Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 03.07.2013 - 11:38  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:21  //  zobrazené: 1885

05/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 02/07/2013 pokračovanie

číslo: 05/2013  |  dátum konania: 02.07.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Materiál číslo B 1/5/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o zákaze požívania  alkoholických nápojov na území mesta Šaľa

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 1
Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 2
Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.


Materiál číslo B 2/5/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Uznesenie č. 5/2013 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Hlasovanie č. 2
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 3/5/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012

Uznesenie č. 5/2013 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012.

Hlasovanie č. 3
Za hlasovalo: 9
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

 

 


Opakované hlasovanie:

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 4/5/2013 - Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2012 a informácia o novom programovacom období 2014 – 2020 a o stave rozpracovanosti nového PHSR mesta Šaľa

Uznesenie č. 5/2013 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2012 a informáciu o novom programovacom období 2014 – 2020 a o stave rozpracovanosti nového PHSR mesta Šaľa,
B. berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2012 a informáciu o novom programovacom období 2014 – 2020 a o stave rozpracovanosti nového PHSR mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/5/2013 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2012; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2012

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2012,
B. schvaľuje
záverečný účet Mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2012 schváliť nasledovne:

1. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31.12.2012 bez finančných operácií, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške 11 205 295 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 741 887 EUR
rozdiel 463 407 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 735 941 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške               957 999 EUR
rozdiel -222 058 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške         11 941 235 EUR
čerpanie celkových výdavkov vo výške 11 699 885 EUR
výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok) 241 350 EUR

2. plnenie rozpočtu Mesta Šaľa k 31.12.2012 s finančnými operáciami, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške 11 205 295 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 741 887 EUR
rozdiel 463 407 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 735 941 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške               957 999 EUR
rozdiel -222 058 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške     574 727 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške     654 684 EUR
rozdiel –79 957 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške 12 515 962 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške 12 354 569 EUR
prebytok 161 393 EUR

 

3. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to:
a) Rezervný fond
stav k 1.1. 2012 141,47 EUR
tvorbu vo výške                 98 005,37 EUR
použitie vo výške 98 005,37 EUR
stav k 31.12. 2012        141,47 EUR

b) Fond rozvoja bývania
stav k 1.1. 2012 50,63 EUR
tvorbu vo výške             24 395,77 EUR
použitie vo výške 24 395,77 EUR
stav k 31.12. 2012                    50,63 EUR

c) Sociálny fond
stav k 1.1. 2012    376,84 EUR
tvorbu vo výške 15 502,55 EUR
použitie vo výške 13 671,90 EUR
stav k 31.12. 2012        2 207,49 EUR

d) Fond opráv
stav k 1.1. 2012    17 285,57 EUR
tvorbu vo výške 107 190,49 EUR
použitie vo výške 48 722,79 EUR
stav k 31.12. 2012                 75 752,27 EUR

4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 36 057 150 EUR

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

6. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 241 350 EUR navrhujeme použiť nasledovne :
I. Vykrytie schodku  finančných operácii vo výške 79 957 EUR
II. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo prebytkom, mesto tieto prostriedky usporiada (161 393) takto :
*35 989 EUR – vlastné príjmy rozpočtových organizácii (vrátia sa RO)
*346 EUR – cestovné z roku 2011 pre ZŠ
III. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 125 058 EUR sa pridelí v zmysle §15 ods. 1. písm. c) Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách do Rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtových výdavkov v roku 2013 (úhrada istín z  prijatých investičných úverov).

 


7. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) schvaľuje ročnú uzávierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2012
b) berie na vedomie stratu OSS za rok 2012 vo výške 1 398,71 Eur, ktorú OSS vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk.
C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2012,
D. schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa bez výhrad.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 7
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo C 2/5/2013 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 04. 2013

Uznesenie č. 5/2013 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 04. 2013,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 30. 04. 2013.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 9
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/5/2013 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013

Uznesenie č. 5/2013 –IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 4/5/2013 - Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2012

Uznesenie č. 5/2013 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2012,
B. odporúča
primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške
122 905,26 Eur z kapitálových fondov – fondu tepelného hospodárstva.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/5/2013 - Informácia o odpredaji pozemkov pod bytovými domami

Uznesenie č. 5/2013 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o odpredaji pozemkov pod bytovými domami,
B. berie na vedomie
informáciu o zmluvnom odplatnom prevode pozemkov v zmysle zákona NR SR
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov:
1. par. č. 916/4 o výmere 363 m2 pod bytovým domom súp. č. 556, orient. č. 2, na Vlčanskej ul. v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 1,
2. parc. č. 916/3 o výmere 366 m2 pod bytovým domom súp. č. 557, orient. č. 4, na Vlčanskej ul. v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 2,
3. parc. č. 916/2 o výmere 364 m2 pod bytovým domom súp. č. 558. orient. č. 6, na Vlčanskej ul. v Šali, v cene a v príslušnom spoluvlastníckom podiele pre vlastníkov bytov podľa prílohy č. 3.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo D 2/5/2013 - PharmDr. Gabriela Štefančová, Gorkého 2111/7, Šaľa – prevod pozemku na Lúčnej ul. v Šali, mestská časť Veča

Uznesenie č. 5/2013 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Lúčnej ul. v Šali, mestská časť Veča,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Lúčnej ul. v Šali, mestská časť Veča, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 3080/296, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
29 m2, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle geometrického plánu č. 21/2012, overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 434/2012, dňa 21. 11. 2012, v cene 43,152 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 251,41 Eur pre PharmDr. Gabrielu Štefančovú, Gorkého 2111/7, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/5/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zdenka Malcha, Záhradnícka 26, Šaľa – opätovná žiadosť

Uznesenie č. 5/2013 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku na Staničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – opätovná žiadosť,
B. ruší
časť Uznesenia č. 2/2013 – XXVII. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa
18. apríla 2013, a to:
v časti B. konštatuje, bod 1., odsek 1.1 a odsek 1.2
v časti C. schvaľuje, prvú odrážku v bode 1., bod 2
C. súhlasí
s opravou časti Uznesenia č. 2/2013 – XXVII. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 18. apríla 2013 v nadväznosti na zrušené časti citovaného uznesenia nasledovne:
- pôvodná výmera 1 773 m2 sa opravuje na 133 m2
- pôvodná celková cena 82 393,08 Eur sa opravuje na celkovú cenu 6 180,64 Eur
D. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Staničnej ul. v Šali, vedeného v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 2879/23 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 640 m2 v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN
č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho:
1. v tom, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva ako oplotený dvor pri firemnej budove,
2. v znížení kúpnej ceny z dôvodu, že pozemok je zaťažený inžinierskymi sieťami,
v cene 23,235 Eur/m2, v celkovej cene 38 105,40 Eur, pre Zdenka Malcha, trvale bytom Záhradnícka 26, Šaľa.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 4/5/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Nivy v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Kozu a Denisu Kozovú, obaja trvale bytom Nivy 1466/13, 927 05  Šaľa – Veča

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej – stiahnuť materiál z rokovania.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.


Materiál číslo D 5/5/2013 - Jozef Kučera, Šarfická 103/24, 900 82  Blatné a Mgr. Silvia Kučerová, Smetanova 1187/2, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci vo vysporiadaní majetkovo-právnych vzťahov k pozemku, ktorý bol súčasťou pôvodnej záhrady nachádzajúcej sa za rodinným domom rodičov, kde toho času žiadatelia stavajú rodinný dom,
2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, register C katastra nehnuteľností, časť parc. č. 1680/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v zmysle geometrického plánu č. 27/2012, vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného správou katastra Šaľa pod číslom 48/2013 zo dňa 19. februára 2013, ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu č. 1680/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 12,60 Eur, na dobu neurčitú, pre Jozefa Kučeru, trvale bytom Šarfická 103/24, 900 82  Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/5/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martu Kusú, L. Novomeského 711/10, 927 01  Šaľa; Emíliu Kocúrovú, Hlavná 1409/36, 924 01  Galanta; Máriu Vavrovú, Švermová 1445/33, 924 01  Galanta

Uznesenie č. 5/2013 – XV. (na základe procedurálneho návrhu Ing. Eriky Velázquezovej – hlasovať ako o prvej o alternatíve B.)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevodu pozemku na ulici Hliník v Šali – Veči  z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na ulici Hliník v Šali - Veči, vedený v reg. E katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, časť parc. č. 82/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 56 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že rodičia žiadateliek pozemok dlhodobo užívali ako záhradu a pozemky v okolí predmetnej parcely sú vo vlastníctve žiadateliek,
v cene 5,00 Eur/m2, v celkovej cene 280,00 Eur, pre:
1. Martu Kusú, L. Novomeského 711/10, 927 01  Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/3,
2. Emíliu Kocúrovú, Hlavná 1409/36, 924 01  Galanta, v spoluvlastníckom podiele 1/3,
3. Máriu Vavrovú, Švermova 1445/33, 924 01  Galanta, v spoluvlastníckom podiele 1/3.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 12
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/5/2013 - Ing. Jerzy Józef Nehring, Partizánska 8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na Hlbokej ulici v Šali, parc. č. 2202

Uznesenie č. 5/2013 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hlbokej ulici v Šali, parc. č. 2202,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prevod pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, garážou súp. č. 5221 v radovej zástavbe garáží,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlbokej ulici v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 2202 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 46,471 Eur/m2, v celkovej cene
882,95 Eur, pre Ing. Jerzyho Józefa Nehringa, trvale bytom Partizánska 8, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 8/5/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Patrika Poláka, Októbrová č. 1186/72, 924 01  Galanta – opätovná žiadosť

Uznesenie č. 5/2013 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemkov na ul. L. Novomeského v Šali, vedených v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parc. č. 1611/113 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 78 m2 a parc. č. 1611/114 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
55 m2, spolu o výmere 133 m2, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že žiadateľ pozemky dlhodobo užíva ako vchod a zásobovací vstup do svojej prevádzky, v cene 49,790 Eur/m2, v celkovej cene 6 622,07 Eur, pre Patrika Poláka, trvale bytom Októbrová č. 1186/72, 924 01  Galanta.

 

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 9/5/2013 - Centrum S.A., s. r. o., Námestie Sv. Trojice 855, 927 00  Šaľa, IČO: 35 958 847 – žiadosť o prenájom pozemku v spoluvlastníctve mesta a návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odplatný prevod pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XVIII .
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku v spoluvlastníctve mesta a návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odplatný prevod pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu pre imobilných občanov k lekárni „DALEN“,
b) zámer prenájmu pozemku v spoluvlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12.júna 2013,
C. schvaľuje
1. prenájom pozemku v spoluvlastníctve mesta, parc. č. 2290/2 vedenej v registri CKN, k. ú. Šaľa na LV č. 8472, ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13 m2,
v  podiele 1/3, t. j. 4,3 m2, za účelom prístupu pre imobilných občanov k lekárni „DALEN“, v cene 5,974 Eur/m2/rok, v celkovej sume 25,69 Eur/rok, pre spoločnosť Centrum S.A. s. r. o., so sídlom Námestie Sv. Trojice 855, 927 00  Šaľa, IČO: 35 958 847, v zastúpení MUDr. Reganom Belovičom,
2. zverejniť zámer odplatného prevodu pozemku v spoluvlastníctve mesta, parc.
č. 2290/2 vedenej v registri CKN, k. ú. Šaľa na LV č.8472, ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13 m2, v podiele 1/3, t. j. 4,3 m2, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok je dlhodobo užívaný ako prístup pre imobilných občanov k lekárni „DALEN“, v cene 59,749 Eur/m2, v celkovej sume 256,92 Eur, pre spoločnosť Centrum S.A., s.r.o., so sídlom Námestie Sv. Trojice 855, Šaľa, IČO: 35958847, v zastúpení MUDr. Reganom Belovičom.
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 10/5/2013 - KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Šaľa, Nezábudková 565, IČO: 45 898 103 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 5/2013 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku  vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľností a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie pozemku,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.
č. 2811/5 ostatné plochy o výmere 210 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume
139,23 Eur/rok, za účelom prístupu k objektu Polyfunkčnej tržnice na ulici SNP v Šali, pre KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., so sídlom Šaľa, Nezábudková 565, IČO: 45898103, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,

Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
 

Materiál číslo D 11/5/2013 - Tibor Križovič a manželka Darina, Šaľa, Slnečná 1941/5 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vzájomnej dohode dedičov po nebohom Ladislavovi Szabóovi a žiadateľmi na užívanie pozemku,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.
č. 2424/11 orná pôda o výmere 84 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, v sume 13,86 Eur/rok za účelom záhradky a 46 m2 v cene 0,099 Eur/m2/rok v sume 4,55 Eur/m2/rok za účelom užívania chodníka, spolu v sume 18,41 Eur/rok, pre Tibora Križoviča a manželku Darinu, bytom Šaľa, Slnečná 1941/5, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Materiál číslo D 12/5/2013 - Namik Saliji, Šaľa, Letná 2 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella – stanoviť cenu za prenájom pozemku vo výške 190,85 Eur/rok.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella nebol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku  vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia k spokojnosti zákazníkov,
b) prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.
č. 890/1, ostatné plochy o výmere 23 m2, v celkovej sume 1 793,40 Eur/rok, za účelom užívania pozemku pod stánkom rýchleho občerstvenia a letnou terasou, pre Namika Salijiho, bytom Šaľa, Letná č. 2, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 5
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 13/5/2013 - SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03  Bratislava, IČO: 36 046 221 – návrh na prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta podľa prílohy k tomuto uzneseniu,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane majetku a životného prostredia,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, za účelom majetkového doriešenia už vybudovaných kontajnerových stojísk v počte 3 kusy a vybudovania šiestich stojísk v roku 2013 v meste Šaľa, v cene 0,033 Eur/rok/pozemok, spolu v sume 0,30 Eur/rok, podľa prílohy k tomuto uzneseniu, na dobu neurčitú, pre spoločnosť SITA Slovensko, a. s., so sídlom Kukuričná 8, 831 03  Bratislava,
IČO: 36 046 221.
    
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo F 1/5/2013 - Zmluva o dielo – Údržba futbalového štadióna Šaľa

Uznesenie č. 5/2013 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o dielo uzatvorenú na údržbu futbalového štadióna Šaľa,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podprahová zákazka s názvom „Údržba futbalového štadióna Šaľa“,
b) Zmluvu o dielo č. 145/2013 uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na vykonávanie prác na údržbe trávnatých plôch a umelého trávnika na futbalovom štadióne s Futbalovým klubom Slovan Duslo Šaľa, 927 05  Šaľa, Nitrianska 1727, IČO: 17642868.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 2/5/2013 - Návrh na zmenu zakladateľskej listiny MeT Šaľa, spol. s r. o.

Uznesenie č. 5/2013 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu zakladateľskej listiny MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. odporúča
primátorovi mesta schváliť zmeny v zakladateľskej listine v predloženom znení.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Alena Demková,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 3/5/2013 - Návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.

Uznesenie č. 5/2013 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. odporúča
primátorovi mesta, aby dňom 1. júla 2013 menoval Ing. Stanislavu Zelenákovú za konateľku MeT Šaľa, spol. s r.o.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo:0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 
Materiál číslo F 4/5/2013 - Návrh na zmenu stanov spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.

Uznesenie č. 5/2013 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh stanov spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,
B. berie na vedomie
návrh stanov spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 14/5/2013 - G & G. s.r.o., Galanta, Šafárikova 429, IČO: 31 418 937 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľností a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie pozemku,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, parc.
č. 1038/39 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 513 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume 1 003,12 Eur/rok, za účelom užívania spevnenej plochy – dvora, okolo čerpacej stanice pohonných hmôt na ulici Hlavnej v Šali, pre spoločnosť G  G. s.r.o., so sídlom Galanta, Šafárikova 429, IČO: 31418937, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Materiál číslo D 15/5/2013 - Mária Kolláriková, Šaľa, Budovateľská 544/16; Ján Iľaščík, Šaľa, Budovateľská 542/6 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku  vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v ochrane majetku a životného prostredia,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.
č. 789/1 ostatné plochy, za účelom spoločného vstupu do záhradiek parc. č. 789/73 a parc. č. 789/74 (vytvorené geometrickým plánom č. 03/2002 dňa 31. 05. 2002) o výmere 14 m2, nasledovne:
a) výmeru 7 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume 4,64 Eur/rok, pre Máriu Kollárikovú, bytom Šaľa, Budovateľská 544/16, formou dodatku k pôvodnej nájomnej zmluve, na dobu neurčitú,
b) výmeru 7 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume 4,64 Eur/rok, pre Jána Iľaščíka, bytom Šaľa, Budovateľská 542/6, formou dodatku k pôvodnej nájomnej zmluve, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo D 16/5/2013 - Miloslav Novotný a manželka Magdaléna, Šaľa, V. Šrobára 571/12 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku  vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu k záhradke v osobnom vlastníctve (LV č. 362),
b) prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.
č. 524/1 ostatné plochy o výmere 104 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, spolu v sume
68,95 Eur/rok, za účelom vybudovania prístupového chodníka z prekladateľnej dlažby k záhradke (LV č. 362), pre Miloslava Novotného a manželku Magdalénu, bytom Šaľa,
V. Šrobára 571/12, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 17/5/2013 - RAC spol. s r.o., P. Pázmaňa 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 600 245 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 5/2013 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní príjazdovej komunikácie, parkovacích plôch, spevnených plôch a schodiska na vlastné náklady,
a účelom prístupu do objektu vo vlastníctve žiadateľa – LV č. 5682,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,


C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parc.
č. 922/1 zastavané plochy a nádvoria, spolu o výmere 232 m2, z toho 222 m2 je plocha príjazdovej komunikácie a parkovacích miest, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume
147,19 Eur/rok a  10 m2 predstavuje plocha pod schodiskom, v cene 5,311 Eur/m2/rok,
v sume 53,11 Eur/rok, t. j. v celkovej sume 200,30 Eur/rok, pre spoločnosť RAC spol. s r.o., so sídlom P. Pázmaňa 49/3, 927 01  Šaľa, IČO: 36600245, v zastúpení konateľom Ing. Mariánom Antalom, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 18/5/2013 - Angelika Tóthová, Šaľa, Hollého 1846/30; Mgr. Ildikó Jarošová, Šaľa, Nitrianska 1934/14; Karol Csizmadia, Šaľa, Bottova 1021/8 – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vlastníctve stavby žiadateľmi o prenájom pozemku vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 a ich nesúhlasu s výškou kúpnej ceny,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, parc.
č. 2645/100 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pod garážou na ulici Bottovej
v Šali, v cene 4,647 Eur/m2/rok, spolu v sume 88,29 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre:
1. Angeliku Tóthovú, Šaľa, Hollého 1846/30 v podiele 1/3, v sume 29,43 Eur/rok,
2. Mgr. Ildikó Jarošovú, Šaľa, Nitrianska 1934/14 v podiele 1/3, v sume 29,43 Eur/rok,
3. Karola Csizmadiho, Šaľa, Bottova 1021/8 v podiele 1/3, v sume 29,43 Eur/rok.


Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 19/5/2013 - Prevod pozemkov v lokalite bývalého zimného prístavu pri rieke Váh v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť AQUA WAAG s.r.o., Bratislavská 47, 924 01  Galanta

Uznesenie č. 5/2013 – XXXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov v lokalite bývalého zimného prístavu pri rieke Váh v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) bod 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že žiadateľ pozemky užíva od roku 2008 a v súlade s jeho podnikateľskými aktivitami tieto nehnuteľnosti majú tvoriť nedeliteľnú súčasť oddychovej a športovej zóny pre obyvateľov mesta Šaľa a jeho okolia,  
2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 7266, parcely reg. E katastra nehnuteľností parc. č. 1453/300 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 385 m2 a parc. č. 1453/500 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2, podľa geometrického plánu č. 4-9/2012, overeného Správou katastra Šaľa pod č. 377/2012 dňa 30. októbra 2012, ako novovytvorené parcely reg. C katastra nehnuteľností parc. č. 3974/6 lesný pozemok o výmere 385 m2 a parc. č. 3973/9 vodná plocha o výmere 88 m2, spolu o výmere 473 m2, v cene 3,319 Eur/m2, v celkovej cene
1 569,89 Eur, v prospech spoločnosti AQUA WAAG s.r.o., IČO 44 169 311, so sídlom Bratislavská 47, 924 01  Galanta.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 20/5/2013 - miniBODKA, Cintorínska 2, 927 05  Šaľa; ZBOR SV. RODINY, o. z., Dózsova 5, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v Spoločenskom dome v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho – stiahnuť materiál z rokovania

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.


Procedurálny návrh Ing. Eriky Velázquezovej – ako o prvej hlasovať o alternatíve č. 2

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý.
Uznesenie č. 5/2013 – XXXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. opakovanú žiadosť občianskeho združenia miniBODKA o prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
2. žiadosť občianskeho združenia, ZBOR SV. RODINY o prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v budovaní a rozvoji zborového umenia, duchovnej a cirkevnej hudby občianskeho združenia ZBOR SV. RODINY,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 7
ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN
č. 3/2012 a VZN č. 6/2012 a zverejnený dňa 12. 06. 2013,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov o výmere 24 m2 v Spoločenskom dome v Šali – Veči a režijné náklady spojené s užívaním vo výške. 1,00 Euro/rok/celá výmera a 120,00 Eur/rok pre občianske združenie ZBOR SV. RODINY.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 15
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 21/5/2013 - Tanečný klub Jumping, Pribinovo nám. 6, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XXXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť občianskeho združenia Tanečného klubu Jumping o prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v športovej, kultúrnej a výchovnej činnosti občianskeho združenia Tanečného klubu Jumping,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 7
ods. 8 VZN č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení VZN
č. 3/2012 a VZN č. 6/2012 a zverejnený dňa 12. 06. 2013,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov (kanceláriu o výmere 12 m2) v Spoločenskom dome v Šali – Veči a režijné náklady spojené s užívaním vo výške
1,00 Euro/rok/celá výmera a réžie vo výške 1,00 Euro/rok pre občianske združenie Tanečný klub Jumping.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 15
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 22/5/2013 - Ladislav Melicher a Edita Melicherová, obaja trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. SNP v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2013 – XXXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci vo vysporiadaní majetkovo -právnych vzťahov k pozemku, ktorý je súčasťou dvora a záhrady za rodinným domom žiadateľov a je nimi dlhodobo užívaný,
2. zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 12. júna 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, register C katastra nehnuteľností, časť parc. č. 1680/3 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 64 m2 v zmysle geometrického plánu č. 27/2012, vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, v cene
0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 42,43 Eur, na dobu neurčitú, pre Ladislava Melichera a Editu Melicherovú, obaja trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 01  Šaľa.


Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/5/2013 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2013

Uznesenie č. 5/2013 – XXXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2013,
B. súhlasí  
s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na
2. polrok 2013 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:
6. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. septembra 2013,
7. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 7. novembra 2013,
8. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 5. decembra 2013.
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa dňa 12. decembra 2013. 

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo H 2/5/2013 - Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2013 – 2017

Procedurálny návrh Ing. Eriky Velázquezovej – o predloženom návrhu kandidátov hlasovať naraz a verejne

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 7
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Procedurálny návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý.

Uznesenie č. 5/2013 – XXXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2013 – 2017,
B. volí   
do funkcie prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2013 – 2017 kandidátov:
Juraj Soltó, trvale bytom Vlčanská 557/4, 927 01  Šaľa,
Mária Belovičová, trvale bytom Školská 12, 927 01  Šaľa,
Ing. Ján Belovič, trvale bytom Školská 12, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 7
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS