Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.06.2016 - 08:15  //  aktualizácia: 22.06.2016 - 08:16  //  zobrazené: 563

04/2016 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 16.06.2016

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Ildikó Jarošová

Neprítomní: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená), RSDr. Peter Gomboš, (ospravedlnený), Aneta Szilágyiová (neospravedlnená)

Prizvaní: Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa), PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa.

 
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Informácia o činnosti Domova dôchodcov Šaľa
5. Správa o plnení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa za rok 2015“
6. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
7. Rôzne
8. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 6 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 7/2016: komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2016,  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015“ v navrhovanom znení. Splnené: Mestské zastupiteľstvo v Šali na svojom zasadnutí dňa 05. 04. 2016  schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015.

 

3. Bytové otázky

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 4 na prízemí na ul. Rímskej 2139/5 v Šali – Veči. Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6
Uznesenie č. 8/2016
a) komisia prerokovala obsadenie garsónky č. 4 na prízemí na ul. Rímskej 2139/5         v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt na ul. Rímskej 2139/5 uchádzačovi z  aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č. 4/2012 a Smernicou MV a RR č. 2/2003 a VZN č.19/2011 Ladislavovi Jarošovi, trvale bytom mesto Šaľa bez ulice.
4. Informácia o činnosti Domova dôchodcov Šaľa

Informácie o činnosti Domova dôchodcov Šaľa poskytla PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa.

Členovia komisie vzali informáciu o činnosti Domova dôchodcov Šaľa na vedomie.  

5. Správa o plnení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa za rok 2015“

Komisia prerokovala správu o plnení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa za rok 2015“ a k materiálu nepredložila žiadne nové návrhy.

6. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu

Komisia prerokovala priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu                  na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu. Komisia prijala nasledujúce uznesenie: 
Hlasovanie: Prítomní: 6; za: 6
Uznesenie č. 9/2016

a) komisia odporúča medzi priority rozpočtu zaradiť komplexné zastrešenie služieb krízovej intervencie v objekte nocľahárne (poskytovanie služieb nocľahárne a útulku) a rekonštrukciu Detských jasieľ v Šali.

7. Rôzne

V tomto bode programu bol prerokovaný zánik členstva v komisii pre sociálne, zdravotné a bytové otázky v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali  Anete Szilágyiovej. 

8. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 

             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie