Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 02.05.2016 - 11:49  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:14  //  zobrazené: 1163

05/2016 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28/04/2016

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 28.04.2016  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Úprava programu zasadnutia:
Doplniť do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 5/5/2016 - Informácia o žiadosti o odkúpenie pozemku registra E katastra nehnuteľností, parcela č. 342, ostatná plocha

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 2
Úprava programu zasadnutia:
Doplniť do časti H. Rôzne bod číslo H 1/5/2016 – Účasť v projekte „Prevencia založená na dôkazoch“

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 3
Program ako celok

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 4
Návrhová komisia

Za hlasovalo: 11
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 2
Marek Molnár, Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 5
Volebná komisia

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 8
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Hlasovanie č. 6
Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1
Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,


Materiál číslo A 1/5/2016 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 

Uznesenie č. 5/2016 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/5/2016 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 04. 2016

Uznesenie č. 5/2016 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 04. 2016,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 04. 2016.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/5/2016 - Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2015

Uznesenie č. 5/2016 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2015,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2015.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/5/2016 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení Dodatku č. 14

Uznesenie č. 5/2016 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 14,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 14.

 


Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 5/5/2016 - Informácia o žiadosti o odkúpenie pozemku registra E katastra nehnuteľností, parcela č. 342, ostatná plocha

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Vladimír Vicena,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Materiál číslo C 1/5/2016 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016

Uznesenie č. 5/2016 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016.

 

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/5/2016 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry

Uznesenie č. 5/2016 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
5 000,00 EUR nasledovne:
- OZ Večania, IČO 42202205, na organizáciu Večianskych hodových slávností vo výške 500,00 Eur a na podporu II. ročníka LEČO FESTIVAL vo výške 500,00 Eur,
- OZ MACEVA, IČO 42041406, na koncertné vystúpenie džezového zoskupenia The Cigarette After, organizovaný v rámci 4. šalianskeho džezového festivalu – Džezáky Šaľa 2016, vo výške 400,00 Eur a na podporu vystúpenia mužského vokálneho súboru Noach vo výške 400,00 Eur,
- Spoločnosť Petra Pázmánya, IČO 36109100, na podporu série prednášok z regionálnych dejín zameraných na dianie v Šali a okolí v roku 1916 „Stalo sa to pred sto rokmi“ vo výške 400,00 Eur,
- Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, na zabezpečenie účasti členiek klubu na Majstrovstvách Európy disco dance 2016, vo výške 800,00 Eur,
- Mgr. Dana Janebová, IČO 33891664, na vydanie básnickej zbierky Bezvetrie, vo výške 400,00 Eur,
- Csemadok – Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na zakúpenie ženských a mužských rovnošiat pre spevokol Csemadok v Šali, vo výške 1 200,00 Eur,
- Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Šali, IČO 37862251, na reprezentáciu žiakov školy na súťažnej prehliadke v hre na klavíri a na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v sólovom speve, vo výške 400,00 Eur.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/5/2016 - Návrh na zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“

Uznesenie č. 5/2016 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh na zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“ v predloženom znení s účinnosťou od 01. 05. 2016.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/5/2016 - BAUKER, s.r.o., Jesenského 8/650, 927 01  Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – navrhol zlúčenie pri predkladaní materiálov
D1 až D5, D6, D7, D8 až D11 a hlasovať o každom osobitne. 

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2016 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení obojstrannej reklamnej stavby za účelom informovanosti širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 7266, v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1323/1, zastavaná plocha a nádvorie, za účelom umiestnenia obojstrannej reklamnej stavby v počte 1 ks, v cene  400,00 Eur/rok, v celkovej sume 400,00 Eur/rok, pre spoločnosť BAUKER, s.r.o., Jesenského 8/650, Šaľa, IČO: 36 278 581, zastúpená konateľkou spoločnosti
Ing. Magdalénou Szabóovou, na dobu 5 rokov.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/5/2016 - KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Vlčanská 560/15, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2016 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení letnej terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1030/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok,
t.j. v celkovej cene 1 120,00 Eur/rok, pre spoločnosť KOMERCFRUCT, spol. s r.o.,
so sídlom Vlčanská 560/15, 927 01  Šaľa, IČO 31 442 676, zastúpená konateľom spoločnosti Mikulášom Mikusom, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/5/2016 - Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2016 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení letnej terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 587/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy čajovne, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť Relax CAVE s.r.o, so sídlom
P. J. Šafárika 373/6, 927 01  Šaľa, IČO: 50 096 991, zastúpená konateľom spoločnosti Kamilom Dobišom, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/5/2016 - Agnesa Hledíková, Kukučínova 533/34, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2016 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/79, záhrada o výmere 237 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 39,11 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume
3,86 Eur/rok, v celkovej sume 42,97 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Agnesu Hledíkovú, trvale bytom Kukučínova 533/34, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/5/2016 - 24auto s.r.o., Fr. Kráľa 1862/4, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2016 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení letnej terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1611/117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť 24auto s.r.o., so sídlom Fr. Kráľa 1862/4, 927 05 Šaľa, IČO 47 665 033, zastúpená konateľom spoločnosti Róbertom Búranom, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/5/2016 - Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 15
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijaý.


Materiál číslo D 7/5/2016 - Irena Kocsisová, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01  Šaľa a Peter Kocsis, trvale bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82 Tešedíkovo – prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali

Uznesenie č. 5/2016 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 2468, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 209,00 Eur, pre:
1. Irenu Kocsisovú, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01  Šaľa, v spoluvlastníckom podiele ½, v cene 104,50 Eur,
2. Petra Kocsisa, trvale bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82  Tešedíkovo,
v spoluvlastníckom podiele ½, v cene 104,50 Eur.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 8/5/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E
č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali

Uznesenie č. 5/2016 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN C č. 1884/4 na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali,
B.  schvaľuje
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa, nasledovne:
1. vo vlastníctve p. Mária Klajmana:
- pozemok vedený v KN reg. C pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 6148 ako parcela č. 1884/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 292 m2,
2. vo vlastníctve mesta Šaľa:
- pozemok vedený v KN reg. E pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, časť  parcely č. 1764/1, ostatná plocha o výmere cca 232 m2 (výmeru upresní GP),
- pozemok vedený v KN reg. E pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, časť  parcely č. 478/2, lesný pozemok o výmere cca 60 m2 (výmeru upresní GP),
výmera pozemkov spolu 292 m2.
Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1, t.j. 5 815,472 Eur.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/5/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa

Uznesenie č. 5/2016 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve mesta Šaľa, 
B. schvaľuje
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní  majetkových vzťahov k pozemku pod plánovanou komunikáciou, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa
pozemok, časť parcely reg. C katastra nehnuteľností č. 1983/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 264 m2 (výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom), vedený na liste vlastníctva č. 1, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene
15 774,00 Eur,
2. vo vlastníctve HP Centrum ESO, s.r.o.
za pozemok, časť parcely reg. C katastra nehnuteľností č. 2005/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o výmere
264 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom), vedené na liste vlastníctva
č. 7214, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 15 774,00 Eur.
Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/5/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa

Uznesenie č. 5/2016 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2091/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C.  schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Štúrovej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2091/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2 (výmera bude pri schvaľovaní prevodu spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v rozšírení poskytovaných služieb zákazníkom a návštevníkom pizzérie, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. v celkovej cene
3 505,26 Eur pre Arpáda Kukiho, Vydrany 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa, v režime BSM.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 11/5/2016 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 1362/25, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B.  konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C.  schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 08/-03/2016, overeného Okresným úradom v Šali pod číslom 118/2016 dňa 21. marca 2016, ako novovytvorená parcela č. 928/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre zákazníkov obchodnej prevádzky, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti požadovaného pozemku, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 5 311,00 Eur pre Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 1362/25, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Proti hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Zdržalo sa: 4
Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo E 1/5/2016 - Voľba členov komisie územného plánovania, výstavby a dopravy

Hlasovanie o členoch komisie z radu neposlancov bolo uskutočnené tajným hlasovaním. V prvom kole voľby (v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Šali)  získali najväčší počet hlasov (11) p. RSDr. Michal Sántai a (11) p. Peter Szalay.

Uznesenie č. 5/2016 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh voľby nových členov komisie územného plánovania, výstavby a dopravy,
B. berie na vedomie
zánik členstva v komisii územného plánovania, výstavby a dopravy z radov členov – neposlancov: MUDr. Mgr. Regan Belovič, Bc. Michaela Hatvaniová,
C. volí
nových členov Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve v Šali nasledovne:
neposlanci: RSDr. Michal Sántai, Peter Szalay


Materiál číslo F 1/5/2016 - Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Telč (ČR)

Uznesenie č. 5/2016 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Telč (ČR),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Telč (ČR).

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Bod číslo H 1/5/2016 – Účasť v projekte „Prevencia založená na dôkazoch“

Uznesenie č. 5/2016 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. berie na vedomie
informáciu o projekte „Prevencia založená na dôkazoch“ z Islandu,
B. súhlasí
so zapojením sa mesta Šaľa do projektu v prípade, ak si nevyžaduje finančnú spoluúčasť.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Michael Angelov, Ing. Peter Jaroš, Ing. Vladimír Vicena,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Prílohy

Zápisnica

(pdf - 297.73 kB)