Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 12.05.2011 - 10:41  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:27  //  zobrazené: 1678

05/2011 zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 05/2011  |  dátum konania: 06.05.2011  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1

Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
Ing. Marián Antal, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský

Prerokovanie pozastaveného výkonu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali
č. 4/2011 ? II. zo dňa 14. apríla 2011 (vo veci schválenej ?úpravy rozpočtu mesta Šaľa
na rok 2011?)

Hlasovanie o Uznesení č. 4/2011 II., ktoré bolo prijaté na 4. MsZ dňa 14. 04. 2011
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa  na rok 2011,
B. konštatuje
1. nesplnenie úloh z uznesenia č. 3/2011 ? VIII. v časti E, v bodoch č. 1 až č. 6 a čiastočne v bode č. 8,
2. pretrvávanie nedostatkov uvedených v uznesení č. 3/2011 ? VIII. v časti B, v bodoch č. 2, č. 3, č. 5, č. 6 a čiastočne v bode č. 7,
3. že nesplnenie úloh uvedených v bode č. 1 môže spôsobiť vážne problémy v realizácii a financovaní investícií a ďalších častiach rozpočtu,
C. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2011 nasledovne:

Bežné príjmy:                                            11 184 890 EUR
Bežné výdavky:                                         11 132 863 EUR
Rozdiel:                                                          52 027 EUR

Kapitálové príjmy: 3 836 174 EUR
Kapitálové výdavky:  3 493 153 EUR
Rozdiel: 343 021 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 021 064 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 626 016 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  395 048  EUR

Príjmové finančné operácie: 193 612 EUR
Výdavkové finančné operácie:             552 713 EUR
Rozdiel: - 359 101 EUR

Rozpočet na rok 2011 celkom:
Príjmy celkom: 15 214 676 EUR
Výdavky celkom: 15 178 729 EUR
Rozdiel celkom: 35 947 EUR

- s podmienkou okamžitého pozastavenia realizácie všetkých investičných aktivít s výnimkou akcií vyplývajúcich so zámennej zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Duslo a. s.,

D. ukladá
1. v najbližšom možnom termíne splniť úlohy uvedené v bode B 1. tohto uznesenia,
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
2. investičné akcie zoradiť podľa priorít a istoty alebo rizikovosti finančného zabezpečenia do dvoch skupín a zároveň navrhnúť spôsob realizácie tých akcií, ktoré sú z hľadiska finančného zabezpečenia rizikové,
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
3. body č. 2 a č. 3 (z uznesenia č. 3/2011 ? VIII.) predložiť na rokovanie MsZ v najbližšom možnom termíne,
Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
4. v spolupráci s realizátorom umelého trávnika na futbalovom štadióne a s FK Slovan Duslo Šaľa prehodnotiť potreby realizácie kanalizácie, resp. preložky cesty a vstupného areálu, v prospech cesty a vstupného areálu,
T: ihneď              Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
5. novelizovať VZN č. 2/2009 O poskytovaní dotácií,
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
6. novelizovať interný predpis Zásady informovania v meste Šaľa,
T: jún 2011   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
7. pred každým zahájením verejného obstarávania ? podprahovej zákazky, podlimitnej zákazky a nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác predložiť MsZ na schválenie nariadenie na vykonanie verejného obstarávania so stanovením postupu verejného obstarávania, predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, predpokladaného termínu realizácie zákazky a rámcových platobných podmienok v nadväznosti na schválený rozpočet mesta. Súčasťou bude aj návrh na zloženie komisie na vyhodnotenie ponúk.
T: okamžite   Z: Mgr. Marián Rakovský, poverený riadením MsÚ Šaľa
E. odporúča
primátorovi mesta,
1. na základe záveru prijatého pri riešení bodu D 4. rokovať so spoločnosťou Duslo a. s. o dodatku k zámennej zmluve,
2. zahájiť verejné obstarávanie podprahových zákaziek, podlimitných zákaziek a nadlimitných zákaziek na poskytnutie služieb, dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác až po schválení nariadenia na ich vykonanie mestským zastupiteľstvom,
T: okamžite
3. v programe 12. Prostredie pre život - zvýšenie kapitálových výdavkov na ozvučenie cintorína o 6 500,- EUR, tento výdavok neviazať na predaj majetku - pozemku na ul. Kráľovskej.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský

MsZ   p o t v r d i l o   uznesenie č. 4/2011 ? II. zo dňa 14. 04. 2011.

Uznesenie č. 5/2011 ? I. (prijaté pri prerokovaní predmetného bodu na základe poslaneckého návrhu Ing. Tibora Barana)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
po prerokovaní pozastaveného výkonu uznesenia č. 4/2011 ? II.
dopĺňa
Uznesenie č. 4/2011 ? II. zo dňa 14. 04. 2011 v časti C. schvaľuje za slová ?...Duslo a. s.? o text: ?až do vyhodnotenia úloh uložených z Uznesenia č. 4/2011 ? II.?.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Antal,
Počet neprítomných: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský