Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.06.2021 - 08:24  //  aktualizácia: 30.06.2021 - 08:25  //  zobrazené: 1664

04/2021 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 04/2021  |  dátum konania: 22.06.2021

Z á p i s n i c a  zo 4. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 06. 2021

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, Sylvia Braunová, PhDr. Margaréta Zozuľáková, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, PhDr. Silvia Straňáková, Mgr. Irina Kostová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková,  Mgr. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 3. Bytové otázky
 4. Rôzne
 5. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 11 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

 

 

 1.  

 

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

Splnené uznesenia: uznesenie č. 5/2021, č. 6/2021

 

3. Bytové otázky

           

 1. Schvaľovanie poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa

 

Materiál predložila Sylvia Braunová, Met Šaľa, spol. s.r.o.

 

                          Prítomní členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom.

 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

  Hlasovanie: Prítomní: 11; za: 11

 

     

 

Uznesenie č. 7/2021

 

 1. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť poradovník uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa, ktorý vypracoval MeT Šaľa spol. s r. o. dňa 22. 06. 2021.

 

 1. Obsadenie uvoľneného 2 – izbového bytu č. 66 na 2. poschodí, na ul. Kráľovská 2551/4G v Šali.

 

        Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

        Hlasovanie: Prítomní:11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 8/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o obsadenie 2 – izbového bytu č. 66, na 2. poschodí,          na ul. Kráľovská 2551/4G  v Šali,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačke  z aktuálneho poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa       Patrícii Holubovej, trvale bytom Šaľa, Kráľovská 2551/4G.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu Veroniky Petrovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt na ul. Kráľovskej 2489/4A, byt č. 14 na 3. poschodí s Miroslavom Nikodémom, ktorému bol pridelený dvojizbový byt na ul. Kráľovskej 2489/4A, byt č. 8 na 2. poschodí.

 

        Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

        Hlasovanie: Prítomní:11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 9/2021

 

 1.  komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytu Veroniky Petrovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt na ul. Kráľovskej 2489/4A, byt č. 14 na 3. poschodí s Miroslavom Nikodémom, ktorému bol pridelený dvojizbový byt na ul. Kráľovskej 2489/4A, byt č. 8 na 2. poschodí,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta schváliť predmetnú výmenu nájomných bytov.

 

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie 3 bytu Eriky Vöröšovej, trvale bytom Šoporňa a Jaroslava Vöröša, trvale bytom Šaľa, Gen. Ľ. Svobodu 15.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o prednostné pridelenie bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny ďalší byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti pani Vöröšovej a pána Vöröša nie je možné vyhovieť.

 

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu pani Claudii Rechtovej, trvale bytom Váhovce 858.

 

Komisia sa predmetnou žiadosťou zaoberala a prijala uznesenie č. 10/2021 s ohľadom na § 4 ods. 7 písm. b) VZN 9/2015, ktorý umožňuje pridelenie bytu do nájmu           pre osobu, ktorá sa významným  spôsobom  vo verejnom záujme podieľa v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej alebo inej spoločenskej oblasti na rozvoji mesta a jeho občanov. Keďže žiadateľka je učiteľkou na ZŠ a plánuje pôsobiť v Šali, komisia v uvedenom uznesení odporúča primátorovi mesta pridelenie uvoľneného jednoizbového bytu č. 75, na 4. poschodí, na ul. Kráľovskej 2551/4G v Šali žiadateľke. Uvedený byt bol uvoľnený po pani Holubovej, ktorej bol uznesením          č. 8/2021 pridelený dvojizbový byt.

 

        Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

        Hlasovanie: Prítomní:11; za: 11.

 

  Uznesenie č. 10/2021

 1.  komisia prerokovala žiadosť o prednostné pridelenie bytu pani Claudii Rechtovej, trvale bytom Váhovce 858,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť nájomný byt č. 75 na 4. poschodí,      na ul. Kráľovskej 2551/4G v Šali pani Claudii Rechtovej, trvale bytom Váhovce 858.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu Anny Brandovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt č. 93   na ul. Kráľovskej 2551/4H v Šali, ktorá žiada o výmenu za väčší byt.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o výmenu bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny väčší byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti pani Brandovej nie je možné vyhovieť.

 

 1. Žiadosť o výmenu bytu Patrícii Holubovej, ktorej bol pridelený jednoizbový byt č. 75 na 4. poschodí na ul. Kráľovskej 2551/4G v Šali a žiada o výmenu za väčší byt.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou zaoberala a odporúča primátorovi mesta pridelenie bytu žiadateľke uznesením č. 8/2021.

 

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu Silvii Királyovej, trvale bytom A. Bednára         č. 2/14, Prievidza a Martina Branda, trvale bytom Trnovec nad Váhom 373.

 

Komisia sa uvedenou žiadosťou o prednostné pridelenie bytu zaoberala, keďže momentálne nie je žiadny ďalší byt uvoľnený, členovia komisie sa zhodli na tom, že žiadosti pani Vöröšovej a pána Vöröša nie je možné vyhovieť.

 

 1. Vyradenie nasledovných žiadateľov z poradovníka uchádzačov o nájom bytu                      vo vlastníctve mesta Šaľa v súlade s VZN č. 9/2015 a Smernice MV a RR č. 2/2003.

 

 1. Agáta Ziliziová bytom Šaľa, Gagarinova 17, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 2. Martin Kolenčík a Denisa Wiltschová, bytom Hájske 187, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 3. Eva Novotná, bytom Šaľa, Čsl. Armády 18, z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti,
 4. Katarína Bandžuchová a Milan Bandžuch, bytom Trnovec nad Váhom 717, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 5. Tomáš Nejedlík a Lucia Nejedlíková, bytom Šaľa, Kráľovská 2, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 6. Viktória Mondočková a Mário Kuťka, bytom Tvrdošovce, Slávičia 6, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 7. Eva Farkašová, bytom Šaľa, Gorkého 10, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 8. Boris Hipp a Nikoleta Hippová, bytom Šaľa, Dlhoveská 28, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 9. Eva Farkašová a Ján Farkas, bytom Šaľa, Jazerná 22, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 10. Denis Deglovič, bytom Šaľa, Narcisová 9, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 11. Dezider Horváth, bytom Neded 681, z dôvodu, že odmietol pridelený byt,
 12. Apolónia Škablová, bytom Vlčany 786, z dôvodu, že odmietla pridelený byt,
 13. Peter Klausmann, bytom Šaľa, z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti,
 14. Marián Černička a Sabina Berecká, bytom Šaľa, Hollého 18, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 15. Mário Molnár a Mgr. Katarína Kremnická, bytom Kravany n/Dunajom, Ružová 242, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 16. Natália Kovácsová, bytom Okoč, Sokolecká 61/40, z dôvodu vlastníctva nehnuteľnosti,
 17. Patrícia Lipovská a František Ďuriš, bytom Čierny Brod 354, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 18. Jaroslav Jánošík a Irena Jánošíková, bytom Šaľa, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 19. Gabriel Sajko, bytom Vrútky, Nábrežná 3, z dôvodu nesplnenia podmienky podľa §3, bod 3, ods. a), VZN č. 9/2015,
 20. Adela Patkóolová, bytom Tvrdošovce, K. Mikszátha 6, z dôvodu nesplnenia podmienky podľa §3, bod 3, ods. a), VZN č. 9/2015,
 21. Zuzana Takáčová a Lukáš Mačuga, bytom Šaľa, Hollého 32, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 22. Peter Račkovič a Edita Račkovičová, bytom Diakovce 427, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 23. Štefan Pistovič, bytom Šaľa, Jazerná 24, z dôvodu nesplnenia podmienky podľa §3, bod 3, ods. a), VZN č. 9/2015,
 24. Mgr. Barbora Kočišová, bytom Šaľa, Hlavná 15, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 25. Ing. Dáša Fógelová, bytom Šaľa, Nivy 7, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení,
 26. Bc. Oskár Almássy, bytom Šaľa, Narcisová 4, z dôvodu nesplnenia podmienky podľa §3, bod 3, ods. a), VZN č. 9/2015,
 27. Štefan Barány a Lenka Szöcsová, bytom Šaľa, Gen. L. Svobodu 1937/8, z dôvodu nevydokladovaných potrebných potvrdení.

 

 

4. Rôzne

 

V tomto bode programu sa komisia zaoberala materiálom predloženým Oddelením správy majetku a zariadení Mestského úradu Šaľa vo veci „Návrhu na zvýšenie nájomného bytov v bytovom dome vo vlastníctve mesta Šaľa na ul. Hlavná v Šali“ a „Návrhom na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa na ul Rímska v Šali – Veči“.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní. 11; za: 11.

 

 

Uznesenie č. 11/2021

 

 1. komisia prerokovala predložené materiály „Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa na ul. Rímska v Šali – Veči“ a „Návrh na zvýšenie ceny nájomného bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Šaľa na ul. Hlavná v Šali,
 2. komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali predložené materiály schváliť.

 

5. Záver

 

    Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šali dňa 24. 06. 2021  Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie