Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.07.2016 - 12:15  //  aktualizácia: 26.07.2016 - 12:16  //  zobrazené: 549

05/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 21.07.2016

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (viď prezenčná listina). Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová.  

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie

 2. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

 3. VZN o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí

 4. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

 5. Informácia o výsledkoch zápisu detí do mestských MŠ

 6. Aktuálne informácie

 7. < > 

   

  K bodu  2 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

   

  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia KŠ dňa 25. 5. 2016.

  Uznesenie č. 1/4/2016:  KŠ pri MsZ v Šali odporúča uskutočniť stretnutie vedúcich zamestnancov školských jedální dňa 6.6.2016.

  Plnenie: Vedúca SŠÚ, Ing. Velázquezová, zvolala poradu vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania, ktorá sa uskutočnila dňa 3. 6. 2016.

   

  Pracovné materiály boli zaslané členom KŠ elektronicky.

  Podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení jedným zo zdrojov financovania regionálneho školstva sú príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu alebo žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a školských zariadeniach.

  V zmysle  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výšku mesačného príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením (VZN).

  Ing. Velázquezová informovala prítomných, že dňa 3. 6. sa uskutočnila porada vedúcich ŠJ, na ktorej sa venovali danej problematike. Znova uviedla, že je logické, aby všetky školské jedálne sa zjednotili na jednom finančnom pásme pre nákup potravín. V súčasnosti ŠJ pri MŠ sú v 4. pásme a ŠJ pri ZŠ sú v 2. pásme. Vzhľadom na to, že v rámci SR sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít v jednotlivých regiónoch Slovenska, MŠ VVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem. Zriaďovateľ určuje formou VZN, ktoré pásmo vyhovuje pre náš región a keďže všetky ŠJ nakupujú u rovnakých dodávateľov, nie je dôvod na rozdielne pásma v rámci mesta.

   

  Pán Rehák sa vyjadril, že nesúhlasí s tým, aby MŠ boli zaradené do 3. finančného pásma z dôvodu finančného. PaedDr. Mesárošová dodala, že vedúce ŠJ budú mať problémy ohľadom financií. Mgr. Husáriková povedala, že základným školám stačí finančné pásmo 2, nie je potrebné zaradenie do 3. pásma. Predseda KŠ súhlasil s tým, ak ŠJ nemajú problémy ohľadom financií, nie je dôvod meniť finančné pásma. Členovia KŠ sa zhodli na tom, že predseda komisie prednesie poslanecký návrh, v ktorom vyjadrí stanovisko komisie, aby v § 6 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov boli ponechané pôvodné finančné pásma na nákup potravín.

   

  Uznesenie č. 1/5/2016:  KŠ žiada ponechať pôvodné finančné pásma pre nákup potravín pre všetky ŠJ vo VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

  Za: 8    Proti: 0  Zdržal sa: 1

   

  K bodu 3  VZN o zrušení Základnej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí

   

  Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. 4. 2016 bola zo siete škôl a školských zariadení SR vyradená Materská škola, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasť Výdajná školská jedáleň,  Základná škola Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti Školský klub detí a Školská jedáleň a  do siete škôl a školských zariadení SR  bola zaradená Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčasti Školský klub detí, Školská jedáleň, Výdajná školská jedáleň.

  Zo zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve § 6 ods. 1 vyplýva, že obec pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením základné školy podľa siete.

   

  Uznesenie č. 2/5/2016:  KŠ pri MsZ v Šali berie na vedomie a odporúča schváliť na MsZ dňa 23. 6. 2016.

  Za:  9   Proti: 0  Zdržali sa: 0

   

   

  K bodu 4  Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

   

  V schválenom PHSR mesta Šaľa na rok 2015 – 2020 v rámci systému monitorovania bolo schválené, že „komisie pri MsZ sa budú podľa potreby (minimálne raz ročne) venovať prehodnoteniu aktivít PHSR a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie“. Z uvedeného dôvodu bolo dňa 2. 6. 2016 členom komisie zaslaná informácia a prosba, aby prípadné návrhy na zmenu poslali najneskôr do 9. 6. 2016. Materiál je zverejnený aj na webovom sídle mesta: http://www.sala.sk/clanok/phsr-mesta-sala-2015-2020. Členom bol elektronicky zaslaný aj materiál: Monitorovanie PHSR – vyhodnotenie za rok 2015, ktorých vedúca SŠÚ informovala o špecifických ukazovateľoch podľa jednotlivých aktivít. Členovia KŠ nepredložili v danom termíne žiadne návrhy na zmenu a pripomienky. Riaditelia mestských škôl a školských zariadení písomne predložili svoje požiadavky k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok aj k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu. Predložené priority a návrhy investičných akcií boli spracované a elektronicky zaslané členom komisie.

  Vedúca SŠÚ členov oboznámila s jednotlivými požiadavkami škôl do plánovaného rozpočtu:

  MŠ Budovateľská – digestor, pracovný stôl, maľovanie interiéru, obnova fasády,

  MŠ Družstevná – rekonštrukcia elektrických rozvodov v hospodárskom pavilóne, oprava oplotenia, rekonštrukcia zariadenia školského dvora aj sociálnych zariadení, chladnička, elektrický varný kotol,

  MŠ Hollého – univerzálny robot,

  MŠ Okružná – rekonštrukcia a zateplenie strechy,

  MŠ 8. mája – žehliaca techniky,

  MŠ P. J. Šafárika – sušička na bielizeň, chladničky, rekonštrukcia elektrického vedenia, dlažby aj obkladov, maľovanie interiérov, plynový sporák,

  ZŠ s MŠ Bernolákova – vybavenie školskej jedálne,

  ZŠ J. Hollého –  plynový sporák,

  ZŠ s MŠ J. Murgaša – sušička na bielizeň, zariadenie do ŠJ, konvektomat, kamerový systém, atletická dráha, ihrisko, havarijný stav vodovodnej šachty, dlažba,

  ZŠ J. C. Hronského –  výmena rozvodov kúrenia, podláh v telocvični, kamerový systém, zateplenie telocvične, kanalizácia, digestor, ohrievač výdajového pultu,

  ZŠ Ľ. Štúra – elektrická trojpec, elektrická panva, rekonštrukcia elektrických rozvodov, vodovodu a kanalizácie, rekonštrukcia strechy,

  ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM – rekonštrukcia školského dvora, sociálnych zariadení v MŠ, elektroinštalácie v ZŠ, zateplenie podkrovia,

  CVČ – rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien a dverí,

  ZUŠ – výmena okien, hliníkových káblov.

  Zdôraznila však, že realizácia požiadaviek závisí od výšky finančných prostriedkov, ktorá bude k dispozícií. Ďalej uviedla, že prioritne je potrebné riešiť havarijné stavy v školách  a v školských zariadeniach. Mgr. Michalková uviedla, že k požiadavkám škôl by sa mali vyjadriť aj odborníci. Mgr. Morávek odporúča, aby tieto požiadavky boli podstúpené ďalej ekonomickému aj investičnému odboru mesta, ktorý by posúdil, ktoré sú havarijné stavy, ktoré je potrebné prioritne riešiť. Ing. Krištof potvrdil, že stav jednotlivých športových ihrísk je naozaj v zlom stave, je to nutné riešiť. Ing. Malárik navrhol, aby sa vytvorilo určité poradie a prioritne sa zamerať na rekonštrukciu sociálnych zariadení, vybavenie školských jedální a riešenie stavu športových ihrísk.

   

  Uznesenie č. 3/5/2016:  KŠ odporúča podstúpiť požiadavky škôl a školských zariadení oddeleniu  správy majetku mesta a zariadení mesta a riešiť v súčinnosti s oddelením ekonomiky a podnikania.

  Za:  9   Proti: 0  Zdržali sa: 0

   

  K bodu 5 Informácia o výsledkoch zápisu detí do mestských MŠ

  Zápis do mestských materských škôl na školský rok 2016/17 sa uskutočnil v termíne od 2. mája do 16. mája 2016.  SŠÚ spracoval pre členov KŠ v tabuľkovej forme informatívne výsledky zápisu, ktorý bol zaslaný členom elektronicky. Uvádzame predbežný stav k 1. 9. 2016: celkový počet zapísaných detí je 761, čo je oproti stavu k 15. 9. 2015 o 43 detí menej. Z toho počet predškolákov je 244  a súčasný počet žiakov 1. ročníka v školskom roku 2015/16 je 253, t. j. o 9 detí menej. Výrazne sa zvýšil počet detí mladších ako 3 roky – stav k 1. 9.2016 je 99, v porovnaní je to o 50 detí viac ako v školskom roku 2015/16.

   

  K bodu 6 Aktuálne informácie

  Uskutočnené a plánované akcie v júni:

  - Celookresné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov (21.6.) – Za  dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a v postupových súťažiach na obvodnej,  krajskej aj na celoslovenskej úrovni  bolo  ocenených 7 študentov zo stredných škôl, 54 žiakov a 8 športových družstiev zo základných a zo stredných škôl a 36 žiakom z obecných základných škôl zo ZŠ s MŠ Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM Vlčany, ZŠ Tešedíkovo, ZŠ s VJM Tešedíkovo,  ZŠ Horná Kráľová, ZŠ s VJM Diakovce, ZŠ s VJM Neded, ZŠ s VJM Žihárec. SŠÚ od školského roka 2016/17 plánuje presnejšie zadefinovať kritéria úspešnosti žiakov a oceňovať iba tých, ktorí dosiahli viaceré úspechy na okresnej úrovni alebo ocenenie na krajskej a celoštátnej úrovni.

  - spoločenské stretnutie odchádzajúcich zamestnancov školstva do dôchodku (21.6.)

  - prednáška k problematike nového školského vzdelávacieho programu pre MŠ – vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra (24.6.) – vydavateľstvo RAABE

  - oslava 50. výročia založenia Základnej školy Bernolákova 1, sa uskutoční dňa 29. júna 2016

  - v ZŠ J. C. Hronského otvorenie multifunkčného ihriska dňa 24. 6. 2016

  - ďalšie zasadnutie KŠ sa uskutoční koncom augusta 2016

   

   

   

   

   

   

  Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.

   

   

                                                                                           

                                                                                                        Ing. Marián Krištof  

                                                                                                         predseda komisie

   

  Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                           tajomníčka komisie