Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.09.2016 - 08:35  //  aktualizácia: 26.09.2016 - 08:36  //  zobrazené: 760

05/2016 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 26.09.2016

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši,  Mgr. Ildikó Jarošová

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená)

Prizvaní: Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa)

Za verejnosť: Norbert Takács, Magdaléna Takácsová, Ľudovít Csillag    

 
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ..../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady           za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
5. Informácia zo zasadnutia komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti riaditeľky Domova dôchodcov Šaľa
6. Rôzne
7. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 5 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 8/2016: komisia odporučila primátorovi mesta prideliť uvoľnený byt – garsónku č. 4 na prízemí na ul. Rímskej 2139/5 v Šali – Veči Ladislavovi Jarošovi. Splnené, predmetný byt bol pridelený uchádzačovi z poradovníka p. Ladislavovi Jarošovi.
Uznesenie č. 9/2016: komisia odporučila medzi priority rozpočtu na nasledujúci rok zaradiť komplexné služby krízovej intervencie v objekte nocľahárne a rekonštrukciu detských jasieľ. Plní sa – materiál s prioritami rozpočtu bude prerokovaný Mestským zastupiteľstvom dňa     22. 09. 2016.   

3. Bytové otázky

1.)   Žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov nájomníkmi bytu č. 17           na II. poschodí na ul. Rímskej 2138/3 Norbertom Takácsom a Magdalénou Takácsovou  s nájomníkom bytu č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2138/3 Ľudovítom Csillagom. Na zasadnutie komisie sa osobne dostavil nájomník Norbet Takács, spolu s Magdalénou Takácsovou a Ľudovít Csillag a komisii vysvetlili dôvody svojej žiadosti. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 4; proti: 1
Uznesenie č. 10/2016
a)  komisia prerokovala žiadosť o schválenie dohody o vzájomnej výmene bytov nájomníkmi bytu č. 17 na II. poschodí na ul. Rímskej 2138/3 Norbertom Takácsom a Magdalénou Takácsovou s nájomníkom bytu č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2138/3 Ľudovítom Csillagom, 
b) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o vzájomnej výmene bytov nájomníkom bytu Norbetovi Takácsovi, Magdaléne Takácsovej a Ľudovítovi Csillagovi.
2.)  Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2137/1                          v Šali – Veči. Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 5 
Uznesenie č. 11/2016
a) komisia prerokovala obsadenie garsónky č. 22 na II. poschodí na ul. Rímskej 2137/1         v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2137/1 uchádzačke z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Eve Körösiovej, trvale bytom Narcisova 30, Šaľa – Veča.
c) v prípade, ak uvedená uchádzačka nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Jurajovi Šípošovi, trvale bytom Šaľa mesto bez ulice.
3.)  Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade  s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 (poradovník) – materiál predložil Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky.

Z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa sú vyradení žiadatelia o nájom bytu, ktorí si vyriešili bytovú otázky, resp. nepredložili potrebné doklady o príjme a na výzvu spoločnosti Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky nereagovali.

Menný zoznam s komentárom a zoznam vyradených uchádzačov z poradovníka tvorí prílohu zápisnice. Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 5, za: 5
Uznesenie č. 12/2016
a) komisia  prerokovala Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č. 9/2015 a  Smernice MV a RR č. 2/2003  (poradovník),
b) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť Zoznam – návrh uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade  s VZN  č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003 (poradovník) na základe stanoviska Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali zo dňa 20. 09. 2016.
4.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ..../2016, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady        za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

Materiál predložil RSDr. Ľubor Gáll. 

Prítomným členom komisie odpovedal na všetky otázky týkajúce sa uvedeného návrhu.  Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 5
Uznesenie č. 13/2016
a) komisia prerokovala materiál návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č...../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa         č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia 
b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. ..../2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v navrhovanom znení.
5. Informácia zo zasadnutia komisie na prešetrenie sťažnosti proti činnosti riaditeľky Domova dôchodcov Šaľa
Členov komisie o výsledkoch prešetrenia sťažnosti proti činnosti riaditeľky Domova dôchodcov Šaľa informoval MUDr. Grell ako člen komisie na prešetrenie sťažnosti. Prítomným členom odpovedal na všetky otázky. Komisia berie informáciu na vedomie. 

6. Rôzne

V tomto bode programu nebol prerokovaný žiadny materiál. 

7. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie
V Šali dňa 22. 09. 2016
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie