Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.12.2015 - 09:27  //  aktualizácia: 16.09.2016 - 09:28  //  zobrazené: 540

05/2015 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 05/2015  |  dátum konania: 09.12.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

 1. Otvorenie

 2. Podnety od občanov

 3. Zmeny a doplnenia k UP (verejné prerokovanie doplnenia k UP - lokalita Šalianska tabuľa)

 4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  - bod B 2/9/2015

 5. Návrh na schválenie podmienok a požiadaviek súvisiacich s investičným zámerom mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu nájomných bytov - materiál číslo D 2/9/2015

 6. Zmluva o dielo č. 673/2015 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa“ - materiál číslo F 1/9/2015

 7. < >

  K bodu 5:

  Materiál D 2/9/2015- Návrh na schválenie podmienok a požiadaviek súvisiacich s investičným zámerom mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu nájomných bytov.

   

  Podmienky a zmluva o budúcej kúpnej zmluve so spol. Innovia, a.s., ktorá má uvedené bytové domy vo vlastnej réžii vybudovať, a mesto ho ako hotovú stavbu odkúpi za prostriedky získané z úveru od ŠFRB a dotácie od Ministerstva dopravy výstavby a reg. rozvoja. KUPVD podporuje uvedený zámer aj spôsob jeho naplnenia. V navrhnutej budúcej kúpnej zmluve sa však nenachádzajú požiadavky budúceho kupujúceho (mesto Šaľa), týkajúce sa kvality diela. Požadujeme od príslušného odborného útvaru mesta podanie vysvetlenia o tom, aké kvalitatívne parametre stavby nasmeroval budúci kupujúci (mesto Šaľa) na investorova (Innovia), či uvedené kvalitatívne parametre boli zapracované do projektovej dokumentácie a či ich zapracovanie bolo mestom Šaľa odkontrolované, či uvedené kvalitatívne parametre stavby budú kontrolované počas realizácie stavby (aj to akým spôsobom), či uvedené kvalitatívne parametre budú podkladom pre preberanie diela, a či uvedené kvalitatívne parametre budú podkladom pre aplikáciu zádržného resp. iných mechanizmov na vynútenie si záručných plnení zo strany predávajúceho (Innovia).KUPVD si uvedomuje dôležitosť nájomného bývania v Šali pre mladé rodiny, nakoľko nájomné bývanie v Šali chýba. Rozbieha sa tu projekt realizovaný práve týmto spôsobom, ktorý významne odbremeňuje mesto od administratívnej záťaže spojenej s prípravou a realizáciou stavby. Vzniká tu dielo za 6,5 milióna eur, ktoré tu bude stáť desiatky rokov  - toto je možno najväčšia investičná akcia v rukách mesta Šaľa za posledné roky a možno aj na niekoľko rokov dopredu. My ale práve teraz definujeme to, akú bude mať dielo kvalitu. Preto by sme teraz mali vyvinúť všetku snahu, aby investor postaval budovu v čo najvyššom kvalitatívnom štandarde, ktorý je obmedzený pravidlami financovania ŠFRB. Ten rozpočet, ktorý je definovaný ŠFRB (60.000 eur na byt), je primeraný na dosiahnutie kvalitnej budovy. Aký je zoznam kvalitatívnych parametrov stavby, ktoré boli mestom ako budúcim kupujúcim dané investorovi je potrebné rozobrať na ďalšom zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2015 za prítomnosti  Ing. Arch. Pleidela, aby  komisia mohla zaujať stanovisko k bodu D-2/2015.

   

  K bodu 6:

  Zmluva o dielo č. 673/2015 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rámci projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa – 2. etapa“ – ide o zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na zabezpečenie realizácie projektu, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a mesta Šaľa. Komisia berie na vedomie a odporúča materiál predložiť na rokovanie MsZ.

   

  Za správnosť: Ing. Jana Nitrayová, v.r.