Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 18.05.2018 - 10:55  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:10  //  zobrazené: 1365

04/2018 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 10/05/2018

číslo: 04/2018  |  dátum konania: 10.05.2018  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam
M E S T O   Š A Ľ A
Uznesenia a hlasovania
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 10. mája 2018

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
Hlasovanie č. 1
Schvaľovanie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva (zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta)
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Hlasovanie č. 2
Zmena programu zasadnutia mestského zastupiteľstva – doplniť do programu:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 5/4/2018 – Informácia o stave poskytovania a zabezpečovania záchrannej zdravotnej služby pre občanov mesta Šaľa
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Hlasovanie č. 3
Zmena programu zasadnutia mestského zastupiteľstva – doplniť do programu:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 6/4/2018 – Informácia zo zastupiteľstiev Nitrianskeho samosprávneho kraja
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Hlasovanie č. 4
Návrhová komisia
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Hlasovanie č. 5
Overovatelia zápisnice
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 6
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,

Materiál číslo A 1/4/2018 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK
Uznesenie č. 4/2018 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov finančnou  kontrolou v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali,
2. správu z kontroly Nízkoprahového denného centra v Šali,
B. berie na vedomie
1. správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov finančnou  kontrolou v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali,
2. správu z kontroly Nízkoprahového centra v Šali.
Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 2/4/2018 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
Uznesenie č. 4/2018 – II. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 3/4/2018 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018
Uznesenie č. 4/2018 – III. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018.
Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 4
Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 4/4/2018 - Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2017
Uznesenie č. 4/2018 – IV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2017,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2017.
Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
RSDr. Peter Gomboš, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo B 1/4/2018 - Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6
a Energetická koncepcia mesta Šaľa
Uznesenie č. 4/2018 – V. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6“,
B. schvaľuje
„Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6“.
Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 4/2018 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6
a Energetická koncepcia mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6
a Energetická koncepcia mesta Šaľa.
Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 1/4/2018 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018
Uznesenie č. 4/2018 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018.
Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 2/4/2018 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018
Uznesenie č. 4/2018 – VIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018.
Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo C 3/4/2018 - Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
Uznesenie č. 4/2018 – IX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia telocvične – strešný plášť, výmena radiátorov s prekrytím – ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a súhlasí s jeho realizáciou,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie (spoluúčasť) zo strany žiadateľa na projekt s názvom ,,Rekonštrukcia telocvične – strešný plášť, výmena radiátorov s prekrytím – ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa“ vo výške 5788 EUR,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie.
Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 1/4/2018 - František Dózsa a manželka Zuzana Dózsová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:
- o materiáloch D1 – D9, D10 – D12 a D14 – D17 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne. 
Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.
 
 

Uznesenie č. 4/2018 – X. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Františka Dózsu a manželku Zuzanu Dózsovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 2/4/2018 - Jozef Kurňava a manželka Helena Kurňavová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na lste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Jozefa Kurňavu a manželku Helenu Kurňavovú, trvale bytom Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 3/4/2018 - RNDr. Peter Patek a manželka Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017, pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre RNDr. Petra Pateka a manželku
Mgr. Boženu Patekovú, trvale bytom Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 4/4/2018 - Vendelín Karas a manželka Mária Karasová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
 odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Vendelína Karasa a manželku Máriu Karasovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.
 
 
Materiál číslo D 5/4/2018 - Peter Daniš a manželka Ľubica Danišová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Petra Daniša a manželku Ľubicu Danišovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
 

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 6/4/2018 - Rudolf Paštéka a manželka Anastázia Paštéková, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Rudolfa Paštéku a manželku Anastáziu Paštékovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 7/4/2018 - Ing. Milan Psota a manželka Ing. Helena Psotová, Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/61, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemkom v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/61, zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená
od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 701,- Eur, pre Ing. Milana Psotu a manželku Ing. Helenu Psotovú, trvale bytom Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 8/4/2018 - Rudolf Sárközi a manželka Lýdia Sárköziová, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/63, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemkom v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/63, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená
od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene 272,- Eur, pre Rudolfa Sárköziho a manželku Lýdiu Sárköziovú, trvale bytom Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 9/4/2018 - Ing. Anton Šotter a manželka Oľga Šotterová, Pažitná 1924/16, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1027/4, záhrada o výmere
289 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh
v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemkom v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1027/4, záhrada o výmere
289 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v celosti, v kúpnej cene 11,- Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 289 m2 v celkovej kúpnej cene 3 179,- Eur, pre Ing. Antona Šottera a manželku Oľgu Šotterovú, trvale bytom Pažitná 1924/16, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 2
Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 10/4/2018 - MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre klientov spoločnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 188 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 124,64 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre MENERT spol. s r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.
Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 9
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Zdržalo sa: 6
Ing. Róbert Andráši, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 11/4/2018 - Stavebné bytové družstvo, Horná ul. 926/1, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nájme pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
25. apríla 2018,
C. schvaľuje
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 899, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; parcela číslo 900, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; parcela číslo 901, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; parcela číslo 902, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2; parcela číslo 903, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; parcela číslo 904, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. spolu pri výmere 126 m2 a v celkovej sume 83,54 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Stavebné bytové družstvo, Horná ul. 926/1, Šaľa, IČO 00 170 747.
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár,
Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Miroslav Gera, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.
 

Materiál číslo D 12/4/2018 - Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu na pozemok vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266, v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1478, ostatná plocha o výmere
21 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 13,92 Eur/rok, na dobu neurčitú,
pre Viktora Vogla, bytom Kalinčiakova 470/5, Šaľa.
Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Miroslav Gera, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 13/4/2018 - Občianske združenie VEČANIA – žiadosť o odpustenie prevádzkových nákladov v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome v  Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Uznesenie č. 4/2018 – XXI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie prevádzkových nákladov v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v pravidelnej reprezentácii mesta Šaľa a v poskytovaní verejnoprospešnej služby v kultúrnej oblasti; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 25. apríla 2018,

C. schvaľuje
odpustenie nákladov za služby spojené s užívaním (režijné náklady) vo výške
120,00 Eur/rok v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome v Šali - Veči pre občianske združenie VEČANIA, so sídlom Dózsova č. 5, 927 05 Šaľa – Veča,
IČO 42202205, zastúpené Marekom Molnárom; nájomné za prenájom nebytových priestorov o výmere 24 m2 v Spoločenskom dome v Šali – Veči pre Občianske združenie VEČANIA zostáva vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera.
Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 14/4/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Szudora a manželku Annu Szudorovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa
Uznesenie č. 4/2018 – XXII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Dušana Szudora a manželku Annu Szudorovú, trvale bytom Jazerná 585/31, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva. 
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 15/4/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Uznesenie č. 4/2018 – XXIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, parcela CKN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že na pozemku bude vybudovaná transformačná stanica na pripojenie stavby do sústavy verejnej elektrickej siete v cene 26,555 Eur/m2, t. j. pri výmere 40 m2
v celkovej kúpnej cene 1 062,20 Eur, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518. 
Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 16/4/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa
Uznesenie č. 4/2018 – XXIV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností č. 3080/285, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere  10 m2, zapísaná na liste vlastníctve č. 1 v katastrálnom území Šaľa,  sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh  v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
 zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností č. 3080/285, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v dlhodobom užívaní pozemku, na ktorom má žiadateľ postavené vedľajšie stavby,
v cene 29,87 Eur/m2, v celkovej cene 298,70 Eur, pre Ramadana Bajramiho, trvale bytom Rímska 2168/22, Šaľa, v celosti.
Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 17/4/2018 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa
Uznesenie č. 4/2018 – XXV. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky, parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2 v celosti; parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2  v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174; ako aj parcela č. 2424/11, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 604 m2  v podiele 35/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, sa stávajú  trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2 v celosti; parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2  v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, ako aj parcela číslo 2522/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174 a parcela č. 2424/11, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 604 m2  v podiele 35/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustan.
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji pozemku súčasnému nájomníkovi Júliusovi Benkőovi, Okružná 1024/2, 927 01  Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 905,73 Eur.
Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.
Materiál číslo D 19/4/2018 - BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Róberta Tőlgyesiho v znení:
- stiahnuť materiál z rokovania.
Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Ivan Kováč,
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

