Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.07.2020 - 16:24  //  aktualizácia: 12.08.2020 - 08:04  //  zobrazené: 1668

04/2020 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 16.07.2020

Prítomní:

Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Antal, Ing.arch. Viktor Becker,
Ing.arch. Andrea Belzárová,  Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Kristián Szekeres, PhD., Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. Peter Andráši , Ing. Ivan Kováč , Peter Szalay, Ing. Vladimír Vicena

Hostia: Doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc., Dr. Ing. Peter Schlosser, Ing.arch. Imrich Pleidel,
Ing. František Čibrik, Miroslav Políček, Ing. Gabriela Lacková, členovia cyklokoalície manželia Andrea a Valter Hrebík

 

Program:

 

  1. Pracovné stretnutie a diskusia k odovzdanému materiálu:

Územný generel dopravy (ÚDG)  mesta Šaľa

Spracovateľ: Katedra Dopravných stavieb, SvF STU Bratislava

 

Ing. Kristián Szekeres vystúpil v diskusii s námietkou, že podľa jeho názoru, odovzdaný materiál ÚDG nezodpovedá zadaniu. Vychádzal z toho, že podkladom  zadania pre spracovateľa ÚDG, je mestským zastupiteľstvom schválený materiál B4/5/2017 – obstaranie územného generelu dopravy mesta Šaľa  . Podľa Ing. Szekeresa predložený ÚGD je obsiahly dokument, ale chýba  koncepčnosť, prehľadnosť riešenia, chýbajú niektoré návrhové časti, napr. spracovanie viacerých variantov riešenia, železničné priecestia nie sú riešené mimoúrovňovo,  chýba swot analýza, nie sú určené kritické body dopravnej situácie, nie je spracovaný variant, čo sa stane, ak sa nebude riešiť severný obchvat a v budúcnosti v r. 2040, južný obchvat. Ing. Čibrik  predložil Ing. Szekeresovi jednotlivé zadania mesta, podľa ktorých spracovateľ riešil ÚGD. Ing. Schlosser odpovedal, že postupovali podľa Technických Podmienok (TP01), ktoré určujú, čo má obsahovať dopravno-inžinierska dokumentácia. Ďalej uviedol, že kritická situácia v doprave, (na moste intenzita 27 000 voz/deň, čo zodpovedá intenzite na 4-pruhovej komunikácii), je v meste už teraz, takže spracovávať varianty, čo sa stane ak nebude severný a južný obchvat, je irelevantné.

Ďalej v diskusii odznelo, že očakávania, či už členov komisie, technických pracovníkov alebo verejnosti boli, že ÚGD bude konkrétne riešiť jednotlivé kritické situácie. Navrhne, odporučí postupnosť krokov, podľa ktorých bude mesto postupovať pri strategickom plánovaní, aby sa vyhlo dopravným kolapsom. Ing. Schlosser opäť vysvetlil, že  ÚDG je  strategický dokument,  jeden z viacerých generelov, ktoré sú podkladov pre aktualizáciu územného plánu. Generel odporúča riešenie, ktoré sa už konkrétne rozpracuje vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Ing.arch. Pleidel zhrnul celkový prínos ÚDG v kontexte jeho využitia ako podkladu pre  územný plán. Vyjadril názor, že by mestu pomohlo, keby sa vyšpecifikovali kroky, ktoré by určili postupnosť a priority komplexného dopravného riešenia. M. Políček uviedol,  že by mestu reálne pomohlo, keby bol v ÚDG konkrétnejšie spracovaný systém organizácie dopravy, napr. vyznačené odporúčania jednosmeriek, systém značenia parkovísk. Odpoveď bola, že systém parkovania je navrhnutý zonáciou, ulice sú rozdelené podľa typov do funkčných tried. Túto problematiku rieši v podrobnosti ďalší stupeň dopravno-inžinierskej projektovej dokumentácie. Ing. Schlosser odporučil mestu, že treba začať s jednotlivými dopravným zónami, napr. Večou, kde je najväčší problém s parkovaním.

Ing. T. Mészáros sa spýtal, či je možné doplniť konkrétne odporúčania, napr. ako riešiť niektoré kritické križovatky, prípadne doplniť výkresy. Ing. Schlosser odpovedal kladne, a tiež, že výkresy dodajú vo formáte A2. Ďalšia otázka bola, ako sa zvýši dopravné zaťaženie v súvislosti s vybudovaním centra cirkulárnej ekonomiky. Odpoveď bola, že mestom bude prechádzať len doprava vyvážajúca odpad z mesta Šaľa a z južných obcí okresu, cca 8 nákladných áut denne. Tranzitná doprava z ostatných miest a širších území bude presmerovaná cez severný obchvat, mimo mesta. Doprava do centra cirkulárnej ekonomiky vyhovuje za podmienky vybudovania severného obchvatu. Ing.arch. Becker sa pýtal na napojenie novej lokality na Večianskej tabuli okružnou križovatkou z Trnoveckej cesty a na odklonenie dopravy za mostom, cez ul. Fr.Kráľa, ktorá pokračuje v súčasnosti ako účelová panelová komunikácia ku skládke odpadov Duslo, a.s. (bývalé struskovisko). Ing. Schlosser neodporučil navrhnuté riešenia. Kumunikáciu cez ul.Fr.Kráľa neodporučil z hľadiska ochrany prírodného prostredia Lesoparku. Ďalej Ing.arch. Becker hovoril, že ho zaujímalo ako bude riešené napojenie športového areálu pri hádzanárskej hale. Odpoveď, v genereli je dopravné riešenie zahrnuté. Ing.arch. Becker predložil ďalšiu tému, ktorá, ako uviedol, vzbudzovala veľké očakávania. Očakávanie, ako konkrétne ÚDG, v celkovej náväznosti na dopravu v danom území, vyrieši dopravnú situáciu na exponovaných uliciach Kráľovská a Štúrova, keďže sú to komunikácie I.triedy s vysokou dopravnou intenzitou. S dopravným riešením na Štúrovej a Kráľovskej ul. súvisela aj otázka ohľadom návrhu okružnej križovatky pri plánovanom novom obchodnom centre Retail box. Navrhnuté riešenie križovatiek v územnom genereli sa nezhoduje s návrhom križovatky v štúdii OC Retail box. V ÚDG je okružná križovatka posunutá do polohy Kráľovská-Švermova-SNP. Súčasná styková križovatka na komunikácii I/75(Kráľovská) a SNP zostala podľa ÚDG styková, so zmenou organizácie dopravy, po predpokladanom preklasifikovaní zo strany SSC. V štúdii OC Retail box je súčasná styková križovatka pri ProCs, nahradená okružnou. Ing. Schlosser riešenie okružnej križovatky v polohe pri ProCs , ako je navrhnutá v štúdii OC Retail box, v dopravnom genereli neodporúča. Podľa Ing. Schlossera, parkovisko, navrhnuté pred OC Retail box skôr podporuje tranzit, nie jednoduchší prístup chodcov zo sídliska. Z hľadiska dopravného riešeniaby bola vhodnejšia opačná orientácia OC Retail box. V diskusii odznelo, že zrejme môže byť viac názorov rôznych dopravných inžinierov. Ďalšia otázka bola, ako by mohlo mesto využiť výsledky ÚGD pri posudzovaní investičných zámerov z hľadiska dopravy. Ing. Schlosser odpovedal, že pošlú mestu požiadavky, ktoré odporúčajú, aby investor predložil mestu z hľadiska riešenia dopravy, pred  schválením investičného zámeru.

Do diskusie sa zapojili aj zástupcovia cyklokoalície. Pripomienkovali, že ÚDG sa zaoberá predovšetkým automobilovou dopravou a málo cyklistami. Pýtali sa, prečo v ÚDG nie sú navrhnuté aj spoločné chodníky pre chodcov a cyklistov. Keby mohli byť cyklochodníky široké napr. len 1,5m, dali by sa skôr zrealizovať, keďže šírka ulice je daná zástavbou. Hovorili, že mnohé chodníky v Šali nie sú chodcami využívané, mohli by sa prerobiť na spoločné. Uviedli príklad, že v Trnave to tak majú.Odpoveď bola, že je to proti STN. Podmienka je chrániť najslabšieho člena dopravy a tou je chodec. Ing. Schlosser uviedol, čo môže mesto spraviť ako prvé a najjednoduchšie pre chodcov, je zriadiť dopravné zóny – zóna 30km/hod. Tým sa spomalí rýchlosť áut a cyklisti budú môcť chodiť spolu s autami po komunikáciách bezpečne. V ÚDG sú navrhnutélen hlavné trasy cyklotrasy, ktoré je možné realizovať až po vybudovaní severného obchvatu. Cez most je možná len segregovaná cyklotrasa.

V diskusii viackrát odznelo, že konkrétnejšie riešenia a odporúčania, odborný názor spracovateľa uvedený v ÚDG, by slúžil mestu pri argumentácii, ako opora pri posudzovaní  investičných zámerov, alebo napr. ako odborná podpora pre stavebný úrad pri rozhodovaní v jednotlivých správnych konaniach.

Ing.arch. Pleidel vyslovil spoločnú požiadavku na spracovanie konkrétnych odporúčaní spracovateľa, akúsipostupnosť, zoznam krokov, kde by sa konkretizoval zámer a riešenie. Spracovateľ sa vyjadril, že  v závere každej kapitoly uvedie odborný názor, odporúčanie spracovateľa k danej problematike.

Dohodlo sa, že do 15.8.2020, budú na meste zozbierané všetky pripomienky a zaslané spracovateľovi. Kvôli prehľadnosti musia byť pripomienky zoradené podľa kapitol a mena pripomienkujúceho. Ak chce mesto doplniť pripomienky, je potrebné odvolať sa na konkrétnu kapitolu, odsek a doplniť  formuláciu.

Spracovateľ odpovie na otázky a pripomienky,   prípadne doplní požadované texty a výkresy. Na anonymy a na otázky a pripomienky, zaslané po tomto termíne,  už  odpovedať nebude. Na základe pripomienok sa môže pripraviť  Doplnok k ÚGD.

 

Na záver, k spokojnosti všetkých zúčastnených sa dohodlo, že spracovateľ odpovie na zaslané konkrétne otázky, pripomienky a požiadavky na doplnenie. Predloží odborné odporúčania k jednotlivým kapitolám a zoznam odporúčaných krokov riešenia kritických bodov dopravnej situácie, s doplnením výkresov vo formáte A2.

Môžeme konštatovať, že pracovné stretnutie bolo konštruktívne, dohodol sa postup riešenia.

Zároveň vyzývame všetkých, ktorí majú záujem, aby do 10.8.2020 zaslali konkrétne otázky a pripomienky, ktoré zosumarizujeme a následne zašleme spracovateľovi ÚDG.

Mail:  mesto@sala.sk

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným na komisii a spracovateľom ÚDG.

 

Po ukončení diskusie Komisia k bodu nehlasovala.

 

 

 

Za správnosť: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá

Prílohy

Dopravný generel Šaľa

(zip - 25.13 MB)