Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.06.2017 - 12:33  //  aktualizácia: 07.06.2017 - 12:34  //  zobrazené: 807

05/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 05/2017  |  dátum konania: 31.05.2017

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 31. mája 2017 (streda) o 16,00 h v dome kultúry

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. Martina Čižmáriková,  Mgr. Roman Hatala

Neprítomní: Peter Hlavatý – ospravedlnený, Ing. Peter Jaroš – ospravedlnený, Jozef Bari – neospravedlnený, Ing. Eliška Vargová – ospravedlnená


Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Návrh novely VZN o poskytovaní dotácií – ref. kultúry MsÚ
4. Nízkoprahové centrum pre deti a mládež – Mgr. Demková a Mgr. Demín
5. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún 2017 – zást. MsKS
6. Šaliansky jarmok 2017 – zást. MsKS
7. Návrh na uzatvorenie partnerskej zmluvy s ruským mestom Glazov – Ing. Vargová
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

Prizvaní:
Ing. Čižmáriková – MsÚ
Ing. Vargová – MsÚ
Ing. Botka – MsKS


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a prizvaných: referentku kultúry a cestovného ruchu Ing. Martinu Čižmárikovú,  a Mgr. Romana Hatalu, ktorého poveril vedúci MsKS Ing. František Botka svojím zastupovaním.  
Prezentovalo sa osem členov komisie. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky tajomníčkou komisie dňa 26.5.2017.  Program uvedený v pozvánke odsúhlasili a ďalej viedol predseda komisie rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých opatrení
Predseda komisie Mgr. Július Morávek uviedol, že všetky úlohy z odporúčacej  uznesenia boli splnené. Úloha uvedená v schvaľovacej časti uznesenia bola MsZ odsúhlasená a schválená tak, ako komisia navrhla.

3. Návrh novely VZN o poskytovaní dotácií – ref. kultúry MsÚ
Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že na základe poslaneckého návrhu Miroslava Geru a Mgr. Júliusa Morávka bol pripravený návrh na novelizáciu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií, ktorou budú upravené podmienky poskytovania dotácií.
Po diskusii o zmenách v jednotlivých bodoch prezentovaného materiálu sa členovia zhodli na znení textu, ktoré je uvedené v bode č. 1 odporúčacej časti prijatého uznesenia

4. Nízkoprahové centrum pre deti a mládež – Mgr. Demková a Mgr. Demín
Úvodného slova sa ujal  a spracovaný materiál „Nízkoprahové kluby pre deti a mládež“ krátko prezentoval Mgr. Miroslav Demín. Členom komisie a dotknutým stranám zaslal materiál v elektronickej forme na preštudovanie. 
Uviedol, že dôležité je vytypovať lokalitu, resp. lokality a cieľovú skupinu, pre ktorú by bol klub určený, na čo je potrebné dôkladne zmapovať situáciu v meste.
Cieľovou skupinou nízkoprahového  zariadenia by mohli byť napr.  deti a mladí ľudia nachádzajúci sa v ťažkej životnej situácii. Ďalej je potrebné nájsť a zabezpečiť vhodné priestory na prevádzku nízkoprahového zariadenia, napr.  v kultúrnych zariadeniach, ktoré mesto prevádzkuje, a kvalifikovaných odborných pracovníkov, ktorí by sa sústavne vzdelávali a vedeli zaujať návštevníkov zariadenia(í). Navrhuje vytvoriť špeciálnu pracovnú skupinu kompetentných ľudí, ktorí by pracovali na vytvorení nízkoprahového centra.
Mgr. Alena Demková:
- navrhla určiť vekovú kategóriu maximálne do 25 rokov,
Mgr. Ivan Aľakša:
- navrhol prizvať do pracovnej skupiny pána Milana Daniela z občianskeho združenia miniBODKA.
Stanovisko komisie je uvedené v bode č. 1 schvaľovacej časti uznesenia a v bode č. 1 ukladacej časti uznesenia.

5. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún 2017 – zást. MsKS
Mgr. Roman Hatala prezentoval kultúrny program spracovaný v letáku Kam v Šali na mesiac jún 2017.
Program Kam v Šali bol distribuovaný do domácností prostredníctvom Slovenskej pošty dňa 29.5.2017 a členom komisie bol zaslaný tajomníčkou komisie elektronicky dňa 18.5.2017.

 

6. Šaliansky jarmok 2017 – zást. MsKS
Mgr. Roman Hatala uviedol, že Šaliansky jarmok 2017 sa bude konať v dňoch 23. a 24.6.2017 od 14,00 h na CMZ – Amfiteáter Šaľa a všetkých prítomných srdečne pozval. V piatkovom programe sa budú prezentovať svojimi vystúpeniami aj hostia z družobných miest.  
Program je zverejnený na webe, v mesačníku Kam v Šali na mesiac jún 2017 a na propagačných plochách mesta.

7. Návrh na uzatvorenie partnerskej zmluvy s ruským mestom Glazov
Ing. Eliška Vargová sa z rokovania komisie ospravedlnila a poprosila o prerokovanie žiadosti o nadviazanie družobných kontaktov ruského mesta Glazov s mestom Šaľa. Materiál k tomuto bodu zaslala  elektronicky. Pripojila aj kópiu listu, ktorý poslal veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej Fedotov v mene mesta Glazov.
Po diskusii sa členovia komisie zhodli na stanovisku, ktoré je uvedené v bode č. 2 odporúčacej časti uznesenia.

8. Rôzne
Mgr. Miroslav Demín:
- informoval, že na základe  bodu č. 1 odporúčacej časti uznesenia č. 11/2016 v znení: posúdiť formu ocenenia TČR 2017 (tvar predmetu) v priebehu 1. polroka 2017, hovoril s pánom Mgr. Art. Miroslavom Regítkom, z ktorým sa dohodol, že bezodplatne vytvorí grafický návrh ocenenia a následne oslovil p. Petru Sudorovú o vytvorenie matrice ocenenia, aby podľa vizualizácie bolo možné rozhodnúť, ako by ocenenie mohlo v budúcnosti vyzerať a bolo to niečo jedinečné a charakteristické pre túto formu ocenenia,
- informovať verejnosť o Zlatej priadke napr. prostredníctvom RTVS ...
p. Mária Lišková:
- upozornila na nečitateľnú vnútornú stranu mesačníka Kam v Šali na mesiac jún 2017, na tmavej farbe mapovitého vzoru zaniká text,
Mgr. Július Morávek:
- na webovej stránke mesta nenašiel informácie o Zlatej priadke – Šaľa 2017,
- poďakoval Divadlu ŠOK za účinkovanie v Činohernom klube v Prahe s hrou Ťapákovci, Mgr. Roman Hatala uviedol, že s hrou zožali obrovský úspech reprezentovali Šaľu aj Slovensko,
- vyslovil veľkú vďaku organizátorom za Zlatú priadku a tiež za výborný výkon moderátorov Zlatej priadky, ktorí pracovali pod vedením lektoriek Mgr. Aleny Demkovej a p. Petry Sudorovej,
Mgr. Roman Hatala:
- informoval, že celoslovenskej súťaže Zlatá priadka, ktorá trvala 3 dni, sa zúčastnilo cca 300 účastníkov, vystúpilo 17 súborov, z čoho 16 súťažne a 1 súbor ako hosť prehliadky – zahraniční Slováci z mesta Stará Pazova,


Mgr. Ivan Aľakša:
- spýtal sa, aký bol záujem škôl o predstavenia súťaže Zlatá priadka, Mgr. Hatala uviedol, že záujem bol obrovský - musel limitovať počet na každé predstavenie do 100 žiakov, aby sa umožnilo vidieť predstavenia hlavne súťažiacim deťom.

9. Návrh na uznesenie
Prítomní členovia komisie jednomyseľne schválili návrh na uznesenie. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

10. Ukončenie
Predseda komisie uviedol, že nasledujúce zasadnutie komisie sa bude konať dňa 12.6.2017, poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.


Šaľa, 31.5.2017

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie


Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
6. referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy - Ing. Eliška Vargová
7. vedúci MsKS – Ing. Botka

 

 

 

 

 

 


U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 31.5.2017

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesenia z apríla 2017
2. informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach v mesiaci jún 2017
3. informáciu o Šalianskom jarmoku 2017
4. informáciu o nízkoprahovom centre pre deti a mládež


odporúča

1. V návrhu novely VZN č. 2/2016 upraviť text nasledovne:
- V § 3 odst.2 použiť text: ,,O nevyčerpaných, vrátených finančných prostriedkoch rozhodne príslušná komisia MsZ a primátor mesta z podaných žiadostí k dátumu stanovenom v pôvodnej výzve.“
- V § 16 odst.5 vynechať v navrhovanom texte výraz ... ,,v maximálnej výške ... EUR.“
- V § 6 odst.3 upraviť navrhovaný text nasledovne: ,,Primátor môže rozpočtovým opatrením upraviť výšku dotácie tak, že jej prekročenie môže byť maximálne o 10 % vynaložených výdavkov uvedených v bode 2.“
- K ostatnej časti návrhu novely komisia nemá pripomienky.


2. K žiadosti o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Glazov komisia odporúča:
- prioritne riešiť podľa už predchádzajúceho stanoviska komisie nadviazanie kontaktov s mestom so slovenským obyvateľstvom vo Vojvodine
- následne riešiť nadviazanie kontaktu s mestom v Rakúsku,
- komisia pri nadviazaní kontaktov s mestom v Rusku uprednostňuje sieťovanie miest podľa návrhu fínskeho mesta Kuhmo, nadviazanie kontaktov s mestom Kostomuksha v Karélii.

 

 


schvaľuje

1. vytvorenie pracovnej skupiny v súčinnosti s komisiou pre sociálne otázky pri MsZ a príslušným referátom MsÚ na zriadenie nízkoprahového centra pre deti a mládež.


ukladá

1. predsedovi komisie rokovať s kompetentnými o vytvorení pracovnej skupiny na vytvorenie nízkoprahového centra pre deti a mládež. Následne informovať členov komisie o výsledku rokovania.


informuje

1. zasadnutie komisie v mesiaci jún sa uskutoční 12. júna 2017 (pondelok) v SD Veča so začiatkom o 15,30 h.


Uznesenie bolo schválené jednomyseľne všetkými prítomnými členmi komisie - viď prezenčná listina.


Šaľa, 31.5.2017
Július Morávek
predseda komisie