Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 07.07.2014 - 09:45  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:19  //  zobrazené: 1429

04/2014 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/06/2014

číslo: 04/2014  |  dátum konania: 26.06.2014  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1 Program ako celok

Za hlasovalo: 11 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 10 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2 Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 11 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 10 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3 Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 11 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 10 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo A 1/4/2014 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 4/2014 – I. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými ÚHK v roku 2013, B. berie na vedomie správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými ÚHK v roku 2013.

Hlasovanie č. 4 Za hlasovalo: 10 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 9 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 5 Za hlasovalo: 12 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 9 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo A 2/4/2014 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014

Uznesenie č. 4/2014 – II. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014, B. schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014.   Hlasovanie č. 6 Za hlasovalo: 12 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 9 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 3/4/2014 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 4/2014 – III. Mestské zastupiteľstvo v Šali  A. prerokovalo správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, B. berie na vedomie správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7 Za hlasovalo: 12 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 9 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo A 4/4/2014 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 10. 06. 2014

Uznesenie č. 4/2014 – IV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 10. 06. 2014, B. berie na vedomie správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 10. 06. 2014.

Hlasovanie č. 8 Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 8 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 5/4/2014 - Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2013

Uznesenie č. 4/2014 – V. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2013, B. berie na vedomie správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2013.

Hlasovanie č. 9 Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 8 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo A 6/4/2014 - Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 7

Uznesenie č. 4/2014 – VI.  Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku č. 7, B. berie na vedomie informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ účinného od 01. 05. 2014 v znení Dodatku č. 7.

Hlasovanie č. 10 Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 8 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 1/4/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013

Uznesenie č. 4/2014 – VII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013, B. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2011, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 8/2012 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 7/2013. Hlasovanie č. 11 Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 8 MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

Materiál číslo B 2/4/2014 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2004 o kontrole v podmienkach mesta Šaľa vykonávanej útvarom hlavného kontrolóra v znení zmien a doplnkov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení zmien a doplnkov

Uznesenie č. 4/2014 – VIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2014, ktorým sa zrušujú: - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2004 zo dňa 09. 09. 2004, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2009 zo dňa 12. 02. 2009, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2011 zo dňa 22. 09. 2011, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 zo dňa 22. 09. 2011, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2012 zo dňa 28. 06. 2012, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2012 zo dňa 27. 09. 2012, B. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2014, ktorým sa zrušujú: - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2004 zo dňa 09. 09. 2004, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2009 zo dňa 12. 02. 2009, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 10/2011 zo dňa 22. 09. 2011, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2011 zo dňa 22. 09. 2011, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2012 zo dňa 28. 06. 2012, - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2012 zo dňa 27. 09. 2012.

Hlasovanie č. 12 Za hlasovalo: 14 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 7 MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo B 3/4/2014 - Návrh interného predpisu mesta Šaľa „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“

Uznesenie č. 4/2014 – IX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh interného predpisu mesta Šaľa „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“, B. schvaľuje interný predpis mesta Šaľa „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v predloženom a opravenom znení.

Hlasovanie č. 13 Za hlasovalo: 9 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 4 Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika Velázquezová, Nehlasovalo: 1 Ing. Marián Antal, Počet neprítomných: 7 MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo B 4/4/2014 - Vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007-2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2013; Stručná informácia o novom programovacom období 2014 – 2020; Odsúhlasenie zapojenia sa mesta Šaľa do novovytváranej miestnej akčnej skupiny

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – doplniť do návrhu uznesenia písmeno E. žiada v znení: - predložiť informatívnu správu o zefektívnení činnosti Mestskej polície v Šali, T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2014  Z: náčelník Mestskej polície v Šali

Hlasovanie č. 14 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Jozef Mečiar, Počet neprítomných: 5 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella – doplniť do návrhu uznesenia písmeno E. žiada v znení: - predložiť informáciu o tom, aké kroky urobilo mesto preto, aby boli obyvatelia mesta včas informovaní o zmenách poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste. T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2014            Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 15 Za hlasovalo: 14 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Ing. Peter Andráši, Ing. Jozef Mečiar, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 5 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2014 – X. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2013 a informáciu o novom programovacom období 2014 – 2020, B. berie na vedomie vyhodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa a okolia (2007 – 2013) v znení Aktualizácie (2010) – doplnenia o opatrenie Zdravotníctvo za rok 2013 a informáciu o novom programovacom období 2014 – 2020, C. súhlasí so zapojením sa mesta Šaľa do novovytváranej miestnej akčnej skupiny,

D. odporúča primátorovi mesta pripraviť právne podklady pre vstup mesta do novej miestnej akčnej skupiny, E. žiada 1. predložiť informatívnu správu o zefektívnení činnosti Mestskej polície v Šali, T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2014  Z: náčelník Mestskej polície v Šali 2. predložiť informáciu o tom, aké kroky urobilo mesto preto, aby boli obyvatelia mesta včas informovaní o zmenách poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste. T: septembrové zasadnutie MsZ v roku 2014            Z: prednostka MsÚ

Hlasovanie č. 16 Za hlasovalo: 16 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 5 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo C 1/4/2014 - Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2013; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2013

Uznesenie č. 4/2014 – XI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej) Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2013, B. schvaľuje záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2013 schváliť nasledovne: 1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2013 bez finančných operácií, a to: plnenie bežných príjmov vo výške 11 639 874 EUR čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 979 363 EUR rozdiel 660 511 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 1 609 708 EUR čerpanie kapitálových výdavkov vo výške               1 408 693 EUR rozdiel 201 015 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške         13 249 583 EUR čerpanie celkových výdavkov vo výške 12 388 057 EUR výsledok hospodárenia bežného roka (prebytok) 861 526 EUR 2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2013 s finančnými operáciami, a to:

plnenie bežných príjmov vo výške 11 639 874 EUR čerpanie bežných výdavkov vo výške 10 979 363 EUR rozdiel 660 511 EUR

plnenie kapitálových príjmov vo výške 1 609 708 EUR čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 1 408 693 EUR rozdiel 201 015 EUR

plnenie príjmových finančných operácií vo výške 371 619 EUR čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške    731 740 EUR rozdiel -360 120 EUR

plnenie celkových príjmov vo výške 13 621 202 EUR  čerpanie celkových výdavkov vo výške 13 119 796 EUR prebytok 501 406 EUR

3. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov, a to: a) Rezervný fond stav k 01. 01. 2013 141,47 EUR tvorbu vo výške                128 058 EUR použitie vo výške 128 058 EUR stav k 31. 12. 2013        141,47 EUR b) Fond rozvoja bývania stav k 01. 01. 2013 50,63 EUR tvorbu vo výške             0,00 EUR použitie vo výške 0,00 EUR stav k 31. 12. 2013                    50,63 EUR

c) Sociálny fond stav k 01. 01. 2013    2 178,87 EUR tvorbu vo výške 14 731,00 EUR použitie vo výške 12 199,73 EUR stav k 31. 12. 2013        4 710,14 EUR

4. Bilanciu aktív a pasív v celkovej výške 36 641 655,58 EUR

5. Prehľad o stave a stave dlhu

6. Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 861 526 EUR navrhujeme použiť nasledovne : I. Vykrytie schodku finančných operácii vo výške 360 120 EUR II. Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Účelovo určené prostriedky, ktoré ostali k 31. 12. 2013 nevyčerpané, sa z prebytku vylučujú a ide o nasledovné finančné prostriedky: * 119 705,58 EUR- príspevok od zahraničných spoločností Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o. na stavbu chodníkov, *    91 387,25 EUR- finančné prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby (byty na ul. Hlavná a Rímska), ktorý je tvorený v súlade so zákonom NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a jeho použitie je presne viazané,   * 19 447,38 EUR - nevyčerpaná časť finančného príspevku MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, *  19 595,30 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu v Nitre na dopravné pre žiakov za rok 2013, *  48 801,64 EUR- vrátenie vlastných príjmov školám a školským zariadeniam v plnej výške na základe uznesenia MsZ č. 7/2012- XII. III.  Zostatok finančných prostriedkov vo výške 202 468,85 EUR sa pridelí v zmysle §15 ods. 1. písm. c) Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách do Rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtových výdavkov v roku 2014 nasledovne: * 202 468,85 EUR- na úhradu istín z prijatých investičných úverov.

7. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne: a) schvaľuje ročnú uzávierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2013, b) berie na vedomie stratu OSS za rok 2013 vo výške 11 597,96 EUR, ktorú OSS vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk. C. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2013, D. schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2013 bez výhrad.

Hlasovanie č. 17 Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ing. Štefan Bartošovič, Nehlasovalo: 2 MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 5 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

Materiál číslo C 2/4/2014 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014, B. schvaľuje úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2014 nasledovne: Bežné príjmy:                                           11 797 517 EUR Bežné výdavky:                                          11 635 059 EUR Rozdiel:                                                          162 458 EUR

Kapitálové príjmy: 4 546 943 EUR Kapitálové výdavky:   5 449 861 EUR Rozdiel: - 902 918 EUR     Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 16 344 460 EUR Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:      17 084 920 EUR Rozdiel bez finančných operácií:  -740 460 EUR

Príjmové finančné operácie: 1 341 180 EUR Výdavkové finančné operácie:             598 790 EUR Rozdiel: 742 390 EUR

Rozpočet na rok 2014 celkom: Príjmy celkom:  17 685 640 EUR Výdavky celkom: 17 683 710 EUR Rozdiel celkom: 1 930 EUR

Hlasovanie č. 18 Za hlasovalo: 6 Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Proti hlasovalo: 1 Ing. Štefan Bartošovič, Zdržalo sa: 7 Ing. Peter Andráši, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Nehlasovalo: 2 Ing. Marián Antal, Ing. Erika Velázquezová, Počet neprítomných: 5 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marián Kántor, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo C 3/4/2014 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 05. 2014

Uznesenie č. 4/2014 – XII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 05. 2014, B. berie na vedomie vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 05. 2014.

Hlasovanie č. 19 Za hlasovalo: 13 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 1 Ing. Štefan Bartošovič, Zdržalo sa: 3 RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Nehlasovalo: 1 Milena Veresová, Počet neprítomných: 3 MUDr. Igor Bečár, Gabriela Talajková, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 1/4/2014 - Udelenie súhlasu správcovi majetku mesta, Základnej škole Jána Hollého, ul. Hollého č. 48, 927 05  Šaľa, zaťažiť majetok mesta uzatvorením koncesnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení na základe výsledku obchodno-verejnej súťaže za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností budovy a rekonštrukciu a vyregulovanie technológie tepelných rozvodov v objekte hradených z úspor dosiahnutých ich prevádzkou

Uznesenie č. 4/2014 – XIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh na udelenie súhlasu správcovi majetku mesta, Základnej škole Jána Hollého, ul. Hollého 48, 927 05  Šaľa, zaťažiť majetok mesta uzatvorením koncesnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení na základe výsledku obchodno-verejnej súťaže za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností budovy a rekonštrukciu a vyregulovanie technológie tepelných rozvodov v objekte hradených z úspor dosiahnutých ich prevádzkou, B. súhlasí v súlade s § 4 bodu (5) Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších zmien, aby správca majetku mesta, Základná škola Jána Hollého, ul. Hollého 48, 927 05  Šaľa, zaťažil majetok mesta uzatvorením koncesnej zmluvy na základe obchodno-verejnej súťaže za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností budovy a rekonštrukciu a vyregulovanie technológie tepelných rozvodov v objekte hradených z úspor dosiahnutých ich prevádzkou za podmienky, že predtým bude vykonaný nezávislý energetický audit, ktorý bude podkladom pre obchodno-verejnú súťaž.

Hlasovanie č. 20 Za hlasovalo: 16 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi, Nehlasovalo: 1 MUDr. Jozef Grell, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 2/4/2014 - Udelenie súhlasu správcovi majetku mesta, Základnej škole s materskou školou P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa 48, 927 01  Šaľa, zaťažiť majetok mesta uzatvorením koncesnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení na základe výsledku obchodno-verejnej súťaže na dodávku tepla a rekonštrukciu vykurovacieho systému

Uznesenie č. 4/2014 – XIV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh na udelenie súhlasu správcovi majetku mesta, Základnej škole s materskou školou P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa 48, 927 01  Šaľa, zaťažiť majetok mesta uzatvorením koncesnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení na základe výsledku obchodno-verejnej súťaže na dodávku tepla a rekonštrukciu vykurovacieho systému, B. súhlasí v súlade s § 4 bodu (5) Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších zmien, aby správca majetku mesta, Základná škola s materskou školou P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, P. Pázmaňa 48, 927 01  Šaľa, zaťažil majetok mesta uzatvorením koncesnej zmluvy na základe obchodno-verejnej súťaže na dodávku tepla a rekonštrukciu vykurovacieho systému za podmienky, že predtým bude vykonaný nezávislý energetický audit, ktorý bude podkladom pre obchodno-verejnú súťaž.

Hlasovanie č. 21 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Varsányi, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 3/4/2014 - Obnova sústavy verejného osvetlenia v meste Šaľa

Uznesenie č. 4/2014 – XV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča) Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo zdôvodnenie výberu „Koncesie na službu“ ako spôsobu vhodného pre obnovu sústavy verejného osvetlenia v meste Šaľa, B. odporúča primátorovi mesta zabezpečiť predloženie súťažných podmienok na „Koncesnú zmluvu o poskytovaní služieb modernizácie a údržby verejného osvetlenia a zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia“. T: septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2014

Hlasovanie č. 22 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová, Počet neprítomných: 2 Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 4/4/2014 - Návrh postupu pri prevode záhradiek v záhradkárskych osadách na Jesenského ulici (lokalita A) a pri železnici (lokalita B)

Uznesenie č. 4/2014 – XVI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh postupu pri prevode záhradiek v záhradkárskych osadách na Jesenského ulici (lokalita A) a pri železnici (lokalita B), B. schvaľuje 1. odplatný prevod záhradiek v záhradkárskych osadách na Jesenského ulici (lokalita A) a pri železnici (lokalita B) za cenu v zmysle Znaleckého posudku č. 61/2014 zo dňa 28. 05. 2014 vypracovaného znalcom Ing. Kristiánom Szekeresom, PhD. nasledovne: - v lokalite A v cene 10,59 Eur/m2, - v lokalite B v cene 9,53 Eur/m2, - spoločný prístupový chodník v cene 7,06 Eur/m2, 2. preveriť záujem o kúpu záhradiek u jednotlivých nájomcov záhradiek a predložiť informáciu na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 23 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 4 Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 5/4/2014 - Slávka Palatická, Orechová 17, Šaľa – prevod pozemku pod garážou na Dolnej ul. v Šali

Uznesenie č. 4/2014 – XVII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prevod pozemku pod garážou na Dolnej ul. v Šali, B. schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemku na Dolnej ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 585/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v rovnakej cene, t. j. v cene 10,95 Eur/m2, v celkovej cene 262,80 Eur pre Slávku Palatickú, trvale bytom Orechová 17, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 24 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 2 Mgr. Alena Demková, Milena Veresová, Zdržalo sa: 1 Ing. Jozef Mečiar, Nehlasovalo: 1 Gabriela Talajková, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 6/4/2014 - 1/ Angelika Tóthová, Hollého 1847/34, 927 05  Šaľa – Veča; 2/ Mgr. Ildikó Jarošová, Nitrianska 1934/14, 927 05  Šaľa – Veča; 3/ Karol Csizmadia, Bottova 1021/8, 927 01  Šaľa – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali

Uznesenie č. 4/2014 – XVIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali, B. schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemku pod garážou v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 2645/100, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 na Bottovej ulici v Šali, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta, spočívajúci v znížení kúpnej ceny pozemku pod garážou, v cene 10,95 Eur/m2, v celkovej cene 208,05 Eur, pre: 1. Angeliku Tóthovú, Hollého 1847/34, 927 05  Šaľa – Veča, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 69,35 Eur, 2. Mgr. Ildikó Jarošovú, Nitrianska 1934/14, 927 05  Šaľa – Veča, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 69,35 Eur, 3. Karola Csizmadiho, Bottova 1021/8, 927 01  Šaľa, v spoluvlastníckom podiele 1/3, v cene 69,35 Eur.

Hlasovanie č. 25 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 3 Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Nehlasovalo: 1 Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 7/4/2014 - 1/ Ing. Elena Matajsová, Gagarinova 444/15, Šaľa; 2/ Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, Šaľa – prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2014 – XIX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v znížení kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v predmetnej lokalite v rovnakej cene; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Vlčanskej ul. Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Šaľa, v zmysle geometrického plánu č. 08/2014, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 4. februára 2014, pod číslom 35/2014, ide o novovytvorené parcely registra C, nasledovne: - pozemok, novovytvorená parcela č. 1030/50, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 a novovytvorená parcela č. 1030/51, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, spolu o výmere 46 m2, v cene 10,95 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 503,70 Eur v prospech Ing. Eleny Matajsovej, bytom Gagarinova 444/15, Šaľa, v celosti, - pozemok, novovytvorená parcela č. 1030/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 v cene 10,95 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 240,90 Eur v prospech Miroslava Prekopa, bytom Gagarinova 444/15, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 26 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Milena Veresová, Nehlasovalo: 1 Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 8/4/2014 - Valter Gujber VALTY, Nešporova 1015/18, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2014 – XX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Hlbokej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do autoumyvárne; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266, v registri E katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1478, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2 a pozemok vedený na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, spolu 45 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 29,83 Eur/rok, pre Valtera Gujbera VALTY, Nešporova 1015/18, IČO 44 769 831, na dobu neurčitú   Hlasovanie č. 27 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 9/4/2014 - 1/ Ing. Peter Vašš, Vlčanská 559/21, Šaľa; 2/ Bc. Róbert Okruhlica a Ing. Timea Okruhlicová, L. Novomeského 769/16, Šaľa; 3/ Tomáš Veselý, Vlčanská 559/19, Šaľa; 4/ Ing. Samuel Nagy a Jarmila Nagyová, Vlčanská 559/19, Šaľa; 5/ Ing. Elena Matajsová, Gagarinova 444/15, Šaľa; 6/ Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 4/2014 – XXI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B. konštatuje, že v zmysle § 7 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do vlastných garáží; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere spolu 196 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 129,948 Eur/rok, na dobu neurčitú pre: 1. Ing. Petra Vašša, trvale bytom Vlčanská 559/21, Šaľa, o výmere 28 m2 za cenu 18,564 Eur/rok, 2. Bc. Róberta Okruhlicu a Ing. Timeu Okruhlicovú, trvale bytom L. Novomeského 769/16, Šaľa, o výmere 28 m2 za cenu 18,564 Eur/rok, 3. Tomáša Veselého, trvale bytom Vlčanská 559/19, Šaľa, o výmere 28 m2 za cenu 18,564 Eur/rok, 4. Ing. Samuela Nagya a Jarmilu Nagyovú, trvale bytom Vlčanská 559/19, Šaľa, o výmere 28 m2 za cenu 18,564 Eur/rok, 5. Ing. Elenu Matajsovú, trvale bytom Gagarinova 444/15, Šaľa, o výmere 56 m2 za cenu 37,128 Eur/rok, 6. Miroslava Prekopa, trvale bytom Gagarinova 444/15, Šaľa, o výmere 28 m2 za cenu 18,564 Eur/rok.

Hlasovanie č. 28 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 Ing. Marián Kántor, Milena Veresová, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 10/4/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na  Feketeházyho ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DAVIPO, s.r.o., Orechová 408/24, Šaľa

Uznesenie č. 4/2014 – XXII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Feketeházyho ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2035/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, vedená na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v zabezpečení vstupu na vlastný pozemok a scelení územia, v cene 53,11 Eur/m2, t. j. v cene 1 699,52 Eur, pre DAVIPO, s.r.o., Orechová 408/24, Šaľa, IČO 46 584 102, zastúpená konateľom JUDr. Viliamom Pogranom.

Hlasovanie č. 29 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 11/4/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na Jesenského ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Pohlovú, Jesenského 15, Šaľa 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva C) v znení: Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jesenského ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemku na Jesenského ul. v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1098, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 182 m2 (výmeru spresní geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta spočívajúci v zabezpečení ochrany vlastného majetku a v znížení kúpnej ceny, v cene 5,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene cca 910,00 Eur pre Gabrielu Pohlovú, trvale bytom Jesenského 15, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 30 Za hlasovalo: 8 Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová,

Proti hlasovalo: 2 Ing. Július Bujdák, Gabriela Talajková, Zdržalo sa: 8 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Nehlasovalo: 1 Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie č. 4/2014 – XXIII. (alternatíva A) Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Jesenského ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. schvaľuje ponechať pozemok, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 1098 o výmere cca 182 m² v prenájme, v cene v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších predpisov, na dobu neurčitú pre Gabrielu Pohlovú, Jesenského 15, Šaľa.

