Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.05.2022 - 08:33  //  aktualizácia: 19.05.2022 - 08:33  //  zobrazené: 1092

04/2022 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 26.04.2022

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Braníková, Miloš Rehák, PhDr. Marián Šperka, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

Prizvaní: Mgr. Miroslav Martinček,

Neprítomní: Mgr. Radovan Földvári, Ing. Peter Jaroš, Ing. Petronela Vižďáková, Ing. Gabriela Lacková

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o jarnom upratovaní v roku 2022
  4. Informácia o zbere kuchynského odpadu za 1Q/2022
  5. Informácia o činnosti Klubu zdravia v meste Šaľa
  6. Rôzne
  7. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Miroslav Martinček  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac apríl 2022. Za toto obdobie bolo spolu 559 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (310), verejného poriadku (58) a porušovanie VZN (31).

Mgr. Miroslav Martinček z ďalej informoval komisiu o situácii s ľuďmi bez domova na železničnej stanici, MsP aj naďalej vykonáva kontroly a navrhol zakomponovať prvky voči ľuďom bez domova do projektu predstaničného priestoru.

UZNESENIE č. IV/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Informácia o jarnom upratovaní v roku 2022

Materiál k tomuto bodu pripravila Ing. Petronela Vižďáková. Počas jarného upratovania v roku 2022 sa vyzbieralo 303,45 t odpadov. Pre porovnanie, v roku 2021 sa vyzbieralo 287,15 t odpadov a v roku 2020 329,42 t odpadov. Podľa obvodov sa počas jarného upratovania v tomto roku vyzbieralo najviac odpadov v mestskej časti Veča (141,96 t), v obvode Šaľa I. (81,77 t) a v obvode Šaľa II. (79,72 t).

Náklady na jarné upratovanie boli v tomto roku 27 783,88 eur, z čoho 22 321,78 eur predstavuje zber odpadu a zvyšná časť 5 462,1 eur poplatok obci za skládkovanie. Komisia sa bude na ďalších zasadnutiach zaoberať návrhmi na zmenu formy jarného a jesenného upratovania v meste.

4.  Informácia o zbere kuchynského odpadu za 1Q/2022

Materiál k tomuto bodu pripravila Ing. Petronela Vižďáková. Kuchynský odpad (BRKO) sa zbiera od minulého roka, kedy to bolo v rámci pilotného projektu, ktorý trval 6 mesiacov. So zberom BRKO sa v celom meste začalo po výberovom konaní na dodávateľa 10.1.2022. V januári sa vyzbieralo 9,14 t, vo februári 17,12 t a v marci 21,94 t BRKO. Zber sa postupne rozbieha, zatiaľ je však zbieraného menej odpadu, ako sa očakávalo po pilotnom projekte, kde BRKO tvoril 10% komunálneho odpadu. Najväčším problémom sú neprevzaté vedierka obyvateľmi rodinných domov. Prevzatých bolo 1250 ks vedierok a rozdať chýba ešte 750 ks. Na stojiskách kontajnerov je rozmiestnených 168 ks 240 l nádob, ktoré sa vyprázdňujú 1x za týždeň. Za každú 240 l nádobu platí mesto 17,8 eur bez DPH. 10 l nádoby od rodinných domov sa vyprázdňujú takisto 1x za týždeň, mesto platí 2,35 eur bez DPH za nádobu. Celková suma za zber kuchynského odpadu bola v januári 10 010,82 eur, vo februári 26 289,60 eur a v marci 31 491,30 eur.

UZNESENIE č. IV/2

Komisia navrhne spôsob odovzdania neprebratých 10 l nádob na BRKO

5. Informácia o činnosti Klubu zdravia v meste Šaľa

PhDr. Marián Šperka informoval komisiu o činnosti Klubu zdravia v meste Šaľa. Klub zdravia organizuje pravidelné stretnutia a prednášky, na ktoré môžu prísť všetci občania, aj tí ktorí nie sú členmi tohto klubu. Hlavným cieľom klubu je osveta medzi ľuďmi v oblasti zdravého životného spôsobu života. Organizujú ho OZ MOVENDI.SK a OZ Petra Bošňáka – OZ PB a každá prednáška je zameraná na jeden z faktorov zdravého spôsobu života (dýchanie, pitný režim, racionálne stravovanie, pohyb, práca/oddych, komunikácia, socializácia a flexibilita života).

6.Rôzne

Členovia komisie nepredložili žiadne ďalšie návrhy na rokovanie.

7. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko