Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.04.2016 - 08:29  //  aktualizácia: 27.04.2016 - 08:50  //  zobrazené: 696

04/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 18.04.2016

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ

Dátum a miesto: 18. apríla 2016 (pondelok) o 16,00 h v budove domu kultúry

Prítomní: Mgr. Július Morávek,  Ing. Peter Jaroš, Ladislav Jaroš ml., Marek Molnár, Mgr. Alena Demková,  Mgr. Miroslav Demín,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová,  Jozefína Karlubíková,  Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. Eliška Vargová

Neprítomní: Peter Hlavatý - ospravedlnený,  Mgr. Ivan Aľakša - ospravedlnený


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení – predseda komisie
3. Žiadosti o dotácie na rok 2016 – Ing. Čižmáriková
4. Realizácia priorít PHSR v oblasti kultúry a cestovného ruchu – Ing. Botka
5. Spolupráca  Šale s partnerskými mestami – Ing. Vargová
6. Večianske slávnosti 2016 – zást. MsKS
7. Poriadanie promenádnych koncertov
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie

Prizvaní:

- Ing. Botka, ved. MsKS
- Ing. Čižmáriková, ref. MsÚ
- Ing. Vargová, ref. MsÚ


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie - Mgr. Július Morávek
Predseda komisie privítal členov komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú, Ing. Elišku Vargovú a nového člena komisie p. Jozefa Bariho. Odprezentovalo sa 9 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 11.4.2016. Voči programu neboli vznesené žiadne pripomienky, preto sa rokovalo v súlade s ním.
2. Kontrola prijatých opatrení –  Mgr. Július Morávek
Predseda komisie informoval prítomných o plnení úlohy č.1 ukladacej časti  prijatého uznesenia zo zasadnutia dňa 22.3.2016.  Rokoval s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým o zabezpečení rozvoja cestovného ruchu v podmienkach mesta a dohodli sa nasledovne: podnety a návrhy v tejto oblasti treba adresovať Ing. Eliške Vargovej, výkonnú časť bude zabezpečovať Ing. Martina Čižmáriková.

3. Žiadosti o dotácie na rok 2016 – Ing. Martina Čižmáriková
Žiadosti o poskytnutie dotácie pre oblasť kultúry na rok 2016 predložilo 7 žiadateľov, požiadali o 11 príspevkov na projekty v oblasti kultúry. Celková požadovaná výška finančných prostriedkov činí 10 850,-- EUR, na rozdelenie je v rozpočte mesta je k dispozícii 5 000,-- EUR. Uviedla, že všetky podané žiadosti spĺňajú formálne podmienky vyhlásenej výzvy. Oboznámila prítomných so všetkými žiadosťami uchádzačov. Vypracovala  prehľadnú tabuľku, v ktorej uviedla  žiadateľa, popis projektu, požadovanú sumu dotácie, celkové náklady projektu. Ku každému projektu uviedla krátku charakteristiku účelu. Po krátkej diskusii, či použiť celú dotáciu naraz, alebo ponechať časť dotácie na vypísanie ďalšej výzvy sa zhodli odporučiť MsZ rozdelenie celej výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov na tento účel. Menovitý zoznam žiadateľov s návrhom výšky príspevku na jednotlivé projekty je uvedený v prijatom unesení.
Spoločne sa zhodli, že v budúcom roku bude potrebné žiadať o navýšenie rozpočtovaných prostriedkov na tento účel.

4. Realizácia priorít PHSR v oblasti kultúry a cestovného ruchu – Ing. František Botka
Členom komisie bol materiál k tomuto bodu zaslaný elektronicky tajomníčkou komisie dňa 14.4.2016. Uviedol stručný komentár k doručenému materiálu, s poznámkou, že materiál PHSR je otvorený dokument a kedykoľvek je  možné do neho vstupovať.

5. Spolupráca Šale s partnerskými mestami – Ing. Eliška Vargová
Členom komisie bol materiál k tomuto bodu zaslaný elektronicky tajomníčkou komisie dňa 14.4.2016. Týka sa partnerskej dohody mesta Šaľa a mesta Telč. K podpísaniu dohody by malo prísť po schválení MsZ v mesiaci máj v Telči. Pripomienky a podnety, ktoré dostala,  zapracovala do materiálu.

6. Večianske slávnosti 2016 – Ing. František Botka
Slávnosti sa budú konať v dňoch 13.a 14.5.2015 na parkovisku pred Hypermarketom TESCO. Program je skompletizovaný a je zverejnený na webe. Uviedol všetky podujatia ako budú nasledovať v časovom harmonograme.

 

7. Poriadanie promenádnych koncertov
Predseda komisie Mgr. Július Morávek uviedol, že na poriadanie promenádnych koncertov v nedeľu popoludní počas letných mesiacov júl a august dal komisii podnet na jednanie primátor mesta Mgr. Jozef Belický. Členovia komisie vyjadrili súhlasné stanovisko a vyslovili niekoľko návrhov: pokiaľ nebude opravená palubovka na pódiu na námestí pred MsÚ usporiadať promenádne koncerty na amfiteátri, čas okolo 15,00 - 16,00 h sa väčšine zdal na letné mesiace príliš skorý, vhodné by bolo sfunkčniť fontány.

8. Rôzne
Ing. František Botka:
- pozval prítomných na 22. benefičný koncert Lívie Ághovej, ktorý sa uskutoční dňa 30.4.2016 v DK Šaľa, na Stavanie mája pred SD Veča dňa 30.4.2016 a MULTIFEST, ktorý sa bude konať dňa 1.5.2016 na amfiteátri v Šali

Mgr.  Július Morávek:
- pochvalne sa vyjadril o podujatiach MsKS, ktorých sa zúčastnil: Večianska paleta v SD Veča, otvorenie výstavy „Drevená nostalgia“ v KS Večierka, premiéra Divadla ŠOK s hrou „Číňania“, 
-  v najbližších dňoch bude spustená nová webová stránka mesta,
- do partnerských miest posielať účinkujúcich zo Šale alebo okolitých obcí   okresu Šaľa

Mgr. Alena Demková:
- pripomenula práve prebiehajúcu výstavu keramiky a šperkov v Dome ľudového bývania v Šali

Mgr. Miroslav Demín:
- uviedol, že na trávnatom ostrovčeku uprostred križovatky ciest pri železničnej stanici je umiestnená reklamná skruž, čo sa mu zdá nevhodné a určite nebezpečné pre prípadných záujemcov o aktuálne informácie, navrhuje zvážiť jej premiestnenie,
- pokúsiť sa dohodnúť so ŽSR umiestnenie reklamnej tabule mesta priamo na železničnej stanici,
- navrhuje ponúknuť partnerským mestám 2-3 vystúpenia Divadla ŠOK

Ing. Eliška Vargová:
- členom komisie zaslala cez tajomníčku komisie elektronicky dňa 13.4.2016  informáciu o schválení dotácie z  NSK vo výške 1 800,-- EUR na vydanie informačného bulletinu  „Vitajte v meste Šaľa“ a štyroch pohľadníc prezentujúcich mesto Šaľa,
- dala kolovať návrh informačnej tabule – Šaľa a partnerské mestá, pri vstupe do mesta zo smeru od Galanty a vo Veči pri nákupnom centre Jednota, členovia nevzniesli žiadne pripomienky

9. Návrh na uznesenie –  Mgr. Július Morávek
Návrh na uznesenie prítomní členovia odsúhlasili. Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice.

10. Ukončenie – Mgr. Július Morávek
Predseda komisie poďakoval prítomným a ukončil rokovanie komisie.

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

 

Na vedomie:

1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS

 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 18.apríla 2016


Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení opatrení z marca 2016
2. informáciu o plnení priorít PHSR v oblasti kultúry a cestovného ruchu
3. informáciu o Večianskych slávnostiach 2016
4. informáciu o poriadaní promenádnych koncertov v priestore CMZ počas mesiacov júl – august


odporúča

1. prerokovať a schváliť na rokovaní MsZ návrh dohody s partnerským mestom Telč
2. pripraviť vydanie informačného bulletinu o meste Šaľa a vydanie pohľadníc s tematikou mesta v súlade so schváleným projektom VÚC
3. prerokovať v MsZ a schváliť návrh dotácií v oblasti kultúry na rok 2016


schvaľuje

1. návrh dotácií v oblasti kultúry na rok 2016 nasledovne:

OZ Večania   Večianske hodové slávnosti  500 €
II. ročník Lečo festival   500 €
Vianočné trhy 0 €

OZ Maceva   Džezáky Šaľa 2016   400 €
Vystúpenie súboru NOACH  400 €

Spoločnosť   Séria prednášok STALO SA
Petra Pázmánya   PRED STO ROKMI   400 €

Tanečný klub   JEDNODUCHO TANEC 2016      0 €
JUMPING Šaľa   Majstrovstvá Európy DISCO
TANCE 2016    800 €
Mgr. Dana Janebová  Vydanie zbierky BEZVETRIE  400 €

CSEMADOK Šaľa  Spoločenské oblečenie pre
spevokol 1200 €

Rodičovské združenie  Reprezentácia žiakov školy v celoslo-
pri ZUŠ    venskej a medzinárodnej súťaži v hre
na klavír a v sólovom speve  400 €


navrhuje

1. v rozpočte 2017 zvýšiť sumu dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na hodnotu 2/3 hodnoty dotácií v oblasti športu


ukladá

1. predsedovi komisie prerokovať s prednostkou úradu otvorenie fontán k 1. máju 2016, umiestnenie reklamnej tabule mesta v priestoroch železničnej stanice a riešenie umiestnenia reklamnej skruže pri železničnej stanici, opravu latiek podlahy na javisku pred MsÚ


informuje

1. zasadnutie komisie v mesiaci máj 2016 sa uskutoční dňa 16. mája 2016 (pondelok) o 16,00 h v budove domu kultúry


Šaľa, 18. apríla 2016
Július Morávek
predseda komisie