Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.06.2009 - 11:18  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:57  //  zobrazené: 1767

05/2009 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 05/2009  |  dátum konania: 10.06.2009

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, MUDr. Hikkel, RSDr. Gomboš, JUDr. Marinčák,
                  Ing. Topercerová,  Ing. Galbavá, Mgr. Mika, Mgr. Šperka, Ing. Vičíková
Ospravedlnení: Mgr. Zozuláková,   p. Jaroš, p. Valent,  
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, RSDr. Gáll, Ing. Danadová, p. Botková,
Ďalej prítomní : Ing. Botka ,Mgr. Becker,

Zasadnutie otvoril a viedol MUDr. Jozef Grell, predseda komisie. V úvode rokovania  privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia  rokovala podľa nasledujúceho programu:

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu SRDIEČKO  – detské jasle, Mgr. Andrea Becker,  J. Palárika 3, Šaľa
3. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č.  /2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou
4. Prerokovanie žiadostí z bytového referátu
5. Rôzne
6. Záver

k bodu č. 2

Predseda komisie  predložil žiadosť neziskovej organizácie SRDIEČKO – detské jasle. Nezisková organizácia žiada o odpustenie nájomného za prenajaté priestory v bývalej Materskej škole J. Palárika na ul. Družstevnej. Uviedol, že  poslanci MsZ  v Šali prerokovali materiál týkajúci sa problematiky prenájmu priestorov neziskových organizácií pôsobiacich na území mesta, kde prijali uznesenie v ktorom uložili prednostovi MsÚ vypracovať pravidlá prenájmu priestorov pre neziskové organizácie a predložiť ich na 4. riadne MsZ. 
K uvedenej žiadosti sa vyjadrila aj  Mgr. Becker, štatutárna zástupkyňa n. o. ktorá uviedla, že finančné prostriedky získané od rodičov nedostatočne pokrývajú vysoké náklady na prevádzku zariadenia a obmedzujú naplnenie cieľov detských jaslí.
Bližšiu správu k uvedenému bodu vypracoval Odbor hospodárenia a správy MsÚ v Šali, referát správy majetku mesta ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Členovia komisie po diskusii prijali nasledovné stanovisko:
Hlasovanie: Prítomní: 10, Za: 10

U z n e s e n i e  č. 18/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala žiadosť neziskovej organizácie Srdiečko- detské jasle o odpustenie nájomného za prenajaté priestory v bývalej Materskej škole J. Palárika na ul. Družstevnej v Šali a odporúča žiadosti vyhovieť.

k bodu č. 3

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č.  /2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou predložil Dr. Ľubor Gáll, riaditeľ Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. Uviedol, že návrh VZN určuje postupy pri nakladaní s komunálnymi bytmi na území mesta, hospodárenie s bytmi, spôsob ich prideľovania, užívania, vzniku a skončenia nájomného vzťahu k bytom. Stanovuje tiež bližšie podmienky pre nakladanie s bytmi osobitného určenia v domoch s opatrovateľskou službou. Zásadné zmeny v podmienkach a postupoch pri priznávaní a poskytovaní opatrovateľskej služby priniesol zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov .
Návrh VZN mesta Šaľa o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou a dôvodová správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko.

Hlasovanie: Prítomní: 10, Za: 10
U z n e s e n i e  č. 19/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča MsZ schváliť VZN č.  /2009 o  hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou v predloženom znení.

k bodu č. 4

Žiadostí z bytového referátu predložila p. Botková, pracovníčka Bytkomfortu  s.r.o.

1. Lucia Pripková, bytom Šaľa, Rímska č.2138/19 - žiadosť o schválenie spoločného
      nájmu so svojim bratom Róbertom Pripkom, nar.20.10.1986, bytom Šaľa, Bottova 8.

Nájomníkom bytu č.19  na III. poschodí v dome so súpisným číslom 2138  vo vchode č.3, na ulici Rímskej je Lucia Pripková. Žiada o spoločný nájom so svojím bratom  Róbertom Pripkom, nar.20.10.1986, bytom Šaľa, Bottova 8.
Na predmetnom byte Bytkomfort, s.r.o. ako správca neeviduje  žiadnu pohľadávku.                                     

Hlasovanie: Prítomní: 10, Za: 10
U z n e s e n i e  č. 20/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť spoločný nájom Lucie Pripkovej, nájomníčky bytu č. 19 na III. poschodí v dome so súpisným číslom 2138 vo vchode č. 3 na ulici Rímskej so svojim bratom Róbertom Pripkom, nar. 20.10.1986, bytom Šaľa, Bottova 8.

2.    Karol Setinský s manželkou, bytom Šaľa, Hlavná 2112/93 a
             Pavol Lencsés, bytom Šaľa, Hlavná 2112/95  - žiadosť o schválenie dohody o výmene
             bytov
 a   Dušan Szudor, Hlavná 2112/95 – žiadosť o výmenu bytov

Nájomníkmi bytu č.25, 3- izbový, na prízemí v dome so súpisným číslom 2112  vo vchode č.93 na ulici Hlavnej sú manželia Setinskí. Nájomníkom bytu č.18, garsónky, na II. poschodí v dome 2112   vo vchode č.95 na ulici Hlavnej je Pavol Lencsés.  Nájomníkom  dvojizbového bytu vo vchode č. 95 so súpisným číslom 2112  na prízemí je Dušan Szudor s rodinou.  O nájomný byt č. 25 majú záujem obe rodiny. Rodina p. Lencsésa je trojčlenná a býva v garsónke, rodina p. Szúdora je štvorčlenná o obýva dvojizbový byt.
Po  diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko.

Hlasovanie: Prítomní: 10, Za: 0: Proti: 10

U z n e s e n i e  č. 21/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča neschváliť dohodu o výmene bytov medzi Karolom Setinským s manželkou a Pavlom Lencsésom, ale odporúča schváliť vzájomnú výmenu bytu medzi p. Setinským a p. Szudorom z dôvodu viacpočetnej rodiny p. Szudora.

3. Návrh na doplnenie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta  Šaľa

P. Botková predložila  na doplnenie do aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta zo dňa 05. novembra 2008 návrh  uchádzačov o prenájom nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003 vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. V predloženom  návrhu začína poradovým číslom 111 a končí číslom 127.
Materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Hlasovanie: Prítomní: 10, Za: 10 , Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 22/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť doplnenie poradovníka - návrh uchádzačov o prenájom nájomného bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostaveného v súlade s VZN č. 6/2002 a Smernice MV a RR č. 2/2003, ktorý vypracoval Bytkomfort s.r.o. do aktuálneho poradovníka schváleného primátorom mesta dňa 05.11.2008.

k bodu č. 5

Žiadosť o zaregistrovanie klubu seniorov pre KJS pob. Šaľa a OSS Šaľa

MsÚ v Šali prijal žiadosť Klubu seniorov pri KJS pob. Šaľa a OSS Šaľa kde  za prípravný výbor prihlásených členov do senior klubu je podpísaný Ing. Imrich Pleidel. Obracajú sa so žiadosťou o zaregistrovanie a poskytnutie priestorov na stretávanie sa, aby bolo možné realizovať sociálno- charitatívnu činnosť.

P. Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa informoval prítomných, že seniori Katolíckej jednoty Slovenska, pobočky Šaľa majú záujem o poskytnutie takých priestorov, ktoré by využívala ich organizácia samostatne. V priestoroch OSS mesta Šaľa sa schádzajú seniori z klubu  č. 1. OSS mesta Šaľa nedisponuje s takými priestormi, ktoré by využívali iba členovia klubu KJS pre svoje aktivity.

U z n e s e n i e  č. 23/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala žiadosť o zaregistrovanie klubu seniorov pre KJS pob. Šaľa a OSS Šaľa a skonštatovala, že v zmysle legislatívy obec nemá oprávnenie zaregistrovať žiadnu organizáciu. Organizácia sociálnej starostlivosti nedisponuje s takými priestormi, ktoré by využívali členovia klubu KJS  iba pre svoje aktivity.

V bode „ Rôzne“ predseda komisie prečítal list, ktorý dostal od zástupcu primátora mesta Šaľa, v ktorom sa obracia  s dotazom v súvislosti s činnosťou komisie sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie. Liste sa uvádza, že niekoľko občanov vyslovilo názor, že komisia má príliš široký záber a odporučili, aby sme prehodnotili možnosť rozdelenia. Preto prosí o stanovisko členov komisie.

V diskusii členovia komisie skonštatovali, že je pravdou, že činnosť komisie má široký záber, ale  uviedli, že členovia komisie sa pravidelne stretávajú, pracujú aktívne a nemajú záujem o rozdelenie komisie  na dve: komisiu sociálna a komisiu pre mládež, šport a neziskové organizácie.
Pri rokovaní tohto materiálu jeden člen sa ospravedlnil a  z rokovania odišiel.

Hlasovanie: Prítomní 9, Za :0, proti 8, zdržal sa: 1

U z n e s e n i e  č. 24/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie konštatuje, že nemá záujem s rozdelením komisie na dve : Komisia sociálna, Komisia pre mládež, šport a neziskové organizácie.

Predseda komisie predostrel požiadavku niektorých členov komisie, ktorí sa dožadujú, aby sa zasadnutia komisie konali v iný deň v mesiaci/ nie v stredu/. Prítomní členovia skonštatovali, že zasadnutia komisie sa budú  aj naďalej konať v stredu.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu predseda komisie MUDr. Jozef Grell sa poďakoval všetkým prítomným za účasť  a ukončil zasadnutie komisie. Najbližšie zasadnutie komisie je naplánované na deň 09. septembra 2009.