Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 07.06.2013 - 18:11  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:22  //  zobrazené: 1651

04/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 04/06/2013

číslo: 04/2013  |  dátum konania: 04.06.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Helena Psotová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Hlasovanie č. 3

Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ladislav Košičár,

Nehlasovalo: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 5

Ing. Marián Antal, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál číslo F 1/4/2013 - Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, Šaľa – dodatok č. 1 – naviac práce

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali 1.A.    prerokovalo  2.B.     berie na vedomie

návrh dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 270/2012 uzatvorenej so spoločnosťou AVA-stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01  Galanta (IČO 43989268) na realizáciu stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, Šaľa“, predmetom dodatku č. 1 sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote 45 040,03 Eur bez DPH, celkom 54 048,05 Eur s DPH,

uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 270/2012 uzatvorenej so spoločnosťou AVA-stav, s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01  Galanta (IČO 43989268) na realizáciu stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, Šaľa“, predmetom dodatku č. 1 sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote 45 040,03 Eur bez DPH, celkom 54 048,05 Eur s DPH.

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 5

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 8

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,

Nehlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

Počet neprítomných: 4

Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo C 1/4/2013 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.    prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2013,

B.     schvaľuje

Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2013 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                              11 539 323 EUR

Bežné výdavky:                                                          11 201 725 EUR

Rozdiel:                                                                           337 598 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                        2 933 003 EUR

Kapitálové výdavky:                                                    3 016 704 EUR

Rozdiel:                                                                            -83 701 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                             14 472 326 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                        14 218 429 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                                     253 897 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                             521 000 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                        745 714 EUR

Rozdiel:                                                                          -224 714 EUR

Rozpočet na rok 2013 celkom:

Príjmy celkom:                                                         14 993 326 EUR

Výdavky celkom:                                                      14 964 143 EUR

Rozdiel celkom:                                                               29 183 EUR

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 3

MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,

Zdržalo sa: 7

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek,

Nehlasovalo: 2

Ing. Ivan Kováč, Milena Veresová,

Počet neprítomných: 4

Ing. Marián Antal, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Za správnosť vyhotovenia: Elena Hlavatá, OOaS