Materiál číslo D 20/4/2018 - Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa
Uznesenie č. 4/2018 – XXVI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa,
B. schvaľuje
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:
- parcela CKN č. 5798/71, orná pôda o výmere 35 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 5965, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/40-tina,
- parcela CKN č. 5798/70, ostatné plochy o výmere 75 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 5965, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/40-tina,
- parcela CKN č. 5798/41, orná pôda o výmere 25 m2, vedená na liste vlastníctva č. 625, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/20-tina,
- parcela CKN č. 5798/42, ostatné plochy o výmere 62 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 625, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/20-tina,
za kúpnu cenu 4,979 Eur/m2, pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 7,11 m2 v celkovej kúpnej cene 35,39 Eur od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa.
Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 21/4/2018 - KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Uznesenie č. 4/2018 – XXVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa                  v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, rekonštrukciách, modernizáciách elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami na pozemkoch v registri „E“ katastra nehnuteľností parcela číslo 1319, ostatná plocha; parcela číslo 1321/11, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1324/2,  ostatná plocha; vedených na liste vlastníctva č. 7266 a na pozemkoch v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1611/1, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1678/3, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1983/13, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 2091/25, zastavaná plocha a nádvorie, vedených na liste vlastníctva č. 1, v celkovej dĺžke 270 m (v zmysle geometrického plánu č. 24/2018 vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.) v koridore o šírke 1 m, časovo neobmedzené, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou KIARA s.r.o., Šafárika 429, 924 01 Galanta,  IČO: 36 353 639, odplatne za cenu 3 165,90 Eur.
Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.
Materiál číslo D 22/4/2018 - SC–LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy
Uznesenie č. 4/2018 – XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy,
B. schvaľuje
odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. 450/2016 zo dňa 08. 08. 2016 uzatvorenej na dobu neurčitú s nájomcom SC–LAK, s.r.o., IČO: 46 328 831, Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa.
Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 23/4/2018 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“
Uznesenie č. 4/2018 – XXIX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu č. 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné č. 1948, vchod
č. 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné č. 3080/40-42,
v k. ú. Šaľa“,
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN C na liste vlastníctva č. 7212, a to:
a) byt č. 35 (2-izbový) na prízemí (1. NP), v bytovom dome na ulici Narcisovej, súpisné
číslo 1948, vchod číslo 19, podlahová plocha bytu 43,87 m2, v podiele 1/1,
b) podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpisné číslo 1948
vo veľkosti 100/10000-in,
c) podiel na pozemku parcela č. 3080/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2; parcela č. 3080/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2; parcela č. 3080/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, na ktorom je dom postavený; veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 100/10000-in,  
do výlučného vlastníctva Mgr. Ivana Šumana–Hreblay, Agátová 485/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, za cenu 35 678,90 Eur.
Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo F 1/4/2018 - Zmluva o poskytovaní služieb č. 109/2018 na „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“
Uznesenie č. 4/2018 – XXX. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
Zmluvu o poskytovaní služieb č. 109/2018 na „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“,
b) Zmluvu o poskytovaní služieb č. 109/2018 zo dňa 01. 03. 2018 na „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom INEX - Hausgarden s.r.o., so sídlom 978/12, 951 31 Močenok, IČO: 44223722, DIČ: 2022638640.
Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý,
Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena,
Uznesenie bolo prijaté.
 
 
 
Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.