Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.04.2017 - 08:42  //  aktualizácia: 26.04.2017 - 08:42  //  zobrazené: 722

05/2017 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 05/2017  |  dátum konania: 24.04.2017

číslo: 05/2017 | dátum konania: 24.04.2017

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Pozvaní hostia:

 

 

Program:

 

1) BRM 78 Development s.r.o. -  Oboznámenie sa s Návrhom spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Fraňa Kráľa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď

2) Reklamné plochy v meste  -  Oboznámenie sa s Návrhom na vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemkov pre osadenie reklamných stavieb a smerových tabúľ, ich vybudovanie a zabezpečenie komplexnej starostlivosti o reklamné stavby a smerové tabule na území mesta Šaľa“.

3) Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku  -  Oboznámenie sa s Návrhom na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností nachádzajúcich sa
pod plánovanou stavbou „cyklotrasa do Duslo,a.s.“
 

Bod 1:  

„BRM 78 Development s.r.o“ - Diskusia a hlasovanie

 

Predseda komisie Ing. V. Vicena oboznámil členov komisie so žiadosťou spoločnosti BRM 78 Development s.r.o. o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta a s materiálom Oddelenia Správy majetku, predkladaným MsZ na prevod predmetného pozemku. MÚ prevod pozemku neodporučil, pretože záujemca nepredložil účel, na ktorý chce pozemok využiť. V diskusii  predseda komisie predstavil svoje postrehy k  prenájmom a predajom mestských pozemkov. Mesto podľa neho nie je na tom tak, aby muselo predávať strategické pozemky. V diskusii sa členovia pýtali, či exituje strategické plánovanie  nakladania s pozemkami, či sa ku žiadostiam o prenájom a predajoch vyjadrujú jednotlivé oddelenia z hľadiska ich kompetencií posudzovaní záujmov mesta a spoločných potrieb v prospech všetkých obyvateľov mesta. Nájomné zmluvy by mali mať dôsledne stanovené podmienky a účel prenájmu,  povinnosti nájomcu a  sankcie v prípade porušenia zmluvných podmienok. Do nájomných zmlúv by malo mesto zakomponovať prísne podmienky a dôsledne kontrolovať ich plnenie. 

Nájomné zmluvy nemôžu byť zostavené laxne. Členovia vyslovili názor, že by mesto  nemalo prenajímať pozemky na výstavbu.

 

Komisia hlasovala k bodu 1)

 

Otázka :

Ste za prevod mestského pozemku na ul. Fraňa Kráľa v Šali pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď
 

Prítomní : počet členov komisie  11

Za: 0

Proti:11

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie komisie k bodu 1)

Komisia neodporúča mestu prevod pozemku na ul. Fraňa Kráľa v Šali pre BRM 78 DEVELOPMENT s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď, rovnako so stanoviskom MÚ.
 

Bod 2:

„Reklamné plochy v meste“   -  Diskusia

 

Ing. V. Vicena v krátkosti oboznámil členov s návrhom na vyhlásenie verejnej súťaže na osadenie smerových tabúľ a reklamných stavieb na mestských pozemkoch, v záujme znížiť informačný smog v meste. Komisia skonštatovala, že je to náročná problematika, s ktorou nemá skúsenosti a potrebovala by bližšie  vysvetlenie problematiky a cieľa súťaže. Komisia navrhovala zvážiť, či by nebolo vhodnejšie riešenie, aby mesto zamestnalo človeka, či už na dohodu, alebo inú formu pracovného vzťahu, ktorý by zmapoval situáciu ohľadom reklamných stavieb a tabúľ, pretože odsúhlasovanie a kontrola právneho stavu súčasných existujúcich reklamných tabúľ  a stavieb, budú robiť pracovníci MÚ na jednotlivých oddeleniach. Komisia navrhuje, aby až ďalšie body súťaže – zabezpečenie a osadenie tabúľ , boli predmetom súťaže. Odznela otázka, či súčasťou súťaže, ktorej cieľom je zníženie informačného smogu,  bude aj zrušenie nájmu a  odstránenie ostatných reklamných stavieb, či už legálnych alebo nelegálnych  v meste tak,  aby zostali len reklamné stavby a tabule, ktoré budú predmetom súťaže.

 

K bodu 2)  Komisia  nehlasovala, neprijala uznesenie.

 

 

Bod 3:

„Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku“   -  Diskusia

 

V bode programu č. 3 sa členovia oboznámili s pripravovaným Projektom Cyklotrasy za zamestnaním do priemyselného areálu Duslo, a.s. Cyklotrasa bude prechádzať cez pozemky vo vlastníctve mesta a tiež cez pozemky mnohých súkromných vlastníkov. Mesto, Oddelenie investičných činností a Oddelenie správy majetku zabezpečuje geodetické a projekčné práce, ktoré budú podkladom pre uzavretie nájomných, kúpnych a darovacích zmlúv s jednotlivými vlastníkmi pozemkov, ktoré pripravilo Oddelenie správy majetku.

 

Komisia hlasovala k bodu 3)

 

Otázka :

Súhlasíte s pripravením viacerých typov zmlúv – nájomné, kúpne a darovacie,  podľa požadovaného vzťahu k pozemku pod cyklotrasou konkrétnym vlastníkom pozemku?

 

Prítomní : počet členov komisie  11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie komisie k bodu 3)

Komisia odporúča mestu pripraviť a uzatvoriť všetky predložené typy zmlúv s jednotlivými vlastníkmi podľa vzťahu k pozemkom.

 

Bod 4 :

Zmena funkčného využívanie územia - Diskusia
 

Na MÚ sa obrátil vlastník parcely č. 5934/118, Ing. Martin Hargaš, so žiadosťou o posúdenie  návrhu  zmeny  funkčného využívania pozemkov  v rámci prebiehajúceho procesu Zmien a doplnkov č.6 územného plánu mesta  Pozemky sa nachádzajú v v extraviláni, v k.ú. Šaľa. , sú využívané ako poľnohospodárska pôda, susedia s výrobným arálom firmy Shin Heung Precision Slovakia, v dotyku s plánovaným obchvatom mesta Šaľa. Vlastník plánuje na základe záujmu investorov zo Švajčiarska, Rakúska a Nemecka vybudovať na pozemkoch výrobno skladovací areál s využitím pre výrobu v oblasti ľahkého strojárenstva a výroby plastov. Súčasťou areálu budú skladovacie pristory, objekty pre logistiku, parkoviská a vnútroareálové komunikácie.

Keďže parcela sa nachádza za existujúcim závodom strojárskej výroby v extaviláni, smer Duslo, a.s. , pri budúcom obchvate, členovia komisie nemali výhrady ku zmene.

Komisia hlasovala k bodu 4)

 

Otázka :

Súhlasíte so zmenou funkčného využitia predmetnej parcely na výrobno - skladovací areál ?

 

Prítomní : počet členov komisie  11

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie komisie k bodu 4)

Komisia odporúča mestu súhlasiť s predloženým zámerom vlastníka. O nákladoch vyvolaných s obstaraním zmeny funkčného využitia pozemkov komisia nehlasovala.

 

Bod 5 :

Voľná diskusia

 

Vo voľnej diskusii sa Ing. K. Szekeres spýtal, ako stojí objednávka Dopravného generelu mesta. Odpoveď znela, že tento rok nie sú nato vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte mesta. Ďalej sa pýtal Ing. K. Szekeres, ako chce potom mesto riešiť veci strategického charakteru a nie iba ad hoc, momentálne kritické situácie. Upozorňoval, že čoskoro môže nastať situácia, že už nebude možnosť žiadneho opravného riešenia a mesto sa stane nepriechodné. Už teraz je úplne kritická a nezvládnutá priechodnosť komunikácií napr. na ul. Družstevná, Budovateľská, M.R. Štefánika, Horná.

Ako chce mesto riešiť vznikajúce problémy, keď nemá strategický plán. Hoci Komisia  upozorňovala už pri investičných zámeroch výstavby pri Bitúnku, na nezvládnuteľnosť dopravnej situácie na Družstevnej ul,,  mesto povolilo výstavbu pri Bitúnku bez prijatia významných dopravných riešení a rozšírenia komunikácie. Taktiež  medzi nové trasy MHD nezahrnulo túto lokalitu, aby sa odbremenila osobná automobilová doprava ako to odporúčala Komisia.

Ďalšou témou diskusie bolo parkovanie áut pozdĺž všetkých komunikácií na uliciach mesta čo spôsobuje upchatie a veľmi ťažkú prejazdnosť ulíc. Situáciu treba urýchlenie riešiť komplexne a výhľadovo,  lebo dôjde ku dopravnému kolapsu. 

 

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá