Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 11.08.2015 - 13:34  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:16  //  zobrazené: 1047

05/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 06/08/2015

číslo: 05/2015  |  dátum konania: 06.08.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

Uznesenia a hlasovania
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 6. augusta 2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,


Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,


Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 3
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,


Materiál číslo C 1/5/2015 - Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa“

Uznesenie č. 5/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os č. 2. Energetika, Opatrenie č. 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR-22VS-1501,
na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa –
2. etapa“,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa“, ktorý je realizovaný Mestom Šaľa,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/5/2015 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015

Uznesenie č. 5/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 1/5/2015 - Domov dôchodcov Šaľa, EURO-BUILDING, a. s., Podunajská 23, Bratislava – Dohoda o urovnaní zo dňa 18. 06. 2015, Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 521/2011 zo dňa 15. 11. 2011, Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
č. 521/2011 zo dňa 15. 11. 2011

Uznesenie č. 5/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
1. Dohodu o urovnaní zo dňa 18. 06. 2015 uzatvorenú so spoločnosťou
EURO-BUILDING a.s., Podunajská 23, 821 06  Bratislava (IČO 35683066),
2. návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2  uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, ktorého predmetom je obnovenie zmluvného vzťahu s cieľom obnovenia a pokračovania prác na diela Domov dôchodcov Šaľa, úprava oprávnených výdavkov projektu a presun časti oprávnených výdavkov projektu do neoprávnených výdavkov projektu kód ITMS 22120120060,
3. návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2  uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, ktorého predmetom je realizácia doplňujúcich stavebných prác na diele Domov dôchodcov Šaľa, ktoré sú nevyhnutné na pokračovanie prác podľa zmluvy o poskytnutí NFP a na dokončenie diela,
B. berie na vedomie
Dohodu o urovnaní zo dňa 18. 06. 2015 uzatvorenú so spoločnosťou
EURO-BUILDING a.s., Podunajská 23, 821 06  Bratislava (IČO 35683066),
C. súhlasí
1. s uzatvorením Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č. 1
a č. 2 uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, ktorého predmetom je obnovenie zmluvného vzťahu s cieľom obnovenia a pokračovania prác na diela Domov dôchodcov Šaľa, úprava oprávnených výdavkov projektu a presun časti oprávnených výdavkov projektu do neoprávnených výdavkov projektu kód ITMS 22120120060,
2. s uzatvorením Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov č. 1
a č. 2 uzatvorenej so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066) na realizáciu stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, ktorého predmetom je realizácia doplňujúcich stavebných prác na diele Domov dôchodcov Šaľa, ktoré sú nevyhnutné na pokračovanie prác podľa zmluvy o poskytnutí NFP a na dokončenie diela.
D. poveruje
primátora mesta rokovať a dohodnúť s dodávateľom stavby „Domov dôchodcov Šaľa“, so spoločnosťou EURO-BUILDING a. s. Podunajská 23, 821 06 Bratislava (IČO 35683066), v dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 521/2011 v znení jej dodatkov výšku zálohovej platby max. do výšky 55 % z celkovej ceny doplňujúcich stavebných prác.   

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 2/5/2015 - Dodatky ku kúpnym zmluvám (neoprávnené výdavky) – Domov dôchodcov Šaľa

Uznesenie č. 5/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
- Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 659/2011 (prevádzkové stroje) s dodávateľom ANDREA SHOP s. r. o., Dunajská Streda, IČO: 36277151,
- Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 2701/500/2012 (č. 99/2012) (interiérové vybavenie) v znení Dodatku č. 1 (26/2014) s dodávateľom Drevona Group s. r. o., Bratislava, IČO: 45895856,
- Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve č. 1909/500/2011 (č. 520/2011) (špeciálne prístroje) v znení dodatku č. 1 (571/2011) a dodatku č. 2 (27/2014) s dodávateľom Drevona Group s. r. o. , Bratislava, IČO: 45895856,
- Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 65/2012 (IKT) s dodávateľom Henrich Sonnenschein – ITSK, Nitra, IČO 37212931,
B. berie na vedomie 
- Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 659/2011 (prevádzkové stroje) s dodávateľom ANDREA SHOP s. r. o., Dunajská Streda, IČO: 36277151,
- Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 2701/500/2012 (č. 99/2012) (interiérové vybavenie) v znení Dodatku č. 1 (26/2014) s dodávateľom Drevona Group s. r. o., Bratislava, IČO: 45895856,
- Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve č. 1909/500/2011 (č. 520/2011) (špeciálne prístroje) v znení dodatku č. 1 (571/2011) a dodatku č. 2 (27/2014) s dodávateľom Drevona Group s. r. o. , Bratislava, IČO: 45895856,
- Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 65/2012 (IKT) s dodávateľom Henrich Sonnenschein – ITSK, Nitra, IČO 37212931.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 3/5/2015 - Kúpna zmluva o dodaní osobného motorového vozidla
s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 014/2015 (386/2015) – DANUBIASERVICE, a. s., Rožňavská 30, 821 04  Bratislava

Uznesenie č. 5/2015 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 014/2015 (386/2015) – DANUBIASERVICE,    a. s., Rožňavská 30, 821 04  Bratislava,
B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s predpokladanou hodnotou pod prahovými hodnotami pre podlimitné zákazky na kúpu osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy,
b) uzatvorenie Kúpnej zmluvy o dodaní osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou a liatou protisklzovou podlahou na rozvoz stravy č. 014/2015 (386/2015) – DANUBIASERVICE, a. s., Rožňavská 30, 821 04  Bratislava.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.