Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.05.2017 - 12:20  //  aktualizácia: 16.05.2017 - 12:21  //  zobrazené: 1959

04/2017 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 04/2017  |  dátum konania: 11.05.2017

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Ildikó Jarošová , Mgr. Irina Kostová
 
Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), Mgr. Klaudia Hátašová (ospravedlnená), Mgr. Renáta Zelezníková, (ospravedlnená) 

Prizvaná: Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa)

Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.

Uznesenie č. 11/2017: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia. Splnené. Návrh bol predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 04. 05. 2017.

3.  Bytové otázky

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 12 na 1. poschodí na ul.  Rímskej 2138/3 v Šali 5.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6;


Uznesenie č. 12/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 12 na I. poschodí na ul. Rímskej 2138/3 v Šali 5,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Miroslavovi Pálinkášovi a Helene Pálinkášovej, trvale bytom Novomeského 770/12, Šaľa,
c) v prípade, ak uvedení uchádzači nebudú mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalším uchádzačom z aktuálneho poradovníka Veronike Pragaiovej, trvale bytom Jazerná 26, Šaľa a Mikulášovi Kovácsovi, trvale bytom Jazerná 26, Šaľa.
2.)   Žiadosť nájomníčky Mgr. Veroniky Kušnírovej o súhlas na podnájom bytu č. 4 na ul. Rímskej 3, Šaľa 5 pre Ing. Dávida Ferenceia, trvale bytom Narcisova 26, Šaľa 5. 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6
Uznesenie č. 13/2017
a) komisia prerokovala žiadosť nájomníčky Mgr. Veroniky Kušnírovej o súhlas             na podnájom bytu na ul. Rímskej 3 v Šali 5 pre Ing. Dávida Ferenceia  
b) komisia odporúča primátorovi mesta schváliť žiadosť nájomníčky o súhlas             na podnájom pre Ing. Dávida Ferenceia.

4.  Rôzne
V tomto bode programu sa Ing. Andráši zaujímal o bytovú problematiku týkajúcu sa mestských nájomných bytov na ul. Fraňa Kráľa.  
5. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 

 

             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

 

V Šali dňa 12. 05. 2017
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie