Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.05.2016 - 21:34  //  aktualizácia: 26.05.2016 - 21:36  //  zobrazené: 585

05/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 26.05.2016

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa


Dátum a miesto: 16.mája 2016 ( pondelok) o 16,00 h v budove domu kultúry

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Alena Demková, Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Mgr. Ivan Aľakša, Ing .Martina Čižmáriková, Ing. Eliška Vargová, Mária Šeboková, Mgr. Roman Hatala

Neprítomní: Peter Hlavatý – ospravedlnený, Jozef Bari – ospravedlnený, Jozefína Karlubíková – ospravedlnená, Ing. František Botka – ospravedlnený

 

Program:


1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Schválené dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2016
4. Šaliansky jarmok 2016
5. Divadelná súťaž a prehliadka Zlatá priadka 2016
6. Propagácia mesta – obsahové zameranie, formy a metódy
7. Návrhy dohôd s partnerskými mestami
8. Organizácia MDD
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Ukončenie


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie. Konštatoval, že sa prezentovalo 9 členov komisie, čím je komisia uznášaniaschopná. Program rokovania obdržali členovia komisie elektronicky, k programu zasadnutia neboli navrhnuté pozmeňujúce návrhy, preto sa komisia riadila predloženým programom.


2. Kontrola prijatých opatrení
Predseda komisie informoval o realizácii prijatých opatrení zo zasadnutia komisie zo dňa 18.4.2016. Konštatoval, že jednotlivé opatrenia boli realizované. K predloženej informácii neboli žiadne pripomienky.

3. Schválené dotácie na rok 2016
Predseda komisie informoval komisiu s uznesením MsZ, ktoré schválilo dotácie vo výške, ktoré navrhla komisia kultúry a cestovného ruchu. K predloženej informáciu neboli žiadne pripomienky.

4. Šaliansky jarmok 2016
O organizácii Šalianskeho jarmoku 2016 informovala členov komisie Mária Šeboková. Konštatovala, že hlavný program a sprievodné podujatia sú zabezpečené, predložila ústredný plagát, informovala o účasti súborov z partnerských miest. Šaliansky jarmok sa budú konať v dňoch 24.- 25. júna 2016 v priestoroch CMZ. Členovia komisie odporučili upraviť na plagáte erb mesta v súlade s heraldikou.

5. Divadelná súťaž a prehliadka Zlatá priadka 2016
O zabezpečení celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Zlatá priadka 2016 informoval členov komisie Mgr. Roman Hatala. Zlatá priadka 2016 sa bude konať v dňoch 25. – 28. mája 2016 v priestoroch domu kultúry. Okrem slovenských detských divadelných súborov sa ako hosť festivalu predstaví DK Hop-Hop, ZUŠ Ostrov z Českej republiky. Členom komisie odovzdal programový bulletin s kompletným programom. Členovia komisie poďakovali za prezentáciu a vyslovili presvedčenie, že 45. ročník festivalu bude úspešný. Festivalu sa zúčastní 15 divadelných súborov.

6. Propagácia mesta – obsahové zameranie, formy a metódy
O propagácii mesta informovali členov komisie Mária Šeboková a Ing. Martina Čižmáriková. Pani Šeboková poskytla základné informácie o propagácii v rámci činnosti stredísk MsKS, Ing. Čižmáriková okrem ústnej i písomnej prezentácie pripravila aj ukážku jednotlivých propagačných predmetov. Prezentácia sa stretla so záujmom, členovia komisie vo vyjadreniach pozitívne hodnotili kvalitatívny posun v propagácii mesta. Požadovali, aby jednotlivé predmety boli k dispozícii aj širokej verejnosti, odporučili vo vestibule budovy MsÚ zriadiť výstavku uvedených predmetov s možnosťou ich zakúpenia. V ďalšom období je potrebné venovať pozornosť vydávaniu printových materiálov o meste v súlade s PHSR mesta. Upozornili na vecné a jazykové chyby v PEXESE o meste. Odporučili v ďalšej tlači odstrániť chyby, aby propagačný materiál bol obsahove i jazykove bez chýb. Členovia komisie odporučili rozšíriť sortiment predmetov, napríklad o tričká s erbom mesta, čiapky, tašky, pripraviť aj suveníry s motívmi Veče.
Písomná prezentácia tvorí súčasť zápisnice.
7. Návrhy dohôd s partnerskými mestami a plány spolupráce na rok 2016
Návrhy dohôd s partnerskými mestami Konskie a Oroszlány obdržali členovia komisie elektronicky. Na zasadnutí komisie ich prezentovala Ing. Vargová. K predloženým plánom spolupráce predložili členovia komisie niekoľko podnetov – vystúpenie mažoretiek, hudobných súborov, výstavy výtvarníkov a fotografov, spoločné koncerty umeleckých škôl a pod.
Komisia odporučila návrhy dohôd predložiť rokovaniu MsZ a tieto schváliť.

8. Organizácia MDD
O pripravovaných podujatiach k MDD informovali p.Šeboková a Mgr. Demková. K predloženej informácii neboli pripomienky.

9. Rôzne
Mgr. Sárkányová informovala členov komisie o úspešnej prezentácii žiakov ZUŠ na súťažiach v Sládkovičove, vo Vrábľoch a v Košiciach.
Pani Lišková oboznámila členov komisie o pripravovanej autorskej výstave v galérii FOCESA s vernisážou 6. júla 2016.

10.  Návrh na uznesenie
Návrhy na uznesenie k jednotlivým prerokovaným bodom predložil predseda komisie. Jednotlivé návrhy boli jednomyseľne schválené a tvoria prílohu zápisnice.

11.  Ukončenie
Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu prácu a účasť na rokovaní komisie, rokovanie komisie ukončil.


Šaľa, 17. mája 2016
Július Morávek
predseda komisie

 

U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 16. mája 2016

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení opatrení z apríla 2016
2. informáciu o schválených dotáciách v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2016
3. informáciu o Šalianskom jarmoku 2016
4. informáciu o festivale Zlatá priadka 2016
5. informáciu i propagácii mesta
6. informáciu o organizácii podujatí k MDD

súhlasí

1. s predloženým návrhom dohôd s partnerskými mestami Konskie a Oroszlány a plánmi spolupráce na rok 2016


odporúča

1. MsZ schváliť predložené návrhy dohôd s partnerskými mestami Konskie a Oroszlány a plány spolupráce na rok 2016
2. rozšíriť sortiment propagačných predmetov mesta a pripraviť printové materiály o pamätihodnostiach mesta
3. opraviť vecné a jazykové chyby v PEXESE o meste, aby propagačný materiál bol bez uvedených nedostatkov
4. zverejniť na webovej stránke mesta informáciu o úspechoch žiakov ZUŠ v Sládkovičove, vo Vrábľoch a v Košiciach

informuje

1. zasadnutie komisie v mesiaci jún sa uskutoční 13. júna 2016 v priestoroch domu kultúry

Šaľa, 16. mája 2016
Július Morávek
predseda komisie

  1.  

Predmet

počet kusov

cieľová skupina

Fľaša na nápoj

50

športovci, mládež

Konferenčná mapa A5 (koženka)

30

členovia delegácie, hostia

Malý poznámkový blok s perom

50

študenti, mládež, všeobecne

Sada zvýrazňovacích samolepiacich bločkov

50

všeobecne

Sada na kreslenie

100

deti

Škrabka na ľad s rukavicou

30

určené na zimné obdobie

Set pero+ceruzka

100

všeobecne

Kovový prívesok na žetón so žetónom

50

všeobecne

Hrnček s potlačou+krabička

50

všeobecne

Kovové pero

100

všeobecne

Pexeso s fotkami z mesta

100

deti

USB kľúče

30

členovia delegácie

Magnetky 4 druhy

4 druhy po 25 kusov

všeobecne

V súčasnosti mesto plánuje ďalej rozširovať ponuku propagačných predmetov, vzhľadom aj na blížiaci sa termín Šalianskeho jarmoku 2016, kedy je zvýšený dopyt po propagačných predmetoch (návštevy delegácií z partnerských miest, záujem verejnosti). Okrem ďalšieho druhu hrnčekov plánujeme aj rozšíriť sortiment o vonné sviečky s motívmi mesta. Komunikujeme s dodávateľom, ktorý nám ich vyrobí. Grafický návrh nám vyhotovia na základe fotografií, ktoré im zašleme v najbližších týždňoch (do 16.5.2016 prebiehala výzva smerom k verejnosti na zasielanie fotografií práve na takéto účely).

Dobrou správou je aj to, že mesto získalo dotáciu vo výške 1800 eur z NSK na realizáciu brožúr a pohľadníc. Jednou z podmienok projektu je aj zapojenie verejnosti do realizácie – práve preto mesto vyzvalo širokú verejnosť cez webovú stránku mesta, cez sociálnu sieť i regionálnu televíziu. Cieľom výzvy bolo získať fotografie, ktoré budeme môcť použiť nielen na brožúru a pohľadnice, ale aj na ostatné propagačné predmety. Posledný termín prihlásenia sa do výzvy je 16. máj 2016. Následne sa mesto skontaktuje s autormi fotografií a uzavrie s nimi autorskú zmluvu. Jednou z podmienok je aj to, že autor fotografie poskytne bez nároku na honorár.

Termín realizácie vydania brožúr a pohľadníc je v júni. Brožúry budú v náklade 300 ks v troch jazykových mutáciách – slovenčina, maďarčina, angličtina. Pohľadnice budú štyri druhy, každý druh po 400 ks (celkovo 1600 ks).