Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.09.2017 - 14:52  //  aktualizácia: 27.09.2017 - 14:55  //  zobrazené: 808

05/2017 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2017  |  dátum konania: 19.09.2017

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie školstva pri MsZ

zo dňa 19. 09. 2017 v zasadacej miestnosti MsÚ v Šali na prízemí.

 

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (viď. prezenčná listina). Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Vzhľadom na to, že Mgr. Monika Hamarová od 1. 8. 2017 vykonáva funkciu riaditeľky ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM,  úlohou zapisovateľky bola poverená Ing. Erika Velazquezová.

 

Program zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

 2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ

 3. Príprava škôl na otvorenie šk. roka 2017/2018

 4. Informácia o prázdninových aktivitách

 5. Štatistické údaje pre šk. rok 2017/2018 – organizačné a personálne zabezpečenie

 6. Aktuálne informácie

 7. < >

  Kapitálové výdavky

  mesto

  MŠ Hollého so ŠJ – kuchynský robot

  9 000

  MŠ 8. mája so ŠJ - mangel

  1 800

  ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD – rekonštrukcia vykurovacieho systému

  10 000

  ZŠ J. Hollého so ŠJ a ŠKD – plynový kotol do ŠJ

  4 300

  ZŠ s MŠ J. Murgaša so ŠJ a ŠKD – kuchynský robot

  9 000

  ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD – ohrievač výdajového pultu v ŠJ

  1 900

  ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD – havarijný stav kúrenia

  7 000

  ZŠ Ľ Štúra so ŠJ a ŠKD  - rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie

  55 000

  ZŠ Ľ Štúra so ŠJ a ŠKD  - havarijný stav statiky telocvične

  25 000

  CVČ – rekonštrukcia sociálnych zariadení (vestibul – prístavba)

  12 000

  CVČ – výmena vchodových dverí (prístavba)

  4 000

  CVČ – výmena okien a dverí na hlavnej budove

  60 000

  Spolu

  199  000

   

   

  K bodu 3 a 4 :

  Počas letných prázdnin prebehali  na ZŠ a ŠZ rôzne aktivity, ktoré sa týkali relaxačných činností detí a zároveň sa realizovala údržba a oprava priestorov. Viacerí členovia komisie mali pripomienky k priebehu  prác pri výmene osvetlenia na ZŠ a ŠZ  ( Ing. Psotová, Mgr. Morávek, Ing. Malárik). Diskusia sa týkala podpisovania zmlúv, nezvládnutého VO zo strany externého obstarávateľa a zriaďovateľa, zlej organizácie práce zo strany dodávateľa  pred zahájením školského roka.

  Ing. Psotová požadovala navýšiť sumu v investičných nákladoch na rekonštrukciu elektrických rozvodov, dokončenie kanalizácie a opravy sociálnych zariadení v pavilóne C  na ZŠ Ľ. Štúra. Ing. Velazquezová informovala o novele zákona 597/2003 o financovaní havarijných situácií. Od septembra 2017 MŠ VVaŠ považuje za havarijnú situáciu iba havárie zavinené prírodným živlom. Na základe tejto novely bola vylúčená aj žiadosť na rekonštrukciu kanalizácie a sociálnych zariadení na ZŠ Ľ. Štúra v pavilóne C vo výške 25 000 Eur, ktorá bola podaná  na OÚ v Nitre a  bola zamietnutá.

   

  Uznesenie č.1/5/2017: KŠ požaduje informáciu od MsÚ o verejnom obstarávaní a organizačnom zabezpečení výmeny svietidiel na základných školách a školských zariadeniach.

  Za: 10             Proti: 0        Zdržali sa: 0

   

  Uznesenie č.2/5/2017: KŠ žiada opätovne o navýšenie investícií pre školstvo pre rok 2018 minimálne v sume 25 000 Eur na riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení v pavilóne C na ZŠ Ľ. Štúra.

