Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.07.2017 - 08:55  //  aktualizácia: 19.07.2017 - 08:57  //  zobrazené: 787

04/2017 zasadnutie komisie školstva

číslo: 04/2017  |  dátum konania: 27.06.2017

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členom komisie bola doručená pozvánka aj materiály elektronicky. Zasadnutie KŠ sa uskutočnilo spolu so zasadnutím Mestskej školskej rady. Na zasadnutie KŠ bola pozvaná vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velazquezová.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ
3. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
4. Informácia o výsledkoch Testovania 9-2017
5. Informácia o výsledkoch zápisu detí do mestských MŠ a detí do 1. ročníka ZŠ
6. Aktuálne informácie
7. Záver
  
K bodu 2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia KŠ

Uznesenie č. 1/3/2017: KŠ pri MsZ v Šali odporúča preveriť kritický stav elektrických rozvodov a technické možnosti výmeny elektroinštalácie v ZŠ s MŠ P. Pázmánya s VJM.
Plnenie:
Vzhľadom na to, že v šk. roku 2017/2018 bude mať ZŠ s MŠ P. Pázmánya VJM vyšší počet žiakov, pri dohadovacom konaní po Eduzbere bude navýšený rozpočet na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu. Tieto financie budú v plnej výške poukázané na účet školy a je možné ich použiť na riešenie rekonštrukčných prác.

 
K bodu 3 Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

Na základe listu od prednostky MsÚ zo dňa 12. 6. 2017 vedúca SŠÚ požiadala riaditeľov ZŠ a ŠZ, aby predložili svoje požiadavky na investičné akcie.
Vedúca SŠÚ oboznámila prítomných s jednotlivými požiadavkami škôl do plánovaného rozpočtu na rok 2018 a k tvorbe viacročného rozpočtu. (Viď priložená tabuľka)
Vzhľadom na to, že požiadavky presahujú sumu 500 000 Eur vedúca odporučila KŠ a MsŠR niektoré investície vo výške 117 000 Eur  a zdôvodnila ich potrebu.
Uviedla, že realizácia uvedených požiadaviek závisí od výšky finančných prostriedkov, ktorá bude k dispozícií. Ing. Malárik požiadal prítomných o podporu realizácie opravy sociálnych zariadení aj výmeny vchodových dverí prístavby. Znova navrhol, aby sa vytvorilo poradie priorít.
Ing. Krištof uviedol, že na minuloročnom zasadnutí KŠ v CVČ prítomní členovia konštatovali, že potreba výmeny okien i rekonštrukcia sociálnych zariadení je akútna. Zároveň presadzuje, aby bola schválená čo najvyššia hodnota investičných akcií.
Prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ J. Murgaša, PhDr. Rudolf Kuklovský, informoval členov o tom, že požiadavka školy na kuchynský robot v hodnote 9 000 € bola uvedená už viackrát. Taktiež je dôležité riešiť výmenu dlažby za protišmykovú. Na ďalší rok pokladá za prioritné vytvorenie nových sociálnych zariadení pre pedagogických zamestnancov školy.
Mgr. Morávek odporúčal, aby sa z aktualizovaných požiadaviek škôl nič nevynechalo, navrhuje ich rozčleniť na kategórie podľa dôležitosti. Ing. Krištof zdôraznil fakt, že mesto za posledné dva roky investovalo veľké finančné prostriedky do škôl.
 Pán Molnár dodal, že školy majú možnosť získania finančných prostriedkov formou zapájania sa do rôznych projektov.
Uznesenie č. 1/4/2017: KŠ pri MsZ v Šali a Mestská školská rada navrhuje zaradiť do rozpočtu pre rok 2018 investičné akcie na rok 2018 podľa priloženého zoznamu vo výške
500 000 €.
Za: 10     Proti: 0   Zdržali sa: 0

K bodu 4  Informácia o výsledkoch Testovania 9-2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) s názvom Testovanie 9-2017 sa uskutočnilo 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. Do Testovania 9-2017 sa zapojilo 6 mestských základných škôl s počtom testovaných žiakov deviateho ročníka 185 (z toho 10 žiakov zaradených do 1. skupiny obmedzenia). Aj v tomto školskom roku elektronickú formu testovania absolvovali žiaci zo Základnej školy s materskou školou Jozefa Murgaša. Celoslovenská priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 56,40 %, zo slovenského jazyka a literatúry 61,20 %, z maďarského jazyka a literatúry 66,00 % a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry 66,10 %. V testovaných predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra dosiahli žiaci 4 mestských základných škôl, v predmete maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra taktiež vyššiu úroveň v porovnaní s celoslovenským priemerom.

K bodu 5 Informácia o výsledkoch zápisu detí do mestských MŠ a detí do 1. ročníka ZŠ

 Predbežný stav v MŠ k 1. 9. 2017    
 

Zápis do mestských materských škôl na školský rok 2017/18 sa uskutočnil v termíne od 2. 5. 2017 do 16. 5. 2017.  SŠÚ spracoval pre členov KŠ a MsŠR v tabuľkovej forme informatívny výsledok zápisu, ktorý bol zaslaný členom elektronicky. Uvádzame predbežný stav k 1. 9. 2017: celkový počet zapísaných detí je 740, čo je oproti stavu k 15. 9. 2016 o 28 detí menej. Predpokladaný počet detí v súkromnej MŠ je 25.

 

Zápis do 1. ročníka mestských ZŠ pre školský rok 2017/2018 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa sa uskutočnil v termíne od 03. 04. 2017 do 05. 04. 2017. Celkový počet zapísaných detí je 273, z toho počet dievčat 118, o odklad požiadali 18 a 1 dieťa je nezaškolené. Počet zapísaných detí s trvalým bydliskom v inej obci je 61.

 

K bodu 6 Aktuálne informácie

Celoštátnej detskej divadelnej prehliadky s názvom ZLATÁ PRIADKA – Šaľa 2017 v dňoch 25. - 26. 5. 2017 sa zúčastnilo spolu 422 žiakov mestských škôl.

Dňa 25. mája 2017 sa uskutočnil 9. ročník podujatia s názvom Zaplávajme spoločne čo najďalej. Akcie sa zúčastnili doobeda žiaci základných a stredných škôl zo Šale a okolia, spolu 262 žiakov z 10 škôl, ktorí spolu odplávali 205 km a 480 m.

Mesto Šaľa sa zapojilo do medzinárodného projektu Mládež v Európe, ktorého prvým krokom bol prieskum medzi mládežou vo veku 14 – 16 rokov ohľadom ich zvykov, vzťahov, pocitov a názorov. Dňa 7. júna 2017 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny na tému Ako sa máme? s cieľom oboznámenia sa s výsledkami realizovaného prieskumu.

Vyhlásené je výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa v Materskej škole P. J. Šafárika s termínom podania prihlášok do 27. 6. 2017.

 

 

Zriaďovatelia na školský rok 2017/2018 predkladajú žiadosť o asistentov učiteľa pre žiakov  

so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom príslušných okresných úradov najneskôr do 31. 5. kalendárneho roka. Asistenti učiteľa sa budú prideľovať na školský rok, nie na kalendárny rok ako doteraz. Bola podaná žiadosť na 9 asistentov pre 11 žiakov na školský rok 2017/18.

Celookresné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov sa uskutočnilo  dňa 20. 6. 2017. Za dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a v postupových súťažiach na okresnej,  krajskej aj na celoslovenskej úrovni  bolo  ocenených 7 študentov zo stredných škôl, 45 žiakov a 6 športových družstiev zo základných a zo stredných škôl a 31 žiakov z obecných základných škôl zo ZŠ s MŠ Vlčany, ZŠ s MŠ s VJM Vlčany, ZŠ s VJM Tešedíkovo,  ZŠ s VJM Diakovce, ZŠ s VJM Žihárec a ZŠ Močenok.

Dňa 20. 6. 2017 sa uskutočnilo aj spoločenské stretnutie odchádzajúcich zamestnancov školstva do dôchodku.

 

Ing. Velazquezová informovala o tom, že dňa 26. 6. 2017 sa uskutočnilo stretnutie s viceprezidentom Slovenského hádzanárskeho zväzu Ernő Kelecsényim ohľadom na zahájenie činnosti regionálneho hádzanárskeho centra pre ženy v Šali.

 

Pán Rehák sa pýtal, že v rámci okresného vyhodnotenia sa z akého dôvodu/prečo neoceňujú aj deti z materských škôl. Ing. Velazquezová uviedla, že medzi ocenenými sú žiaci, ktorí dosiahli významné umiestnenia v postupových súťažiach od školských, cez okresné, krajské súťaže až po celoslovenské. Sú to väčšinou žiaci vyšších ročníkov.

Riaditeľ ZUŠ p. Jančovič upozornil na to, aby sa nedevalvovala hodnota ocenenia, lebo pri výtvarných súťažiach  sú to subjektívne hodnotenia.

Predseda KŠ uviedol, že je v kompetencii SŠÚ, aby zvážil zmeny v oceňovaní a stanovení kritérií pri návrhoch na ocenenie.

Mgr. Morávek uviedol, že na ocenení sa zúčastnilo iba niekoľko škôl z obcí. Z toho dôvodu je na zváženie, či uvedená akcia by sa nemala konať iba v rámci mesta. Dodal, že v rámci oceňovania žiakov i študentov mesta neboli uvedené ich konkrétne výsledky v jednotlivých súťažiach, ani nebolo uvedené meno  učiteľa, ktorý žiaka pripravoval. Odporučil, aby ocenenie odovzdávali riaditelia mestských škôl.

Ing. Sántai uviedol, že nikoho nemožno nútiť, aby sa zúčastnil. Ing. Velazquezová uviedla, že niektoré školy si to robia vo vlastnej réžii alebo neoceňujú.

Prítomní členovia KŠ sa dohodli na tom, že ďalšie stretnutie sa uskutoční koncom augusta.

Záver:  Predseda komisie poďakoval členom KŠ za účasť a zasadnutie ukončil.

 

 

 

 

Ing. Michal Malárik                                                                        Ing. Marián Krištof  

  predseda MsŠR                                                                        predseda komisie školstva

 

 

 

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                         tajomníčka komisie

Prílohy