Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.10.2016 - 07:44  //  aktualizácia: 27.10.2016 - 07:44  //  zobrazené: 498

04/2016 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 19.10.2016

Program:
1. Téma rokovania  : „ Návrhy riešenia Mestskej hromadnej dopravy  v Šali “ .
2. Prezentácia hosťa Mgr. Michala Klátika, autora analýzy:
„ Verejná doprava v Šali – analýza a možnosti rozvoja “
- Predstavil Analýzu súčasného stavu MAD
- Predstavil návrh alternatívneho riešenia  MHD v Šali, zavedením dvoch samostatných liniek MHD, s možnosťou rozšírenia existujúcich trás a dopravným obslúžením ďalších obytných oblastí mesta.
3. Priebeh diskusie
- Ing. Szekeres skonštatoval, že pribúdajú nové oblasti výstavby . Situáciu s preťažením dopravy poslanci navrhovali riešiť už dávnejšie.
- R.Toldesi zhodnotil, že jedna z predstavených alternatív - trasa MHD cez Školskú a Vinohradnícku ul. by bola vhodná, pomohla by obslúžiť odľahlú časť Šale. Položil otázku, či je možné zvýšiť frekvenciu dopravných spojov , prípadne  doobjednať vozokilometre. Na druhej strane však,  narastú finančné náklady.
- Ing. Vicena skonštatoval, že cieľom zefektívnenia dopravy v meste by malo byť zníženie počtu osobných áut, zníženie dopravných kolón v špičkách, následne zníženie požiadaviek na parkoviská.
- I.Vlk sa spýtal, či má mesto spravený prieskum využívania dopravy . Keď nie, na základe čoho ide uzatvoriť zmluvu na 10-15 rokov.
- Ing. Kováč odpovedal, že trasa MHD sa optimalizovala postupne 20 rokov na základe skúseností. Snaží sa zachytiť potreby čo najväčšieho množstva cestujúcich .
- M.Políček uviedol, že grafikon linky MHD je nastavený na odchody rýchlikov do Bratislavy. Uviedol, že o trasu Šaľa Veča–Šaľa žel.stanica, je najväčší záujem zo strany občanov.
- Ing. Angelov prezentoval prieskum z r. 2014, ktorý sa robil v meste. Respondenti (309 ľudí) najčastejšie uviedli ako nedostatok : malá frekvencia spojov ( požiadavka 15-20 min) a absencia nočných spojov.
- Ing. Szekeres položil otázku, či by sa nemala spracovať matica dopravných vzťahov – cieľ odkiaľ kam sa potrebujú ľudia dostať, akými dopravnými prostriedkami.
- M. Políček povedal, že by stačilo zistiť z akých častí mesta prišli autá, zaparkované pred stanicou a budeme vedieť najfrekventovanejšiu trasu.
- Ing. Vicena sa spýtal, aký konkrétny cieľ pre MHD si mesto stanovilo.
- Ing. Nitrayová odpovedala, že cieľom je zvýšiť atraktivitu MHD a zvýšiť tržby mesta z MHD. Zároveň uviedla, že mesto má zo zákona povinnosť zabezpečiť MHD.
- Ing. Szekeres sa spýtal aké sú podmienky, ktoré určujú mestu povinnosť zriadiť MHD. Napr. mesto Kolárovo nemá MHD. Zároveň položil otázku, kto najviac využíva dopravu? Ďalej skonštatoval, že ľudia využívajú  MHD väčšinou len na cestovanie do práce.
- Odznela odpoveď, že viac ako 50% cestujúcich sú žiaci, ktorí cestujú do škôl a dôchodcovia, ktorí navštevujú lekárov.
- Ing. Angelov oponoval, že mesto je plné ľudí aj po 9.hod, nielen v rannej špičke. Ak by bol taktový cestovný poriadok MHD , viac ľudí by sa MHD naučilo využívať.
- Ing. Szekeres navrhol spropagovať požívanie MHD reklamou.
- Mgr. Klátik uviedol, že by pomohlo zjednotiť miesta zastávok pre  MHD a PAD, a tiež upraviť  časy  príchodov a odchodov MHD a PAD tak, aby neboli duplicitné , ale pokrývali iný čas. V Šali sú trasy MHD a PAD takmer rovnaké, ale spoje nestoja na všetkých zastávkach. Vzdialenosť medzi zastávkami MHD je cca 500m, PAD je cca 1 500m. Mgr.Klátik na margo elektobusov uviedol, že sú 2x drahšie ako dieselové autobusy, ale majú nižšiu spotrebu. Náklady na autobus sa premietnu do nákladov mesta.
- Odznela odpoveď, že mesto je povinné zo zákona, doplácať Dopravcovi stratu na cestovnom.
- Ing. Lacková navrhla, či by nebolo možné rokovať s VÚC  Nitra, ktorá zabezpečuje prímestskú dopravu, a dohodnúť sa, aby posilnila spoje a viac zastávok za doplatok za službu naviac. Keďže v Šali je trasa MHD skoro totožná s PAD a častejšie chodia prímestské spoje ako MHD, či by nebolo vhodnejšie MHD zrušiť a posilniť PAD.
- Ing. Angelov ďalej navrhoval, aby mesto dalo urobiť podrobnú analýzu a prieskum, optimalizovať trasy, zastávky.
- Ing. Szekeres navrhol spraviť analýzu všetkých druhov dopravy.
- Zaznel názor odporučiť mestu, dať spracovať Dopravný generel a Plán udržateľnej mobility.
- Zistiť, či je možná prípadná zmena Zmluvy, ktorá bola vo VO, alebo Dodatok zmluvy, ak by analýza potvrdila iné alternatívne dopravné riešenie.

4. Záver diskusie

Návrh Uznesenia komisie - odporúčania mestu :
1) Zvýšiť atraktivitu MHDa spokojnosť občanov  zvýšením vyžívania dopravy a počtu cestujúcich
2) Zvýšiť frekvenciu spojov - zahustiť spoje, prípadne aj menšími autobusmi
3) Zvýšenie dopravnej obsluhy jednotlivých oblastí mesta
4) Zaviesť pravidelné (taktové) odchody, ktoré sú ľahko zapamätateľné
5)  Zrealizovať plnohodnotný prieskum o záujme obyvateľov o MHD, na základe neho    uskutočniť prípadne ďalšie zmeny v spôsobe prevádzkovania MHD
6) Nechať spracovať komplexný Dopravný generel mesta a Plán udržateľnej mobility, ktorý okrem MHD rieši v súvislostiach aj statickú a dynamickú dopravu, Súčasný dopravný generel mesta už nepostačuje, vzhľadom na dynamický vývoj v oblasti dopravy v posledných rokoch. Túto skutočnosť už KUPVD skonštatovala niekoľkokrát, a to aj v súvislosti so statickou dopravou a dynamickou dopravou, súvisiacou so zväčšovaním mesta o nové obytné zóny. Komisia odporúča, aby zmluva, ktorú uzatvorí mesto s novým prevádzkovateľom MHD (v prípade, že sa podarí vybrať prevádzkovateľa a uzatvoriť zmluvu - výber v čase zasadania komisie UPVD nebol ukončený), umožňovala reflektovať nové požiadavky mesta vyplývajúce z nového Dopravného generelu, resp. Plánu udržateľnej mobility.

Za správnosť  : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá