Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.09.2016 - 08:10  //  aktualizácia: 22.09.2016 - 08:10  //  zobrazené: 493

05/2016 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 19.09.2016

Prítomní:  Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Radovan Braník, Ing. Katarína Machová, Miroslav Gera, , Ondrej Moťovský

Neprítomný:  Ing. Peter Andruška

Ďalej boli prítomné: JUDr. Pekárová Margita, Ing. Alena Kiácová, Ing. Alžbeta Sedliačiková
 


1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 155
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre OZ Zatúlané psíky pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 100,- Eur na jedného ošetreného psa, maximálne však 7 000,- Eur, podľa evidencie psov odsúhlasenej Mestskou políciou Šaľa.


2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 156

• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016
3. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016   a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 157

• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016

 

 


4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 158

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 v predloženom znení

 

 

5. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 159

• ekonomická komisia odporúča MsZ pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2017 vychádzajúci z predložených východísk
• ekonomická komisia odporúča nezaviesť Miestny poplatok za rozvoj od roku 2017

 


6. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 160

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016

 


7. Ekonomická náročnosť zriadenia nového právneho subjektu, ktorý by zabezpečoval pre mesto Šaľa komunálne činnosti


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala materiál „Ekonomická náročnosť zriadenia nového právneho subjektu, ktorý by zabezpečoval pre mesto Šaľa komunálne činnosti“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 161
• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie materiál „Ekonomická náročnosť zriadenia nového právneho subjektu, ktorý by zabezpečoval pre mesto Šaľa komunálne činnosti“

 


8. Jozef Pál a Eva Pálová, Cintorínska 1938/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Pála a Evu Pálovú, Cintorínska 1938/8, Šaľa, časť parcely číslo 3755/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 162

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3755/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 33,15 Eur/rok, za účelom užívania chodníka a časť parcely číslo 3755/1 o výmere 30 m2, v cene 4,9790 Eur/m2/rok, v sume 149,37 Eur/rok, za účelom užívania krytej letnej terasy, t.j. v celkovej sume 182,52 Eur/rok, pre Jozefa Pála a Evu Pálovú, Cintorínska 1938/8, 927 05  Šaľa, na dobu neurčitú
• ekonomická komisia žiada upresniť súhlas cenových relácií ( prenájom letných terás )

9. Žaneta Nagyová, Hlavná 4/13, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
– záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku
– záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Žanetu Nagyovú, záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02 dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/85, záhrada o výmere 309 m2 a schválila nasledovné uznesenie:


Uznesenie č. 163

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02 dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/85, záhrada o výmere 309 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 50,99 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka),v cene 0,099 Eur /m2/rok, t.j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 54,85 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Žanetu Nagyovú,  Hlavná 4/13, 927 01 Šaľa.


10.  BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava, parcely číslo 2811/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 917 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 164

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 2811/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 917 m2, v cene 6,638 Eur/m2/rok, v celkovej sume 12 725,046 Eur/rok, pre spoločnosť BILLA s.r.o., so sídlom  Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava, IČO: 31 347 037, zastúpená konateľmi spoločnosti Ing. Tomášom Staňom a Dariuszom Tomaszom Batorom, na dobu 10 rokov od 08. 01. 2017.

     
11. Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Boltenkova, novovzniknutá parcela číslo 2667/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, odčlenená od parcely číslo 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 165

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na ul. J. Kollára v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 2667/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, odčlenená od parcely číslo 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 25/2016 vyhotoveného súkromným geodetom Viktorom Mesárošom, overeným Okresným úradom v Šali dňa 31. augusta 2016 pod číslom 403/2016,v cene 36,51 Eur/m2 ,t.j. v celkovej cene 657,18 Eur, pre Alexandra Boltenkova, trvale bytom Nešporova 1007/3, Šaľa, v celosti. 

 


12. PaedDr. Jaroslav Kučera a Mgr. Eva Kučerová, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PaedDr. Jaroslav Kučera a Mgr. Eva Kučerová, Hollého 1925/5, Šaľa , novovzniknutá parcela č. 3954/6, ostatná plocha o výmere 528 m2, odčlenená od parcely č. 3954, ostatná plocha, v zmysle geometrického plánu a schválila nasledovné uznesenie:

• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie

 

 

13. Tibor Tóth a Alžbeta Tóthová, Gen L. Svobodu 1937/8, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibor Tóth a Alžbeta Tóthová, Gen L. Svobodu 1937/8, Šaľa novovzniknutá parcela č. 3954/7, ostatná plocha o výmere 319 m2, odčlenená od parcely č. 3954, ostatná plocha, v zmysle geometrického plánu a schválila nasledovné uznesenie:

• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie

 

 

14. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin,
za pozemok časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, za pozemok časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 166

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemky vedené v katastri nehnuteľností registra E pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v lokalite Trnovecký klin, ako
- parcela č. 2227, trvalý trávny porast o výmere 8319 m2
- parcela č. 2228, orná pôda o výmere 13451 m2
- parcela č. 2229, trvalý trávny porast o výmere 489 m2
- parcela č. 2230/402, orná pôda o výmere 4324 m2
- parcela č. 2230/502, orná pôda o výmere 4928 m2
- parcela č. 2230/702, orná pôda o výmere 65844 m2
- parcela č. 2231, orná pôda o výmere 70757 m2
- parcela č. 2232/400, orná pôda o výmere 31155 m2
- parcela č. 2232/700, orná pôda o výmere 23784 m2,
hodnota zamieňajúcich  pozemkov podľa znaleckého posudku č. 2/2016 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 337 404 Eur,

2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:
pozemok vedený v katastri nehnuteľností registra C pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 5844, parcela č. 1238/1, orná pôda  o výmere 178443 m2, od ktorej bola geometrickým plánom č. 03/2016 vyhotoveným spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., Bernolákova 13, 927 05  Šaľa, dňa 1. júna 2016, overeným  Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod č. 287/2016 dňa 20. júna 2016, odčlenená novovytvorená parcela KN registra C č. 1238/3, orná pôda o výmere 59497 m2, ktorá je predmetom zámeny, hodnota zamieňajúceho pozemku podľa znaleckého posudku č. 2/2016, vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 310 179 Eur

Zmluvné strany sa dohodli, že hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a že si vzájomne nič nevyplácajú.


15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali pre Rolanda Latiku, Agátová 20, Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali pre Rolanda Latiku, Agátová 20, Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 432 m2  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 167

- ekonomická komisia neodporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na Švermovej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 432 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci vo využití zanedbaného a nevyužívaného pozemku, v cene 13,277 Eur/m2, v celkovej cca 5 735,66 Eur pre Rolanda Latiku, Agátová 20, Šaľa, v celosti.

 

 

16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Samuela Bucha, Nad ihriskom 1755/3,  951 31  Močenok


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Samuela Bucha, Nad ihriskom 1755/3,  951 31  Močenok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 43 m2
a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 168

- ekonomická komisia odporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 43 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zabezpečení a udržiavaní vstupu do prevádzky obchodnej spoločnosti, v cene 43,15 Eur/m2, v celkovej cene
cca 1 855,45 Eur pre Samuela Bucha, trvale bytom Nad ihriskom 1755/3, 951 31 Močenok, v celosti.

 

17. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – ponuka na predaj stavby „Stánok – kiosk“ súpisné číslo 2411


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala ponuku na predaj stavby „Stánok – kiosk“ súpisné číslo 2411- Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa, súpisné číslo 2411, na Hlavnej ulici v Šali  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 169

- ekonomická komisia neodporúča MsZ schváliť predaj stavby „Stánku – kiosku“, súpisné číslo 2411, na Hlavnej ulici v Šali, v prospech    Mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, IČO: 00 306 185, v cene 10 000,- Eur.

 

 

18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul.
J. Kollára v Šali formou obchodnej verejnej súťaže


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali formou obchodnej verejnej súťaže, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 54 m2 (3 garáže po 18 m2) v katastrálnom území Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 170

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1.  spôsob prevodu pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 54 m2 (3 garáže po 18 m2) v katastrálnom území Šaľa, formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku za účelom umiestnenia (výstavby) garáží na ul. J. Kollára v Šali,  v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien,
2. pripraviť vyhlásenie a súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemku, časť parcely č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie.

 


19. Analýza nájmu mestskej športovej haly s alternatívnymi návrhmi na správu Mestskej športovej haly

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Analýzu nájmu mestskej športovej haly s alternatívnymi návrhmi na správu Mestskej športovej haly   a schválila nasledovné uznesenie:


Uznesenie č. 171

- ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť alternatívu A t.j. ukončiť zmluvu o nájme bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli MsŠH
č. III/3/136 šport/2008 zo dňa 21. 11. 2008 v znení jej neskorších dodatkov.

 

 

        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová