Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.03.2017 - 10:35  //  aktualizácia: 08.03.2017 - 10:37  //  zobrazené: 698

04/2017 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 04/2017  |  dátum konania: 08.03.2017

číslo: 04/2017 | dátum konania: 02.03.2017

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Pozvaní hostia:

Ing. . Andrej Vachaja, DIC, s.r.o. projektant „Predstaničný priestor“

Ing. Eliška Vargová, referent pre rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy Ing. František Čibrik, poverený vedením OSaKČ

Ing. Elena Matajsová, referent investičných činností

 

Program:

  1. „Rekonštrukcia MK Horná ul.“

Prezentácia   výsledkov   verejného   prieskumu   alternatív    riešenia   

diskusia a hlasovanie

  1. „Predstaničný priestor“

Projektové riešenie – diskusia s projektantom

 

Bod 1:

„Rekonštrukcia MK Horná ul.“ – diskusia a hlasovanie

 

O výsledku prieskumu medzi obyvateľmi v krátkosti informoval komisiu Ing. V. Vicena Po krátkej diskusii prítomní členovia hlasovali o spracovaných alternatívach riešenia hore uvedenej Rekonštrukcie. Predseda komisie tiež prezentoval názor ospravedlnených neprítomných členov komisie, Ing. arch. V. Beckera a Ing. P. Sússa. Obaja odporúčajú alt. 3 – bez parkovacích miest pri obytnom dome Horná ul.

 

  1. alt.  Rekonštrukcia  komunikácie  -  rozšírenie  komunikácie                                                                na  5,5m  ,  kolmé  parkovacie miesta  pri ZŠ Murgašova, pozdĺžne parkovacie miesta pri bytovom dome na Hornej ul.

 

  1. alt.  Rekonštrukcia  komunikácie  -  rozšírenie  na  5,5m  ,  kolmé parkovacie miesta                                     pri ZŠ Murgašova, kolmé  parkovacie miesta pri bytovom dome na Hornej ul.

 

  1. alt.  Rekonštrukcia  komunikácie  -  rozšírenie  na  5,5m  ,  kolmé parkovacie miesta                                     pri ZŠ Murgašova,  žiadne  parkovacie miesta  pri bytovom dome na Hornej ul.

 

Komisia hlasovala k bodu 1)

 

Otázka : Ktorú alternatívu Rekonštrukcie MK Horná ul. odporúčate vybudovať ?

Prítomní : počet členov komisie 9

 

 

 

Alternatíva 1 – pozdĺžne parkovacie miesta pri obytnom dome Horná Za: 2

Proti: 7

Zdržal sa: 0

 

Alternatíva 2 – kolmé parkovacie miesta pri obytnom dome Horná Za: 5

Proti: 4

Zdržal sa: 0

 

Alternatíva 3 – žiadne parkovacie miesta pri obytnom dome Horná

Za: 2 ( plus 2 neprítomní členovia komisie , ktorí tlmočili svoj súhlas s 3.alternatívou ) Proti: 7

Zdržal sa: 0

 

Uznesenie komisie k bodu 1)

Komisia odporúča mestu realizovať alternatívu č. 2 – Rekonštrukcia komunikácie  Horná  ul.

- rozšírenie na 5,5m , kolmé parkovacie miesta pri ZŠ Murgašova, kolmé parkovacie miesta pri bytovom dome

 

Bod 2:

„ Predstaničný priestor “  Projektové riešenie - Diskusia s projektantom

 

Ing. Andrej Vachaja predstavil aktuálnu verziu projektového riešenia predstaničného priestoru.

V diskusii o predloženej verzii projektového riešenia Predstaničného priestoru prítomní diskutovali o pripomienkach z predchádzajúceho zasadnutia Komisie  UPVD,  ohľadom  zmeny dispozičného riešenia predstaničného priestoru. Projektant v diskusii vysvetľoval navrhnuté projektové  riešenie.  Najviac  sa  diskutovalo  o umiestnení  autobusovej  stanice  a parkovacích miest. Ing.arch. V.  Becker navrhoval  autobusovú stanicu umiestniť bližšie  pred vstup do staničnej budovy, tým zvýhodniť Hromadnú dopravu pred osobnou. Taktiež navrhoval vytvoriť optický filter tak, aby pri výstupe zo staničnej budovy bola viditeľná zeleň a nie množstvo áut. Keďže stretnutia sa nemohol zúčastniť mestský architekt Ing.arch. I. Pleidel,  pre pracovnú zaneprázdnenosť, zúčastnení sa dohodli , že pripomienky sformulujú  na spoločnom stretnutí. Stretnutia sa zúčastnia mestský architekt, pracovníci MÚ a zástupcovia Komisie UPVaD. Pripomienky sa zašlú projektantovi do 31.3.2017. Projektant pripomienky zapracuje.

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá

Prílohy

Prezenčná listina

(pdf - 260.16 kB)