  Za : 10             Proti: 0       Zdržali sa: 0

   

  Ing. Malárik informoval o letnej prázdninovej činnosti v CVČ. Počas prázdnin sa uskutočnilo 8 týždňov letných aktivít s počtom 460 detí. Počas prázdnin bola pre mládež k dispozícii posilňovňa a stála expozícia archeologického krúžku, DS Materinky mal 4 vystúpenia.                                      

  Mgr. Zaťková pochválila činnosť CVČ, lebo tieto aktivity pomáhajú deťom vyplniť zmysluplne voľný čas a odbremeňujú rodičov. Ing. Krištof podporuje navýšenie financií do voľnočasových aktivít mládeže, aby sa obmedzili nežiadúce javy ako drogy, kriminalita a vandalizmus mládeže.

  Mgr. Husáriková sa spýtala, či je dohoda s mestom o prenájmoch školských telocviční  na tréningy pre družstvá FK. Ing. Krištof odpovedal, že je to v štádiu riešenia s primátorom mesta. Mgr. Morávek informoval, že pri novelizácii Zásad  hospodárenia s majetkom mesta bude iniciovať zmenu v oblasti krátkodobých prenájmov pre dom  kultúry a školy.

   

  K bodu 5:

  Materiály, ktoré boli poslané elektronicky boli spracované k 5. 9. 2017 . V súčasnosti, školy posielajú na SŠÚ aktuálne výkazy a protokoly k Eduzberu. Presné štatistické údaje, podľa ktorých bude školstvo financované, budú predmetom budúceho zasadnutia KŠ.

   

  K bodu 6:

  • Ing. Velazquezová informovala o aktuálnom personálnom obsadení SŠÚ. Novou metodičkou je Mgr. Mariana Takáčová, ktorámá zameranie na prírodné vedy.

  • Dňa 22. 9. 2017 sa uskutoční podujatie, na ktorom primátor mesta Mgr. Belický odovzdá prvú žiacku knižku všetkým prvákom v meste Šaľa. O moderovanie a zábavu detí sa postarajú pedagogickí zamestnanciCVČv priestoroch SD Veča a kongresovej sály MsÚ.

  • PaedDr. Gužíková zorganizovala návštevu učiteliek MŠ z Estónska a posledný septembrový týždeň navštívia naše mesto a MŠ učiteľky zo Srbska ( Vojvodiny).

  • Zriaďovateľ, mesto Šaľa sa zapojilo do výzvy na rekonštrukciu telocviční, ktorú vyhlásilo MŠ VVaŠ SR. Jedná sa o zariadenia, ktoré mali pripravené podklady (riešenie havarijných situácií), konkrétne telocvične ZŠ s MŠ Bernolákova a ZŠ J. Hollého.

  • 3 základné školy ( ZŠ s MŠ Bernolákova, ZŠ J. C. Hronský a ZŠ Ľ. Štúra ) sa zapojili do projektu z eurofondov „ V základnej škole úspešnejší“, ktorý je zameraný na získanie odborných zamestnancov a asistentov učiteľa pre deti so ŠVVP. Mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní 5 %.

  • Dňa 2. 10. 2017 sa uskutoční pod záštitou primátora mesta pracovné stretnutie riaditeľov ZŠ, výchovných poradcovs vedením Gymnázia v Šali.

   

   

  Účasť na stretnutí prejavila Ing. Psotová a Ing. Krištof, ktorým bude zaslaná pozvánka.                  Ing. Psotová podporuje propagáciu stredných škôl v Šali. Informovala, že gymnázium dosahuje dobré výsledky a je žiadúce, aby žiaci základných škôl uprednostňovali naše stredné školy, aby sa nepristúpilo k ich racionalizácii.

   

   

  Záver:  Predseda komisie poďakoval členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.

   

   

   

   

                                                                                                        Ing. Marián Krištof  

                                                                                                    predseda komisie školstva

   

   

   

  Za správnosť:  Ing. Erika Velazquezová

                              tajomníčka komisie

   

Prílohy

materiál kŠ

(pdf - 154.85 kB)