Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.10.2015 - 10:07  //  aktualizácia: 22.10.2015 - 10:08  //  zobrazené: 660

05/2015 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 05/2015  |  dátum konania: 19.10.2015

Zápisnica č. 5
zo zasadnutia ekonomickej komisie
zo dňa 19. októbra 2015

Prítomní:  Ing. Peter Andruška, Ing. Radovan Braník,  Ing. Katarína Machová, Ing. Ondrej Moťovský, Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera, Ing. Tibor Baran,
Neprítomná: Dominika Grédiová, 
Ďalej bola prítomná:  Ing. Alena Kiácová
 


1. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 61
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dodatok č. 3 interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“

2. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2016
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2016 a schválila nasledovné uznesenie:
• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie

3. Vývoj hospodárenia mesta k 30.09.2015

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 30.09.2015 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 62

• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 30.09.2015

 

4. Prerokovanie platu primátora mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zvýšenie platu primátora s účinnosťou od 01.11.2015 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 63

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť navýšenie platu primátora s účinnosťou od 01.11.2015 o 20 %


5. Ing. Peter Garcsár, Tešedíkovo 836 – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Petra Garcsára, č. d. 836, Tešedíkovo, parcela číslo 1091/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 64
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Krátkej ul. v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 1091/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 88,00 Eur, pre Ing. Petra Garcsára, č. d. 836, Tešedíkovo, v celosti.

6. Mikulás Mikus, Dlhá nad Váhom 374 – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Mikusa, č. d. 374, Dlhá nad Váhom, parcela číslo 5028, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 034 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 65
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 5028, zastavaná plocha a nádvorie o výmere2 034 m2, s inžinierskou stavbou, účelovou komunikáciou evidovanou na tomto pozemku, v celkovej cene 7 160,13 Eur, pre Mikuláša Mikusa, č. d. 374, Dlhá nad Váhom, v celosti, s vecným bremenom spočívajúcim v práve prechodu a prejazdu pre peších a motorové vozidlá cez jestvujúcu komunikáciu na pozemku, parcela číslo 5028, zastavaná plocha a nádvorie.
7. Prevod pozemkov na Váhovej ul. v Šali,  záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh prevodu pozemkov na Váhovej ul. v Šali,  záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 66
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“ na Váhovej ul. v Šali, vedených v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, pre jednotlivých nadobúdateľov v zmysle prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia.

 

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa, časť parcely číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 237 m2  a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 67
• ekonomická komisia neodporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere cca 237 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v efektívnom využívaní pozemku a v znížení kúpnej ceny, v cene 20,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 4 740,00 Eur, pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01  Šaľa.

 

 


9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa - Veča

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa – Veča, časť parcely číslo 314, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 630 a  schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 68
• ekonomická komisia neodporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266,  časť parcely číslo 314, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 630 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením a pod rodinným domom žiadateľa a v znížení kúpnej ceny, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 6 930,00 Eur, pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05  Šaľa - Veča.

 

 

 


        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová