Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.05.2022 - 08:37  //  aktualizácia: 20.05.2022 - 08:38  //  zobrazené: 1194

04/2022 zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 04/2022  |  dátum konania: 18.05.2022

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, RSDr. Ľubor Gáll, PhDr. Silvia Straňáková,  Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

Neprítomní: Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená), PhDr. Margaréta Zozuľáková (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená)

Verejnosť: Peter Horváth, Sandra Šipošová

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2.  Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: č. 4/2022, č. 6/2022

Nesplnené uznesenia: uznesenie č. 5/2022 (v procese plnenia)

3. Bytové otázky

  1.  Žiadosť o vzájomnú výmenu bytov Jaroslavy Zábojníkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na Kráľovskej 2551/4E, byt č. 4 na I. poschodí a žiada o výmenu s Pavlom Novomeským, ktorému bol pridelený trojizbový byt na Kráľovskej 2551/4E, byt č. 17 na IV. poschodí.

 Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8.

 

  Uznesenie č. 7/2022

  1.  komisia prerokovala žiadosť o vzájomnú výmenu bytov Jaroslavy Zábojníkovej, ktorej bol pridelený dvojizbový byt na Kráľovskej 2551/4E, byt č. 4 na I. poschodí a žiada o výmenu s Pavlom Novomeským, ktorému bol pridelený trojizbový byt na Kráľovskej 2551/4E, byt č. 17 na IV. poschodí,
  2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť predmetnú vzájomnú výmenu bytov, v prípade splnenia podmienok stanovených v Zmluve o prevzatí dlhu č. 1/2022 zo dňa 10.05.2022, ktorou sa zmluvné strany dohodli, že k vzájomnej výmene bude možné pristúpiť po uhradení dlhu a príslušenstva dlhu, ktorý tvorí poplatok z omeškania a náklady na vymáhanie dlhu k dátumu výmeny.

  1. Žiadosť o prednostné pridelenie Eriky Vörösovej a Jaroslava Vörösa, trvale bytom Šaľa, Gen. Ľ. Svobodu 15.

Komisia sa uvedenou žiadosťou o prednostné pridelenie bytu zaoberala, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti nie je možné vyhovieť.

  1. Žiadosť o prednostné pridelenie Petra Horvátha, trvale bytom Šaľa (bez uvedenia adresy).

Pred komisiu osobne predstúpil pán Horváth, ktorý prišiel osobne požiadať o prednostné pridelenie bytu. Členovia komisie pánovi Horváthovi vysvetlili, že jeho žiadosti nie je možné vyhovieť.

 

4. Rôzne

V tomto bode programu predstúpila pred komisiu pani Sandra Šipošová, ktorá nie je zaradená v schválenom poradovníku pre pridelenie mestského nájomného bytu a požiadala týmto členov komisie o prednostné pridelenie bytu. Členovia komisie zobrali tieto informácie na vedomie a pani Šipošovej vysvetlili, že jej žiadosti nie je možné vyhovieť. 

Ďalej komisia navrhla, aby spoločnosť MeT Šaľa, spol. s.r.o. vyzývala uchádzačov písomnou formou  o aktualizáciu údajov k prideleniu mestského nájomného bytu.      PaedDr. Danica Lehocká, PhD. uviedla, že daný návrh komisie bude prezentovať oddeleniu správy majetku a zariadení budov.

5. Záver

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie