Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 24.08.2012 - 08:18  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:24  //  zobrazené: 2129

04/2012 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 20/08/2012

číslo: 04/2012  |  dátum konania: 20.08.2012  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková,              RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,                 Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková,                    Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,             Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková,              RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,                 Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,                 Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková,              RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,                 Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,                 Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová, Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,       Gabriela Talajková,

Materiál číslo D 1/4/2012 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského vrátane areálu na parc.
č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou – VI.“

Uznesenie č. 4/2012 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku
na kúpu budovy súp. č. 2062 na ul. Komenského v Šali-Veči vrátane areálu na parc.
č. 3207/1 s následnou rekonštrukciou - VI.“,
B. schvaľuje
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C na LV 1, a to stavby súp.
č. 2062 na parc. č. 3207/1, vrátane pozemku parc. č. 3207/1, zastavaná plocha o výmere 2 401 m2, v kúpnej cene 165 000 Eur, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jána Šiláka a manž. Anny Šilákovej, rod. Kluchťákovej, oboch bytom Cabaj-Čápor, časť Čápor, súp. č. 881, PSČ 951 17,
2. zriadenie predkupného práva na prevádzané nehnuteľnosti v prospech Mesta Šaľa, IČO 00306185, do kolaudácie rekonštrukcie budovy, v zmysle súťažného návrhu.

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Alena Demková,              RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,                 Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,           Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,        Ing. Marek Vrbovský,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor,