Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 26.06.2015 - 09:40  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:17  //  zobrazené: 1345

04/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 25/06/2015

číslo: 04/2015  |  dátum konania: 25.06.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

M E S T O   Š A Ľ A

Uznesenia a hlasovania zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali  zo dňa 25. júna 2015
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hlasovanie č. 1
Doplnenie programu rokovania a zmena poradia prerokovávaných materiálov 

Dopĺňa sa:
- materiál číslo D 20/4/2015 – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04  Bratislava 37 – zriadenie záložného práva
- materiál číslo D 21/4/2015 – Domov dôchodcov Šaľa – Preložka NN prípojky – vecné bremeno

- materiál číslo E 3/4/2015 - Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 vo volebnom období 2014 – 2018
- bod číslo E 4/4/2015 - Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva
- materiál číslo E 5/4/2015 - Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia)
- materiál číslo E 6/4/2015 - Návrh na voľbu predsedu komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Šali

Zmena poradia prerokovania materiálov:
- body E 3, E 4, E 5 a E 6 prerokovať úplne na začiatku zasadnutia t.j. pred
časťou II. Interpelácie poslancov
- materiál číslo A 1/4/2015 (Správa z kontroly vykonanej ÚHK) prerokovať po
časti G. Vystúpenia verejnosti

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho:
- hlasovať en bloc o materiáloch D2, D5, D6, D8, D9, D10,
- hlasovať en bloc o materiáloch D11, D13 až D18,

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Neprítomný: 
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,


Hlasovanie č. 2
Program ako celok

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný: 
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,


Hlasovanie č. 3
Voľba mandátovej komisie

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný: 
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,


Hlasovanie č. 4
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 7
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Neprítomný: 
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,


Hlasovanie č. 5
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Ivan
Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Jozef Varsányi,
Neprítomný: 
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,


Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Neprítomný: 
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,


Materiál číslo E 3/4/2015 - Vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 vo volebnom období 2014 – 2018

Uznesenie č. 4/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vyhlásenie nastúpenia náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 vo volebnom období 2014 – 2018,
B. berie na vedomie
zánik mandátu poslankyne Mestského zastupiteľstva v Šali PaedDr. Alžbety Botorčeovej, vo volebnom obvode č. 1 vo volebnom období 2014 – 2018, podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 17. júna 2015,
C. vyhlasuje
podľa § 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka Róberta Tölgyesiho za poslanca Mestského zastupiteľstva v Šali vo volebnom obvode č. 1 vo volebnom období 2014 – 2018.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný: 
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Bod číslo E 4/4/2015 - Zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 4/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. konštatuje, že
p. Róbert Tölgyesi zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva
podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25. júna 2015,
B. berie na vedomie, že
p.  Róbert Tölgyesi sa stal členom Výboru mestskej časti č. 1 dňom 25. júna 2015.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Róbert Tölgyesi,
Neprítomný: 
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 5/4/2015 - Návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia)

Uznesenie č. 4/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia),
B. poveruje
vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2014 – 2018 poslancov Mestského

zastupiteľstva v Šali: Ing. Tibora Barana, PaedDr. Danicu Lehockú, PhD.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Nehlasovalo: 0
Neprítomný: 
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 6/4/2015 - Návrh na voľbu predsedu komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Šali 

Uznesenie č. 4/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu predsedu komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. konštatuje, že
od 17. júna 2015 je uvoľnená funkcia predsedu komisie školstva z dôvodu zániku mandátu poslankyne PaedDr. Alžbety Botorčeovej podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
C. volí
predsedu komisie školstva: Ing. Mariána Krištofa.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Marián Krištof,
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo A 2/4/2015 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015

Uznesenie č. 4/2015 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/4/2015 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 4/2015 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 4/4/2015 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2015 

Uznesenie č. 4/2015 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2015,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2015.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Mgr. Július Morávek,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 5/4/2015 - Informácia o zaradení mesta Šaľa do projektu budovania futbalových štadiónov

Uznesenie č. 4/2015 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
informáciu o zaradení mesta Šaľa do projektu budovania futbalových štadiónov,
B. berie na vedomie
informáciu o zaradení mesta Šaľa do projektu budovania futbalových štadiónov.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.
Materiál číslo A 6/4/2015 - Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2014
 
Uznesenie č. 4/2015 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali
za rok 2014,
B.  berie na vedomie
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali
za rok 2014.    

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 7/4/2015 - Informácia z poslaneckého prieskumu zameraného na technický stav budovy, zariadení priestorov a požiadavka na rekonštrukciu budovy a modernizáciu zariadení detských jasieľ v správe Organizácie sociálnej starostlivosti 

Uznesenie č. 4/2015 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu z poslaneckého prieskumu zameraného na technický stav budovy, zariadení priestorov a požiadavku na rekonštrukciu budovy a modernizáciu zariadení detských jasieľ v správe Organizácie sociálnej starostlivosti,
B. berie na vedomie
informáciu z poslaneckého prieskumu zameraného na technický stav budovy, zariadení priestorov a požiadavku na rekonštrukciu budovy a modernizáciu zariadení detských jasieľ v správe Organizácie sociálnej starostlivosti.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Milena Veresová,
Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/4/2015 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o zriadení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a Výdajnej školskej jedálne, Bernolákova 1, Šaľa ako súčasť Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa 

Uznesenie č. 4/2015 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o zriadení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a Výdajnej školskej jedálne, Bernolákova 1, Šaľa ako súčasť Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2015 o zriadení Materskej školy,  Bernolákova 1, Šaľa a Výdajnej školskej jedálne, Bernolákova 1, Šaľa ako súčasť Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa, v predloženom znení.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 7
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 2/4/2015 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 4/2015 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa v predloženom znení.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 3/4/2015 - Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ 

Uznesenie č. 4/2015 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“,
B. schvaľuje
dodatok č. 2 interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“
v predloženom znení.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 2
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 4/4/2015 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XXIII. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. marca 2015

Uznesenie č. 4/2015 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 2/2015 – XXIII. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva  v Šali zo dňa 26. marca 2015,
B. ruší
ods. 2 v časti B. Uznesenia č. 2/2015 – XXIII.,
C. schvaľuje
následne po nadobudnutí vlastníctva mestom Šaľa k pozemku v katastrálnom území Šaľa, parcela KN registra „C“ č. 5028, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 034 m2, spolu s inžinierskou stavbou, účelovou komunikáciou evidovanou na tomto pozemku,
prenajať tento pozemok vrátane komunikácie, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
za nájomné vo výške 7 160,13 Eur za celé obdobie nájmu, na dobu určitú počas 3 rokov
(t.j. 2 386,71 Eur/rok), v prospech Mikuláša Mikusa, za účelom rekonštrukcie a vybudovania siete miestnych komunikácií k navrhovanej IBV Šaľa Dostihová dráha.
Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 5/4/2015 - Návrh na doplnenie obstarania Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa

Uznesenie č. 4/2015 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
obstarať spracovanie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek,


C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila obstaranie spracovania obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 5  územného plánu  mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.
T: októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2015

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/4/2015 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2014; Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2014

Uznesenie č. 4/2015 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2014,
B. schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2014 nasledovne:

1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2014 bez finančných operácií:

plnenie bežných príjmov vo výške 11 999 563 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške 11 593 715 EUR
prebytok bežného rozpočtu 405 848 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 1 752 719 EUR
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              1 903 160 EUR
schodok kapitálového rozpočtu -150 441 EUR

bežné a kapitálové príjmy vo výške        13 752 282 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 13 496 875 EUR
prebytok rozpočtu 255 407 EUR


2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2014 s finančnými operáciami:

bežné a kapitálové príjmy vo výške        13 752 282 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške 13 496 875 EUR
prebytok rozpočtu 255 407 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 4 025 319 EUR
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   3 798 873 EUR
prebytok finančných operácií 226 446 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške 17 777 601 EUR 
čerpanie celkových výdavkov vo výške 17 295 748 EUR
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom 481 853 EUR

3. vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 242 325,42 EUR nasledovne:

* 25 708,72 EUR - nedočerpaná časť finančného príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (OSS),
* 480,20 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné žiakov za rok 2014,
* 126,43 EUR nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,
* 3 500 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté na projekt WORKOUT- OUTDOOR PARK od spoločnosti Tatra banka, a.s. na výstavbu detského ihriska,
* 200 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté na projekt „Obnova lavičiek“ od spoločnosti Tatra banka, a.s., ktoré sa použijú na obnovu lavičiek,
* 100 854,49 EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
* 111 455,58 EUR - účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré budú použité v roku 2015 na financovanie výstavby chodníkov vedúcich k týmto spoločnostiam.

4. prebytok rozpočtu vo výške 239 527,58 EUR (po vylúčení účelovo určených prostriedkov) sa pridelí do rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtovaných výdavkov v roku 2015 nasledovne:
* na úhradu istín z prijatých úverov vo výške 217 500 EUR,
* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií vo výške 22 027,58 EUR.

5. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) schvaľuje ročnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2014,
b) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS zisk vo výške 3 783,94 EUR za rok     2014.

C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2014,

D. schvaľuje
celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2014 bez výhrad.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/4/2015 - Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2015

Uznesenie č. 4/2015 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
      vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2015,
B. berie na vedomie
      vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2015.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

Materiál číslo C 3/4/2015 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2015
 
Uznesenie č. 4/2015 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2015 nasledovne:

Bežné príjmy:                                        12 398 316 EUR
Bežné výdavky:  11 641 635 EUR
Rozdiel:                                                          756 681 EUR

Kapitálové príjmy: 1 633 630 EUR
Kapitálové výdavky:  3 993 863 EUR
Rozdiel: -2 360 233 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 031 946 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 635 498 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:   - 1 603 552EUR

Príjmové finančné operácie: 1 851 552 EUR
Výdavkové finančné operácie:             243 000 EUR
Rozdiel: 1 608 552 EUR

Rozpočet na rok 2015 celkom:
Príjmy celkom: 15 883 498 EUR
Výdavky celkom:  15 878 498 EUR
Rozdiel celkom:  5 000 EUR

2. prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 750 000 EUR v rozpočte mesta na
rok 2015 a jeho viazanie na financovanie investičnej akcie Modernizácia verejného osvetlenia – II. etapa,
3. ručenie za prijatý úver blankozmenkou,
4. prijatie investičného úveru v maximálnej výške 400 000 EUR na dofinancovanie projektu Domov dôchodcov Šaľa,
5. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 4/4/2015 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015

Uznesenie č. 4/2015 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo   
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2015.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 1/4/2015 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK 

Uznesenie č. 4/2015 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v ZŠ s MŠ J. Murgaša v Šali
za rok 2014,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v ZŠ s MŠ J. Murgaša v Šali
za rok 2014.
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 5/4/2015 - Návrh cenníka vstupného pre minigolfové ihrisko v areáli Zimného štadióna v meste Šaľa 

Uznesenie č. 4/2015 – XXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh cenníka vstupného pre minigolfové ihrisko v areáli Zimného štadióna v meste Šaľa,
B. ruší
posledný riadok v platnom cenníku schválenom na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 08. 12. 2011 Uznesením  č. 12/2011 – XIV. a doplnenom  na 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 26. 01. 2012 Uznesením  č. 1/2012 – VIII., 
C. schvaľuje
cenník vstupného pre minigolfové ihrisko v areáli Zimného štadióna v meste Šaľa, podľa prílohy tohto uznesenia, s platnosťou od 26. 06. 2015.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi,
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 6/4/2015 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2015 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Uznesenie č. 4/2015 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat,

B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre OZ Zatúlané psíky, pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov, pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 100,- Eur na jedného psa, maximálne však 7 000,- Eur, podľa evidencie psov odsúhlasenej Mestskou políciou Šaľa.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 7/4/2015 - Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť športu 

Uznesenie č. 4/2015 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť športu,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
21 300,00 EUR nasledovne:
- Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na preteky v športovej streľbe, vo výške 500,00 EUR,
- TJ SLAVIA SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Barelove preteky a Slovenský voltížny pohár, vo výške 500,00 EUR,
- ROND-IS Šaľa, IČO 36366056, na podujatie Streetball CUP 2015, vo výške 500,00 EUR,
- Atletický oddiel SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17642868, na podujatie Memoriál zakladateľov atletiky v Šali prof. Mutkoviča a Melicherčíka, vo výške 200,00 EUR,
- FK SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17642868, na podporu činností mládežníckych mužstiev, vo výške 6 984,00 EUR,
- RADA ŠPORT Šaľa, IČO 42366411, na podujatie Beh nočnou Šaľou 2015, vo výške 585,00 EUR,
- Futbalový klub Veča, IČO 00892301, na športovo-spoločenské podujatia a turnaj,
vo výške 500,00 EUR,
- Hádzanársky klub SLOVAN DUSLO Šaľa, IČO 17643929, na letné sústredenie hádzanárok, vo výške 9 231,00 EUR,
- Karate klub BANANA DOJO Šaľa, IČO 42369975, na nákup tatami, vo výške
300,00 EUR,
- Dogdancing Club Slovakia Šaľa, IČO 42286433, na podujatie DOGFEST 2015,
vo výške 500,00 EUR,
- Jazdecký klub RUSTY Šaľa, IČO 42205751, na nominačné preteky vo voltíži,
vo výške 200,00 EUR,
- OZ RENOVACIO Šaľa, IČO 42334403, na podujatie Otvorenie leta 2015, vo výške 300,00 EUR,
- FK Betonáris Šaľa, IČO 42367603, na materiálno-technický rozvoj futbalového klubu, vo výške 500,00 EUR,
- Klub športových potápačov Šaľa, IČO 37868764, na športové podujatia a preteky,
vo výške 500,00 EUR.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 8/4/2015 - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry

Uznesenie č. 4/2015 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2015 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške
690,00 EUR nasledovne:
- Neformálna skupina zOZnámmeSA, na akciu, kde sa OZ a neziskové organizácie predstavia verejnosti, vo výške 290,00 EUR,
- OZ Maceva, IČO 42041406, na vystúpenie džezového zoskupenia „Nothing but New Trio“ v rámci podujatia Džezáky Šaľa 2015, vo výške 400,00 EUR.

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/4/2015 - Návrh investičného zámeru mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu nájomných bytov
 
Uznesenie č. 4/2015 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. investičný zámer mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu so 150 nájomnými bytmi bežného štandardu, ktoré budú postavené spoločnosťou Innovia s.r.o.,
Na Hlinách 12, Trnava,
2. spôsob financovania budúcej kúpy nájomných bytov bežného štandardu v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60 % obstarávacej ceny a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 40 % obstarávacej ceny,
3. dodržanie nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však
po dobu 30 rokov,
4. nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, zapísaných na LV č. 1 pre k. ú. Šaľa, ako pozemok:
- parcela registra „C“ č. 1971/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 3860 m2;
- parcela registra „C“ č. 1971/3; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 314 m2;
- parcela registra „C“ č. 1973/2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 155 m2;
- parcela registra „C“ č. 1973/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 506 m2;
- parcela registra „C“ č. 1974/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 324 m2;
- parcela registra „C“ č. 1974/2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 43 m2;
- parcela registra „C“ č. 1983/9; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1281 m2,
pre spoločnosť Innovia, s.r.o, Na Hlinách 12, 917 01 Trnava IČO: 36744450, ako nájomcu, na dobu určitú – 5 rokov, za odplatu vo výške 0,10 eur/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa za účelom výstavby nájomných bytových domov v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. investičný zámer mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu so 150 nájomnými bytmi bežného štandardu, ktoré budú postavené spoločnosťou Innovia s.r.o.,
Na Hlinách 12, Trnava,
2. spôsob financovania budúcej kúpy nájomných bytov bežného štandardu v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 60 % obstarávacej ceny a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 40 % obstarávacej ceny,
3. dodržanie nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však
       po dobu 30 rokov,
4. nájom pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, zapísaných na LV č. 1 pre k. ú. Šaľa, ako pozemok:
- parcela registra „C“ č. 1971/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 3860 m2;
- parcela registra „C“ č. 1971/3; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 314 m2;
- parcela registra „C“ č. 1973/2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 155 m2;
- parcela registra „C“ č. 1973/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 506 m2;
- parcela registra „C“ č. 1974/1; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 324 m2;
- parcela registra „C“ č. 1974/2; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 43 m2;
- parcela registra „C“ č. 1983/9; druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 1281 m2;
pre spoločnosť Innovia, s.r.o, Na Hlinách 12, 917 01 Trnava IČO: 36744450, ako nájomcu, na dobu určitú – 5 rokov, za odplatu vo výške 0,10 eur/m2/rok, ako dôvod hodný osobitného zreteľa za účelom výstavby nájomných bytových domov v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa,
C. splnomocňuje
primátora mesta:
1. k podpísaniu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a nájomnej zmluvy so spoločnosťou Innovia s.r.o., Na Hlinách 12, Trnava,
2. k vybavovaniu podkladov potrebných pre realizáciu investičného zámeru.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo D 2/4/2015 - LONA, s.r.o., Hlavná 2190, Šaľa – prevod majetku mesta – pozemok pod obytným domom na Hlavnej ul. v Šali 

Uznesenie č. 4/2015 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prevod majetku mesta – pozemku pod obytným domom na Hlavnej ul. v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov na Hlavnej ul. v Šali, vedených v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 1075, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 322 m2 a časť parcely číslo 1038/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
11 m2, v zmysle geometrického plánu č. 15/2015 vyhotoveného spoločnosťou GEOS, s.r.o., v katastrálnom území Šaľa, v cene 59,749 Eur/m2, v celkovej cene 19 896,41 Eur, pre spoločnosť LONA, s.r.o., Hlavná 2190, 927 01  Šaľa, IČO 46 767 193, zastúpená konateľom Ladislavom Gasparovicsom.


Materiál číslo D 5/4/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislava Melichera a Editu Melicherovú, Smetanova 1187/2, Šaľa 

Uznesenie č. 4/2015 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemku na Ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 1680/3, zastavaná plocha a nádvorie na Ul. SNP v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v znížení kúpnej ceny a v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v zmysle geometrického plánu č. 27/2012, vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 48/2013 dňa 19. februára 2013,
ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu č. 1680/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 704,00 Eur, pre Ladislava Melichera a Editu Melicherovú, obaja trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 01  Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Materiál číslo D 6/4/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kučeru, Šarfická 103/24, Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, Smetanova 1187/2, Šaľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevodu pozemku na Ul. SNP v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 1680/3, zastavaná plocha a nádvorie, na Ul. SNP v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v znížení kúpnej ceny a v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pri oplotení stavby vo vlastníctve žiadateľov, v zmysle geometrického plánu č. 27/2012, vyhotoveného súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overeného Správou katastra Šaľa pod číslom 48/2013 dňa 19. februára 2013,
ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu číslo 1680/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 209,00 Eur, pre Jozefa Kučeru, trvale bytom Šarfická 103/24, 900 28  Blatné a Mgr. Silviu Kučerovú, trvale bytom Smetanova 1187/2, 927 01  Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Materiál číslo D 8/4/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre JUDr. Borisa Štangloviča, trvale bytom Jaseňová 4, 927 01  Šaľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 614/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 75 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo využívaní priľahlého pozemku žiadateľom – majiteľom susediaceho pozemku, za  zníženú cenu, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 825,00 Eur, pre JUDr. Borisa Štangloviča, trvale bytom Jaseňová 4, 927 01  Šaľa.


Materiál číslo D 9/4/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre JUDr. Ľudovíta Štangloviča
a Nadeždu Štanglovičovú, obaja trvale bytom Javorová 2A, 927 01  Šaľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 614/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 105 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo využívaní priľahlého pozemku žiadateľom – majiteľom susediaceho pozemku, za zníženú cenu, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 1 155,00 Eur, pre
JUDr. Ľudovíta Štangloviča a Nadeždu Štanglovičovú, obaja trvale bytom Javorová 2A, 927 01  Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Materiál číslo D 10/4/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martu Pargáčovú, Horná 2069/15, Šaľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXXI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hornej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Hornej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 2752/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 64 m2 a časť parcely číslo 2752/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 28 m2, výmera spolu cca
92 m2 (výmeru spresní geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v zabezpečení vstupu do vlastného objektu
a v znížení kúpnej ceny, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene cca 1 012,00 Eur pre Martu Pargáčovú, trvale bytom Horná 2069/15, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 2/4/2015, D 5/4/2015, D 6/4/2015,
D 8/4/2015, D 9/4/2015, D 10/4/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/4/2015 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – prevod majetku mesta – pozemok pod trafostanicou s priľahlou plochou na Orechovej ul. v Šali

Uznesenie č. 4/2015 – XXXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod majetku mesta – pozemku pod trafostanicou s priľahlou plochou, parcela
číslo  665/13, zastavaná plocha a nádvorie a novovytvorená parcela číslo 665/45, ostatné plochy,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov na Orechovej ul. v Šali, vedených v registri C katastra nehnuteľností, v katastrálnom území Šaľa, parcela číslo 665/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2 a časť parcely číslo 665/43, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 33/2015 vyhotoveného geodetickou spoločnosťou GEODETI Ing. Miroslavom Kováčom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, dňa 7. mája 2015, pod číslom 160/2015, ide o novovytvorenú parcelu
číslo 665/45, ostatná plocha o výmere 102 m2, spolu o výmere 160 m2, v cene
30,91 Eur/m2, t.j. za celkovú cenu 4 945,60 Eur, v zmysle Znaleckého posudku
č. 43/2015, vyhotoveného Ing. Miroslavom Velkom, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava, v celosti.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/4/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť SALIJI, s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 140 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v tom, že prevodom pozemku vo vlastníctve mesta
sa prispeje ku skvalitneniu a rozšíreniu služieb obyvateľom mesta Šaľa, v cene
43,152 Eur/m2, v celkovej cene 6 041,28 Eur, pre spoločnosť SALIJI, s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 11/4/2015 - Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení miesta pre zásobovanie a vstupu do objektu kaviarne; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
10. júna 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1,   v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 861/1, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 7 m2 a parcela číslo 861/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene za obe výmery 23,86 Eur/rok, pre Branka Pistoviča, podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom Branko Pistovič City Cafe,
IČO 47 880 422, miesto podnikania 925 91  Kráľová nad Váhom 662, na dobu neurčitú.

 

 

Materiál číslo D 13/4/2015 - Branislav Kukučka a Janette Kukučková, J. Palárika 397/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúcich nájomcov a žiadateľov ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. júna 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Branislava Kukučku a Barboru Kukučkovú, J. Palárika 397/2, Šaľa.


Materiál číslo D 14/4/2015 - Peter Malárik a Jana Maláriková, M. M. Hodžu 902/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľov ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. júna 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Petra Malárika a Janu Malárikovú, trvale bytom M. M. Hodžu 902/12, Šaľa.

 

 

 

Materiál číslo D 15/4/2015 - Dana Kollárová, Horná 10, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. júna 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Danu Kollárovú,
Horná 10, Šaľa.


Materiál číslo D 16/4/2015 - Marcel Papp, Novomeského 769/20, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúcich nájomcov a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. júna 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Marcela Pappa, Novomeského 769/20, Šaľa.

 

 

 

Materiál číslo D 17/4/2015 - Ing. Silvia Katonová, Kukučínova 15, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2015 – XXXIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúceho užívateľa a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. júna 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Ing. Silviu Katonovú, Kukučínova 15, Šaľa.


Materiál číslo D 18/4/2015 - Ing. Dušana Molotová, Hurbanova 910/18, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2015 – XL.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti a vo vzájomnej dohode odstupujúcich nájomcov a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. júna 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2522/1, záhrada o výmere 300 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 49,50 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Ing. Dušanu Molotovú, Hurbanova 910/18, Šaľa.

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenia k materiálom D 11/4/2015, D 13/4/2015, D 14/4/2015,
D 15/4/2015, D 16/4/2015, D 17/4/2015, D 18/4/2015 v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 12/4/2015 - KN CENTRUM s.r.o., Pázmaňa 51, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2015 – XLI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení výmeny povrchu chodníka; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. júna 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 7266,   v registri E katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 97, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 14 m2, časť parcely číslo 122, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 75 m2, časť parcely číslo 138/1, ostatná plocha o výmere 1 m2 a časť parcely číslo 139/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, v celkovej výmere 160 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 106,08 Eur/rok, pre KN CENTRUM, s.r.o., Pázmaňa 51, Šaľa,
IČO 47 939 427, zastúpená konateľom Jozefom Kertészom, na dobu určitú do
31. 07. 2017.

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Materiál číslo D 19/4/2015 - Tibor Papp, Narcisová 1948/19, 927 05 Šaľa – žiadosť
o odpustenie úrokov z omeškania, resp. zníženie sadzby úrokov

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania, resp. zníženie sadzby úrokov,
B. schvaľuje
odpustenie úrokov z omeškania k 31. 03. 2015 vo výške  4 242,77 Eur pre Tibora Pappa, Narcisová 1948/19, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Zdržalo sa: 5
Ing. Michael Angelov, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo D 20/4/2015 Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04  Bratislava 37 – zriadenie záložného práva

Uznesenie č. 4/2015 – XLII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti – prevádzkový objekt, súpisné číslo 32 a pozemok parcela č. 1076,
B. schvaľuje
zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti – prevádzkový objekt, stavba, súpisné
číslo 32, na pozemku parcela č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie a pozemok, parcela
č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2, vedených v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, a to na zabezpečenie pohľadávky vo výške 41 200,00 Eur v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8,
833 04  Bratislava 37, IČO 31 749 542.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 21/4/2015 - Domov dôchodcov Šaľa – Preložka NN prípojky – vecné bremeno

Uznesenie č. 4/2015 – XLIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. schvaľuje
zriadenie bezodplatného vecného bremena s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena po ukončení realizácie elektroenergetického zariadenia – preložky NN prípojky pre Dom dôchodcov Šaľa, ul. Nešporova a podľa skutkového vyhotovenia a zamerania preloženého elektroenergetického zariadenia – preloženej NN prípojky pre Dom dôchodcov Šaľa, ul. Nešporova, na pozemku parcela č. 2667/4, k. ú. Šaľa, druh – zastavané plochy a územia, zapísaného v LV č.1, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava (IČO 36 361 518)
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržba, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby, preložky a jej odstránenie;
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činnosti uvedených v písm. a) a b).

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 


Materiál číslo E 1/4/2015 - Zánik členstva v komisii Mestského zastupiteľstva v Šali

Uznesenie č. 4/2015 – XLIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zánik členstva v komisii Mestského zastupiteľstva v Šali,
B. berie na vedomie
zánik členstva p. Mareka Škrabalu v Komisii mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Šali.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo E 2/4/2015 - Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Uznesenie č. 4/2015 – XLV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
B. berie na vedomie,
že dňom 15. 05. 2015 bolo začaté konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti primátorovi mesta Šaľa Mgr. Jozefovi Belickému,
v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane vereného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
C. konštatuje, že
v konaní sa nepreukázalo, že primátor mesta Šaľa, Mgr. Jozef Belický, porušil povinnosť ustanovenú v čl. 5 ods. 2 a v čl. 7 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
D. schvaľuje
rozhodnutie podľa čl. 9 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu,
E. poveruje
Ing. Petra Jaroša, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, podpísaním a doručením písomného rozhodnutia, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, Mgr. Jozefovi Belickému, primátorovi mesta Šaľa, pánovi Petrovi Plentovi, ktorý podal podnet a zástupkyni primátora mesta Šaľa,
PaedDr. Danici Lehockej, PhD..

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Milena Veresová,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo H 1/4/2015 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2015

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho – navrhol zmeniť termín septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva tak, aby sa konalo 17. septembra 2015, 

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.


Uznesenie č. 4/2015 – XLVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2015,

B. súhlasí  
s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na
2. polrok 2015 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:
5. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 17. septembra 2015,
6. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. októbra 2015,
7. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26. novembra 2015,
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa, dňa 10. decembra 2015. 

Hlasovanie č. 43
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Neprítomný:
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Mgr. Jozef Varsányi,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.