Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.06.2007 - 10:37  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:33  //  zobrazené: 2238

05/2007 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 05/2007  |  dátum konania: 20.06.2007

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Komisia na svojom zasadnutí prijala k jednotlivým bodom programu nasledovné stanoviská:

Uznesenie č. V./1.

Neodporúča predložiť návrhu VZN o státí, státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa na rokovanie MsZ.
K predloženému návrhu VZN boli zo strany členov komisie nasledovné pripomienky:
1. Vypracovaniu VZN by malo predchádzať vypracovanie koncepčného materiálu, ktorý by riešil statickú dopravu v meste. VZN vypracovať až potom, v intenciách schválenej koncepcie. Uvedená koncepcia by mala riešiť aj to, ktoré plochy v CMZ a v mestskej časti Veča by mali byť spoplatnené. V záujme komplexného riešenia uvedenej problematiky komisia žiada vytvorenie pracovnej skupiny so zastúpením vedenia mesta, zodpovedného pracovníka  a odborníkov z oblasti dopravy.
2. Komisia žiada o informáciu ohľadom postupu posudzovania zámeru „Rekonštrukcie cesty I/75 - Obchvatu mesta Šaľa“.
3. Pri tvorbe nového VZN je potrebné ujasniť, či má riešiť aj parkovanie a státie v CMZ. Ak áno, uvedené je potrebné riešiť komplexne vrátane priľahlých vedľajších ulíc k CMZ.
4. Je potrebné premyslieť a stanoviť formu spoplatňovania parkovania (parkovacie hodiny, parkovacie karty výber parkovného povereným pracovníkom a pod.), ako aj určiť obdobie, kedy bude parkovanie počas dňa spoplatnené, prípadne vo VZN ošetriť možnosť celoročného státia a pod.
5. V meste na verejných priestranstvách sú na niektorých miestach odstavené vozidlá s ŠPZ, ktoré nie sú vyradené z evidencie, ale nie je s nimi hýbané dlhšiu dobu. Je potrebné zmapovať takéto vozidlá, upozorniť vlastníka na možnosť vyradenia (odvezením na parkovisko oprávnenej osoby- v Šali SPEKO Šaľa, s.r.o.). V opačnom prípade takéto parkovanie spoplatniť.
V záujme riešenia problematiky prenajímania parkovacích miest na sídliskách komisia odporúča postupovať v intenciách Uznesenia komisie č. III.1. zo dňa 16. 05. 2007. s doplnením z dnešného dňa rokovania nasledovne:
komisia odporúča pripraviť doplnok, ktorý bude upravovať parkovanie a prenájom parkovacích miest na sídliskách nasledovne:
- maximálna obsadenosť jednotlivých odstavných plôch prenájmom nesmie prekročiť hranicu 50 %, pri dodržaní pravidla, že pri prenajímaní odstavných plôch s menším počtom parkovacích miest musí zostať minimálne 5 parkovacích miest pre voľné státie;
- parkovacie miesta prenajímať len obyvateľom bývajúcim v priľahlých obytných domov k danej odstavnej ploche (výhľad na vozidlo z niektorého z okien bytu);
- o predĺženie nájmu musí nájomca požiadať najneskôr 1 mesiac pred uplynutím doby nájmu. V opačnom prípade bude nájom zo strany mesta zrušený a parkovacie miesto bude pridelené nasledujúcemu z uchádzačov o prenájom parkovacieho miesta na danej odstavnej ploche; Tieto prípady posudzovať individuálne a citlivo,  pristupovať ku každému prenájmu jednotlivo a prehodnocovať príčinu nepredĺženia prenájmu zo strany prenajímateľa (hospitalizácia a pod.). Vo VZN zakotviť aj riešenie nepredvídateľných situácií.
- parkovacie miesta prenajímať len na odstavných plochách.

Uznesenie č. V.2.
Komisia žiada prehodnotiť a riešiť parkovanie vozidiel spoločnosti YUTEX na odstavných plochách na sídlisku vo Veči pri pohostinstve Večianka. Uvedené vozidlá (autobusy, „mikrobusy“)  už dlhšiu dobu parkujú na sídlisku, čím znemožňujú výhľad v križovatke s ul. Komenského, ako aj zaberajú miesto na prejazd a parkovanie tu bývajúcim obyvateľom.

Uznesenie č. V.3.
Komisia odporúča požiadať o spoluprácu architektov – členov komisie, riešiť v spolupráci s Ing. Pleidelom návrhy kontajnerových státí a návrh využitia trhovej plochy pri OD BILLA.

Uznesenie č. V.4.
Komisia nesúhlasí so zámerom spoločnosti CE Energy Šaľa – Močenok, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa: „Veterný park Šaľa – Močenok“. Veterná elektráreň je navrhovaná v lokalite, kadiaľ bude prechádzať trasa odpodučaného variantu verejnoprospešnej stavby  Rekonštrukcie cesty I/75 - Obchvatu mesta Šaľa.

Uznesenie č. V.5.
Požiadavka obyvateľov na zobojsmernenie Ulice Gorkého v Šali – Veči
Komisia odporúča zobojsmernenie uvedenej ulice.

Uznesenie č. V.6.
Klasifikácia komunikácií
Komisia súhlasí s predloženou klasifikáciou komunikácií z pohľadu postupnosti ich opravy. V súvislosti so spôsobom opráv komunikácií odporúča každoročne vykonať súvislú opravu komunikácií v zmysle klasifikácie. Z rozpočtu mesta vyčleňovať každoročne na túto činnosť viac finančných prostriedkov a taktiež komisia odporúča využiť na opravy a údržbu miestnych komunikácií aj časť finančných prostriedkov získaných zo spoplatneného parkovania a státia.
Pri oprave komunikácií využiť aj projekty z fondov EÚ.

Uznesenie č. V.7.
Ladislav Nagy a manž. a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul.
Komisia neodporúča predaj pozemkov pod garážami, odporúča ponechať dlhodobý prenájom týchto pozemkov.

Uznesenie č. V.8.
Gregor Ivančič, Nitrianska 26, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia odporúča predaj pozemku tak, ako je to uvedené v predloženom materiáli.

Uznesenie č. V.9.
MENERT, spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku – Okružná ul.
Komisia neodporúča predaj pozemku. Odporúča prenájom pozemku za účelom vybudovania parkovacích miest. Komisia odporúča do nájomnej zmluvy zakotviť podmienku vybudovania akustickej a vizuálnej bariéry od budovy Domova sociálnych služieb OSS Šaľa.

Uznesenie č. V.10.
MENERT, spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Mostovej ul.
Komisia odporúča predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. V.11.
MENERT, spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku na Kukučínovej ul.
Komisia odporúča predaj pozemku podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. V.12.
Július Szabó a manž., Tešedíkovo č. 286 – žiadosť o odkúpenie pozemku na ul. P. Pázmáňa
Komisia neodporúča predaj pozemku, odporúča pozemok prenajímať na účely letnej terasy. týchto pozemkov.

Uznesenie č. V.13.
Hodnotenie činnosti komisií
Komisia odporúča ponechať komisiu v pôvodnom zložení.
Oblasť pôsobenia je komplexná a jednotlivé problematiky sa dajú posúdiť v súvislostiach.
Komisia odporúča oblasť verejného poriadku presunúť do komisie  sociálnej a pre mládež a šport a neziskové organizácie, nakoľko táto problematika nesúvisí s prerokovávanými oblasťami komisie.