Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.11.2006 - 07:41  //  aktualizácia: 07.10.2011 - 07:44  //  zobrazené: 1315

05/2006 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 05/2006  |  dátum konania: 16.11.2006  |   zápisnica (pdf)

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní jednotlivých bodov programu 5. riadneho zasadnutia prijíma nasledovné uznesenia:

I.
Informácia o plnení uznesení MsZ – materiál číslo A 1/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ.
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

II.
Správa z kontrol vykonaných ÚHK – materiál číslo A 2/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly plnenia mandátnych zmlúv platných v roku 2005 a I. polroku 2006
2. Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v rokoch 2003 – 2006
3. Správu z kontroly výdavkov rozpočtu mesta určených na zabezpečenie finančného krytia preukázanej straty v MHD pre dopravcu SAD a.s. Nové Zámky
B. prijíma
výsledky z vykonaných kontrol.

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1

Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Martin Alföldi, Ján Hlavatý, Ladislav Košičár, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,
Počet neprítomných: 4
Mgr. Gustáv Güll, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,

III.
Návrh prílohy k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa: „Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Šaľa na rok 2007“ – materiál číslo B 1/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh prílohy k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa: „Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Šaľa na rok 2007“,
B. schvaľuje
prílohu k VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa: „Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Šaľa na rok 2007“.

Za hlasovalo: 19
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2

Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová,
Počet neprítomných: 4
Mgr. Gustáv Güll, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,

IV.
Návrh VZN č. 2/2006 o dani z nehnuteľnosti na území mesta Šaľa – materiál číslo B 2/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN č. 2/2006 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
VZN č. 2/2006 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v sadzbách dane z roku 2006.

Za hlasovalo: 18
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Nora Švecová,
Počet neprítomných: 4
Mgr. Gustáv Güll, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,

V.
Zmeny a doplnky č. 1 ÚP mesta Šaľa a ich zakomponovaniu do VZN č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti ÚP mesta Šaľa – materiál číslo B 3/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu mesta Šaľa a ich zakomponovanie do VZN č. 1/2004 o vyhlásení záväznej časti ÚP mesta Šaľa,
B. schvaľuje
zmeny a doplnky č. 1   Územného plánu mesta Šaľa a ich zakomponovanie do VZN č. 1/2004
o vyhlásení záväznej časti ÚP mesta Šaľa,
C. ukladá spracovať čistopis zmien a doplnkov ÚPN mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania.

Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 3
Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová

VI.
Návrh na zabezpečenie IV. etapy modernizácie tepelného hospodárstva v Šali – materiál číslo B 4/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na  zabezpečenie IV. etapy  modernizácie tepelného hospodárstva v Šali
B . neschvaľuje
zabezpečenie modernizácie tepelného hospodárstva v Šali v IV. etape – realizovať rekonštrukciu kotolní na využitie obnoviteľných zdrojov energie (čiastočne, resp. kompletne nahradiť súčasné palivo zemný plyn iným obnoviteľným zdrojom energie – bioplyn, geotermálna energia, biomasa a iné) podľa finančných možností MET Šaľa, s. r. o.

Za neschválenie hlasovalo:  8
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Za schválenie hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Zdržalo sa: 6
MUDr. Martin Alföldi, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 2
Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,

VII.
Návrh na vysporiadanie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a spoločnosťou MET Šaľa, spol. s.r.o. – materiál číslo C 1/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vysporiadanie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a spoločnosťou MET Šaľa spol. s r.o.,
B. berie na vedomie
vysporiadanie nájomného vzťahu medzi mestom Šaľa a spoločnosťou MET Šaľa spol. s r.o. do výšky evidovanej pohľadávky.

VIII.
Návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2006  - materiál číslo C 2/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2006,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2006 nasledovne:

Bežné príjmy: 327 893    tis. Sk
Bežné výdavky: 305 393,5 tis. Sk
Rozdiel: 22 499,5 tis. Sk

Kapitálové príjmy: 63 356    tis. Sk
Kapitálové výdavky: 85 055,5 tis. Sk
Rozdiel: - 21 699,5 tis. Sk    

Príjmové finančné operácie: 8 260    tis. Sk
Výdavkové finančné operácie: 9 060    tis. Sk
Rozdiel: - 800    tis. Sk

Príjmy celkom: 399 509    tis. Sk
Výdavky celkom: 399 509    tis. Sk
Rozdiel celkom: 0

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Martin Alföldi,
Zdržalo sa: 3
Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 4
Ladislav Košičár,  Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ladislav Jaroš, Ing. Helena Psotová,

IX.
Návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2007– materiál číslo C 3/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa na rok 2007,
B. schvaľuje
príspevok zriaďovateľa na rok 2007 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vo výške 6,137 mil. Sk, z toho na výkon opatrovateľskej služby ako originálnej kompetencie mesta 2,6 mil. Sk.

Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5

MUDr. Martin Alföldi, Ing. Ferdinand Chromek, Mgr. Gustáv Güll, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Helena Psotová,

X.
Návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009 – materiál číslo C 4/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007
B. schvaľuje
1. rozpočet mesta Šaľa na rok 2007 nasledovne:

Bežné príjmy: 325 321 tis. Sk
Bežné výdavky: 308 624 tis. Sk
Rozdiel: 16 697 tis. Sk

Kapitálové príjmy: 69 943 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 94 734 tis. Sk
Rozdiel: -24 791 tis. Sk    

Príjmové finančné operácie: 19 000 tis. Sk
Výdavkové finančné operácie: 10 906 tis. Sk
Rozdiel: 8 094 tis. Sk

Príjmy celkom: 414 264 tis. Sk
Výdavky celkom: 414 264 tis. Sk
Rozdiel celkom: 0

2. prijatie kontokorentného úveru vo výške max. 10 000 tis. Sk  na preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov  v priebehu rozpočtového roku 2007
3. prijatie bankového úveru vo výške 19 000 tis. Sk na financovanie kapitálových investícií
C. berie na vedomie
výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2008 - 2009

Za hlasovalo: 11
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Helena Psotová,
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 12

MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová

XI.
Stanovisko ÚHK k návrh rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 –2009 – materiál číslo C 5/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
stanovisko ÚHK k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 –2009,
B.  berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2007 s pripomienkou :
- zreálniť výdavkovú časť rozpočtu v 8. programe – outsourcing v súlade s výškou  dohodnutého záväzku v „Zmluve o dielo na zabezpečenie správy majetku mesta“.

XII.
K majetkovým záležitostiam

1. Ing. František Helt a spol. – žiadosť o prenájom pozemku - materiál číslo D/1/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul.,
B. neschvaľuje
prenájom pozemku, časť parc. č. 1030/1 za účelom výstavby 3 ks radových garáží o  výmere spolu cca 100 m2, z toho 60 m2 pozemok pod garážami a 40 m2 spevnená plocha pred garážami.

Za schválenie hlasovalo: 1
Ladislav Jaroš,
Za neschválenie hlasovalo: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, MUDr. Nora Švecová,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Gabriela Talajková,

2. BV GROUP, s.r.o. – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/2/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Hlavnej ul.,

B. neschvaľuje
predaj pozemku,  časť parc. č. 2051/1 o výmere cca 171 m2 a časť parc. č. 2091/17 o výmere cca 26 m2 (výmeru upresní GP) v cene 1.464,- Sk/m2, t.j. spolu v cene cca 288.408,- Sk pre firmu BV GROUP, s.r.o.

Za schválenie hlasovalo:  8
Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Za neschválenie hlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 7
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 2
Ing. Karol Mikloš, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,

3. Iveta Molnárová – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/3/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemku na Dolnej ul.,
B. neschvaľuje
predaj pozemku,  časť parc. č. 802/1 o výmere cca 10 m2 ( výmeru upresní GP) v cene 1.362,- Sk/m2, t.j. spolu v cene cca 13.620,- Sk pre Ivetu Molnárovú.

Za schválenie hlasovalo: 1
Ing. Ferdinand Chromek,
Za neschválenie hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 1
Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý,

4. Ing. František Kováč, manž. Janka a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/4/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov,

B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 614/1 v k.ú. Šaľa, spolu o výmere cca 415 m2 (výmeru upresní GP), v cene 155,- Sk/m2, t.j. v celkovej sume 64.325,- Sk, nasledovne :
-  časť parc.č. 614/1 o výmere cca 119 m2,  v sume cca 18.445,- Sk,  pre Ing. Štefana Lukáča a manž. Zdenku, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1984/18
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Viliama Klima a manž. Violu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1983/16
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Ing. Vladimíra Máčika a manž. Magdalénu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1982/14
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Ing Michala Pristača a manž. Helenu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1981/12
časť parc. č. 614/1 o výmere  37 m2, v sume  5.735,- Sk, pre Ing. Františka Kováča a manž. Janku, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1980/10
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Libora Černého a manž. Margitu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1979/8
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Michala Antala a manž. Agnesu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1978/6
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Milana Karasa a manž. Violu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1977/4
časť parc. č. 614/1 o výmere cca 37 m2, v sume cca 5.735,- Sk, pre Ing. Ivana Ondrejku a manž. Evu, obaja trvale bytom Šaľa, Broskyňová 1976/2.

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 1
Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 1
Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 5
MUDr. Martin Alföldi, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý,

5. Ján Kališ – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku - materiál číslo D/5/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku,
B. neschvaľuje
priamy odpredaj pozemku, parc. č. 3135/1 o výmere 696 m2 v cene pre podnikateľské účely 480,- Sk/m2, t.j. v sume 334.080,- Sk, pre Jána Kališa s manž., bytom Šaľa, Narcisova 10,
s predkupným právom pre Mesto Šaľa (terajšieho vlastníka) s časovo obmedzeným trvaním 5 rokov a s uvedením účelu využívania pozemku v kúpnej zmluve (záhradka na pestovanie kaktusov). 

Za schválenie hlasovalo: 7
Ing. František Botka, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,
Za neschválenie hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Andrej Csillag, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Peter Popluhár,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Varsányi
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý,

6. APEA, Ing. Erik Pál – žiadosť o prenájom pozemku - areál bývalého MsPS  Dolná ul. - materiál číslo D/6/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť na prenájom pozemku v areáli na Dolnej ul., 
B. schvaľuje
prenájom pozemku,  časť parc. č. 791/1 o výmere cca 1775 m2 za účelom výstavby skladových a administratívnych priestorov s tým, že úpravu pozemku zabezpečí žiadateľ.

Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ladislav Jaroš, MUDr. Nora Švecová,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 3
Mgr. Gustáv Güll, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Ján Hlavatý,

7. Anikó Antalová, Broskyňová 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku za účelom výstavby  kaderníckeho salónu Dolná ul. -  materiál číslo D/7/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť na prenájom pozemku na Dolnej ul.,
B. neschvaľuje
prenájom pozemku,  časť parc. č. 524/1 o výmere cca  262  m2 za účelom výstavby kaderníckeho salónu, z toho pod samotným objektom cca 162 m2 pre Anikó Antalovú bytom Šaľa, Broskyňová 6.

Za schválenie hlasovalo: 5
Ing. Ferdinand Chromek, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Peter Popluhár,
Za neschválenie hlasovalo: 11
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 5
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Hlavatý,

8. Kristína Sztresnyáková - Súkromná škola spevu Di Voce, Kpt. Jaroša 13 Šaľa – žiadosť o ponechanie nájomného za prenájom  nebytových priestorov v Dome kultúry vo výške 12,-- Sk/rok  na prevádzku súkromnej školy spevu - materiál číslo D/8/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o  ponechanie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo výške 12,- Sk/rok na prevádzku súkromnej školy spevu,
B. schvaľuje
nájomné vo výške 1,- Sk/mesiac, t. j. 12,- Sk/rok,  režijné náklady ponechať v pôvodnej výške.

Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 4
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Gustáv Güll, JUDr. Ladislav Kelemen,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Hlavatý,

9. Materské centrum Mamy mamám, n.o. – žiadosť o odpustenie nájomného na rok 2007 za nebytové   priestory   v objekte   bývalej   materskej  školy  J. Palárika , ul. Družstevná – materiál číslo D/9/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Materské centrum Mamy mamám,
B. schvaľuje
prenájom za  nebytové   priestory  a   časti  dvora  za  symbolickú cenu 1,- Sk/mes., t. j.
12,-Sk/ročne, režijné náklady ponechať v pôvodnej výške.

Za hlasovalo: 22
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Hlavatý,

10. MTM Plast, s.r.o., Nitrianska č. 72, Šaľa – darovanie príjazdovej komunikácie a spevnených plôch na  ul. Hlavná do majetku mesta  - materiál číslo D/10/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na darovanie príjazdovej komunikácie a spevnených plôch do majetku mesta,
B. schvaľuje
prijatie daru – príjazdovej komunikácie a spevnených plôch, ktoré sa nachádzajú na pozemku:
-  časť parc.č. 1038/49 o výmere 134 m2,
-  časť parc.č. 1038/51 o výmere 187 m2,
-  časť parc.č. 1032/1   o výmere 209 m2, spolu o výmere 530 m2
v  hodnote  prislúchajúcej   k tejto výmere  t.j. 641 615,-Sk  do majetku  mesta  Šaľa od  spoločnosti MTM PLAST, s.r.o., Šaľa.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Martin Alföldi, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Peter Popluhár, Ing. Helena Psotová, MUDr. Ladislav Szarka, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 1
Andrej Csillag,
Zdržalo sa: 1
Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Gustáv Güll, Ladislav Jaroš,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Hlavatý,

11. Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-trnavská arcidiecéza – žiadosť o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí - materiál číslo D/11/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o vysporiadanie pozemku pod stavbou kostola a v jeho okolí,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti - pozemku  vo vlastníctve mesta, pod objektom novovybudovaného kostola vedeného v KN C na LV 1,  časť parcely č. 3198/113, zastavaná plocha o výmere  cca 907 m2,  za symbolickú cenu 1,-  Sk/m2, t.j. v sume 907,-- Sk,
2. prenájom ostatnej plochy v okolí kostola o výmere cca 4 844 m² v cene 1 Sk/m²/rok.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Proti hlasovalo: 3
Andrej Csillag, Peter Popluhár, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
MUDr. Svetozár Hikkel, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Nora Švecová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Hlavatý,

12. COOP Jednota SD Galanta a mesto Šaľa – návrh na vysporiadanie pozemkov - materiál   číslo D/12/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh  na  vysporiadanie  pozemkov  medzi COOP Jednota SD Galanta a Mestom Šaľa
B. schvaľuje
zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa:
a)  pozemky vedené v KN C k.ú. Šaľa na LV č.1 vo vlastníctve Mesta Šaľa
- parcela č. 2016/3 o výmere 264 m2
- časť parcely č. 2338/1 o výmere cca  815 m2, výmeru upresní geometrický plán, spolu výmera cca  1 079 m2,
b)  za  pozemky  vedené v KN C k.ú. Šaľa na LV č. 497 vo vlastníctve COOP Jednota Galanta, SD 
-  novovytvorená  parc.č. 1 995/2    o výmere     27 m2
-  novovytvorená  parc.č. 2 303/3    o výmere   198 m2 
-  novovytvorená  parc.č. 1 032/6    o výmere   470 m2
-  novovytvorená  parc.č. 1 030/48  o výmere   cca  235 m2 ( výmera podľa GP ) spolu výmera cca  930 m2,
-  časť parc.č. 2 291 o výmere  cca   115 m2, výmeru upresní geometrický plán, spolu výmera cca 1 045 m2,
- za podmienok, že COOP Jednota Galanta, SD
1.  doplatí mestu Šaľa sumu 546 596,-- Sk,
2.  berie na vedomie inžinierske siete nachádzajúce sa na a  v zamieňaných pozemkoch a nebude si u mesta uplatňovať preplatenie nákladov na ich prekládku.

Za hlasovalo: 12
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 2
Andrej Csillag, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 1
Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 4
MUDr. Martin Alföldi, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ján Hlavatý, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková,

13. Nitriansky samosprávny kraj – prevod vlastníctva – „Okružná križovatka Nám. A. Dubčeka v Šali“ a „Komunikácia ul. Vlčanská v Šali“ – materiál číslo D 13/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. návrh prevodu vlastníctva pre Nitriansky samosprávny kraj k cestnému telesu Okružnej križovatky na Nám. A. Dubčeka v Šali a pozemkov pod križovatkou,
2. návrh prevodu vlastníctva pre Nitriansky samosprávny kraj k cestnému telesu komunikácie ul. Vlčanská v Šali a pozemkov pod komunikáciou,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností pre Nitriansky samosprávny kraj so sídlom Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra (IČO: 378 612 98) – teleso komunikácií okružnej križovatky na Nám. A. Dubčeka a pozemky pod komunikáciou – parc.č.2303/5 - zast. plocha o výmere 360 m2, parc.č.2303/7  - zast. plocha o výmere 37 m2, parc.č.2303/8 – zast. plocha o výmere 41 m2, parc.č.2303/9 – zast. plocha – cesta o výmere 1519 m2 v celkovej cene 1,- Sk.
2. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností pre Nitriansky samosprávny kraj so sídlom Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra (IČO: 378 612 98) – teleso komunikácie ul. Vlčanská a pozemky pod komunikáciou – parc.č.796/6 - zast. plocha – cesta (výmera bude upresnená GP) v celkovej cene 1,- Sk.

Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová,
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Gustáv Güll,
Zdržalo sa: 2
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová
Nehlasovalo: 2
MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková,

XIII.
Súhrnna správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2005/2006 a stave v školskom roku 2006/2007 – materiál číslo G 1/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2005/2006 a stave v školskom roku 2006/2007,
B. schvaľuje
postup podľa predloženého návrhu, pri schvaľovaní správ o výchovno – vzdelávacej činnosti a dokumentov týkajúcich sa organizačného, personálneho, materiálno-technického a priestorového zabezpečenia škôl, predkladaných jednotlivými školami a školskými zariadenia na schválenie zriaďovateľovi, mestu Šaľa, v zmysle platných predpisov,
C. ukladá
1. navrhovať úpravu rozpočtu na rok 2007 a roky 2008 – 2009 tak, aby všetky finančné prostriedky, ktoré mesto dostane z podielu z výnosu z daní FO za školstvo boli v plnej výške použité v školstve,
Termín: v priebehu roku 2007             Zodpovedný: prednosta MsÚ
2. vytvoriť podmienky pre zavedenie vyučovania cudzích jazykov vo všetkých materských školách.
Termín: september 2007 Zodpovedný: PaedDr. Michal Vrbovský vedúci ŠÚ 

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková,

XIV.
K Správe o prevádzke krytej plavárne k 30.09.2006 a návrh opatrení pre IV. štvrťrok 2006 – materiál číslo G 2/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o prevádzke krytej plavárne k 30. 09. 2006 a návrh opatrení pre IV. štvrťrok 2006,
B. schvaľuje
požiadavku na transfer príspevku 600 tis. Sk na krytie časti nákladov v rozpočte roku 2007.

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Karol Mikloš, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, , Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 2
Mgr. Gustáv Güll, Ing. Erika Velázquezová
Zdržalo sa: 1
Ján Hlavatý,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 8

MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Miroslav Polónyi, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková

XV.
Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa – materiál číslo G 3/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa,
B. schvaľuje
udelenie Ceny mesta Šaľa pre:
- Archeologický krúžok Šaľa

Za hlasovalo: 14
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3

Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

B. schvaľuje
udelenie Ceny mesta Šaľa pre:
- Základnú organizáciu Csemadok, Šaľa.

Za hlasovalo: 13
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Ing. Erika Velázquezová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2

Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik,
Nehlasovalo: 2
Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

C. neschvaľuje
1. udelenie Čestného občianstva mesta Šaľa pre Imricha Donátha

Za schválenie hlasovalo: 3
Ing. František Botka, Ing. Karol Mikloš, MUDr. Nora Švecová,
Za neschválenie hlasovalo: 3
Andrej Csillag, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Jaroš,
Zdržalo sa: 10
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Ferdinand Chromek, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

C. neschvaľuje
2. udelenie Ceny mesta Šaľa pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Za schválenie hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. Ferdinand Chromek, Andrej Csillag, Ján Hlavatý, Ing. Helena Psotová,
Za neschválenie hlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, JUDr. Ladislav Kelemen,
Zdržalo sa: 4
Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo: 4
Ing. Jozef Husárik, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

C. neschvaľuje
2. udelenie Ceny mesta Šaľa pre Mestskú políciu v Šali

Za schválenie hlasovalo: 4
Ing. František Botka, Andrej Csillag, Ing. Ferdinand Chromek, Ing. Helena Psotová,
Za neschválenie hlasovalo: 3
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, JUDr. Ladislav Kelemen,
Zdržalo sa: 6
MUDr. Igor Bečár, Ján Hlavatý, Ladislav Jaroš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, MUDr. Nora Švecová,
Nehlasovalo: 4
Jozef Husárik, Ing. Karol Mikloš, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Erika Velázquezová
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

XVI.
Návrh spoločnosti FERADO  na riešenie dopravnej situácie pred sídlom spoločnosti – bod G 4/5/06

Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť spoločnosti FERADO o riešenie dopravnej situácie pred sídlom spoločnosti,
B. ukladá
zvolať rokovanie všetkých zúčastnených strán za účelom riešenia dopravnej situácie.
Termín: 15. 12. 2006 Zodpovedný: prednosta MsÚ

Za hlasovalo: 15
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis,  MUDr. Svetozár Hikkel, Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová

XVII.
Návrh na výstavbu parku pre netradičné športy –  bod G 5/5/06


Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na výstavbu parku pre netradičné športy,
B. schválilo
aby sa v roku 2007 hľadala možnosť vyasfaltovania plochy pod mostom pre výstavbu parku pre netradičné športy.

Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Andrej Csillag, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Gustáv Güll, Ján Hlavatý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ferdinand Chromek, Ladislav Jaroš, JUDr. Ladislav Kelemen, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, MUDr. Nora Švecová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1

Ing. Karol Mikloš,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Martin Alföldi, Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Popluhár, MUDr. Ladislav Szarka, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

Prílohy