Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.05.2017 - 08:48  //  aktualizácia: 30.05.2017 - 08:48  //  zobrazené: 705

04/2017 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 04/2017  |  dátum konania: 19.04.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

  1. < >

    Informácia o bezpečnostnej situácii v meste

  2. Informácia o pripravovanom projekte financovaného zo zdrojov EÚ – „Revitalizácia vnútroblokov sídliska Veča“

  3. Príprava štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“

  4. < >< >

 

Informácia o bezpečnostnej situácii

J. Komjáthy  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za mesiac marec a apríl. Oboznámil prítomných s niektorými prípadmi, ktoré  za toto obdobie riešila mestská polícia - problematiku rušenia nočného kľudu, zákazové státia na trávnikoch, parkovania, podmienky držania psov (bez vôdzky), rušenia verejného poriadku bezdomovcami pod vplyvom alkoholu, výtržníctvo, krádeže bicyklov.  Ďalej informoval, že bolo odchytených 39 psov, z toho 17 psom sa našli majitelia a 22 psov išlo do útulku.

UZNESENIE č.IV/1 :

Komisia berie na vedomie bezpečnostnú situáciu v meste.

 

Informácia o pripravovanom projekte financovaného zo zdrojov EÚ „Revitalizácia vnútroblokov sídliska Veča“

Informáciu pripravovanom projekte predniesla Ing. Braníková. Mesto pripravuje projekt na revitalizáciu vnútroblokových priestorov ohraničených ulicami Cintorínska, Slnečná, G. L. Svobodu. Ide o rekonštrukciu zelene, chodníkov, detských ihrísk a športovísk.

UZNESENIE č. IV/2 :

Komisia prerokovala projekt „Revitalizácia vnútroblokov sídliska Veča“ a odporúča  MsZ schváliť.

 

Príprava štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval prítomných o organizačnom zabezpečení štafety, ktorá sa bude konať dňa 25.05.2017. Štafeta začína o 7,30 hod. Do 14,00 hod budú plávať deti zo škôl. Pre deti bude zabezpečená kyvadlová autobusová doprava a po 14,00 hod je akcia určená pre širokú verejnosť. Predseda komisie vyzval prítomných členov komisie na účasť a pomoc pri samotnej organizácii štafety. Je potrebné zabezpečiť propagáciu uvedenej akcie (plagáty) a  zabezpečiť kyvadlovú dopravu.

UZNESENIE č. IV/3 :

Komisia berie na vedomie informáciu o príprave štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“.

 

Rôzne

Predseda komisie informoval prítomných o rozhovore s primátorom mesta, obsahom ktorého bolo organizovanie a kontrola brigád v oblasti komunálnych služieb. Organizovanie činností a brigád má byť zabezpečené prostredníctvom komisie. V rozpočte mesta sú na rok 2017 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 tis. EUR na organizovanie uvedených aktivít (odsúhlasovanie a nábor brigádnikov, pracovná náplň a pod.).

Ing. Andráši informoval prítomných o akciách plánovaných pri príležitosti „Dňa Zeme“ a to čistenie brehov Váhu. Akcia je plánová na 22.05.2017. Ďalej informoval o kriminalite v meste, o krádežiach mobilov, bicyklov, o nedisciplinovaných vodičoch- jazdia v protismere na ul. Budovateľská.

 

 

                                                                                                                                   RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                                          Predseda komisie

Zapísala: Ing. Braníková