Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 24.05.2019 - 13:10  //  aktualizácia: 04.07.2019 - 12:51  //  zobrazené: 831

04/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 16/05/2019

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 16.05.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam
Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
 
Hlasovanie č. 2
stiahnuť z programu rokovania: 
- z časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 5/4/2019 – Informácia o zámere spoločnosti ewia, a. s. Bratislava o projekte Centrum cirkulárnej ekonomiky (ústna informácia)
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
 
Hlasovanie č. 3
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
 
Hlasovanie č. 4
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
 
 
Materiál číslo A 1/4/2019 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK 
Uznesenie č. 4/2019 – I.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
1. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou hospodárenia v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali
2. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali schválených v r. 2017 a 2018
3. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou odvodu dane za ubytovanie
B. berie na vedomie 
1. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou hospodárenia v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali
2. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali schválených v r. 2017 a 2018
3. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou odvodu dane za ubytovanie
 
Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Materiál číslo A 2/4/2019 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva 
Uznesenie č. 4/2019 – II.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
 
Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Szalay,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo A 3/4/2019 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2019 
Uznesenie č. 4/2019 – III.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo    
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2019,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2019.
 
Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 
Materiál číslo A 4/4/2019 - Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018 
Uznesenie č. 4/2019 – IV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018, 
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018.
 
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, 
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 1/4/2019 - Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018  – XIX. zo dňa 06. 11. 2018
Uznesenie č. 4/2019 – V.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018 – XIX. zo dňa 
06. 11. 2018, 
B. zrušuje
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018 – XIX. zo dňa 06. 11. 2018.   
 
Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 2/4/2019 - Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2018 
Uznesenie č. 4/2019 – VI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa 
2015 – 2020 za rok 2018, 
B. berie na vedomie
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa      2015 – 2020 za rok 2018.
 
Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo B 3/4/2019 - Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mareka Molnára v znení:
- navrhujem, aby v predloženej novelizácii „Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ bol v § 2 odseku 1 a odseku 2 zmenený koeficient, ktorým sa určuje výška odmeny poslanca, a to z navrhovaného koeficientu 0,08 na koeficient 0,10.
 
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, 
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Zdržalo sa: 3
Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Poslanecký návrh Mareka Molnára bol schválený.
 
Uznesenie č. 4/2019 – VII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“,
B. schvaľuje 
interný predpis „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ v predloženom znení.
 
Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, 
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Zdržalo sa: 3
Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 1/4/2019 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018
Uznesenie č. 4/2019 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018,
B. schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018 nasledovne:
 
1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2018 bez finančných operácií:
 
plnenie bežných príjmov vo výške 16 902 365 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 15 984 888 EUR
prebytok bežného rozpočtu 917 477 EUR
 
plnenie kapitálových príjmov vo výške 3 008 344 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              6 241 945 EUR
schodok kapitálového rozpočtu -3 233 601 EUR
 
bežné a kapitálové príjmy vo výške        19 910 709 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 22 226 833 EUR
schodok rozpočtu -2 316 124 EUR
2. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2018 s finančnými operáciami: 
 
bežné a kapitálové príjmy vo výške        19 910 709 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 22 226 833 EUR
schodok rozpočtu -2 316 124 EUR
 
plnenie príjmových finančných operácií vo výške 3 269 690 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   310 053 EUR
prebytok finančných operácií 2 959 636 EUR
 
plnenie celkových príjmov vo výške 23 180 399 EUR  
čerpanie celkových výdavkov vo výške 22 536 887 EUR
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom 643 513 EUR
 
3. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia vo výške 143 640,13 EUR nasledovne: 
 
* 1 883,26 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2018,
* 2 208,65 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta, 
* 36 120,67  EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
* 18 761,04 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie potravín,
* 9 438,53 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na zakúpenie potravín, 
* 28 078,46 EUR účelovo určené prostriedky na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené, 
* 26 389,28 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt „Hasičská zbrojnica Šaľa – Veča“,
* 17 267,37 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠ SR na asistentov učiteľov v ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD, ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD a ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD
* 1 897,87 EUR- účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, aký sa dohodnú,
* 1 595 EUR - grant Audiovizuálny fond na materiálne zabezpečenie pre MsKS,
 
4. Schodok rozpočtu vo výške 2 316 123,84 EUR vykryť z kladného zostatku finančných operácií. Zostatok finančných operácií (po vylúčení účelovo určených prostriedkov uvedených v bode 3) vo výške 499 872,37 EUR sa pridelí do rezervného fondu. 
5. Použitie rezervného fondu vo výške 499 800 EUR nasledovne:
* na financovanie stanovíšť kontajnerov 191 000 EUR
* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií 200 000 EUR
* na financovanie splátok istín návratných zdrojov financovania vo výške  108 800 EUR
6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2018,
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2018,
c) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS stratu za rok 2018 vo výške             21 164,70 EUR, ktorú vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku 
v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk
C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018,
D. schvaľuje
celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2018 bez výhrad.
 
Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, 
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 2/4/2019 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019
Uznesenie č. 4/2019 – IX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019,
B. berie na vedomie
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019.
 
Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Materiál číslo C 3/4/2019 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu 
Uznesenie č. 4/2019 – X.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 
7 450,- Eur nasledovne:
- OZ Farao - Trnovec nad Váhom, IČO 42427398, na Barelové preteky vo voltížnom jazdení a Majstrovstvá Slovenska – na štartovné poplatky, ustajnenie koní, ubytovanie, oblečenie športovcov vo výške 300,- Eur
- Rada Šport o. z., IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2019 - na účastnícke medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné toalety vo výške 800,- Eur
- Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Majstrovstvá západoslovenskej oblasti vo voltíži a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2019 - na ceny 
pre pretekárov a lonzerov, stužky, ceny pre najlepšie kone, honoráre rozhodcom, výpočtovému stredisku, ozvučenie pretekov, poháre, medaily, úpravu terénu, sanitné vozidlo so záchranármi, veterinárnu služba vo výške 800,- Eur
- Športový klub Stepné kozy zo Šale, IČO 42207258, na  podporu členov klubu a ich účasti na národných a medzinárodných pretekoch – na nákup Inline speed korčúľ 
vo výške 400,- Eur
- HK Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643929, na Medzinárodný mládežnícky turnaj 
v hádzanej žiačok v Prahe - na dopravu vo výške 600,- Eur
- Miestny kynologický klub Šaľa, IČO 42336058, na podporu národných kynologických pretekoch - na poháre a medaily pre víťazov, výrobu a tlač diplomov, nákup materiálu na výrobu prekážok vo výške 300,- Eur
- TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel, IČO 17643953, na 14. ročník 4-členných družstiev za účasti kolkárov 1. a 2. ligy Nitrianskeho kraja, z družobného mesta 
z Maďarska a kolkárskych priateľov z Čiech - na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a slabozrakých, IČO 17643953, 
na celoslovenský kolkársky turnaj pre nevidiacich a slabozrakých športovcov - 
na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na Majstrovstvá Slovenska karate mládeže a dospelých - na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 550,- Eur
- TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel, IČO 17643953, na Atletickú olympiádu žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka a Mutkoviča – na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur
- Nordic Walking Team Šaľa, IČO 50761986, na 32. ročník Rakúskeho behu žien vo Viedni v nordic walkingu na 5 km - na dopravu vo výške 250,- Eur
- Klub športových potápačov Tritón Šaľa, IČO 37868764, na prenájom plaveckých dráh vo výške 300,- Eur
- Športový klub Hurrican Šaľa, IČO 50750941, na prenájom plaveckých dráh vo výške 350,- Eur
- Atletický oddiel ŠK ŠOG Nitra, IČO 36111597, na prípravu letnej sezóny atlétky Simony Takácsovej zo Šale - na ubytovanie, stravu a dopravu na sústredeniach, na nákup športovej obuvi (tretry a botasky) a na náklady spojené s regeneráciou a fyzioterapiou vo výške 300,- Eur
- Klub vodných športov Barakuda, IČO 42371856, na prenájom plaveckých dráh 
vo výške 300,- Eur
- FK Veča, IČO 00892301, na Medzinárodný deň detí - na nákup cien a občerstvenia 
pre deti, zapožičanie a nákup hračiek na súťažné disciplíny, prenájom zvukovej aparatúry vo výške 250,- Eur
- FK Veča, IČO 00892301, na Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka - na nákup občerstvenia pre súťažné tímy a športových trofejí pre víťazov, prenájom zvukovej aparatúry vo výške 250,- Eur
- Hokejový klub HK Mládež Šaľa, IČO 50809440, na zabezpečenie kvality tréningov – na nákup výstroja pre hráčov a tréningových pomôcok, prenájom ľadu mimo Šale, prenájom telocvične, dopravu vo výške 800,- Eur
 
Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 4/4/2019 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry 
Uznesenie č. 4/2019 – XI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške 
9 450 Eur nasledovne:
- Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330 na  3. ročník festivalu - Rodina 
s láskou – na nákup občerstvenia, honoráre pre účinkujúcich a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 500,- Eur
- OZ Večania, IČO 42202205, na Večianske hodové slávnosti – na honoráre 
pre účinkujúcich a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 700,- Eur 
- OZ Večania, IČO 42202205, na 5. ročník Lečo festival – na honoráre pre účinkujúcich a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 400,- Eur
- OZ Maceva, IČO 42041406, na Džezáky Šaľa 2019 - koncert Peter Korman Quintet -  na honoráre pre účinkujúcich vo výške 400,- Eur
- Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na Jednoducho tanec 2019 - súčasť Slovenského pohára – na diplomy, poháre, medaily, tlač diplomov, plagátov, toner a kancelárske potreby vo výške 600,- Eur
- Divadlo ASI, IČO 51296560, na publikáciu Storočnica divadla v Šali – na grafické spracovanie vo výške 1 500,- Eur
- Divadlo Materinky, IČO 50650289, na projekt Pipi Dlhá pančucha – na nákup mikroportov, materiál na kostýmy, rekvizity, bábky a ich zhotovenie vo výške 
1 500,- Eur
- OZ LeGrácia, IČO 50438018, na 5. ročník -  Šaľa Maxi Festík 2019 – na honoráre pre účinkujúcich vo výške 500,- Eur
- Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali, IČO 37862251, na reprezentáciu žiakov ZUŠ
v Šali na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach – na účastnícke poplatky, dopravu a ubytovanie vo výške 800,- Eur
- Spoločnosť Petra Pázmanya, IČO 36109100, na výstavu Klenoty regiónu - Archívne klenoty – na nákup dekoračného materiálu, roll upov, tlač veľkoplošných mobilných výstavných panelov – roll upov, písmo-maliarske práce vo výške 600,- Eur
- Divadlo Šok, IČO 36098191, na divadelné predstavenie Peter Pan – na svetelný park, zvukovú aparatúru, výrobu scény, obnovu kostýmov a rekvizít, dopravu techniky 
vo výške 500,- Eur 
- Csemadok - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na účasť na súťažiach – 
na zaobstaranie hudobného nástroja Keyboard, dopravu do Maďarska, farebné tričká pre členov spevokolu s potlačou vo výške 500,- Eur
- Miestny odbor Matice slovenskej v Šali, IČO 001790270016, na podujatie Šaliansky Maťko J. C. Hronského – na nákup cien a kníh pre súťažiacich vo výške 550,- Eur
- Petra Sudorová - Magazín, IČO 40510468, na výrobu keramických produktov – 
na nákup prenosného hrnčiarskeho kruhu vo výške 400,- Eur
 
Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 5/4/2019 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mareka Molnára v znení:
- navýšiť účelovo viazanú rezervu v programe 9. Vzdelávanie na riešenie havarijných stavov školských budov vo výške 250 000 Eur a tieto financie navrhuje získať navýšením investičného úveru z 1 000 000 Eur na 1 250 000 Eur.  
 
 
Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, 
JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Poslanecký návrh Mareka Molnára bol prijatý.
 
Uznesenie č. 4/2019 – XII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019, 
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne: 
Bežné príjmy:                                        18 536 562 EUR 
Bežné výdavky: 18 201 797 EUR 
Rozdiel:                                                          334 765 EUR
 
Kapitálové príjmy: 1 916 820 EUR
Kapitálové výdavky: 8 998 738 EUR
Rozdiel: -7 081 918 EUR
 
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 20 453 382 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     27 200 535 EUR
Rozdiel bez finančných operácií: -6 747 153 EUR
 
Príjmové finančné operácie: 7 629 953 EUR
Výdavkové finančné operácie:            882 800 EUR
Rozdiel: 6 747 153 EUR
 
Rozpočet na rok 2019 celkom:
            Príjmy celkom: 28 083 335 EUR
 Výdavky celkom: 28 083 335 EUR
            Rozdiel celkom: 0 EUR
 
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne: 
100 Daňové príjmy 10 555 000 EUR
200 Nedaňové príjmy 2 746 262 EUR
300 Granty a transfery 7 152 120 EUR
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 654 453 EUR
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 6 975 500 EUR
600 Bežné výdavky 18 201 797 EUR
700 Kapitálové výdavky 8 998 738 EUR
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas. 882 800 EUR
 
3. úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2019 v celkovej sume 699 415 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 186 105 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške 513 310  EUR
4. prijatie investičného úveru vo  výške 1 250 000 EUR v rozpočte mesta na roky 
2019 – 2020 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií, 
5. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.
 
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, 
JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof, 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo C 6/4/2019 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019 
Uznesenie č. 4/2019 – XIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo    
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019.
 
Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
Materiál číslo D 1/4/2019 - Zámena pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 
a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13 a 1992/6 vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu PaedDr. Danici Lehockej, PhD. v znení:
- navrhla spoločné predloženie materiálov D1 – D4 a hlasovať o nich samostatne. 
 
Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, 
JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Procedurálny návrh PaedDr. Danici Lehockej, PhD. bol prijatý. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:
- doplniť do uznesenia k materiálu D 1/4/2019 bod D.:
D. odporúča
mestskému úradu rokovať o podmienkach a možnostiach zabezpečenia vjazdu a zriadenia vecného bremena z dôvodu prístupu záchranných a technických zložiek, nie na pravidelný prechod.  
 
Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 6
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., JUDr. Anna Torišková,
Zdržalo sa: 3
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 3
Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý. 
 
 
Uznesenie č. 4/2019 – XIV.  (k materiálu D 1/4/2019)
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
zámenu pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13 a 1992/6  vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. novovytvorené pozemky, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1983/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2; číslo 1983/18, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 39 m2; číslo 1983/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
45 m2; číslo 1983/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, odčlenené od pôvodnej  parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1983/13, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 337 m2 a parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1992/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; číslo 1992/13, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 8 m2; číslo 1992/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
46 m2; číslo 1992/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1992/6, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 595 m2; vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1, spolu výmera 360 m2; podľa návrhu Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť 
GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa 12. 04. 2019, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 15. 04. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre investičnú akciu „Polyfunkčný bytový dom CITY PARK Šaľa“; zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 
30. apríla 2019,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, nasledovne: 
1. vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., IČO 36 353 639, so sídlom Šafárikova 429, 924 01 Galanta, vedených na liste vlastníctva číslo 3633, a to novovytvorené parcely:
parcela registra C KN 1983/20, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 33 m2;  
parcela registra C KN 1983/24, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 m2;  
parcela registra C KN 1983/25, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2;  
parcela registra C KN 1983/26, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2;  
parcela registra C KN 1983/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 152 m2;  
parcela registra C KN 1992/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 149 m2;  
podľa Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa 12. 04. 2019, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa          15. 04. 2019, spolu vo výmere 360 m2, v podiele 1/1;
2. vo vlastníctve mesta Šaľa, vedených na liste vlastníctva číslo 1, a to novovytvorené parcely:
parcela registra C KN 1983/17, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2;  
parcela registra C KN 1983/18, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 39 m2;  
parcela registra C KN 1983/19, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 45 m2;  
parcela registra C KN 1983/27, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 m2;  
parcela registra C KN 1992/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 44 m2;  
parcela registra C KN 1992/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2;  
parcela registra C KN 1992/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46 m2;  
parcela registra C KN 1992/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 161 m2;  
podľa Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa 12. 04. 2019, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 
15. 04. 2019, spolu vo výmere 360 m2, v podiele 1/1.
Zamieňané pozemky majú podľa hodnotovej mapy mesta rovnakú hodnotu.
 
Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, 
Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Tomáš Mészáros,
Zdržalo sa: 2
Mgr. Mária Farkašová, Ing. Slavomír Kališ,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 2/4/2019 - Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júlia Gállová, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa – zámena pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 4/2019 –  XV.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok vo vlastníctve mesta, časť parcely registra „C“ KN číslo 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu 
č. 35/2019 zo dňa 24. 04. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa ako novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2, v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní  majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrane majetku žiadateľov, 
3. zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený 
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 30. apríla 2019,
C. schvaľuje
zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa nasledovne: 
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok, časť parcely „C“ KN číslo 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 24. 04. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa,
ako novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2, v celosti, do podielového spoluvlastníctva Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina 
v pomere k celku; Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku,
2. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku; Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku:
pozemok, parcela „C“ KN číslo 2504/2, ostatná plocha, o výmere 42 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3987, v celosti, do výlučného vlastníctva mesta Šaľa, 
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185.
Nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti 
C. uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich hodnota je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
 
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 3/4/2019 - Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05  Radošina – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2019 – XVI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prechodu a prejazdu k pozemku vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 
30. apríla 2019,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3431/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 743 m2 a parcela číslo 3432, záhrada o výmere 157 m2, v cene 
0,099 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 900 m2 v celkovej cene 89,10 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Komunitu Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05 Radošina, IČO: 34 003 681.
 
Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 4/4/2019 - Andrej Leskovský, Partizánska 1029/4, Šaľa – žiadosť 
o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
Uznesenie č. 4/2019 – XVII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 30. apríla 2019,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266,   v registri „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 315, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 75 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 1 500,00 Eur/rok, pre Andreja Leskovského, Partizánska 1029/4, Šaľa, na dobu neurčitú; úhrada nájomného bude v dvoch splátkach, prvá splátka do 30.6. príslušného roka a druhá splátka do 30.10. príslušného roka.
 
Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 5/4/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa 
Uznesenie č. 4/2019 – XVIII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 
pozemky, parcela číslo 2522/44, záhrada o výmere 304 m2 v celosti; parcela číslo 2522/45, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 12 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 37/2174; ako aj parcela číslo 2424/11, orná pôda o výmere 604 m2  v podiele 37/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, sa stávajú  trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcela číslo 2522/44, záhrada o výmere 304 m2 v celosti; parcela číslo 2522/45, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 12 m2  v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, ako aj parcela číslo 2522/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 37/2174 a parcela č. 2424/11, orná pôda o výmere 604 m2  v podiele 37/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji pozemku súčasnému nájomníkovi Jozefovi Szabóovi, Hollého 1925/5, 927 05  Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 797,86 Eur.
 
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, 
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo D 6/4/2019 - Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa – žiadosť o výpožičku pozemku pod garážou s priľahlou plochou 
Uznesenie č. 4/2019 – XIX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o výpožičku pozemku pod garážou s priľahlou plochou,  
B. schvaľuje
výpožičku na pozemok, parcela číslo 2667/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
19 m2, na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž a priľahlý pozemok, parcela číslo 2667/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, ktorý slúži ako vstup do garáže, 
na dobu 10 rokov pre Základnú školu s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa, IČO: 37 861 395.
 
Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo F 1/4/2019 - Zmluva o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác 
s názvom „Stavebné práce – učebne na 4 ZŠ“ 
Uznesenie č. 4/2019 – XX.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
zmluvu o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Stavebné práce – učebne na 4 ZŠ“,
B. berie na vedomie  
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Stavebné práce – učebne na 4 ZŠ“,
b) zmluvu o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác – učebne na 4 ZŠ, uzatvorenú so spoločnosťou ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o., Cetínska 67/35, 941 07  Veľký Kýr, IČO: 51705613,
C. schvaľuje
prevod zhodnotenia nehnuteľného majetku nadobudnutého v rámci projektov            „Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“ ITMS 302021K409, „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“ ITMS 302021K405, „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“ ITMS 302021K407,
„Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“ ITMS 302021K408 
na základe zmluvy o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác do správy rozpočtových organizácií mesta Šaľa:
- Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa, IČO: 37861417
- Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa, IČO: 37861395
- Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa, IČO: 37863622
- Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter alapiskola és óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa, IČO: 37861409
 
Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo F 2/4/2019 - Zmluva o dielo č. 92/2019 na uskutočnenie stavebných prác 
s názvom „Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“ 
Uznesenie č. 4/2019 – XXI.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o dielo č. 92/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“ v rámci projektu: „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“,
b) zmluvu o dielo č. 92/2019 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“ v rámci projektu „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ s dodávateľom HOLLSTAV s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové mesto IČO: 43823734, DIČ: 2022506629, IČ DPH: SK2022506629.
 
 
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Materiál číslo F 3/4/2019 - Rámcová dohoda č. 216/2019 na realizáciu diela „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ 
Uznesenie č. 4/2019 – XXII.  
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo
Rámcovú dohodu č. 216/2019 zo dňa 01. 04. 2019 na realizáciu diela „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“,
b) Rámcovú dohodu č. 216/2019 zo dňa 01. 04. 2019 na realizáciu diela „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom MPM-STAV, s.r.o., so sídlom Nitrianska 1757/65, 927 05 Šaľa, IČO: 45643288, DIČ: 2023090773, IČ DPH: SK2023090773.
 
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, 
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Marián Krištof,
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.