Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 09.12.2010 - 08:11  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:28  //  zobrazené: 1425

05/2010 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 05m/2010  |  dátum konania: 02.12.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 2
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 3
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo 1/M5/2010 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2010 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa

Uznesenie č. M5/2010 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 5/2010 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 5/2010 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Materiál číslo 2/M5/2010 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení VZN č. 8/2009

Uznesenie č. M5/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení VZN č. 8/2009,
B. schvaľuje
VZN č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení VZN č. 8/2009.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál číslo 3/M5/2010 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010

Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010,
B. schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            10 737 624 EUR
Bežné výdavky:                                         11 217 651 EUR
Rozdiel:                                                          - 480 027 EUR

Kapitálové príjmy: 1 253 575 EUR
Kapitálové výdavky:  1 476 705 EUR
Rozdiel: - 223 130 EUR
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 11 991 199 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 12 694 356 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  - 703 157 EUR

Príjmové finančné operácie: 1 125 663 EUR
Výdavkové finančné operácie:             320 616 EUR
Rozdiel: 805 047 EUR

Rozpočet na rok 2010 celkom:
Príjmy celkom: 13 116 862 EUR
Výdavky celkom: 13 014 972 EUR
Rozdiel celkom: 101 890 EUR

2. zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu OSS mesta Šaľa na rok 2010 o 19 000 EUR na výšku 449 000 EUR.
Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ján Kmeťo, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Zdržalo sa: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo 4/M5/2010 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického – hlasovať o uznesení k predmetnému bodu až po prerokovaní materiálu 6/M5/2010 t.j. návrhu rozpočtu

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý.

Materiál číslo 6/M5/2010 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella – stiahnuť materiál z rokovania MsZ.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
MUDr. Igor Bečár, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

Materiál číslo 4/M5/2010 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010

Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania o nasledovné zákazky:
1. podprahová zákazka na poskytnutie služieb s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – externý manažment“
2. podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali – Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa“
3. zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb „Stavebný dozor - záchytné parkovisko ul. Hlavná „ 
4. podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Šaľa – Veča CENTRUM – Revitalizácia“.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ján Kmeťo,
Proti hlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 9
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Belický,
Počet neprítomných: 11
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo 5/M5/2010 - Nariadenie na vykonanie verejného obstarávania – projekty: „Opatrenia na zlepšovanie kvality ovzdušia v Šali“; „Kompostáreň Šaľa“ a „Šaľa - Veča CENTRUM – revitalizácia“

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Prílohy