Hlasovanie č. 31 Za hlasovalo: 9 Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Proti hlasovalo: 4 Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Zdržalo sa: 3 RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová, Nehlasovalo: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 12/4/2014 - SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 26 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 4/2014 – XXIV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa,

B. schvaľuje zriadenie vecného bremena spočívajúce v uložení plynovodu v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, na pozemkoch v registri E katastra nehnuteľností, vedených na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely číslo 1312, ostatné plochy a časť parcely číslo 1313/1, ostatné plochy, v rozsahu geometrického plánu č. 13/2013, vyhotoveného geodetickou kanceláriou JUMI, s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod č. 83/515/2013, zo dňa 6. decembra 2013 a na pozemku v registri E katastra nehnuteľností, vedeného na liste vlastníctva číslo 7266, časť parcely číslo 1317, ostatné plochy a na pozemkoch v registri C katastra nehnuteľností, vedených na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 585/1, zastavaná plocha a nádvoria, časť parcely č. 587/1, zastavaná plocha a nádvorie, časť parcely č. 588/1, zastavaná plocha a nádvorie, časť parcely č. 588/5, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely č. 823, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu geometrického plánu č. 14/2013, vyhotoveného geodetickou spoločnosťou JUMI, s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod č. 82/514/2013, zo dňa 6. decembra 2013, v prospech oprávneného SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, za jednorázovú odplatu dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 240,00 Eur.

Hlasovanie č. 32 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Július Bujdák, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 13/4/2014 - SPORTER s.r.o., Nevädzová 6F, 821 01  Bratislava – ponuka na spätné odkúpenie pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča

Uznesenie č. 4/2014 – XXV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo ponuku na spätné odkúpenie pozemku na Hollého ul. v Šali, mestská časť Veča, B. neschvaľuje spätné odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta Šaľa, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 3198/348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 379 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 6923, vo vlastníctve spoločnosti SPORTER, s.r.o. Nevädzová 6F, Bratislava, zastúpenej konateľom Bc. Martinom Černákom.

 

Hlasovanie č. 33 Za hlasovalo: 16 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 1 Ing. Marián Antal, Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Erika Velázquezová, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 14/4/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul. V. Šrobára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Helenu Kisteleki, V. Šrobára 6, Šaľa

Uznesenie č. 4/2014 – XXVI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov na ul. V. Šrobára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemku na ul. V. Šrobára v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 942/90, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 19 m2, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v katastrálnom území Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v ochrane vlastného majetku, v cene 29,87 Eur/m2, t. j. za celú výmeru cca 567,53 Eur, pre Mgr. Helenu Kisteleki, trvale bytom V. Šrobára 6, Šaľa, v celosti.

Hlasovanie č. 34 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení Materiál číslo D 15/4/2014 - BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., so sídlom Hlavná 5, 927 01  Šaľa – prevod pozemku na ulici Fr. Kráľa v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2014 – XXVII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo prevod pozemku na ulici Fr. Kráľa v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. konštatuje, že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: 1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v tom, že prevodom pozemku vo vlastníctve mesta sa prispeje ku skvalitneniu a rozšíreniu služieb obyvateľstvu v navrhovanom Medicínsko-obchodnom centre, v cene 45,50 Eur/m2, v celkovej cene 97 142,50 Eur, pre spoločnosť BRM 78 BIŽUTÉRIA s.r.o., so sídlom Hlavná 5, 927 01  Šaľa, IČO 45 892 695, 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje zmluvný odplatný prevod pozemku na ulici Fr. Kráľa v Šali - Veči, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 135 m2, v zmysle geometrického plánu č. 1-4/2014 vyhotoveného spoločnosťou GEOREAL Sereď s.r.o., overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod č. 155/2014 zo dňa 23. apríla 2014, ide o novovytvorenú parcelu, a to parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 3080/308, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 135 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 45,50 Eur/m2, v celkovej cene 97 142,50 Eur, pre spoločnosť BRM 78 Bižutéria s.r.o., so sídlom Hlavná 5, 927 01  Šaľa, IČO 45892695.

Hlasovanie č. 35 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

 

Materiál číslo D 16/4/2014 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa, trvale bytom Železničná 495/46, 927 01  Šaľa

Uznesenie č. 4/2014 – XXVIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, B. schvaľuje zverejniť zámer prevodu pozemku na Železničnej ulici v Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 4089/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2, v katastrálnom území Šaľa, v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že žiadateľ pozemok dlhodobo užíva a na časti pozemku sa nachádza rodinný dom v spoluvlastníctve žiadateľa, v cene 10,00 Eur/m2, v celkovej cene 1 190,00 Eur, pre Milana Pappa, trvale bytom Železničná 495/46, 927 01  Šaľa.

Hlasovanie č. 36 Za hlasovalo: 8 Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 2 Ing. Peter Andráši, Ing. Jozef Husárik, Zdržalo sa: 5 Ing. Július Bujdák, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Nehlasovalo: 4 Ing. Marián Antal, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 17/4/2014 - Zámena pozemkov časť parcely číslo 67/102 vo vlastníctve mesta Šaľa, za pozemky parcela číslo 3627/6 a parcela číslo 3627/7 vo vlastníctve spoločnosti  SEHATEX, s.r.o.

Uznesenie č. 4/2014 – XXIX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo zámenu pozemkov časť parcely číslo 67/102 vo vlastníctve mesta Šaľa, za pozemky parcela číslo 3627/6 a parcela číslo 3627/7 vo vlastníctve spoločnosti SEHATEX, s.r.o., B. konštatuje, že v zmysle § 2 ods. 5 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta: 1. ide o zosúladenie skutkového a právneho stavu užívaných pozemkov, 2. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje zámenu pozemkov nasledovne: 1. vo vlastníctve mesta Šaľa: pozemok, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 67/102, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, v zmysle geometrického plánu č. 16/2013, overeného Správou katastra Šaľa pod č. 275/2013, ide o novovytvorenú parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 3626/31, zastavaná plocha a nádvorie, v hodnote 2 814,83 Eur, 2. vo vlastníctve spoločnosti SEHATEX, s.r.o.: pozemky, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 3627/6, ostatná plocha o výmere 193 m2 a parcela č. 3627/7, ostatná plocha o výmere 48 m2, vedené na liste vlastníctva č. 3485, v hodnote 6 399,76 Eur.

Hlasovanie č. 37 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 1 Ing. Július Bujdák, Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 18/4/2014 - Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1–izbového bytu č. 69 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na 1. poschodí v bytovom dome na ulici  Narcisová, súpisné č. 1948, vchod 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“

Uznesenie č. 4/2014 – XXX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu č. 69 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/40 - 42 v k. ú. Šaľa“, 

 

 

B. schvaľuje 1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu č. 69 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu 2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch 3. členov súťažnej komisie: - Ing. Marek Vrbovský, poslanec - Ing. Helena Psotová, poslanec - Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej - MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky - Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ - Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ 4. predložiť informáciu o výsledku OVS na septembrové zasadnutie MsZ v r. 2014

Hlasovanie č. 38 Za hlasovalo: 16 Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 3 Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

 MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 19/4/2014 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – V.“ formou elektronickej aukcie

Uznesenie č. 4/2014 – XXXI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo informáciu komisie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nehnuteľností v areáloch bývalej centrálnej kotolne CK 32 a bývalého skladu akcie „Z“ na Orechovej ul. v Šali – V.“, B. schvaľuje na základe výsledku elektronickej aukcie v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže:

 

1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa, vedených v KN C na LV č. 1, a to: a) pozemkov - parc. č. 665/3, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 751 m2  - parc. č. 665/33, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 461 m2 - parc. č. 665/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 4 530 m2 - parc. č. 667/8, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 176 m2 b) stavieb - súp. č. 6791, centrálna kotolňa 32, na parc. č. 665/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2 - súp. č. 7140, dielne so skladom na parc. č. 665/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 461 m2 - ostatné stavby v areáli bývalej centrálnej kotolne CK 32, a to - regulačná stanica plynu a komín na parc. č. 665/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 530 m2, sklad akcie „Z“ na parc. č. 667/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, do výlučného vlastníctva spoločnosti S-REAL HOLDING s.r.o., so sídlom Nobelova 34, 831 02  Bratislava, IČO 36 555 321, zastúpenej konateľom Miroslavom Sýkorom, za cenu 241 000 Eur, 2. zriadenie predkupného práva zaväzujúceho všetkých ďalších nadobúdateľov ako vecného práva v prospech predávajúceho Mesto Šaľa, so sídlom Námestie Sv. Trojice č. 7, IČO 00 306 185, ktoré spočíva v tom, že pokiaľ v budúcnosti kupujúci resp. všetci ďalší nadobúdatelia pred nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa vybudovania infraštruktúry k individuálnej bytovej výstavbe, budú chcieť predať nehnuteľnosti špecifikované v časti B bod 1. tohto uznesenia a nedodržia účel podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže (zmluvy), ponúknu ich predávajúcemu, a to nehnuteľnosti za cenu uvedenú v časti B bod 1. tohto uznesenia a stavby zriadené na tomto pozemku za cenu podľa skutočne preinvestovaných nákladov.

Hlasovanie č. 39 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 2 Ing. Július Bujdák, Mgr. Jozef Varsányi, Nehlasovalo: 2 Ing. Marián Antal, MUDr. Jozef Grell, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

Materiál číslo D 20/4/2014 - AGRO – VÁH, s.r.o., Žiharecká 802, 925 82  Tešedíkovo – žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Uznesenie č. 4/2014 – XXXII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom užívanej poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní poľnohospodárskej pôdy, b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje prenájom užívanej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcela číslo 3774/2 o výmere 3 132 m2, parcela číslo 3777/300 o výmere 2 799 m2 a parcela číslo 3777/400 o výmere 21 022 m2, evidované v registri „E“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1 ako orná pôda, spolu o výmere 26 953 m2 (2,6953 ha), v cene 105,00 Eur/ha, v celkovej sume 283,01 Eur/rok, na poľnohospodárske účely a úhradu spätnej náhrady za užívanie pozemkov za obdobie rokov 2011 až 2013 v sume 849,03 Eur, pre AGRO – VÁH, s.r.o., Žiharecká 802, 925 82 Tešedíkovo, IČO 36 539 031, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Róbertom Patakim a Bc. Emilom Machom, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 40 Za hlasovalo: 16 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 3 Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 21/4/2014 - Občianske združenie Novomeského, L. Novomeského 774/2, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu

Uznesenie č. 4/2014 – XXXIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vytvorení športovo – oddychovej zóny pre rodiny s deťmi a seniorov a zlepšenia životného prostredia, b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 1611/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1029 m2, v sume 1,00 Euro/rok/celá výmera, za účelom vytvorenia športovo – oddychovej zóny pre rodiny s deťmi a seniorov a zlepšenia životného prostredia, na dobu neurčitú, pre Občianske združenie Novomeského, so sídlom L. Novomeského 774/2, 927 01  Šaľa, v zastúpení Rastislavom Gaberom, povereným vedením.

Hlasovanie č. 41 Za hlasovalo: 19 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 22/4/2014 - Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Nivy II“, Nivy 1462/5, 927 05  Šaľa - Veča – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2014 – XXXIV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní oplotenia trávnatej plochy a parku okolo bytového domu súpisné číslo 1462 z dôvodu ochrany majetku, b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely číslo 3755/1, zastavané plochy a nádvoria, na základe geometrického plánu č. 23/2014 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby s.r.o., ako časť parcely číslo 3755/5 o výmere 1 267 m2, za účelom oplotenia trávnatej plochy a parku okolo bytového domu súpisné číslo 1462 v Šali - Veči, v cene 0,099 Eur/m2/rok, spolu v sume 125,43 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „Nivy II“, so sídlom Nivy 1462/5, Šaľa - Veča, IČO 35 630 329, zastúpené predsedom spoločenstva Ladislavom Košičárom.

Hlasovanie č. 42 Za hlasovalo: 14 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 5 Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Kántor, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 23/4/2014 - Milan Papp, Šaľa, Železničná 495/46 – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2014 – XXXV. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní záhradky pri rodinnom dome, b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje prenájom pozemku – záhradky v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, parcely číslo 4089/6, záhrady o výmere 98 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, v celkovej sume 16,17 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Milana Pappa, Šaľa, Železničná 495/46.

Hlasovanie č. 43 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 24/4/2014 - SALIJI, s.r.o., Budovateľská 15, 927 01  Šaľa – žiadosť o  prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z  dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 4/2014 – XXXVI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, B. konštatuje, že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie pozemku, b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 11. júna 2014, C. schvaľuje prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta: 1. časť parcely č. 2338/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, v cene 6,639 Eur/m2/rok, spolu v sume 86,31 Eur/rok, za účelom užívania krytej terasy na ulici P. Pázmaňa v Šali, na dobu neurčitú, 2. časť parcely č. 890/1, ostatné plochy o výmere 21 m2, za celú plochu v cene 500,00 Eur/rok, na ktorom je umiestnený stánok drobného predaja a letná terasa na Hlavnej ulici v Šali, na dobu neurčitú, pre spoločnosť SALIJI, s.r.o., so sídlom Budovateľská 15, 927 01  Šaľa, IČO 46 044 094, zastúpená konateľom spoločnosti Tarikom Salijim.

Hlasovanie č. 44 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo D 25/4/2014 - Žiadosť o odpustenie nezaplatených zmluvných pokút a poštovného k 31. 03. 2014 – Ing. Tatiana Sedláková a Gabriel Sedlák, Fr. Kráľa 1866/1, 927 05  Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o odpustenie nezaplatených zmluvných pokút a poštovného k 31. 03. 2014, B. schvaľuje odpustenie nezaplatených zmluvných pokút a poštovného k 31. 03. 2014 vo výške 197,08 Eur pre Ing. Tatianu Sedlákovú a Gabriela Sedláka, Fr. Kráľa 1866/1, 927 05  Šaľa.

Hlasovanie č. 45 Za hlasovalo: 5 Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová, Proti hlasovalo: 7 Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ladislav Košičár, Gabriela Talajková, Milena Veresová, Zdržalo sa: 5 Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Erika Velázquezová, Nehlasovalo: 2 Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Vyhlásenie prestávky

Hlasovanie č. 46 Za hlasovalo: 9 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 5 Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Zdržalo sa: 2 Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Nehlasovalo: 3 Ing. Július Bujdák, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo E 1/4/2014 - Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2014 – 2018

Uznesenie č. 4/2014 – XXXVII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo  návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2014 – 2018, B. určuje    na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2014 – 2018 výkon funkcie primátora v celom rozsahu (na plný úväzok). 

Hlasovanie č. 47 Za hlasovalo: 15 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 4 Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Jozef Varsányi, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo E 2/4/2014 - Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky

Uznesenie č. 4/2014 – XXXVIII. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo   návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitostí prihlášky, B. vyhlasuje deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra: 11. septembra 2014 v Kongresovej sále Mestského úradu v Šali, C. ustanovuje 1. Kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra: - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, 2. Náležitosti prihlášky kandidáta: - meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, - originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), - overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, - profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, - písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na mestskom zastupiteľstve, 3. Termín doručenia písomnej prihlášky najneskôr do: 28. augusta 2014 do 15.00 hod. (najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra). Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra mesta Šaľa zašle poštou alebo doručí osobne svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa. V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni MsÚ, na II. poschodí, dvere č. 206. 4. Deň nástupu do práce: 12. 09. 2014. 5. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra: a) spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním (podrobný priebeh tajného hlasovania tvorí prílohu č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva), b) uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Každý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo v deň konania voľby na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v rozsahu 10 minút. D. menuje osobitnú 5-člennú komisiu na posúdenie úplnosti prihlášok kandidátov a splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra v zložení: - predseda komisie:  Milena Veresová - podpredseda komisie: Mgr. Július Morávek - členovia:    Ing. Helena Psotová                        Ing. Erika Velázquezová                         Gabriela Talajková - zapisovateľka (personalista): Mgr. Jana Belovičová E. ukladá osobitnej komisii zasadnúť dňa 5. septembra 2014 a po posúdení úplnosti prihlášok kandidátov a posúdení splnenia predpokladov na výkon funkcie hlavného kontrolóra predložiť mestskému zastupiteľstvu prihlášky kandidátov na vykonanie voľby hlavného kontrolóra, T: 11. septembra 2014                                                          Zodpovedný: predseda komisie F. poveruje primátora mesta zverejniť vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – na internetovej stránke mesta Šaľa, v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Hlasovanie č. 48 Za hlasovalo: 19 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo F 1/4/2014 - Zmluva o dielo č. 176/2014, č. 177/2014, č. 178/2014 a č. 179/2014 – „Oprava povrchu miestnych komunikácií ul. Mostová, Školská, Gorkého a Hospodárska v meste Šaľa“ -

Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej – doplniť do návrhu na uznesenie písmeno C. žiada v znení: - aby sa finančné prostriedky, ktoré boli ušetrené vo verejnom obstarávaní na cesty oproti rozpočtovanej výške finančných prostriedkov v roku 2014 a časť príjmov z predaja CK 32 alebo z predaja ďalšieho pozemku pri SHELL, použili na opravu povrchu komunikácie na ulici Komenského.

Hlasovanie č. 49 Za hlasovalo: 14 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 3 Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Nehlasovalo: 2 Ing. Tibor Baran, Ing. Helena Psotová, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2014 – XXXIX. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo zmluvy o dielo č. 176/2014, č. 177/2014, č. 178/2014 a č. 179/2014 uzatvorené na „Oprava povrchu miestnych komunikácií ul. Mostová, Školská, Gorkého a Hospodárska v meste Šaľa“, B. berie na vedomie a) výsledok verejného obstarávania – jednotlivé zákazky s názvom „Oprava povrchu miestnej komunikácie ul. Mostová, Školská, Gorkého a Hospodárska v meste Šaľa“ podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Smernice verejného obstarávateľa na uskutočnenie stavebných prác, b) Zmluvu o dielo č. 176/2014 uzatvorenú v zmysle § 536 Obchodného Zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom „Oprava povrchu miestnej komunikácie ul. Mostová v meste Šaľa“ s Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova č. 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736, c) Zmluvu o dielo č. 177/2014 uzatvorenú v zmysle § 536 Obchodného Zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom „Oprava povrchu miestnej komunikácie ul. Školská v meste Šaľa“ s Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova č. 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736, d) Zmluvu o dielo č. 178/2014 uzatvorenú v zmysle § 536 Obchodného Zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom „Oprava povrchu miestnej komunikácie ul. Hospodárska v meste Šaľa“ s Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova č. 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736, e) Zmluvu o dielo č. 179/2014 uzatvorenú v zmysle § 536 Obchodného Zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom „Oprava povrchu miestnej komunikácie ul. Gorkého v meste Šaľa“ s Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., so sídlom Štúrova č. 147, 949 65 Nitra, IČO: 35960736. C. žiada, aby sa finančné prostriedky, ktoré boli ušetrené vo verejnom obstarávaní na cesty oproti rozpočtovanej výške finančných prostriedkov v roku 2014 a časť príjmov z predaja CK 32 alebo z predaja ďalšieho pozemku pri SHELL, použili na opravu povrchu komunikácie na ulici Komenského.

Hlasovanie č. 50 Za hlasovalo: 17 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 2 Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo F 2/4/2014 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 4/2014 – XL. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa, B. schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho v uložení elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, na pozemku v registri E katastra nehnuteľností, vedeného na liste vlastníctva č. 7266, parcela č. 1764/4, ostatná plocha, a na pozemkoch v registri C katastra nehnuteľností, vedených na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 4221, zastavaná plocha a nádvoria, parcela č. 4241, zastavaná plocha a nádvorie a parcela č. 4115, zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej dĺžke cca 120 m, v prospech budúceho oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 916 47  Bratislava, odplatne za minimálnu cenu cca 1 194,90 Eur.

Hlasovanie č. 51 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 1 Ing. Marián Kántor, Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo H 1/4/2014 - Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2014 – 2018

Uznesenie č. 4/2014 – XLI. Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2014 – 2018, B. určuje na volebné obdobie 2014 – 2018: 1) počet poslancov 21 2) počet volebných obvodov 3, nasledovne: - volebný obvod č. 1 (Šaľa) 7 poslancov - volebný obvod č. 2 (Šaľa) 7 poslancov - volebný obvod č. 3 (Šaľa, mestská časť Veča) 7 poslancov, s tým, že volebné obvody zostávajú rozdelené podľa ulíc tak, ako je to v súčasnom volebnom období 2010 – 2014.

Hlasovanie č. 52 Za hlasovalo: 19 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 0 Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Materiál číslo H 2/4/2014 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2014

Uznesenie č. 4/2014 – XLII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Heleny Psotovej) Mestské zastupiteľstvo v Šali A. prerokovalo  návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2014, B. súhlasí   s predloženým návrhom na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2014 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa: 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 28. augusta 2014, 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 11. septembra 2014, 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30. októbra 2014, slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa dňa 4. decembra 2014. 

Hlasovanie č. 53 Za hlasovalo: 18 Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Proti hlasovalo: 0 Zdržalo sa: 1 Ing. Štefan Bartošovič, Nehlasovalo: 0 Počet neprítomných: 2 MUDr. Igor Bečár, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS