Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.06.2008 - 18:10  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:48  //  zobrazené: 1698

05/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2008  |  dátum konania: 27.05.2008

Prítomní členovia komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

K bodu 2 . Plnenie uznesenia č. 4/2008 z 29.4.2008
Uznesenie č.1/5/2008 .
Komisie školstva konštatuje plnenie uznesení č.4/2008
K bodu 3 Opatrenia vyplývajúce z Koncepcie školstva
Uznesenie č. 2/5/2008:  Komisia školstva berie na vedomie.

K bodu 4 Príprava a realizácia projektov na úseku školstva
1. Projekty v šk. r. 2006/2007
2. Príprava projektov v 2007/2008
Uznesenie  č.3/5/2008:
Berie na vedomie. Odporúča školám zintenzívniť činnosť súvisiacu s prípravou  a zapojením do projektov:

K bodu 5   Akcie a podujatia na mesiac jún .
Uznesenie č. 4/5/2008
Komisia školstva:
Berie na vedomie. Súhlasí s navrhnutím finančným zabezpečením

K bodu 6  Aktuálne informácie
- a) Aktualizovaná úprava rozpočtu  - tabuľky
- b) Možnosť premiestnenia ZUŠ do priestorov bývalej MŠ Palárika- súhlas ZUŠ
- príprava na zavedenia nového školského zákona do praxe
- c) 40. výročie CVČ
Uznesenie 6/5/2008
Berie na vedomie
a) súhlasí s aktualizovanou úpravou rozpočtu a odporúča po prerokovaní s riaditeľmi škôl a predsedami r.škôl  MsZ schváliť.
b) odporúča prerokovať návrh na júnovom zasadnutí komisie školstva za účasti riaditeľa ZUŠ.
c) súhlasí s finančným  zabezpečením  osláv 40. výročia CVČ podľa predloženého návrhu.