Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 18.06.2018 - 16:44  //  aktualizácia: 18.06.2018 - 16:44  //  zobrazené: 1342

04/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 04/2018  |  dátum konania: 18.06.2018
Z á p i s n i c a  zo 4. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. 06. 2018
Prítomní: MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Klaudia Hátašová
 
Neprítomní: RSDr. Peter Gomboš (ospravedlnený); Mgr. Renáta Zelezníková (ospravedlnená), Mgr. Irina Kostová (ospravedlnená), Ing. Róbert Andráši (ospravedlnený)

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe viacročného rozpočtu
4. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2012 – 2016 s výhľadom do roku 2021
5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 - 2022
6. Rôzne
7. Záver
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie  5 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 6/2018 – žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 25 na III. poschodí na ul. Rímskej 2139/5 v Šali – Veči.  Komisia odporučila primátorovi mesta prideliť predmetný byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Stanislave Lieskovskej a Jurajovi Lieskovskému, obaja bytom Narcisová 24, Šaľa – Veča. Splnené.
Uznesenie č. 7/2018 – Zhodnotenie aktuálnosti opatrení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“. Splnené.
 

3.  Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci         rok k tvorbe viacročného rozpočtu
Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 5;
Uznesenie č. 8/2018
 
a) komisia odporúča pokračovať v plánovaných investičných akciách, odporúča v prípade výzvy realizovať rekonštrukciu detských jasieľ, naďalej sledovať výzvy na výstavbu nájomných bytov a hľadať vhodné lokality na výstavbu nájomných bytov.
4. Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021 – predložila PhDr. Margaréta Zozuľáková 
   
    Komisia prijala nasledovné uznesenie:
    Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 5;
    Uznesenie č. 9/2018
 
b) komisia prerokovala materiál – Vyhodnotenie plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021,
c) komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok,
d) komisia odporúča predložiť materiál na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.
  
5. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 – predložila PhDr. Margaréta Zozuľáková
     Komisia prijala nasledovné uznesenie:
     Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 5
Uznesenie č. 10/2018
a) komisia prerokovala materiál – návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 - 2022,
b)  komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok,
c) komisia odporúča MsZ „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky         2018 – 2022 schváliť.
  
 
 

6. Rôzne
V tomto bode programu bola prerokovaná správa o plnení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2017“ .
Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 5; za: 5
Uznesenie č. 11/2018
b) komisia prerokovala správu o plnení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za rok 2017“,
b)  komisia berie správu na vedomie bez pripomienok,
c) komisia odporúča predložiť správu na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.
7. Záver
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     
 
 
 

             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie
 
V Šali dňa 13. 06. 2018
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie