Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.06.2016 - 11:55  //  aktualizácia: 22.06.2016 - 11:56  //  zobrazené: 721

04/2016 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 22.06.2016

Prítomní:  Ing. Peter Andruška, Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Radovan Braník

Neprítomní:  Ing. Katarína Machová, Miroslav Gera, , Ondrej Moťovský

Ďalej boli prítomné: Mgr. Miloslava Bartíková, Ing. Alena Kiácová, Ing. Jana Nitrayová, Ing. Alžbeta Sedliačiková
 


1. Žiadosť o predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 122
• ekonomická komisia v súvislosti s prioritami k tvorbe rozpočtu na rok 2017 a k tvorbe viacročného rozpočtu navrhuje:

1. pripraviť vyváženosť jednotlivých častí rozpočtu, primeraný prebytok bežného rozpočtu postačujúci na krytie dlhovej služby prípadnú rezervu
2. k rozhodujúcim investičným akciám sa ekonomická komisia vyjadrí po stanovení vecných, finančných  a organizačných predpokladov
3. riešiť kritický stav miestnych komunikácií so zameraním na ul. Jesenského, prepojenie ulíc Jesenského a Vlčanská  ( cez Jarmočnú ulicu ), riešiť parkovanie na ul. P.J.Šafárika
4. spracovať návrh ďalšieho postupu opráv miestnych komunikácií

- prehodnotením priorít sa bude ekonomická komisia zaoberať pred ďalším zasadnutím MsZ v mesiaci september 2016

 

2. Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 123

• ekonomická komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015

 

3. Prijatie daru – ihrisko Žihadielko
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prijatie daru – ihrisko Žihadielko  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 124

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť v súlade s ustanovením písm. i) bod 3 § 4 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa prijatie daru v hodnote 78 924 EUR vo forme bezodplatného prevodu nehnuteľného majetku, ktorým je dielo - projekt „Ihrisko Žihadielko“, vybudované na parcele č. 2761, reg. C. , LV č. 1, v k. ú. Šaľa vo vlastníctve Mesta Šaľa, vrátane hnuteľných vecí, ktoré sú súčasťou projektu, od spoločnosti Lidl Slovenská republika v. o. s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 021 Bratislava do majetku mesta Šaľa podľa podmienok Rámcovej zmluvy o obstaraní diela zo dňa 31.5.2016


4. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2015
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2015  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 125

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2015 v predloženom znení
5. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 126

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016

 


6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na
rok 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 127

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť predložený Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016

 


7. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 128
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre žiadateľov nasledovne:
1. Futbalový klub Veča, IČO 00892301, na nasledovné podujatia: Majstrovstvá Veče vo varení guláša, Medzinárodný deň detí a futbalový turnaj vo výške 500,00 EUR,
2. Rondis, s.r.o., IČO 36366056, na podujatie Streetbal CUP 2016 vo výške 500,00 EUR,
3. Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na nákup vzduchovkového streliva a terčov vo výške 500,00 EUR,
4. Telovýchovná jednota Slávia SOUP, IČO 31824480 na Slovenský voltížny pohár Šaľa vo výške 500,00 EUR,
5. Klub vodných športov Barakuda, IČO 42371856, na prenájom plaveckých dráh vo výške 500,00 EUR,
6. RADA ŠPORT o.z., IČO 42366411, na podujatie Beh nočnou Šaľou 2016,
7. Karate klub BANANA DOJO Šaľa, IČO 42369975, na štartovné na súťažiach a na poplatky za semináre,
8. Spojená škola, Krátka 11, Šaľa, IČO 34062831, na vybudovanie malého účelového ihriska v areáli školy,
9. Rodičovské združenie pri Základnej škole v Šali, Pionierska ulica č. 4, IČO 42048907, na podporu materiálového zabezpečenia športoviska – multifunkčného ihriska
s tým, aby MsZ hlasovalo jednotlivo za prvých päť navrhovaných žiadateľov.

8. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 129

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť:
1. prenájom majetku mesta Šaľa na Futbalovom štadióne na Nitrianskej ulici v Šali-Veči:
- futbalový štadión, stavba s. č. 1727, na pozemku parcela č. 3962
- vedľajšia tribúna na parcele č. 3963
- garáž pre techniku na parcele č. 3964
- pomocné sociálne priestory na parcele č. 3965
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/12
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/13
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/14 –
bez nebytových priestorov prevádzky bufetu o výmere 84,36 m2
- vedľajší štadión na parcele č. 3966
- umelý trávnik na parcele č. 3967/11
pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, so sídlom Nitrianska 1721/1, 927 05  Šaľa,
na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
(pozn.: pozemky sú vo vlastníctve Duslo a.s.)
2. náklady za služby spojené s užívaním (plyn,  vodné, elektrická energia) hradí nájomca,
3. cenník krátkodobých nájmov pre futbalový trávnik s umelou trávou nasledovne:
- dospelí kluby: zápas 90 min. vo výške 130,00 Eur bez osvetlenia
- dospelí kluby: zápas 90 min. vo výške 160,00 Eur s osvetlením
- neorganizované skupiny, deti a mládež: 55,00 Eur bez osvetlenia
- neorganizované skupiny, deti a mládež: 70,00 Eur s osvetlením.
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

9. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 130

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1. prenájom majetku mesta Šaľa, nebytových priestorov v objekte „Kolkáreň“ súpisné
č. 920, na ulici Hornej  v Šali, na pozemku parcela č. 2424/5 a  parcela č. 2424/6, nehnuteľnosti vedené v KN C pre k.ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre  Telovýchovnú jednotu Slovan DUSLO Šaľa, so sídlom Šaľa, ul. Horná 921/30,
na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca; v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016
o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním,
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
- MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma,
- pre iné organizácie a verejnosť – 28,00 Eur/hod.
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky dotácie na rozvoj športu, ďalej na údržbu elektrozariadenia stavačov, obsluhu technického zariadenia a upratovanie,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

10. Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly na ulici Hornej v Šali
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly na ulici Hornej v Šali  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 131

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť
1. prenájom majetku mesta Šaľa, bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly, súpisné č. 921 na ulici Hornej v Šali, na pozemku KN registra
C parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, hádzanárskeho ihriska a spevnených plôch na parcele č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 na parcele č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2 v k.ú. Šaľa vedených na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre  Hádzanársky klub SLOVAN Duslo Šaľa, so sídlom
927 01  Šaľa, ul. Horná 30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí nájomca; v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016
o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním,
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
- MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma
- pre iné organizácie a verejnosť nasledovne:
- s účasťou verejnosti 58,00 Eur/hodina
- bez účasti verejnosti 27,00 Eur/hodina,
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.
     
11. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 132

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť

1. prenájom majetku mesta Šaľa na Futbalovom štadióne na Hospodárskej ulici
v Šali-Veči: areál športového ihriska na parcele č. 3602, ostatná plocha o výmere 12977 m2 a objekt sociálnej budovy na parcele č. 3603, zastavaná plocha o výmere 104 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Šaľa, pre Futbalový klub Veča,
so sídlom 927 05  Šaľa, ul. Hospodárska 1, na dobu neurčitú, za ročný prenájom
0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (vodné, elektrická energia) hradí nájomca; v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním,
3. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa; v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.

 

 

12. SRDIEČKO, n. o., Kukučínova 534/38, 927 01  Šaľa – žiadosť o rozšírenie predmetu prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o rozšírenie predmetu prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre SRDIEČKO, n. o., Kukučínova 534/38, 927 01  Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 133

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom časti dvora na pozemku KN registra C, parcela č. 594/25 o výmere 50 m2, v areáli bývalej Materskej školy J. Palárika, na ul. Družstevnej 396/3 v Šali, za nájomné vo výške 33,15 Eur/rok/celá výmera, pre neziskovú organizáciu Srdiečko n.o., Kukučínova 534/38,
927 01  Šaľa.
 
13. Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – okrasnej záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku – okrasnej záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 134

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku – okrasnej záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 50/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 142 m2, za účelom užívania okrasnej záhradky, v cene
0,165 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 23,43 Eur/rok, pre Romana Vinczeho,
M. R. Štefánika  119/5, 927 01  Šaľa, na dobu neurčitú.


14. František Lukáčik, P. J. Šafárika 379/21, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  František Lukáčik, P. J. Šafárika 379/21, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 135

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta,  ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02, dňa 22. 08.2002, ako parcela číslo 789/79, záhrada o výmere 237 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 39,11 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 42,97 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Františka Lukáčika,  P. J. Šafárika 379/21, 927 01  Šaľa.


15. SC-LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  SC-LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01  Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 136

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 852/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť SC-LAK s.r.o., so sídlom Okružná 3/1027, 927 01  Šaľa, IČO: 46 328 831, zastúpená konateľkou spoločnosti Katarínou Hanusovou, na dobu neurčitú.


16. Ing. Marián Gažík a spol., Komenského 49A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  Ing. Marián Gažík a spol., Komenského 49A, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 137

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva číslo 7266, v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2, za účelom zabezpečenia prístupu k rodinným domom, v cene
0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 55,69 Eur/rok, na dobu neurčitú pre:
1. Ing. Mariána Gažíka a Mgr. Máriu Gažíkovú, obaja bytom Komenského 2362/49A, 927 05  Šaľa,
2. Jozefa Ševčíka, bytom Dózsova 1620/61, 927 05  Šaľa a Gabrielu Ševčíkovú, bytom Komenského 1688/49, 927 05  Šaľa.

 


17. Euro Gastro Style, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 282 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  Euro Gastro Style, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 282 , Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 138

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 39/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, za účelom užívania letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť Euro Gastro Style, s.r.o., so sídlom  925 71  Trnovec nad Váhom č. 282 , IČO: 36 556 904, zastúpená konateľom spoločnosti Ľubomírom Buchom, na dobu neurčitú.


18. Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 139

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2811/5, ostatné plochy o výmere 13 m2, za účelom užívania letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 260,00 Eur/rok, pre Eugeniusza Spiszaka, Jánošíkova 1372/5,  927 01  Šaľa, IČO: 34456864, na dobu neurčitú.

 

 

19. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01  Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:


Uznesenie č. 140

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2475/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, ako novovytvorená  parcela č. 2475/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, v zmysle geometrického plánu č. 19/2016 vyhotoveného geodetkou Ing. Marcelou Varinskou dňa 19. 04. 2016, overeného Správou katastra pod č. 204/2016 dňa 11. 05. 2016 a parcela č. 2475/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, za účelom vysporiadania pozemkov pod stavbami v základom imaní spoločnosti, v cene 3,319 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 5 m2, v celkovej sume 16,60 Eur/rok, pre spoločnosť MeT Šaľa, spol. s r.o. so sídlom  Partizánska 20, 927 01  Šaľa, IČO: 34 115 161, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Karolom Miklošom, na dobu neurčitú.

 

20. ELTECHMA, s.r.o., 925 81  Diakovce 416 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre  ELTECHMA, s.r.o., 925 81  Diakovce 416 , 927 01  Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 141

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2338/62, zastavaná plocha a nádvorie, za účelom umiestnenia informačnej reklamnej tabule na stĺpe verejného osvetlenia, v cene  200,00 Eur/rok, v celkovej sume 200,00 Eur/rok, pre spoločnosť ELTECHMA, s.r.o., 925 81  Diakovce 416, IČO: 43 789 455, zastúpená konateľom spoločnosti Petrom Barczim, na dobu 5 rokov.

 

21. Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 142

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Štúrovej ul. v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 2091/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2, odčlenená od parcely číslo 2091/22, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 27/2016 vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 239/2016, zo dňa 27. 05. 2016, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 3 558,37 Eur, pre Arpáda Kukiho, trvale bytom Vydrany 132 a Ninu Kuki Petkovovú, trvale bytom Hurbanova 4, Šaľa, v režime BSM. 

 

22. Zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámenu pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 143

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 26/2016, vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod č. 248/2016, dňa 01. 06. 2016, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa
  pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle GP ako novovytvorená parcela č. 1983/14, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere  267 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, v cene 59,75 Eur/m2,
t. j. v celkovej cene  15 953,25 Eur,
2. vo vlastníctve HP Centrum ESO, s.r.o.
za pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2005/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle GP ako novovytvorená parcela č. 2005/11 o výmere 267 m2, vedené na liste vlastníctva
č. 7214, v cene 59,75 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 15 953,25 Eur.

 

 

 

23. Zámena pozemkov v k.ú. Šaľa vo vlastníctve p. Mária Klajmana, bytom Ul. SNP 2243/32A, Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali za  časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa vo vlastníctve p. Mária Klajmana, bytom Ul. SNP 2243/32A, Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali za  časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 144

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť Zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa vo vlastníctve p. Mária Klajmana, bytom Ul. SNP 2243/32A, Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali za  časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

24. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú, Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú, Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 145

• ekonomická komisia odporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere 299 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku – záhrady, v cene 8,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 392,00 Eur pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú, trvale bytom Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa, v režime BSM.

 


25. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu Kučerovú, Hollého 1925/5, Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu Kučerovú, Hollého 1925/5, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 146

• ekonomická komisia odporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere 531 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku – záhrady, v cene 8,00 Eur/m2, v celkovej cene 4 248,00 Eur, pre PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu Kučerovú, trvale bytom Hollého 1925/5, Šaľa, v režime BSM.

 

26. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul.
J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Boltenkova, Nešporova 1007/3, Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Boltenkova, Nešporova 1007/3, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 147

• ekonomická komisia odporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na ul. J. Kollára v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 19 m2 (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v efektívnom využití zanedbaného a nevyužívaného pozemku, v cene 36,51 Eur/m2, v celkovej cene cca 693,69 Eur pre Alexandra Boltenkova, trvale bytom Nešporova 1007/3, Šaľa, v celosti.


27. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, za pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, za pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 148

• ekonomická komisia odporúča MsZ zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení  majetkových vzťahov pre nový cintorín, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemky vedené v katastri nehnuteľností registri E pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v lokalite Trnovecký klin, ako
- parcela č. 2227, trvalý trávny porast  o výmere 8319 m2
- parcela č. 2228, orná pôda  o výmere 13451 m2
- parcela č. 2229, trvalý trávny porast  o výmere 489 m2
- parcela č. 2230/402, orná pôda  o výmere 4324 m2
- parcela č. 2230/502, orná pôda  o výmere 4928 m2
- parcela č. 2230/702, orná pôda  o výmere 65844 m2
- parcela č. 2231, orná pôda  o výmere 70757 m2
- parcela č. 2232/400, orná pôda  o výmere 31155 m2
- parcela č. 2232/700, orná pôda  o výmere 23784 m2

2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:
pozemok vedený v katastri nehnuteľností registri C pre katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 5844, parcela č. 1238/1, orná pôda o výmere 178443 m2, od ktorej bola geometrickým plánom č. 03/2016, vyhotoveným spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., Bernolákova 13, 927 05  Šaľa, dňa 01. 06. 2016, odčlenená novovytvorená parcela registra C KN č. 1238/3, orná pôda o výmere 59497 m2, ktorá je predmetom zámeny.

 

 

28. Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 01  Galanta – prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali pre Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 01  Galanta a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 149

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali, vedený v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu číslo 28/2014 vyhotoveného geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod  číslom 512/15, zo dňa 18. decembra 2015, ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu registra C katastra nehnuteľností číslo 2677/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 46,471 Eur/m2, v celkovej cene 604,12 Eur, pre Patrika Poláka, Októbrová 1186/72, 924 01  Galanta, v celosti.

29. Namik Saliji, Letná 567/2, Šaľa – prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali pre Namik Saliji, Letná 567/2, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 150

• ekonomická komisia odporúča MsZ zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2338/11, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 103/2001, vyhotoveného spoločnosťou GEOS, geodetická kancelária, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 20. 09. 2001, pod číslom 341/2001, ako novovytvorená parcela č. 2338/50, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 66,39 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 863,07 Eur pre Namika Saliji, Letná 567/2, Šaľa, v celosti.

 


30. Pavol Pápay, Nešporova 1016/14, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa pre Pavol Pápay, Nešporova 1016/14, Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 151
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok v katastrálnom území Šaľa, novovytvorenú parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 2181/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenenú od parcely č. 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, v zmysle geometrického plánu č. 02/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 151/2016, dňa 14. 04. 2016, pre vlastníka pozemku Pavla Pápaya, Nešporova 1016/14, Šaľa, ako aj pre všetkých následných vlastníkov pozemku, parcela č. 2214, zastavaná plocha a nádvorie, za jednorázovú odplatu vo výške 455,00 Eur, v zmysle Znaleckého posudku č. 102/2016, vyhotoveného Ing. Jarolímom Pšenkom.
31. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava - BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 152

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení a vedení rozvodu distribučnej sústavy NN zemného rozvodu na pozemkoch vedených v registri C katastra nehnuteľností, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou GEOREAL Sereď, s.r.o., č. 1-6/2016, v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 916 47  Bratislava, odplatne za jednorázovú cenu vo výške 147,69 Eur, v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď, IČO 50 160 800.

32. Návrh na úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 153

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa spočívajúcu v rozdelení zvereného nehnuteľného majetku na stavby a pozemky podľa stavu v katastri nehnuteľností a v navýšení jeho hodnoty, ďalej hnuteľného majetku podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku do správy zo dňa 01. 04. 2016 a Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku do správy zo dňa 19. 05. 2016 a v doplnení  ďalšieho hnuteľného majetku a to osobného motorového vozidla Citroen Berlingo Furgon Standard L1, v zmysle prílohy k tomuto uzneseniu.

33. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa - Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 a schválila nasledovné uznesenie:

• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie


34. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 154

• ekonomická komisia neodporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na Hlavnej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2051/16, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 8/2016, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 92/2016, dňa 21. marca 2016, ako novovytvorená parcela č. 2051/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v umiestnení dočasnej stavby, v cene 82,98 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 655,36 Eur, pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa, v celosti.

35. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Alexandra Štítnického a Sabinu Štítnickú, Hliník 45, Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Alexandra Štítnického a Sabinu Štítnickú, Hliník 45, Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:

• ekonomická komisia neprijala žiadne uznesenie

 

 

 

        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová