo výške 439 443,23 EUR a suma 705 309,87 EUR sa pridelí do rezervného fondu

5. Použitie rezervného fondu vo výške 450 000 EUR nasledovne:
* na financovanie projektovej dokumentácie vo výške 50 000 EUR,
* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií vo výške 150 000 EUR,
* na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 250 000 EUR

6. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) schvaľuje ročnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2016,
b) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS zisk vo výške 4 781,39 EUR za rok 2016,
c) schvaľuje prevedenie hospodárskeho výsledku v čiastke 4 781,39 EUR do rezervného fondu OSS a jeho použitie na vysporiadanie záporného výsledku predchádzajúceho účtovného obdobia,

C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2016,
D. schvaľuje
celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2016 bez výhrad.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 2/5/2017 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017
Uznesenie č. 5/2017 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 nasledovne:

Bežné príjmy:                                        14 840 132 EUR
Bežné výdavky:  14 003 870 EUR
Rozdiel:                                                          836 262 EUR

Kapitálové príjmy: 188 000 EUR
Kapitálové výdavky:  1 277 847 EUR
Rozdiel: -1 089 847 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 028 132 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 281 717 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  -253 585 EUR

Príjmové finančné operácie: 3 592 258 EUR
Výdavkové finančné operácie:             3 338 673 EUR
Rozdiel: 253 585 EUR
Rozpočet na rok 2017 celkom:
Príjmy celkom: 18 620 390 EUR
Výdavky celkom:  18 620 390 EUR
Rozdiel celkom: 0 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:
100 Daňové príjmy 8 890 000 EUR
200 Nedaňové príjmy 1 903 460 EUR
300 Granty a transfery 4 234 672 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 456 585 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 3 135 673 EUR
600 Bežné výdavky 14 003 870 EUR
700 Kapitálové výdavky 1 277 847 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  3 338 673 EUR

3. úpravu osobitne rozpočtovanej dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií nasledovne:
  Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške    32 000 EUR

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo C 3/5/2017 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017
Uznesenie č. 5/2017 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 4/5/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných medzi blokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“
Uznesenie č. 5/2017 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16, Prioritná os 4–Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, Investičná priorita:4.3- Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, Špecifický cieľ: 4.3.1- Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách  a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom ,,Revitalizácia verejných medzi blokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa" v rámci výzvy
IROP-PO4-SC431-2017-16,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo strany žiadateľa vo výške 26 120,96 EUR z 522 419,25 EUR celkových oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.
Materiál číslo C 5/5/2017 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci IROP na realizáciu projektu „Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“
Uznesenie č. 5/2017 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os:
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita:
2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, vyhlásenej dňa 6.12.2016
s aktuálne platnými termínom uzávierky 18.7.2017 pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom: „Materská škola – rekonštrukcia
a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Materská škola – rekonštrukcia
a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 34 505,00 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu     690 100,00  EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 


Materiál číslo D 1/5/2017 - Jaroslav Ižák a Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- navrhol k materiálom D1, D2, D3, D4, D7, D8, D11, D12, D13, D14, D15 (t.j. s výnimkou materiálov D6 a D9) a k materiálom D 16, D 17 a D 19 spoločné predloženie materiálov a spoločnú diskusiu k materiálom a hlasovať o každom materiáli samostatne.  
Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

Spoločné predloženie materiálov D2 – D15 (okrem materiálov D6 a D9):

Materiál číslo D 2/5/2017 - Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál číslo D 3/5/2017 - Ján Iľaščík ml., Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál číslo D 4/5/2017 - Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál číslo D 7/5/2017 - KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál číslo D 8/5/2017 - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál číslo D 11/5/2017 - SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy zo dňa 03. 12. 1996 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál číslo D 12/5/2017 - Ondrej Kožuch, 925 91 Kráľová nad Váhom 463 – žiadosť
o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál číslo D 13/5/2017 - Slovenská republika v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Materiál číslo D 14/5/2017 - Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Materiál číslo D 15/5/2017 - MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho k materiálu D 4/5/2017 v znení:
- navrhol zapracovať do zmluvy zabezpečiť poriadok, namontovať kamerový systém, predložiť na schválenie stavebné riešenie a vizualizáciu terasy s možnosťou protihlukovej bariéry zo strany obytného domu, rekonštrukciu terasy uskutočniť do dvoch rokov, prideliť k nedodržiavaniu podmienok zmluvnú pokutu.
Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Vladimíra Vicenu k materiálu D 7/5/2017 v znení:
- navrhol doplniť do nájomnej zmluvy podmienku zabezpečenia verejného poriadku, predloženia stavebného riešenia a vizualizácie oddychovej zóny na schválenie, namontovania kamerového systému.
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Poslanecký návrh Ing. Vladimíra Vicenu bol prijatý.


Uznesenie č. 5/2017 – XV. (k materiálu D 1/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku – časti záhrady za domom a časti dvora pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov; zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. júna 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela č. 942/97, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, v sume 2,31 Eur/rok a parcela č. 961/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume
1,99 Eur/rok, t. j. v celkovej sume 4,30 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Jaroslava Ižáka a Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 5/2017 – XVI.  (k materiálu D 2/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. júna 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva číslo 1, v registri “C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 789/106, ostatné plochy o výmere 244 m², v cene 0,165 Eur/m²/rok, v celkovej sume 40,26 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 5/2017 – XVII.  (k materiálu D 3/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. júna 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva číslo 1, v registri C katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/107, ostatné plochy o výmere 241 m², v cene 0,165 Eur/m²/rok, v sume 39,77 Eur/rok a podiel na spoločnom chodníku  parcela číslo 789/105, ostatné plochy o výmere 20 m² (v podiele 20/285), v cene
0,099 Eur/m²/rok, v sume 1,98 Eur/rok, v celkovej sume 41,75 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Jána Iľaščíka, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 5/2017 – XVIII.  (k materiálu D 4/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní letnej terasy a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. júna 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2811/5, ostatné plochy o výmere 14 m2,
za účelom užívania letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej sume
280,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Eugeniusza Spiszaka, Jánošíkova 1372/5, 927 01 Šaľa, IČO: 34 456 864.
D. žiada
zapracovať do zmluvy zabezpečiť poriadok, namontovať kamerový systém, predložiť na schválenie stavebné riešenie a vizualizáciu terasy s možnosťou protihlukovej bariéry zo strany obytného domu, rekonštrukciu terasy uskutočniť do dvoch rokov, prideliť k nedodržiavaniu podmienok zmluvnú pokutu.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 5/2017 – XIX.  (k materiálu D 7/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní oddychovej zóny s lavičkami zo strany mosta pri „Polyfunkčnom trhovisku“ pre budúcich nájomcov bytov, ktoré sa v súčasnosti realizujú v tomto objekte; zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. júna 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2811/5, ostatné plochy o výmere 97 m2,
v cene 0,663 Eur/rok, t. j. v celkovej sume 64,31 Eur/rok, za účelom užívania predmetného pozemku ako oddychovej zóny s lavičkami pri „Polyfunkčnom trhovisku“ zo strany mosta, pre budúcich nájomcov bytov, ktoré sa v súčasnosti realizujú v tomto objekte, na dobu neurčitú, pre KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12,
927 01 Šaľa, IČO: 45 898 103,
D. žiada
doplniť do nájomnej zmluvy podmienku zabezpečenia verejného poriadku, predloženia stavebného riešenia a vizualizácie oddychovej zóny na schválenie, namontovania kamerového systému.

 

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 5/2017 – XX.  (k materiálu D 8/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v náboženskej činnosti žiadateľa a v doterajšom užívaní pozemku vo vlastníctve mesta ako areál „Kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov“; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 14. júna 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, časť parcely č. 3198/113, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 4844 m2, nachádzajúcej sa v zastavanom území obce, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, v registri “C“ katastra nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1, pre žiadateľa Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča, IČO: 34 076 395, Rímska 10, 927 05 Šaľa, v symbolickej
cene 160,79 Eur/rok za celú výmeru na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.

 

 


Uznesenie č. 5/2017 – XXI.  (k materiálu D 11/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy zo dňa 03. 12. 1996 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní pozemkov vo vlastníctve mesta žiadateľom ako pozemkov pod čerpacou stanicou pohonných látok vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 14. júna 2017,
C. schvaľuje
úpravu nájomnej zmluvy zo dňa 03. 12. 1996 v časti predmet nájmu – pozemky vo vlastníctve mesta, vedené v registri “C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3080/328, zastavané plochy a nádvoria, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako novovzniknuté parcely
v zmysle Geometrického plánu č. 13/2017, vyhotoveného geodetkou Ing. Katarínou Nývltovou dňa 31. 03. 2017:
- parcela číslo 3080/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m2,
- parcela číslo 3080/339, ostatné plochy o výmere 58 m2,
- parcela číslo 3080/340, ostatné plochy o výmere 65 m2,
- parcela číslo 3080/341, ostatné plochy o výmere 646 m2,
- parcela číslo 3080/342, ostatné plochy o výmere 544 m2,
- parcela číslo 3080/343, zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2,
- parcela číslo 3080/344, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
- parcela číslo 3080/345, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2,
- parcela číslo 3080/346, zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2,
- parcela číslo 3080/347, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2,
spolu o výmere 2 972 m2, pre SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, v celkovej sume 4 558,66 Eur/rok.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 5/2017 – XXII.  (k materiálu D 12/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v podpore podnikateľskej činnosti nájomcu, ktorý poskytuje reštauračné služby pre obyvateľov,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9
ods. 3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa a zverejnený dňa 14. 06. 2017,
C. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 52,61 m2 nachádzajúcich sa v suteréne Domu kultúry na ulici SNP v Šali, zapísaných na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Šaľa, budova súp. č. 955/16, na parcele č. 2752/2, pre Ondreja Kožucha, 925 91 Kráľová nad Váhom 463, vo výške 1 182,83 Eur/rok/celá výmera a režijné náklady spojené s užívaním paušálne vo výške 84,00 Eur/rok/celá výmera.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 5/2017 – XXIII.  (k materiálu D 13/5/2017):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta podľa prílohy č. 1 mesto nemôže inak účelne využiť a preto sa stávajú  trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa
na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. júna 2017,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa v celkovej výmere 9246 m2 podľa prílohy č. 1, v zmysle geometrického plánu č. 36315583-033-2012, ktorý vyhotovil GEO3 Trenčín, s.r.o. dňa 20. 03. 2013, úradne overený Okresným úradom Šaľa dňa 18. 06. 2013 pod číslom 456/2013, v cene 19,97 Eur/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 184 642,62 Eur, pre Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, v celosti. 

 

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 5/2017 – XXIV. ( k materiálu D 14/5/2017): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku, zabezpečení vstupu do vlastnej nehnuteľnosti a znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. júna 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Švermovej ul. v Šali, vedeného v registri “C“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 4143/80, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2, odčlenená od parcely číslo 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 11/2017 vyhotoveného spoločnosťou GeoAdvice s.r.o., overeného dňa 05. 04. 2017 pod číslom G1 34/2017, v cene 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 078,00 Eur, pre Ing. arch. Viktora Beckera a Mgr. Andreu Becker, obaja trvale bytom Švermova 30, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Uznesenie č. 5/2017 – XXV. (k materiálu D 15/5/2017): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku, ako oplotený dvor pri firemnej budove a v znížení  kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. júna 2017,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hlavnej ul. v Šali, vedeného v registri “C“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 1038/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 340 m2, v cene 20,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 26 800,00 Eur, pre spoločnosť MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa, IČO: 36 552 186, v celosti.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 6/5/2017 - Ramadan Bajrami, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 5/2017 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. júna 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 3080/3, zastavané plochy a nádvoria, v zmysle Geometrického plánu číslo 66-2009, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, dňa 18. 11. 2009 pod číslom 475/09, ako časť novovytvorenej parcely číslo 3080/284, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 16 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej sume 10,61 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Ramadana Bajramiho, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 9/5/2017 - Občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE, Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení 8 ks kontajnerov pre humanitárnu zbierku použitých textílií, odevov a obuvi; zámer prenájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 14. júna 2017,
C. schvaľuje
 prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri “C“ katastra nehnuteľností, za účelom umiestnenia 8 ks kontajnerov na humanitárnu zbierku použitých textílií, odevov a obuvi v meste Šaľa:
- na ulici Budovateľská 23, na parcele číslo 922/1, zastavané plochy a nádvoria,
pri kontajnerovom stojisku neďaleko pri vchode do materskej školy,
- na ulici Fr. Kráľa 2, na parcele číslo 3080/13, zastavané plochy a nádvoria, pri príjazdovej ceste k nákupnému centru,
- na ulici Slnečná 1940/16, na parcele číslo 3198/193, zastavané plochy a nádvoria, pri kontajnerovom stojisku oproti Slnečná 1940/16,
- na ulici Nešporova oproti vchodu č. 13, na parcele číslo 2811/1, ostatné plochy, pri kontajnerovom stojisku vzadu za obytným domom,
- na ulici Mostová oproti vchodu č. 2, na parcele číslo 2310/1, zastavané plochy a nádvoria, pri kontajnerovom stojisku pred obytným domom,
- na ulici 8. mája 17, na parcele číslo 2338/1, zastavané plochy a nádvoria, pri kontajnerovom stojisku zozadu,
- na ulici P. Pázmaňa 4-6, na parcele 8/1, zastavané plochy a nádvoria, pri kontajnerovom stojisku neďaleko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
- na ulici Vlčanská 2, na parcele 796/1, zastavané plochy a nádvoria, pri kontajnerovom stojisku,
 v individuálnej cene 30,00 Eur/kontajner/rok, t. j. za umiestnenie 8 ks kontajnerov v sume 240,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA, Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, IČO: 42 065 534.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek
Proti hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, , Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 16/5/2017 - GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta – prevod pozemku na Kúpeľnej ul.  v Šali
Uznesenie č. 5/2017 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali, časť parcely registra “C“ katastra nehnuteľností číslo 1038/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 50 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 35046520-42/2011, vyhotoveného Ing. Attilom Mészárosom, overeného Okresným úradom v Šali, dňa 1. júla 2011, pod číslom 212/2011, ide o diel 1 pričlenený k parcele číslo 1038/3, zastavaná plocha a nádvorie, v cene 60,00 Eur/m2, v celkovej cene 3 000,00 Eur, pre spoločnosť GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, IČO: 46 198 041, v celosti.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 17/4/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Kalabu, trvale bytom Hliník 15, Šaľa
Uznesenie č. 5/2017 – XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra “C“ katastra nehnuteľností č. 3080/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere cca 218 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
 zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, časť parcely registra “C“ katastra nehnuteľností č. 3080/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 218 m2
(výmeru upresní geometrický plán), ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v ochrane vlastného majetku, v cene 26,56 Eur/m2, v celkovej cene cca 5 790,08 Eur pre Jaroslava Kalabu, trvale bytom Hliník 15, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 12
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, , Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Milena Veresová
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 19/5/2017 - ProCS s.r.o, Kráľovská ul. č. 8/824, 927 01  Šaľa – žiadosť
o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa – ul. Krížna
Uznesenie č. 5/2017 – XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
 žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,
B. schvaľuje
 uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ bezodplatne, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parcela č. 802/8, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 203 m2, vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa v registri “C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, v prospech spoločnosti ProCs s.r.o., so sídlom Kráľovská ulica 8/824, 927 01 Šaľa,
IČO 31 414 419, zapísanú v OR SR Trnava, vo vl. č. 16028/T, ako aj každodobého nadobúdateľa nehnuteľností vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri “C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 3874, a to dvojgaráž č. 6931 na parcele č. 802/3, dvojgaráž č. 6932 na parcele č. 802/4, dvojgaráž č. 6933 na parcele č. 802/5, dvojgaráž č. 6934 na parcele č. 802/6, dvojgaráž
č. 6935 na parcele č. 802/7, ako aj nehnuteľností vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri “C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 866, parcela č. 802/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 343 m2, parcela č. 802/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, parcela
č. 802/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2, parcela č. 802/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, parcela č. 802/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2, parcela č. 802/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 18/5/2017 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa
Uznesenie č. 5/2017 – XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra “C“ katastra nehnuteľností č. 3080/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 68 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Hollého ul. v Šali, časť parcely registra “C“ katastra nehnuteľností č. 3080/3, zastavaná plocha a nádvorie, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a vybudovanej letnej terase, v zmysle Geometrického plánu č. 66 - 2009, ako novovytvorená parcela
č. 3080/283, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, v cene 29,87 Eur/m2, v celkovej cene 2 031,16 Eur, pre Ramadana Bajramiho, trvale bytom Rímska 2168/22, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Ing. Vladimír Vicena,
Zdržalo sa: 3
Ing. Michael Angelov, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 20/5/2017 - Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:
- odporúča primátorovi mesta zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku a následne rokovať s vlastníkom nehnuteľnosti podľa predloženej ponuky o kúpnej cene predmetného areálu, resp. časti areálu.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2017 – XXXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa, na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa,
B. odporúča
primátorovi mesta zabezpečiť vyhotovenie znaleckého posudku a následne rokovať s vlastníkom nehnuteľnosti podľa predloženej ponuky o kúpnej cene predmetného areálu, resp. časti areálu.

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Július Morávek,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 21/5/2017 - Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie časti nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa
Predkladateľka stiahla materiál z rokovania (v nadväznosti na zmenu uznesenia prijatú pri materiáli D 20/5/2017).


Materiál číslo D 22/5/2017 - Mikuláš Mikus, s. č. 374, 927 05  Dlhá nad Váhom – ponuka na odkúpenie objektu verejného osvetlenia SO-10 vybudovaného v rámci stavby IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra
Uznesenie č. 5/2017 – XXXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku Mikuláša Mikusa, s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom, na odkúpenie objektu verejného osvetlenia SO-10 vybudovaného v rámci stavby IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra,
B. schvaľuje
kúpu objektu verejného osvetlenia SO–10 vybudovaného v rámci stavby IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra, postavenej na pozemku vo vlastníctve navrhovateľa, parcele registra “C“ katastra nehnuteľností č. 5033/1, ostatná plocha o výmere 17 420 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7006, za cenu 1,- Eur.

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.

 


Materiál číslo D 23/5/2017 - Innovia, s.r.o. Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť
o prevod práv a povinností zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 94/2016 a zo zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016
Uznesenie č. 5/2017 – XXXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť spoločnosti Innovia, s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12, 917 01 Trnava, o prevod práv a povinností zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 94/2016 a zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016,
B.  schvaľuje
prevod práv a povinností zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 94/2016 a zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 z pôvodného budúceho predávajúceho spoločnosť Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava, IČO: 36744450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vo vložke č. 19700/T, na nového budúceho predávajúceho spoločnosť IC Holding, s.r.o., so sídlom Bratislavská 29, 917 01 Trnava, IČO: 50346342, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38088/T.

Hlasovanie č. 44
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo D 24/5/2017 - Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť
o prevod práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 510/2015
Uznesenie č. 5/2017 – XXXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 510/2015,
B. schvaľuje
prevod práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 510/2015 z pôvodného nájomcu spoločnosť Innovia, s.r.o. Na Hlinách, 917 01 Trnava, IČO: 36744450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro vo vložke č. 19700/T,
na nového nájomcu spoločnosť IC Holding, s.r.o., so sídlom Bratislavská 29, 917 01 Trnava, IČO: 50346342, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38088/T.

Hlasovanie č. 45
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 1/5/2017 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017
Uznesenie č. 5/2017 – XXXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017,
B. súhlasí  
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017 nasledovne:
21. septembra 2017,
26. októbra 2017,
30. novembra 2017,
14. decembra 2017 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,
                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa. 

Hlasovanie č. 46
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.


Materiál číslo H 2/5/2017 - Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2017 – 2021
Uznesenie č. 5/2017 – XXXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2017 – 2021,
B. volí
do funkcie prísediaceho pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2017 – 2021 kandidáta:
Juraj Solto, nar. 02. 01. 1949, trvale bytom Vlčanská 557/4, 927 01 Šaľa.

Hlasovanie č. 47
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Miroslav Gera,
Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS v. r.