Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 27.06.2013 - 09:43  //  aktualizácia: 23.07.2013 - 09:47  //  zobrazené: 1427

05/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 27/06/2013

číslo: 05/2013  |  dátum konania: 27.06.2013  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Opakované hlasovanie:

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 1/5/2013 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 5/2013 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými ÚHK v roku 2012 v Mestskom úrade v Šali a v príspevkovej a rozpočtových organizáciách založených mestom,
B. berie na vedomie
správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými ÚHK v roku 2012 v Mestskom úrade v Šali a v príspevkovej a rozpočtových organizáciách založených mestom.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 2/5/2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013

Uznesenie č. 5/2013 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 3/5/2013 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 5/2013 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
C. schvaľuje
presun termínu plnenia úlohy z nasledovného uznesenia:
Uznesenie č. 2/2013 – XXXVII. zo dňa 18. 04. 2013
predložiť informáciu o výsledku OVS na 3. zasadnutie MsZ v r. 2013.
T: zasadnutie MsZ v septembri 2013

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,

Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 4/5/2013 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2013

Uznesenie č. 5/2013 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2013,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2013.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor,
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.